Grensefastsettelse Jøvik eiendommen

Forlik inngått i Jordskifteretten 5.mars 2024

Publisert: 05. mai 2024 kl. 21.20

Grunneier på eiendommen Rydningen vest for Jøvikstua fremmet 19.09.23 begjæring om grensefastsettelse til Nord-Troms Jordskifterett om naboeiendommene lenger nordøst Solstrand og TJFFs eiendom Jøvika. Saken ble behandlet i Rettsforliksmøte ved Jordskifteretten 5. mars 2024. Alle parter møtte. TJFF var representert med Øystein Overrein. 

Grunneieren på Rydningen, Ann-Sylvi Hansen, hadde på forhånd gått ut med krav om betydelige grenseendringer mot TJFF øst for  det sørligste av Middagsskarvatnan. Endringer som - dersom de ble resultatet - ville dele vår eiendom i to og medføre tapt fiskerett i det sørlige Middagsskarvatnet. 

Etter ca 3 timers forhandlinger ble det inngått forlik og en unngikk rettssak. TJFF beholder sine eiendomsgrenser  i prinsipp uendret, men alle tre eiendommer Rydningen (gnr/bnr 14/6), Solstrand (14/10) og Jøvika (14/3) får lik rett til fiske med stang og håndsnøre i det sørligste Middagsskarvatnet.