Ramstadsjøens fremtid 2.0

Etter at Rælingen JFF publiserte saken om utredning av permanent nedtapping av Ramstadsjøen har kommentarfeltene blitt et diskusjonsfora for politikere.

Publisert: 02. juli 2023 kl. 12.19

Sist oppdatert: 02. juli 2023 kl. 12.23

Vi i styret i Rælingen Jeger- og Fiskerforening har derfor stilt samtlige partier i Rælingen kommune to spørsmål slik at vi skal kunne formidle hva hvert enkelt parti mener i saken.

Spørsmålene var som følger:

1. Hvor står deres parti i forhold til bevaring av Ramstadsjøen som den fremstår i dag?
2. Hva er deres syn på og grunn til stemme i vedtaket som ble fattet i kommunestyret den 21/6-23


I denne saken gjengir vi hvordan hvert enkelt parti svarte.
 

Rælingen Arbeiderparti.

Rælingen Arbeiderparti og jeg stemte imot å utrede å senke vannspeilet på Ramstadsjøen. Ramstadsjøen er en perle for friluftslivet i dag og vi vil at det skal være det for fremtiden også. Vi ser ingen grunn til å utrede et spørsmål hvor vi har et klart syn, slik som i denne saken. Vi vektlegger trygg og forutsigbar styring av kommunen, og er overrasket over forslaget og at alle de andre partiene stemte for. Vi vil stemme for å bevare Ramstadsjøen slik den er i dag når saken kommer opp på nytt.

Mvh.
Ståle Grøtte, Ordfører Rælingen Arbeiderparti

Rælingen FrP.

Rælingen FrP vil at Ramstadsjøen skal bevares for fremtiden!

Rælingen FrP har et partivedtak om å bevare Ramstadsjøen med dagens vannspeil, dette vedtaket står fortsatt ved lag og er forpliktene for vår kommunestyregruppe. I kommunestyret ble det fremmet ønske om en sak som tar for seg vannspeilet og relaterte kostnader.

Dette var et «benkeforslag» fra varaordføreren uten saksforberedelse, og det kan ha blitt tolket forskjellig av representantene. Våre representanter stemte for forslaget for å ikke avvise oppdatert informasjon. Vi forstår at dette har skapt usikkerhet blant mange av oss som setter pris på dagens utforming av Ramstadsjøen. Vi vil tydeliggjøre at Rælingen FrP ikke støtter permanent nedtapping.

Vi ønsker også å nevne at vi i samme møte fremmet et forslag om å se på alternativer til ytterligere oppdemming av Fjerdingbydammen som vannkilde til alpinanlegget, siden et slikt tiltak ville oversvømme viktige områder. Dessverre ble dette forslaget nedstemt.

Med vennlig hilsen.
Frank Willy Ottesen
Leder Rælingen FrP.

Rælingen Høyre.

Vi i Rælingen Høyre er opptatt av å lytte til innbyggere og har hørt det tydelige signalet om å ta vare på Ramstadsjøen med vannspeil på det nivået den har hatt i over 50 år.

Vi har derfor tydeliggjort vårt synspunkt i saken og besluttet følgende vedtak:

"Rælingen Høyre vil ta vare på Ramstadsjøen, Åmodtdammen, Fjerdingbydammen og Skoledammen."

Dette vil si at vi også vil reparere demningene på Ramstadsjøen og Åmodtdammen, og så få vannspeilet opp på dagens nivå igjen.

Vi forutsetter at dette kan bli gjort sikkerhetsmessig forsvarlig. Det er allerede satt av penger i investeringsbudsjettet til kommunen, til dette.

Mvh

For Rælingen Høyre 
Gro Langdalen og Per Jarle Kristiansen 
Gruppeleder           Foreningsleder 
 

Rælingen KrF

Vi skrev på vår Facebook:

"Ramstadsjøen er en perle i Rælingen!

Vi i Rælingen KrF mener det er uaktuelt at vannstanden på Ramstadsjøen senkes permanent.

Vedlikehold på demningen må gjøres, men vannstanden MÅ holdes på normalt nivå for å sikre gode levevilkår for fisk og trivselsområder for folk".

Vi har dessverre ikke en representant i kommunestyret for øyeblikket, da vår representant for kort tid siden byttet parti. Men vi ville ikke utredet dette. Kommunen har et stort behov for å spare penger, men vi ønsker å prioritere å ta vare på friluftsområdene vi har i kommunen og utvikle de videre.

Mvh
Vegard Amundsen, KrF
 

Rælingen MDG

Vi har bedt om en sak til kommunestyret, ikke en nedtapping. Vi vil lytte til alle interessenter, selvsagt inkludert Rælingen NJFF, og dere har gjort en utmerket jobb de siste dagene med å få fram hva dere mener. 🙂

For MDG er punktet om naturmangfold viktig. Hvis saksfremlegget vi får viser at permanent nedtapping vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet, og det er sannsynlig, vil vi uansett stemme mot.

Grunnen til at vi har bedt om en sak er kommunens økonomiske situasjon. Det er sju måneder siden et motvillig kommunestyre vedtok å utsette en sårt tiltrengt oppussing på skolene på Rud og Sandbekken.  I lys av det mener vi det er riktig å utrede kuttmuligheter, spesielt i lys av at det er et bredt flertall i kommunestyret mot tiltak for å øke kommunens inntekter, som for eksempel eiendomsskatt.

