Fiskeutvalget

Fiskeutvalget i Asker JFF har hovedsete i Svartdalen kultiveringsanlegg, hvor en stor del av aktiviteten i utvalget foregår. Utvalget har også dugnader i Asker- og Neselva, dugnader, forvaltning og utsetting av ørret i flere vann i Asker.

ØRRETFISKE

I Asker har du enestående mulighet for fiske gratis i mange vann. I Asker er det er fiskekort for Lille og Store Sandungen, og Øyvann. Vannene eies av grunneier Løvenskjold, men forvaltes av Asker JFF. Kort kan kjøpes med VIPPS:

PRISER: 

Døgn: 60 kr

Uke: 100 kr

Årskort: 350

VIPPSKODE: 103124, eller Fiskekort Sandungen (Husk navn i meldingsfeltet​)

Se oppslag som er satt opp ved ankomst Sandungen fra bla Vestmarksetra og Sollie

Ellers så foregår det forskjellige aktiviteter i som prøvefiske på våren, utsetting av yngel i samarbeid med skoler og stamfiske.

LAKS OG SJØØRRET

Viktig å merke seg at i for sesongen 2024 er laksen fredet i Askerelva.

Dette er freding som kommer fra Statsforvalteren kontor.

 

Fiske etter laks og sjøørret i Asker- og Neselven krever fiskekort. Fiskekort for elvene kjøpes på dugnaden i Askerelva som normalt avholdes i midten av juni. Sjekk annonseringen på nyheter og vår hjemmeside. Alle må løse fiskekort etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sesongkortet koster 400 kr. Husk rapporteringsplikten. Hvis du er under 16 år er fiskekortet gratis, men likevel obligatorisk. Fisketrygdavgiften må være betalt og fremvises ved kjøp av kort. Følg linken til kjøp av denne trygden: Fiskeravgift Miljodirektoratet

Fisketiden i Askerelven er 15. juli til og med 30. september. Fisketiden i Neselven er 15 august til og med 30 september.

Utenfor Neselva og Askerelva er det egne fredningssoner for laks og sjøørret. Innenfor sonene er stangfiske fra land er tillat hele året, men unntak av sone på 100 meter fra elvemunning der det er forbudt å fiske.

Fra båt er det innenfor fredningssonene kun tillat å fiske med stang eller håndsnøre etter laks og sjøørret fra båt (som ligger stille) i perioden fra og med 1. juni til og med 4. august. Dorging etter laks og sjørett er forbudt i fredningssonene hele året, og det samme gjelder fiske med garn. Mellom elvemunningen, eller grensen mellom sjø og elv der   denne er fastsatt, og følgende grenselinjer er det fredningssoner:

​Fredningssonene for Asker er innefor følgende grenser:

1. Utenfor Askerelva: Langs bro fra fastland til Børsholmen. Fra Børsholmens østre odde til Bjørkøyas vestre spiss. Derfra til Marschmannsbryggas østligste landfaste punkt (sørøst av Blakstad sykehus). 

2. Utenfor Neselva: Fra molo ved Holmen fjordhotell til Østre grunnstake ved Landøyflua. Derfra til Tretteoddens vestre spiss (Nesøya).

 

Kontakt Asgeir Wien (92493515) eller John Bjerkenes (900 52 906) om du har spørsmål om fiskekort. 

 

​ISFISKE

Det arrangeres isfiskestevne i foreningen, dette arrangementet blir annonsert på vår hjemmeside se også link til terminlisten til Oslo sportsfiskere http://www.oslosportsfiskere.no

ANDRE FISKEARTER

 Det er mange andre fiskearter (minst 15 ulike arter) som også kan fiskes i Asker med sluk, flue eller meite. I mange av våre små og store vann kan du for eksempel fiske:

Abbor, mort, sørv, ål, dvergmalle, lake, gullabbor, karrus, karpe, gjedde, suter, sik, bekkerøye, røye , ørret . Har du spørsmål om hvor og hvordan du kan fiske de ulike artene er det bare å kontakte oss.

BÅT SEMSVANN

Båt kan lånes gjennom NJFF sitt organisert "1 nøkkel 100 båter" initiativ. Båten ligger ved settefiskanlegget. Mine båter

Bat brygge.jpeg
Båten ligger fortøyd til brygga ved settefiskanlegget


Vårt arbeid er basert på dugnad, så vi prøver også å gjøre litt sosialt attåt på noen av dugnadene, så kanskje du er en som har lyst til å bli med oss? Vi ønsker oss flere aktive, unge som eldre, alle har noe man kan bidra med. 

