MENY hamburgermeny Close-menu button
NJFF første emblem

Historikk

Resymé gjennom 50 år

28. april 1950: 

Ble det på Bergtun stiftet "Bjørkelangen og omegn       Fiskerforening". Initiativtakerne var Normann Ødegård, 
Halvard Visdal og Ansgar Hansen.                          

1.okt.  1950:         

Ble 200 settefisk innkjøpt og satt ut i Rotjern.

1952:         

Ble opparbeidelse av settefiskdammen startet i bekken 
mellom Langsjøen og Bråten. Avtale var inngått med Saugbruksforeningen.        

1953:         

70 medlemmer. Medlemskontingenten var på kr. 5,-.

1954:         

Hus på Settemoen i gave av Saugbruk, ble flyttet til Dyntjern.

1956:         

Dyntjernhytta stod ferdig til bruk for medlemmene. Leie kr. 1,-.           
9.mars 1957:         

Pilkekonkurranse på Bjørkelangensjøen i samarbeid med BSF. 1200 deltakere pilket om bil i premie!.  Kr. 7.000,- i overskudd, dam og hytte ble utbedret.

1960:   
      
8000 yngel kjøpt til dammen og settefisk ble om høsten satt 
ut i Dyntjern og Tasketjern.

1961:         148 medlemmer.

1965:         

Fiskefest, annonsert som følger: Bjørkelangen og Omegn Fiskerforening har FEST for medlemmer m/bekjente i Leiren lørdag 20. nov. kl. 20. Damene tar med smørbrød, kopp og asjett. Herrene betaler kr. 5.00.  Velkommen!     Fin den, eller hva?

1967:         

Navnet på foreningen forkortes til «Bjørkelangen Fiskeforening».

 

1968:         

Utleie av dammen til Berntsen mot at en årlig fikk 5000 fisk med et min. mål på 12 cm.

 

1971:        

 Utvidelse, 3 nye jorddammer samt utvidelse av den gamle.

1973:         Sies leieavtalen opp med leietaker av dammen.

12.april 1975:    
    
Årsmøte med 25 årsjubileumsfest på Bjørkelangen v.g.s.'s Aula. Æresmedlemmer utnevnt: Normann Ødegård, Ansgar Hansen og Halvard Visdal.

27.febr. 1977:         

Fiskekonkurranse på Bjørkelangensjøen,187 deltagere, 632 fisk, 28,440 kg.

1977:         

Regnskapet viser at utgiftene dette året var 7.420,-, men inntektene var 9.940,-.  Kr. 8.000,- i tilskudd til dammer fra Direktoratet for Vilt og fersk-vann. Kr. 2.150,- i kommunal støtte.

1979:         

Ble det startet bingo i samarbeid med Bjørkelangen Vel. 
Første gang en vurderer en eventuell jeger og fiskerforening er på styremøte 28.aug. Det kjøpes ca. 10.000 yngel som fores til settefisk og settes ut om høsten.

1980:         

Årsmøtet vedtok å opprette jegergruppe med navneendring til     "Bjørkelangen Jeger- og Fiskerforening" og innmelding i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det ble valgt 3 medlemmer til å utrede saken: Jan Hagen, Roy Keiserud og Birger Søby. 30-års jubileumsfest 19.april.

3.mai 1980:         

Bjørkelangen Fiskeforening 30-årsjubileum i Aulaen på videregående. Nye æresmedlemmer under jubileet ble:  
Ole Ruud, Alf Bergerud, Hans Bråten, Leif Nordby, Rolf Ødegård og Olaf Settemoen

5.sept.1980:         

Jegergruppe opprettet, bestod av: Jan Hagen, Ulf Syversen, 
Arne Westby. Leiekontrakt med grunneierforeningen opprettet for småviltjakt i Skrepstad skog. Den første jaktstatistikk i Skrepstad viser at for høsten 1980 ble det                            nedlagt 3 harer, 1 tiur, 2 orrer og 4 jerper.

1981:         

Årsmøtet vedtok nye vedtekter i henhold til Norges Jeger og    Fiskerforbund's forslag. Foreningens regnskap viser nå en omsetning på ca. kr. 50.000,-.Kurs i fluefiske, 20 deltagere. Egen klekket fisk for første gang. Ca. 4.000,- yngel kom i dammene! 2.000 ørret satt ut i vannene. 78 medl. tilsluttet NJFF, 140 rene fiskemedlemmer.

