Minkprosjektet

Minkprosjektet er drevet siden 2011. På denne tiden er det registrert inn over 600 mink. ​Alle som registrer fanget/skutt mink får en godtgjørelse på 200,- per mink og ett lodd i en ny hagle (Akkar Altay black synth o/u veil 9290,-) levert fra Skitt Fiske.

minkprosjektet.jpg 

 

Minkprosjektet i Vestfold 2011-2020 (sannsynligvis lengre):

NJFF Vestfold  fokuserer på villmink. Minken er en uønsket art i norsk natur, og gjør stor skade på både hekkende fugl i våtmark og sjø, samt predasjon av fiskeyngel. Det er fra sentralt forvaltningsnivå uttrykt et ønske om at minken skal bekjempes på flere plan. I Vestfold har foreninger og privatpersoner engasjert seg langs kysten i flere år. Vi har lånt ut minkfeller og premiert fangstmenn med lodd i en hagle. Nå øker vi fokus mot nye områder, og innlemmer fangst i sjøørretførende bekker som en del av prosjektet. I tillegg til fellene fylkeslaget disponerer for utlån til medlemmer, har Fylkesmannen investert i flere nye feller som skal lånes ut til foreninger som vil satse på organisert fangst i sjøørretbekkene. De foreningene som deltar vil bli fulgt opp med både kursing i fangst og beredning av skinn. Kursene vil være åpne for alle. Samtidig fortsetter premieringen med lodd i en hagle til alle som leverer inn mink til prosjektet. I tillegg vil vi gi en godtgjøring for registrert mink på kr 200,- per mink. Innlevert mink vil bli ivaretatt med tanke på beredning av skinnene. De som ønsker å beholde minken selv, foreviser minken for kontroll der venstre tå på høyre bakbein blir klippet av for registrering.

All registrert mink fra fellefangst og jakt i Vestfold godtgjøres med 200,- og et lodd i en hagle som trekkes. Både medlemmer og privatpersoner kan delta.

Vi tar sikte på at dette blir et mangeårig prosjekt, og mink kan leveres inn forløpende. Registreringsåret går fra 1/1 til 31/12 hvert år med loddtrekning av haglen på fylkeslagets årsmøte i mars påfølgende år.

All mink skal registreres ved fylkeskontoret i NJFF Vestfold, Stavern etter avtale med fylkessekretæren. Alle henvendelser om lån av feller rettes også dit. Kontakt Øystein Cock Rønning mail: [email protected] mob: 95763666.

Fellefangst er en form for jakt som krever like mye av utøveren som all annen jakt.

  • Utøver må ha fylt 16 år og bestått jegerprøven
  • Den som fyller 14 år kan delta på fellefangst under tilsyn av person som har fylt 20 år og jaktet i minst tre år.
  • Det kreves grunneiers tillatelse til å sette ut fangstredskap (Hvis du er i tvil om grunneierforhold, jakttillatelser og lignende, kan du henvende deg til kommunen.)
  • Fangstredskapen skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå fare for mennesker og husdyr
  • Tillatt fangstredskap er slagfelle, fangstbur
  • Fangstredskap som dreper viltet, skal ettersees minst en gang pr uke
  • Fangstredskapen skal merkes med brukers navn, adresse og telefonnr
  • Det er ikke tillatt å bruke levende åte
  • Fangstredskapen skal fange selektivt. Dvs at den er tilpasset den viltarten den skal fange, og plasseres slik at andre viltarter med overveiende sannsynlighet ikke blir fanget i redskapen.
  • Inngangstunnelen på minkfeller skal være så lang at det er minst 30 cm inn til utløsermekanismen utløses, og åpningen skal ikke være større enn 7 cm i diameter