Årsmøte onsdag 13 mars

Til medlemmene i Nesodden Jeger og Fiskeforening. Her kommer inkalling til årsmøte Sted: Tyristua Onsdag 13 mars 2024 kl. 19.00

Publisert: 16. februar 2024 kl. 09.34

Saksliste:


Sak 1.    Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær 
- Valg av tellekorps
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen


Sak 2.    Årsmelding fra siste kalenderår 


Sak 3.    Revidert regnskap fra siste kalenderår


Sak 4.  Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.


Sak 5.    Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett


Sak 6.   Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemsskap


Sak 7.    Valg av styre i henhold til § 8


Sak 8. Valg av medlemmer til utvalg etter behov


Sak 9. Valg av valgkomite på 2 medlemmer


Sak 10. Valg av to revisorer


Sak 11. Godkjenning av styrehonorar

Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Styret ønsker velkommen til årsmøte!

For styret i Nesodden Jeger- og fiskeforening
16 feb. 2024   

Jostein Fylling
Leder