1982:         

Figursti arrangeres for første gang, lerduebanen på Stigen tatt i bruk. Per Egil Gustavsen blir foreningens første norgesmester i meitefiske 1982.

1983:         

Startet opp med medlemskvelder på Villa Marte med foredragsholdere. Tegninger på eget klekkeri sendt bygningsrådet for godkjenning.

1984:         

Utdanning av jegerprøveinstruktører, 9 deltagere tok eksamen. Fylkes-mesterskap i figurjakt arrangert 3.juni i HV-leiren, forøvrig det første i Akershus. I fiskedammen stjeles det stamfisk!

1985:         

10 forslag på logo til klubbmerke: 
Valgt: tegner Svein E. Amundsen.

1986:         

Jakthundutvalg opprettet. Det bygges på eget klekkeri. Regnskapet viser en omsetning på kr. 150.000,-. 
Det avholdes elglotteri. Ande- og duejakt organiseres i Bjørkelangensjøen. Den første eksamen for jegerprøve-              kandidaten. Fisk strykes og legges i eget klekkeri. 
Det første jegertrap-stevne arrangeres på Stigen. 
Leieavtale om grunnen til hytta på Dyntjern,leie av 14 vann opprettes. NM Figurjakt, bronse lag, gull til Karsten Søby.

1987:         

NM Figurjakt arrangeres på Stigen 14. og 15 august med hele 368 delt. Kommunen slipper sementvann i bekken slik at all fisk og egg i fiskeanlegget dør. Vi fikk kr. 94.500,- i erstatning (forsikret).

1988:        

Vedtak om bruk av stålhagl i Bjørkelangensjøen. 
Sauedressur m/el-halsbånd i samarbeid med flere naboforeninger. Klubbkamp for hare-hunder mellom Høland JFF og Bjørkelangen JFF. Hølandsprøven for harehunder med oss som medarrangør 23.sept. Treningskurs for fuglehunder. 
Vi starter opp med eget medlemsblad «Tiur'n»,Aurskog JFF,   Bjørkelangen JFF, Høland JFF og Hemnes JFF samarbeider om bladet, 2 prøvenummer i -88.

1989:         

Vi er med og stifter «Elgeheias venner». Aurskog JFF og Bjørkelangen JFF har bidratt sterkt til å redde tårnet. Grunneierne er skeptiske til fortsatt drift av lerduebanen på Stigen. Snarlig avvikling. Grasåsen er alternativet                     fra 1991. Tove Lunner blir første kvinnelige styremedlem.

1990:         

Ungdomsgruppa ser nå ut til å få ny fart med mange interesser medl. Fra jaktutvalget årsberetning for 1989 finner vi følgende vilt i Skrepstad:25 tiurer, 4 røy, 29 orrhaner, 8 orrhøner, 21 jerper, 13 harer, 6 duer og 10 ender.  Vi feirer 40 år, jubileumsfesten avholdt i Rådhuset's kantine. 
I jubileumsåret er foreningen livskraftig og aktiv, med 300 medlemmer. Gjennom Aurskog-Høland Fiskeadministrasjon har vi arbeidet for en felles fiskekortordning for hele kommunen. Vi har også bidratt med innsats i kalkingen i kommunes sure vann. 
Nye æresmedlemmer, Birger Søby, Leif Nordby, Helge Skamo, 
Alf Bergerud og Hans Bråten.

1991:         

Villmarkskveld på Villa Marte med «Norge på langs».  
Lagseier i trapskyting under Fylkesm.skapet; Espen Glende, 
Kasper Haneborg og Frode Wold.

1992:         

Aktivt år med byggeaktiviteter på Grasåsen. Villmarkskveld på Villa Marte i ungdomsgruppas regi. Familiedag på Dyntjern. 2 figurjaktstevner og 2 lerduestevner, samt 2 jegerprøvekurs. Lerduebanen på Grasåsen innvies.