SJØFISKE

 I sjøen er det mange muligheter. Du kan fiske sjøørret, sei, flyndre, lyr, havabbor, ​stripet pelamide, noen ulike haiarter samt mange andre arter. Er du ute etter å bedrive artsfisk​​e har du mange muligheter til å fange mange arter i løpet av kort tid.

NB: FORBUD MOT Å FISKE TORSK FRA OG MED 15 JUNI 2019
Både faglige råd og føre-var-hensyn tilsier at fangstpresset må reduseres og områdene der torsken gyter må beskyttes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, om forbudet som gjør at det blir forbudt med fritidsfiske etter torsk langs strendene.  

Forbudet gjelder fra Lindesnes til Svenskegrensen, ifølge en pressemelding fra Regjeringen. Det blir også forbud mot alt fiske i gyteperioden i 14 definerte gyteområder​ fra 1 januar til 1 mai.

(Trenger vi disse lenkene over her, har dere noen andre, fjern lenker dere ikke vil ha, jeg vet de ikke går til noen steder nå kanskje, men det fikser jeg)

EDELKREPS

Det er åpnet for å krepse på Sandungen høsten 2024. 

Generelt: Asker JFF organisere krepse-fisket i Sandungen. Krepse-fisket starter 6 august kl 18.00. Det er trekning av krepse-kort på klubbhuset mandag 10.juni. Møt opp kl 18:00 for registrering. Trekningen starter kl 19:00. Følg med på vår nettside for detaljer rundt trekningen. 

Sandungen er delt inn i 10 soner. Se kart: Sandungen 
I løpet av august er det begrenset krepse-fiske til ca 6 dager fordelt fra 6 august til ca 25. august.  Det er en bag limit på 200 kreps pr sone. Minstemål på krepsen er 9,5 cm. Hvert krepse-kort/sone koster 600 kr. 

Nytt av året er at medlemmer av Asker JFF har fortrinnsrett til krepse-kort de 2 første dagene.

Generelle regler ved trekning av krepse-kort fisking av kreps på Sandungen.:

 1. Alle som deltar på trekning, skal registreres med navn og telefonnummer.
 2. Registrering skjer fra kl 1800 og fortløpende frem til kl 1900 da trekningen starter.
 3. Alle registrerte personer får et unikt løpenummer som følger personen. Dette blir loddet i trekningen og blir gjenstand for navn på krepse-kortet.
 4. Korteier må være tilstede på Sandungen under krepse. 
 5. 6 august blir trukket først. Deretter trekkes følgende dager: 7., 9., 10, 16.. og 17.
 6. Dersom vedkommende som trekkes ut også ønsker å være med neste dag vil hans/hennes lodd legges tilbake i lodd-bollen ved neste trekning. Hvis vedkommende ikke ønsker å delta på flere trekninger tas loddet ut og kastes.
 7. Krepse-kort som ikke trekkes ut vil bli solgt på servicetorget.
 8. Det er 10 soner på Sandungen. Kandidaten som trekkes ut kan velge ledig sone gjeldene dag.
 9. Minstemål for fanget kreps er 9,5 cm. Det blir utdelt målestav som skal brukes. All kreps som er for små skal settes tilbake der den ble fanget. Bruk tildelt målestav flittig.  
 10. Det er tillatt med 20 åte-pinner pr sone.
 11. Det er ikke tillatt med teiner annet enn på sone 7 som er vanskelig tilgjengelig. Her er det tillat med totalt 5 teiner i tillegg til 15 åte-pinner.
 12. Det er ikke tillatt med båt kano eller lignende
 13. Personen som får tildelt krepse-kort må være tilstede under krepningen.
 14. Familiemedlemmer i nærmeste familie kan kun ha en sone pr dag.
 15. Bruk ikke vadere, skotøy eller annet utstyr som har vært i vassdrag der det er, eller tidligere har vært påvist krepsepest. Det er den enkeltes som har ansvar for at alt utstyr ikke er smittet.
 16. Bruk åte av kjøtt eller fisk som har vært frossen. Kylling, høne, svinekjøtt er årer som fungerer godt og som sitter godt på åte-pinnene.
 17. Rapport om fanget kreps sendes på SMS dagen etter at krepse-fiske er ferdig. Bruk telefon nummer 92493515 (Asgeir Wien), skriv Navn, Dato, Sone, Antall kreps og Eventuelle andre observasjoner.
 18. Krepsekortet koster 600 kr pr sone. 

Ta kontakt med:

Asgeir Wien mobil 924 93 515. 

John Bjerkenes 900 52 906

 

Fiskeutvalget Ajff
------------------------------------------------------- 

Anlegget ble bygget omkring 1920-årene som en avdeling på Småbrukets Lærerskole. Området eies i dag av Norges Landbruks Høyskole, men drives av Asker Jeger og Fiskerforening.