- Håkon Lindahl, gruppeleder, Rælingen MDG 
 

Rælingen Senterparti

Rælingen Senterparti ønsket å revurdere vedtaket om å rehabilitere og beholde dammene av følgende grunner:

  • Behovet for investeringer og kostnadsestimater for nye prosjekter innen området idrett og friluftsliv har økt betydelig siden 2021. Det at 13,08 MNOK er bundet opp til rehabilitering av dammer i Ramstadsjøen setter store begrensninger for handlingsrommet for investeringer de neste årene. Eksempler på områder der det har oppstått økt behov for midler er til rehabilitering av fotballbaner og vannforsyning til skianleggene rundt Marikollen.
     
  • Vi har blitt mer oppmerksomme på de positive sidene ved å redusere vannstanden i Ramstadsjøen, blant annet uttalt av Lene Skovholt, tidligere leder av historielaget. Vi mener det er positive kulturhistoriske aspekter ved å gjenopprette naturtilstanden og at de negative sidene ved et noe mindre vannspeil har vært overkommunisert. Gamle øyer vil komme til syne og de gamle stiene og ferdselsveiene rundt Ramstadsjøen kan igjen tas i bruk.
     
  • Spørsmålet har blitt diskutert i politisk utvalg for kultur og nærmiljø og flere medlemmer har uttrykt at de er positive til å se på saken på nytt av overnevnte grunner.

KONKLUSJON:

Vi vil lytte til alle interesser når denne saken kommer opp på nytt over sommeren. Innspill fra RJFF vil bli tillagt STOR vekt, på grunn av det uventet store engasjementet blant innbyggerne i Rælingen.

Informasjonen under er hentet fra i hovedsak konsulentrapport utarbeidet på oppdrag fra NRV

Det er beregnet en årlig kostnad på 140 000 NOK for å føre tilsyn med dammene. Beregnet kostnad for nødvendig vedlikehold av hoved dammen og de to sperredammene beløper seg til hhv. 4,7 og 1,5 MNOK (SUM 6,2 MNOK). Kostnad for nedleggelse av alle dammer er beregnet til totalt 2,9 MNOK (Norconsult, 2015a; Multiconsult, 2016). Kostnaden for rehabilitering er siden oppjustert til 13,08 MNOK.
Porteføljen til Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er i snitt 11,3 MNOK årlig, og de nærmeste årene domineres av store kostnadskrevende damprosjekter. Overforbruket de kommende årene dekkes inn av mindre forbruk i 2021 og 2022, samt årene 2029-2031. 

DAGENS MAGASIN: Overflateareal km2 0,37 
NYTT MAGASIN: Overflateareal km2 antatt ca. 0,2 

 Fordeler 

• Nedtapping kan gi økt skogsareal og forbedre driftsforhold. 
• Fjerning av dammene fjerner risikoen knyttet til dammene og dambrudd. 

Ulemper 

• Dagens magasin reduseres. 
• Nedtapping etterlater et midlertidig sår i landskapet til området har fått naturlig vegetasjon.

Hans Otto Tomter, Rælingen Senterparti
 

Rælingen Venstre.

Det har vært fantastisk å se engasjementet i denne saken og vi ønsker å berømme RJFF for å sette saken så ettertrykkelig på kartet. 

Venstre er et parti som alltid spiller på parti med naturen og derfor er alltid kunnskap viktig, det var med bakgrunn i det spørsmålet vi mente at det var ok å støtte Senterpartiets forslag i kommunestyret 21. juni. 

Det har aldri vært intensjonen til Venstre å støtte en nedjustering av vannspeilet og tvert imot så fremmet vi sammen med FrP og MDG et forslag om å se på et alternativ til å demme opp Fjerdingbydammen i samme møte. Vi ønsker å ta vare på Ramstadssjøen, Åmodtdammen, Fjerdingbydammen og Skoledammen!

Så for å tydeliggjøre vårt standpunkt, så ønsker vi å ivareta vannspeilet som i dag og kommer ikke til å gå for noen form for nedjustering av dette. 

Alt det beste,
Stephen Meinich-Bache

Gruppeleder
Rælingen Venstre


Rælingen Jeger og Fiskerforening.

Vi er glade for at politikerne er villige til å lytte til det enorme engasjementet som har vært blant kommunens innbyggere den siste uken.
Vi vil nå stå på for at politikerne følger opp det de sier og gi gode og faktabaserte innspill når administrasjonen i kommunen skal utarbeide sin anbefaling i saken.

Vi er overasket over hvordan noen av partiene er villig til å nedprioritere natur og friluftsliv for å dekke inn manglende resurser i andre deler av budsjettet.
Vi føler at friluftslivstilbud i lang tid har vært og fortsatt er nedprioritert, og det økonomiske ansvaret for å legge til rette for gode tilbud i alt for stor grad faller på frivillighet og foreninger som Rælingen Jeger- og Fiskerforening, DNT og Skiforeningen med veldig lite økonomisk støtte fra kommunen.

Vi takker for engasjementet og støtten den siste uken
Kjell Langhus
Styreleder, Rælingen Jeger og Fiskerforening.