1993:         

Ungdomsgruppa arrangerer fiskeskole. For første gang i historien hadde vi pengepremier på figurjaktstevnet.  Medlemskveld m/foredragsholder og 69 fremmøtte.  Busstur til Risør Jakt, Skyte og Fritidssenter.  Planer om utvidelse av klekkeriet.  
400 dugnadstimer i1993, og i klekkeriet er det ca.15 liter rogn av norsk ørret som ble strøket i høst av egen stamfisk.      

1994:         

Det ble nedsatt byggekomite i det nye fiskeanlegget: 
Jan H. Monsen, Lyder Nordli, Jan Hagen, Oddbjørn Nordli, 
Bjørn Nymoen. Vi fikk neste 1 mill. i tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning.

1995:         

BJFF inngikk samarbeidsavtale med Hydro/Texaco om prisfordeler på drivstoff til foreningens medlemmer.   Ungdomsgruppa arrangerte pilkekurs i januar med 12 deltagere og klubbmesterskap i isfiske 25.februar med 33 påmeldte. Klubbmester i juniorklassen ble AndersTaiet.

1996:         

Vi er nå «eneleietaker» på Loftet etter at BSF sa opp. 
Nye møbler kjøpt til det fine klubblokalet og kursrom.
Solgt fisk for kr.61.750,-.  Første figurjaktstevnet på Grasåsen med ny trasé (i skytter- sektorene til de andre banene).  Kjempesuksess!  Åpent klubbmesterskap i meitefiske ved Bjørkelangensjøen, 3 deltagere og de var ikke fra foreningen!   

1997:         

Hytta står nyoppusset og fin. Flere medlemmer burde benytte den. Et dårlig år for ungdomsgruppa, rekrutteringen er så som så.  De stod for klubbmesterskapet i isfiske med bra deltagelse. Vi arrangerte for første gang "revekonkurranse", i samarbeid med 2 andre foreninger.  Vi har nå 2 jenter i styret: Mona Westby og Tove Lunner!

1998:         

Vi investerer i  PC-utstyr. 33 utleiedøgn på hytta. Jaktstatistikken: 2 tiurer, 2 orrhaner, 3 jerper, 2 harer, 2 mink og 1 rev. Solgt og levert fisk for kr. 99.440,-.              

1999:         

Vi reviderte vedtektene fra 1981.  Noe dårlig aktivitet i foreningen, sliter med rekrutteringen.  184 medlemmer.

2000:         

Vi planlegger medlemsmøte m/foredragsholder, medlemmers egne videoopptak o.l.  Vi skal arrangere Fylkesmesterskap i Figurjakt. Beklageligvis ble det ingen 50 års jubileumsfest grunnet liten påmelding, men på en liten tilstelning på La Cocina ble Karsten Søby, Kåre Milliansen og Jan Monsen utnevnt til æresmedlemmer.

2001:         

Samarbeid med Romerike Settefisk om at rogn fra Glommaregionen skal klekkes i vårt klekkeri som gjennomgår 
en stor oppgradering. A/S utmarks- tjenester bistår i arbeidet. Anlegget fremstår nå som et topp moderne settefiskanlegg. Servicebygg under planlegging. Avtale med skolesektoren om at skoleelever skal delta i driften av anlegget med Harald Bråthen som ansvarlig leder.