 

Anlegget har ikke vært i kontinuerlig drift. Asker JFF overtok driften av anlegget i 1969 etter at anlegget hadde ligget brakk i mange år.

I 1976 gikk deler av medlemmene i Asker JFF ut av foreningen og dannet Asker Sportsfiskere. Denne foreningen overtok da også driften og ansvaret for fiskeanlegget.

Aktiviteten på settefiskanlegget har variert en del igjennom årene. Bla. ble anlegget restaurert og igangsatt omkring 1976. Da ble fortsatt jorddammene benyttet til oppbevaring av settefisk. I denne perioden ble anlegget benyttet til produksjon av regnbueørret. I flere sesonger var også anlegget leiet ut til Røyken og Åros JFF som benyttet anlegget til produksjon av laks og sjøørret til Åroselva.

Asker Sportsfiskere har også benyttet anlegget til produksjon av sjøørret til Neslva.

Anlegget slik det er i dag ble igangsatt i 1994. Da ble det montert startforingskar for yngel inne i klekkeriet. Samtidig ble også fundament og utvendige foringskar plassert. Siden den gang har anlegget hvert eneste år blitt kontinuerlig oppjustert og forbedret. Vannpumper er skiftet ut. Automatikk for styring av det automatiske foringsanlegget er oppgradert. Det er også installert et alarmsystem som overvåker vannsirkulasjonen i anlegget. Anlegget er også utstyrt med et nødstrømsaggregat som starter automatisk hvis strømnettet faller ut.

Siden den oppstarten i 1994 har det vært et prioritert mål at det hele tiden skal være fisk i anlegget og det skal settes ut fisk hvert år.

Om høsten fanges voksen gytemoden fisk som stamfisk i bekker og vann. Det er svært viktig at individer fra forskjellige vassdrag blir holdt adskilt. Denne tappes for rogn og melke, og befruktet rogn legges i klekkeriet i Svartdalen. Den voksne fisken merkes og settes tilbake i det vannet der den ble fanget. I tillegg blir det tatt skjellprøver av disse fiskene. Ved å vurdere skjellprøvene kan man på en enkel måte alders bestemme fiskene.

Naturlig nok er Semsvannet et svært prioritert område for våre aktiviteter. I tillegg produserer vi settefisk til Sandungen og til Dikemarksvassdrag.

 

fiskeanlegget.jpeg
Fiskeanlegget

Generell info om krepsing:​​​

Asker JFF forvalter krepsingen i Sandungen for grunneier Løvenskjold.
Trekningen av kortene skjer normalt i midten av juni. Sjekk nettsidene for eksakt dato.
Pris for krepsekort er kr. 600,- pr. sone/døgn. Krepsekort må betales kontant etter trekningen, da vi ikke har tilgjengelig betalingsautomat.​Soneinndelingen som praktiseres ved krepsing i Sandungen finner dere her: 

Sonekart for krepsing Sandungen

 

Siden edelkrepsen (Astacus astacus) er oppført på Artsdatabankes Rødliste som "sterkt truet" er det ikke lengre noen selvfølge at det åpnes for krepsing hvert år. Begrensninger i krepsingen kan skje midt i sesongen om det oppdages dårlig grunnlag for beskatning. Så langt har Sandungen vist relativt stabil bestand. Det satt en "bag limit" på 200 kreps pr sone pr krepsedøgn. 

Krepsing får bevisst mindre fokus og omtale nå enn tidligere, siden etterspørselen har vokst seg mye større enn ressursen.

Krepsesesongen starter 6. august kl 18:00.

Krepsingen er underlagt både nasjonalt og et lokalt regelverk som må følges for at bestanden skal være beskatningsdyktig fremover. Oppsynet slår ned på ulovligheter og anmelder brudd på reglene, bla oppført på krepsekortet. Redskap som brukes i flere vassdrag MÅ desinfiseres først for å unngå fare for spredning av krepsepest. Grundig soltørking går bra. 

Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir først kjønnsmoden rundt 7 år gammel og ca 8 cm. Krepsen må rekke å forplante seg minst en gang før den fanges! Det er derfor særdeles viktig at minstemålet opprettholdes. Husk målepinne.

Det kreves fangstrapport som sendes som SMS til 92493515 rett etter avslutet krepsing. Oppgi følgende informasjon:

* Navn:

* Dato:

* Sone:

* Fanget antall: 

* Annet av nyttig informasjon for AJFF.

HUSK Å RYDDE OPP ETTER DERE OG TA MED ALL SØPPEL OG ÅTE HJEM.  

Spørsmål kan rettes til Asgeir Wien, 92493515 (awi@scanship.no)

eller

John Bjerkenes, 900 52 906