Forvaltning av kystsel: Frustrert over Fiskeridirektoratet
Leif Ø. Haug
Publisert 23.01.2018 11:54
Oppdatert 23.01.2018 16:12
Forvaltning av kystsel: Frustrert over Fiskeridirektoratet
NJFF mener kystsel bør forvaltes mer på linje med øvrig viltforvaltning, slik at jakta blir mer forutsigbar og dermed bidrar til å opprettholde engasjementet hos jegerne. FOTO: MICHAKLOOTUWIJK/ISTOCKPHOTO
NJFF mener Fiskeridirektoratets opptrer arrogant og ekskluderende i kystselforvaltningen, og er frustrert over at gjentatte forsøk på å få til en kursendring ikke fører fram.

​​Norges Jeger- og Fiskerforbund har over flere år vært kritisk til Fiskeridirektoratets forvaltningsstruktur for kystsel. NJFF mener direktoratet blant annet opererer med høringsfrister til nye kvoter som ikke er gjennomførbare. Frustrasjonen nådde en foreløpig topp i 2017, da saksdokumentene ble sendt ut seks dager før reguleringsmøtet skulle avholdes.

– Dette gjør det selvsagt umulig for oss å involvere ytre ledd i organisasjonen og behandlet dette på en demokratisk og inkluderende måte. Det var rett og slett ikke gjennomførbart for oss å komme med innspill til årets kvoteforslag, sier viltkonsulent Webjørn Svendsen i NJFF.

Svendsen mener utviklingen i kystselforvaltningen har gått i feil retning siden den brukerorienterte Sjøpattedyrrådet ble erstattet av det rådgivende og forskningsstyrte Sjøpattedyrutvalget i 2009.

– Arrogant og avvisende

– Vi ønsker ikke nødvendigvis en gjeninnføring av Sjøpattedyrrådet, men savner dialogmøter hvor ulike interesser blir hørt når beslutninger om kystselforvaltningen skal fattes, sier Svendsen.

Han mener Fiskeridirektoratet fullstendig mangler forståelse for at kystselressursene forvaltes og høstes gjennom rekreasjonsjakt.

– Vi opplever at myndighetene her framstår arrogant og avvisende til de konstruktive innspill vi har foreslått for å bedre prosessene rundt forvaltningen. Direktoratet støtter seg kun på Havforskningsinstituttets anbefalinger, og tar ingen hensyn til innspill fra andre høringsparter, sier Svendsen.​


Fiskeridirektoratet:


– Vanskelig å endre

Seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, sier at løpet som er lagt for fastsettelse av kvoter på kystsel, på mange måter styrer dialogen og muligheten til å komme med innspill.

– Vi skulle også ønske at vi hadde bedre tid til å behandle saker som skal ut på høring eller diskuteres i høringsmøter, men det er vanskelig å endre måten dette blir gjort på, fordi forvaltningen må ha vitenskapelige råd for å få gjort sin del av jobben. Når Havforskningsinstituttet er ferdig med årets tellinger og har avgitt sitt kvoteråd etter en gjennomgang med Sjøpattedyrutvalget, har direktoratet om lag en måned på seg til å produsere et forslag som skal behandles av berørte parter, før opplegget blir endelig fastsatt, og jakta kan starte 2. januar. I denne perioden skal også Sametinget konsulteres, sier han.

– Når siste kunnskap fra kalenderåret kommer så seint at det skaper tidsnød, og man gjennom de seinere år har gjennomført såpass mange tellinger at man har dannet seg et overblikk over utviklingstrekk i ulike områder, hvorfor kan man ikke da vente, og heller legge disse tellingene til grunn for kvotene ett år seinere?

– Vi forholder oss til prosedyren for kvotefastsettelse slik den foregår i dag. Inntil denne blir endret har vi ikke noen ytterligere kommentarer til det, sier Lekve, og tilføyer at direktoratet vant til at forslag til reguleringer blir behandlet av de hørende parter med svært korte frister.

– Vi har litt problemer med å skjønne at det skal være så mye vanskeligere for NJFF å ta stilling til utsendte sakspapirer, enn det er for organisasjoner som deltar i reguleringsmøtet, sier han.

Lekve understreker samtidig at Fiskeridirektoratet har videreformidlet alle innspill fra NJFF til Havforskningsinstituttet, og at de i økende grad har involvert lokale jegere i tellingen av kystsel, og ser for seg å utvide dette samarbeidet.

Ønsker godt klima

Forvaltningsplanen for kystsel ble fastsatt i 2011, og har ikke blitt endret etter det. Lekve opplyser at Fiskeridirektoratet trolig vil ta initiativ til en høringsrunde om deler av forvaltningsplanen, der fastsettelse av målnivå for nullkvote blir foreslått endret i tråd med råd fra NAMMCO (The North Atlantic Marine Mammal Comission), noe som også er omtalt i Havforskningsinstituttets kvoteråd.

– I så fall vil det bli sendt ut et høringsforslag som skal behandles bredt og med god tid for de involverte parter. Det betyr at en eventuell ending i forvaltningsplanen ikke vil være gjeldende i 2018, men vil gjelde fra 2019, sier Lekve.

Han understreker at Fiskeridirektoratet ønsker et godt klima med konstruktiv dialog omkring alle deres oppgaver, inkludert forvaltningen av kystsel. ​

Kritiske fylkeskommuner

Det er fylkeskommunen som behandler søknader om fellingstillatelse for sel langs norskekysten, registrerer antall felte dyr og stopper jakten når kvotene er beregnet tatt. Fylkeskommunene er derfor høringsinstanser i forvaltningen. Jakt & Fiske har ringt til saksbehandlere i hhv. Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest-Agder, Vestfold og Østfold og stilt et åpent spørsmål om hvordan de opplever Fiskeridirektoratets forvaltningsregime. Fem av seks tilkjennegir større eller mindre grad av frustrasjon over manglende mulighet til å påvirke forvaltningen. Det reageres også på svært korte høringsfrister, og flere stiller spørsmål ved nytten av å bruke tid på å utarbeide høringsinnspill, når man over tid erfarer at ingen ting tas til følge. Flere etterlyser også bedre og enklere verktøy for søknad og rapportering.

 

Nærings- og fiskeridepartementet:


– Fungerer tilfredsstillende

Statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i Nærings- og fiskeridepartementet sier til Jakt & Fiske at de ikke ser noe behov for å endre på dagens forvaltningsregime for kystsel.

– Forvaltningen styres av fastlagte prosesser som innebærer et relativt stramt tidsløp før jakta kan begynne på nyåret. Ut fra disse rammene mener departementet praksisen fungerer på en tilfredsstillende måte, sier Pedersen Åsaheim og tilføyer:

– Når det er sagt, så registrerer departementet at det for eksempel jobbes aktivt for å involvere og samarbeide tettere med lokale jegere i tellingen av kystsel, noe som er positivt.​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.