Formenn fra 1950 -

1950         Normann Ødegård

1951         Normann Ødegård

1952         Normann Ødegård

1953         Normann Ødegård

1954         Normann Ødegård

1955   Rolf Ødegård

1956   Leif Nordby

1957   Leif Nordby

1958   Halvard Visdal

1959   Halvard Visdal

1960   Ole Ruud

1961   Ole Ruud

1962   Ole Ruud

1963   Hans Nordby

1964   Hans Nordby

1965   Hans Nordby

1966   Odd Espås

1967   Odd Espås

1968   Leif Nordby

1969   Leif Nordby

1970   Leif Nordby

1971   Knut Dalby

1972   Knut Dalby

1973   Knut Dalby

1974   Knut Dalby

Styre og gruppeledere fra 1975 -

1975

Formann                 Kjell Fredbo

Nestformann           Hans Bråten

Kasserer                 Alf Bergerud

Sekretær                Birger Søby

Styremedlem           Leif Nordby

Varamedlem            Helge Skamo

1976

Formann                 Kjell Fredbo

Nestformann           Hans Bråten

Kasserer                 Helge Skamo

Sekretær                Birger Søby

Styremedlem           Sverre Linnerud

Varamedlem            Tore Nordby

1977

Formann                 Kjell Fredbo

Nestformann           Hans Bråten

Kasserer                 Helge Skamo

Sekretær                Leif Nordby

Styremedlem           Sverre Linnerud

Varamedlem            Pål Nordby

Damkomite              Hans Bråten

Hyttekomite            Bernt Engebretsen

1978

Formann                 Kjell Fredbo

Nestformann           Sigurd Malnes

Kasserer                 Helge Skamo

Sekretær                Leif Nordby

Styremedlem           Sverre Linnerud

Varamedlem            Hans Bråten

Damkomite              Hans Bråten

Hyttekomite            Bernt Engebretsen

1979

Formann                 Kjell Fredbo

Nestformann           Sigurd Malnes

Kasserer                 Helge Skamo

Sekretær                Birger Søby

Styremedlem           Sverre Linnerud

Varamedlem            Leif Nordby

                            Hans Bråten

Damkomite              Hans Bråten

Hyttekomite            Bernt Engebretsen

1980

Formann                 Kjell Fredbo

Nestformann           Aage Holmedahl

Kasserer                 Helge Skamo

Sekretær                Birger Søby

Styremedlem           Jan H. Monsen

                            Roy Lysaker

Varamedlem            Hans Bråten

                            Thor Nilsen

Damkomite              Hans Bråten

Hyttekomite            Bernt Engebretsen

1981

Formann                 Aage Holmedahl

Nestformann           Jan H. Monsen

Kasserer                 Helge Skamo

Sekretær                Birger Søby

Styremedlem           Roy Lysaker

                            Kjell Fredbo

Varamedlem            Thor Nilsen

                            Sigmund Hagen
Damkomite              Hans Bråten

Hyttekomite            Hans Nordby

Jaktutvalg              Jan Hagen

1982

Formann                 Aage Holmedahl

Nestformann           Jan H. Monsen

Kasserer                 Helge Skamo

Sekretær                Birger Søby

Styremedlem           Roy Lysaker

                            Sigmund Hagen

Varamedlem            Thor Nilsen

                            Kjell Fredbo

Damkomite              Arne Justad

Hyttekomite            Sverre Linnerud

Jaktuvalg               Jan Hagen

1983

Formann                 Jan H. Monsen

Nestformann           Sigmund Hagen

Kasserer                 Helge Skamo

Sekretær                Øyvind Sandaker

Styremedlem           Aage Holmedahl

                            Roy Lysaker

Varamedlem            Thor Nilsen

                            Lyder Nordli

Damkomite              Arne Justad

Hyttekomite            Kjell Fredbo

Jaktutvalg              Jan Hagen

1984

Formann                 Jan H. Monsen

Nestformann           Sigmund Hagen

Kasserer                 Vidar Aarstad

Sekretær                Øyvind Sandaker

Styremedlem           Aage Holdemdahl

                            Roy Lysaker

Varamedlem            Thor Nilsen

                            Lyder Nordli

Damkomite              Erling Markussen

Hyttekomite            Roy Lysaker

Jaktutvalg              Jan Hagen

Ungd.gruppe           Jon Arne Kongtorp

1985

Formann                 Jan H. Monsen

Nestformann           Sigmund Hagen

