Vedtekter Asker JFF

Våre vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Asker Jeger- og Fiskerforening

 

Foreningen ble stiftet 12. Mai 1938.

Disse vedtektene ble vedtatt 15.03.2023.

Vedtektene ble tidligere endret 25.02.1977, 15.03.1998 og 01.03.2009.

Gjeldende vedtekter er i henhold til vedtektsnormen som ble vedtatt på Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte 14. november 2021.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Asker Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet AJFF.

§ 2 Formål

Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende strategidokumenter.

Foreningen skal:

 • Sørge for at jegere og fiskere har tilgang til å utøve jakt og fiske.
 • Påvirke til at jakta og fisket utøves i henhold til de offentlige og privatrettslige reglene.
 • Legge til rette for skytetrening og skytekonkurranser på sitt skyteanlegg.
 • Drive et aktivt fiskekultiveringsarbeid for å sikre høstingsverdige ørretbestander i sitt område.

§ 3 Medlemskap

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem. Foreningen/laget er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.

Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten

er betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.

Styret i foreningen/laget kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til NJFFs sentrale vedtekter.

§ 4 Medlemskontingent

 

Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og representantskap. Betalt kontingent gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører besluttet andel til foreningen.

 

§ 5 Foreningens/lagets styrende organer

a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret

§ 6 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig saksliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

 

På årsmøtet skal følgende behandles:

1.  Konstituering av møtet

-  Godkjenning av innkallingen

-  Godkjenning av dagsorden

-  Valg av ordstyrer

-  Valg av sekretær

-  Valg av tellekorps

-  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2.  Årsmelding fra siste kalenderår

3.  Revidert regnskap fra siste kalenderår

4.  Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

5.  Retningslinjer for foreningsdriften

6.  Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

7.  Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett

8.  Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.

9.  Valg av styre i henhold til § 8

10.  Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov

11.  Valg av valgkomite på tre medlemmer

12.  Valg av revisor(er)

13.  Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm

14.   Valg av foreningens representanter til regionlagets årsmøte.

15.   Forslag på landsmøtesaker i NJFF

16.   Årsmøte skal beslutte forvaltning av foreningens ressurser og avtaler.

17.  Eventuell utnevning av æresmedlemmer

 

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte.

Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

 

§ 8 Styret

Foreningen ledes av et styre på 10 medlemmer, samt tre varamedlemmer, som velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Ungdomsansvarlig
 • Kvinnekontakt
 • Leder i jaktskyteutvalget
 • Leder i jaktutvalget
 • Leder i hundeutvalget
 • Leder i fiskeutvalget / klekkeriet.

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer av styret.

Kråketinget har møterett og talerett, men ikke stemmerett i styremøter.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen og for de vedtak som gjøres.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.

 

 

 

 

§ 9 Styrets plikter

 

 1. Verne om foreningens/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og foreningens/lagets retningslinjer.
 2. Gjennomføre årsmøtevedtatte saker og virksomhetsplan. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen/laget.
 3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år.
 4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til NJFFs forbundsstyre.
 5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
 6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.
 7. Ivareta foreningens/lagets arkiv.
 8. Følge opp medlemssituasjonen.
 9. Drive et aktivt ungdomsarbeid.
 10. Forvalte foreningens ressurser i tråd med gjeldende avtaler og vedtak besluttet på  årsmøtet.

 

§ 10 Regnskap

 

Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.

Foreningen/laget dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for foreningen/laget blir påført i tjeneste.

 

§ 11 Vedtektsendringer

Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved endringer i vedtektsnormen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine vedtekter på førstkommende ordinære årsmøte.

Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.

§ 12 Domsutvalg

Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale vedtekter og normer.

 

 

§ 13 Utmelding av NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.

Dersom foreningen/laget trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene, kan NJFFs forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens/lagets eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området.

 

§ 14 Oppløsning av foreningen/laget

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets formål i kommunen eller distriktet.

Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets styre å beslutte oppløsning.