Kronikk: «Fang og slipp» – lovstridig og uetisk
Finn E. Krogh, tidligere direktør for Norsk Villakssenter, Lærdal. Geir Zakariassen, førsteamanuensis, Norges arktiske universitet, Alta
Publisert 31.05.2016 13:00
Oppdatert 31.05.2016 13:02
Kronikk: «Fang og slipp» – lovstridig og uetisk
Slik vil artikkelforfatterne ha det. Finn E. Krogh (t.h) og Geir Zakariassen med en Altalaks av beste sort, 16,8 kilo, tatt i Langstilla i 2013.
Sportsfiske etter laks i Norge baseres i økende grad på «fang og slipp». I reindyrket form innebærer dette å invitere laksen til en dødskamp bare for moro skyld – for deretter å sette den tilbake i elva. En slik praksis er både lovstridig og uetisk, skriver artikkelforfatterne.

​​​​​Vår generasjon har opplevd en gradvis forverring av laksens stilling. De norske stammene av atlantisk villaks har kommet under hardt press fra mange hold, enten det gjelder inngrep i vassdragsnaturen, miljøutslipp, overfiske i sjø og elv – eller negative effekter av en umoden oppdrettsnæring. Det søkes desperat etter tiltak for å bøte på denne utviklingen – for å redde laksen! Ett av disse tiltakene er «fang og slipp». Denne praksisen har fått innpass i mange norske elver – uten at lovverket og de etiske sidene er tilstrekkelig ivaretatt.

I Lov om dyrevelferd, vedtatt av Stortinget i 2009, står det i § 3 at «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare og unødige påkjenninger og belastninger». Dette gjelder selvsagt også for laksen i elvene våre.

I Norge har Mattilsynet ansvaret for å bidra til at gjeldende praksiser innen jakt og fiske skjer i henhold til dyrevelferdsloven. I 2015 publiserte Mattilsynet på sin hjemmeside følgende konkretisering av lovteksten: «Målet for fritidsfiske skal være å skaffe mat. Mattilsynet mener derfor at reindyrket fang og slipp er i strid med dyrevelferdsloven. Eneste unntak er begrenset fang og slipp av laks og sjøørret i enkelte bestandstruede vassdrag. Det er politisk besluttet at dette skal være tillatt for at det skal være mulig å opprettholde noe fiske også i bestandstruete elver.»

Ikke etisk forsvarlig

Spørsmålet om «fang og slipp» er også drøftet av Rådet for dyreetikk, et uavhengig rådgivende organ oppnevnt av Landbruksdepartementet. I en uttalelse avgitt i 1998 sier rådet følgende: «Det er liten tvil om at fisk opplever smerte og stress i forbindelse med fisking, uansett om den blir avlivet eller sluppet fri igjen. Forskjellen ligger i at fisken ved "fang og slipp" blir utsatt for denne belastningen kun for å tilfredsstille menneskers behov for spenning og opplevelse. De lidelser og skader som fisken påføres i denne forbindelse neglisjeres. Rådet finner det ikke etisk forsvarlig å bruke levende dyr på denne måten. Dersom fiskebestanden er for liten til å tåle beskatning, er alternativet etter Rådets syn å ikke fiske. Rådet for dyreetikk vil på denne bakgrunn fraråde at "fang og slipp" blir innført som forvaltningstiltak i Norge.»

Pragmatisme i NJFF

Også Norges jeger- og fiskerforbund har gjennom mange år opplevd interne rivninger i diskusjonen om i hvilken grad «fang og slipp» skal kunne aksepteres innen laksefisket. Høstingskulturen har alltid stått sterkt i NJFF, men økt press fra deler av medlemsmassen har tvunget forbundet til å balansere sin holdning i dette spørsmålet. På landsmøtet i november 2015 ble det gjort følgende vedtak: « NJFF støtter fang og slipp som et rettet fiske for å spare verdifulle individer og for å begrense det totale uttaket. Fang og slipp skal ikke praktiseres for å fortsette fiske på bestander som ikke tåler beskatning.