Kasserer                 Vidar Aarstad

Sekretær                Øyvind Sandaker

Styremedlem           Helge Skamo

                            Arne Westby

Varamedlem            Sigmund Ruud

                            Lyder Nordli

Damkomite              Erling Markussen

Hyttekomite            Johan Ottershagen

Jaktutvalg              Jan Hagen

Und.gruppe             Ragnar Heide

1986

Formann                 Jan H. Monsen

Nestformann           Vidar Aarstad

Kasserer                 Normann Ødegård

Sekretær                Helge Skamo

Styremedlem           Jon Arne Kongtorp

                            Sigmund Ruud

Varamedlem            Lyder Nordli

                            Thor Nilsen

Damkomite              Erling Markussen

Hyttekomite            Johan Ottershagen

Jaktutvalg              Arne Westby

Und.gruppe             Andreas Lunde

Jakthundutv.           Sigmund Hagen

Lerdueutv.              Knut Hansen

1987

Formann                 Jan H. Monsen

Nestformann           Vidar Aarstad

Kasserer                 Normann Ødegård

Sekretær                Per Egil Gustavsen

Styremedlem           Sigmund Ruud

                            Lyder Nordli

Damkomite              Per Roar Gulbrandsen

Hyttekomite            Lars Erik Ottershagen

Jaktutvalg              Arne Westby

Und.gruppe             Andreas Lunde

Jakthundutv.           Kjell Kvaksrud

Lerdueutv.              Knut Hansen

1988

Formann                 Jan H. Monsen

Nestformann           Vidar Aarstad

Kasserer                 Normann Ødegård

Sekretær                Jan Arne Marki

Styremedlem           Lyder Nordli

                            Per Moen

Damkomite              Per Roar Gulbrandsen

Hyttekomite            Arne Fallet

Jaktutvalg              Arnfinn Halvorsen

Jakthundutv.           Ulf Syversen

Lerdueutv.              Bjørn Nymoen

1989

Formann                 Vidar Aarstad

Nestformann           Kjell Kvaksrud

Kasserer                 Sigmund Hagen

Sekretær                Jan Arne Marki

Styremedlem           Jan H. Monsen

                            Tove Lunner

Damkomite              Oddbjørn Nordli

Hyttekomite            Arne Fallet

Jaktutvalg              Arnfinn Halvorsen

Jakthundutv.           Ulf Syversen

Lerdueutv.              Bjørn Nymoen

1990

Formann                 Vidar Aarstad

Nestformann           Kjell Kvaksrud

Kasserer                 Sigmund Hagen

Sekretær                Jan Arne Marki

Styremedlem           Jan H.Monsen

                            Tove Lunner

Damkomite              Oddbjørn Nordli

Hyttekomite            Einar Lunaas

Jaktutvalg              Arnfinn Halvorsen

Leirdueutv.             Bjørn Nymoen

Jakthundutv.           Odd Sverre Holtet

Ungd.gruppe           Andrè Martinsen

1991  

Formann                 Stig Lunaas

Nestformann           Vidar Aarstad

Kasserer                 Sigmund Hagen

Sekretær                Jan H. Monsen

Styremedl.              Tove Lunner

                            Kåre Milliansen

Jaktutvalget           Sigmund Ruud

Hundegruppe           Odd Sverre Holtet

Leirduegruppe         Lyder Nordli

Fiskegruppe            Oddbjørn Nordli

Ungdomsgr.            Andrè Martinsen

Hyttegruppe           Einar Lunaas

1992

Formann                 Stig Lunaas

Nestformann           Ulf Syversen

Kasserer                 Jan H. Monsen

Sekretær                Mona Westby Lunaas

Styremedl.              Jona Arve Sørhaug

                            Bjørn Nymoen

                            Vidar Aarstad

Jaktutvalget           Sigmund Ruud

Fuglehundgruppe      Svein Bråten

Harehundgruppe      Kjell Kvaksrud

ettersøk                 Juel Werner        

Leirduegruppe         Kasper Hanneborg

Fiskegruppe            Jan H. Monsen

Ungdomsgr.            Jon Helge Nymoen

Hyttegruppe           Einar Lunaas

1993

Formann                 Bjørn Nymoen

Nestformann           Ulf Syversen

Kasserer                 Jan H. Monsen

Sekretær                Per Egil Gustavsen

Styremedl.              Stig Lunaas

                            Sigmund Ruud

Jaktutvalget           Per Helge Fallet

Hundegruppe           Jan H. Monsen

Leirduegruppe         Ole Vidar Moseby

Fiskegruppe            Jan Hagen

Ungdomsgr.            Jon Helge Nymoen

Hyttegruppe           Emil Aarstad

1994  

Formann                 Bjørn Nymoen

Nestformann           Jon Helge Nymoen

Kasserer                 Jan H. Monsen        

Sekretær                Per Egil Gustavsen

Styremedl.              Stig Lunaas

                            Stig Basnes

Jaktutvalget           Per Helge Fallet           

Leirduegruppe         Ole Vidar Moseby

Fiskegruppe            Oddbjørn Nordli

Ungdomsgr.            Chris Torjussen/Ole P. Bernhus

Hyttegruppe           Emil Aarstad

1995

Formann                 Bjørn Nymoen

Nestformann           Jon Helge Nymoen

Kasserer                 Jan H. Monsen

Sekretær                Tove Lunner

Styremedl.              Per Helge Fallet

                            Ole Vidar Moseby

Jaktutvalget           Vidar Aarstad

Hundegruppe           Jan H. Monsen

Leirduegruppe         Morten Bergersen

Fiskegruppe            Oddbjørn Nordli

Ungdomsgr.            Ole Petter Bernhus

Hyttegruppe           Erik Nordby

Sportsfiskegr.          Jon Helge Nymoen

1996

Formann                 Bjørn Nymoen

Nestformann           Ole Vidar Moseby

Kasserer                 Jan H. Monsen

Sekretær                Tove Lunner

Styremedl.              Per Helge Fallet

                            Jon Helge Nymoen

Jaktutvalget           Vidar Aarstad

Hundegruppe           Ole Tom Nordby

Leirduegruppe         Ole Vidar Moseby

Fiskegruppe            Jan Hagen

Ungdomsgr.            Ole Petter Bernhus

Hyttegruppe           Erik Nordby

1997

Formann                 Ole Vidar Moseby

Nestformann           Vidar Aarstad

Kasserer                 Jan H. Monsen

Sekretær                Tove Lunner

Styremedl.              Mona Westby

                            Jon Helge Nymoen

Jaktutvalget           Jon Arve Sørhaug

Hundegruppe           Ole Tom Nordby

Leirduegruppe         Bjørn Nymoen

Fiskegruppe            Øyvind Eriksen

Ungdomsgr.            Jarle Ruud

Hyttegruppe           Erik Nordby

1998

Formann                 Ole Vidar Moseby

Nestformann           Vidar Aarstad

Kasserer                 Kenneth Sveen

Sekretær                Tove Lunner

Styremedl.              Mona Westby

                            Jan H. Monsen

Jaktutvalget           Jon Arve Sørhaug

Hundegruppe           Jan H. Monsen

Leirduegruppe         Bjørn Nymoen

Fiskegruppe            Øyvind Eriksen

Ungdomsgr.            Ole Petter Bernhus

Hyttegruppe           Aage Nordby                                            

1999

Formann                 Ole Vidar Moseby

Nestformann           Vidar Aarstad

Kasserer                 Kenneth Sveen

Sekretær                Tove Lunner

Styremedl.              Mona Westby

                            Jan H. Monsen

                            Per Egil Gustavsen

                            Øyvind Eriksen

Jaktutvalget           åpent

Hundegruppe           åpent

Leirduegruppe         Bjørn Nymoen

Fiskegruppe            åpent

Ungdomsgr.            Andrè Martinsen

Hyttegruppe           Aage Nordby


2000   -            I jubileumsåret sitter følgende i styret:

Formann                 Ole Vidar Moseby

Nestformann           Chris Torjussen

Kasserer                 Kenneth Sveen

Sekretær                Tove Lunner

Styremedlemmer     Arnfinn Halvorsen

                            Harald Ottesen

                            Odd Sverre Holtet

Jaktutvalget           Kjell Kvaksrud

Leirduegruppe         Bjørn Nymoen

Fiskegruppe            Driftsstyre på 5 personer: Oddbjørn Nordli, Jon-Helge Nymoen, Odd Lunner, Harald Bråthen og Øyvind Eriksen.

Ungdomsgruppe        Andrè Martinsen

Hyttegruppe           Per-Egil Gustavsen styremøterepresentant og Aage Nordby dugnadsansv.

Hundegruppe           «Ligger nede» inntil videre grunnet ingen aktivitet

Kenneth Ruud Halvorsen

Leder

Vidar Aarstad

Nestleder

Ole Vidar Moseby

Kasserer

Jesper Maj Larsen

Sekretær

Tonje Løvtangen

Leder lerdueutvalg

Kjell Kvaksrud

Leder jaktutvalg

Johnny Nilsen

Hytteansvarlig

Ole Vidar Moseby

Jegerprøven kontaktperson

Asle Varnås

Leder hundeutvalg

Arnfinn Halvorsen

Styremedlem

Terje Hagen

Styremedlem

Marthe Haugen

Styremedlem

Tonje Løvtangen

Styremedlem