Ved å legge vekt på hensynet til å spare individer og redusere det totale uttaket unngås den etiske diskusjonen. Samtidig er ansvarligheten sikret ved å presisere at «fang og slipp» ikke skal benyttes som et forvaltningstiltak på svake bestander. Med denne pragmatiske uttalelsen kan både grunneiere og sportsfiskere stort sett gjøre som de vil.

Mest etisk høyverdig?

Vi som ferdes langs norske elver gjennom store deler av sommeren vet at det mange steder foregår et laksefiske som klart faller utenfor dyrevernslovens intensjon og virkeområde. Dette skjer ved fastsettelse av lokale fiskeregler, utvikling av uformelle praksiser og den enkelte laksefiskers personlige oppfatning av hva som er rett og galt.

I mange norske elver som f.eks. i Alta- og Lærdalselva har det utviklet seg privatiserte praksiser der «fang og slipp» er blitt en del av den etablerte sportsfiskekulturen. Å slippe laksen fri blir betraktet som en etisk høyverdig handling der hensynet til overlevelse og laksens mulighet til videre reproduksjon blir satt foran alle andre hensyn. Denne praksisen, selv om den har et edelt motiv, er utvilsomt i strid med dyrevernsloven og Mattilsynets retningslinjer for «fang og slipp».

Rådet for dyreetikk snur etikken på hodet og sier i sin uttalelse det er « … mer etisk høyverdig å drepe fisken enn å slippe den ut igjen.» Begrunnelsen for dette ligger i avveiningen mellom de lidelser og skader som påføres fisken – og menneskets behov for spenning og opplevelse. Denne holdningen synes dessverre å ha liten gjennomslagskraft blant svært mange laksefiskere i dette landet.

Bare et spørsmål om overlevelse?

I løpet av det siste tiåret har det utviklet seg en kultur innen store deler av laksefisket i Norge der «fang og slipp» er blitt regelen snarere enn unntaket. Dette kommer sterkt til uttrykk på internett og gjennom sosiale medier som oversvømmes av bilder og film som viser uhemmet «fang og slipp». Sporten preges av en ny generasjon sportsfiskere som åpenbart er mer opptatt av kasteteknikk, utstyr og iscenesatte laksefighter – enn hensynet til laksens beste. Og den utmattede laksen fotograferes, kysses og settes tilbake etter noen minutter med «gjenoppliving».

«Fang og slipp» legitimeres gjerne med at overlevelsen er høy. De undersøkelsene som er gjort på dette området viser at den kan være over 90 prosent. Dette avhenger av vanntemperatur, varighet på temming og håndtering ved landing. Men hva vet vi egentlig om effekten «fang og slipp» har for laksens videre liv i elva – som handler om å bruke tilmålte ressurser på å fullføre den egentlige livsoppgaven? Skal graden av overlevelse være et relevant argument? Er det greit å utsette en laks på 10 kilo for en dødskamp – bare fordi vi kan konstatere at den tilsynelatende overlevde?

Respekt for lovverket og laksen

Vi som gjennom hele livet har elsket laksefisket – og som både av respekt for laksen og i pur fangstglede velger å avlive den – opplever en utvikling vi stiller oss svært kritisk til. Vi ser framveksten av et moderne sportsfiske, som i stadig større grad løsrives fra en stolt norsk fangsttradisjon, og som er i ferd med å redusere laksen til en rekvisitt i en selvopptatt og forbruksorientert jakt på egne fornøyelser. «Fang og slipp» er blitt et misforstått ideal for denne utviklingen – og praksisen framstilles feilaktig som etisk høyverdig.

Vi protesterer mot denne snikinnføringen av «fang og slipp» i stadig flere norske lakseelver. Mange av oss som er glad i laksefisket blir stadig mer ubekvemme med å bli tvunget inn i praksiser som ikke er i samsvar med gjeldende lovverk. Dersom begrenset «fang og slipp» skal kunne tillates, må det skje gjennom eksplisitte tillatelser, tydelige regler og kvoteordninger. Alt annet er uakseptabelt. Vi ber om respekt for lovverket og for laksen!

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.