Styret

​​​Rælingen Jeger- og Fiskerforening er kommunens største frivillige organisasjon med over 1100 aktive medlemmer. Vi er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningen er åpen for alle som deler disse interessene.

Last ned vedtektene her

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN JEGER- OG FISKERFORENING Vedtatt på årsmøtet 16. februar 1995.

​Oppdatert: 16. februar 2009.
Oppdatert: 11. februar 2013​

Gjeldene vedtekter er i henhold til vedtekts normen som ble vedtatt på Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte 14.november 2021.

§ 1 Navn

Foreningens/lagets navn er Rælingen Jeger og Fiskerforening heretter forkortet RJFF.

§ 2 Formål

Foreningen/lagets formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen/laget skal bygge på NJFF sitt gjeldende strategidokument.

Herunder også:

 • Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid innen en forsvarlig forvaltning av vilt- og fiskebestanden i aktuelle områder.
 • Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske
 • Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark
 • Å innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivning hos allmennheten
 • Å arbeide for vern av naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk
 • Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid
 • Å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå dette mål
 • Å arbeide for å etablere medlemsfordeler.

§ 3 Medlemskap

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem. Foreningen/laget er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.

Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingent er betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommendeåret.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.

Styret i foreningen/laget kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til NJFFs sentrale vedtekter.

§ 4 Medlemskontingent

Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og representantskap. Betalt kontingent gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører besluttet andel til foreningen.

§ 5 Foreningens/lagets styrende organer

 1. Ordinært årsmøte
 2. Ekstraordinært årsmøte
 3. Styret

§ 6 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig saksliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:

 1. Konstituering av møtet
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av dagsorden
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av sekretær
 • Valg av tellekorps
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsmelding fra siste kalenderår
 2. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 3. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 4. Retningslinjer for foreningsdriften
 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
 6. Styrets forslag til årsplan og budsjett
 7. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hoved medlemskap
 8. Valg av styre i henhold til § 8
 9. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
 10. Valg av valgkomite på tre medlemmer
 11. Valg av revisor(er)
 12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer
 13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte.

Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede, med talerett.

§ 8 Styret

Foreningen/laget ledes av et styre på ulikt antall medlemmer, minimum tre, samt tre vara­medlemmer og skal velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. Styret består av årsmøtevalgt leder, nestleder, kasserer, sekretær samt eventuelt styremedlemmer valgt etter funksjon.

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen/laget og for de vedtak som gjøres.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.

Øvrige funksjoner/utvalg hvor leder av hvert utvalg velges som styrerepresentant.

 • Rifleutvalg
 • Leirdueutvalg
 • Ungdomsutvalg
 • Fiskeutvalg
 • Jaktutvalg
 • Kvinneutvalg
 • Materialforvalter
 • IT/medieutvalg

Eventuell endring av utvalg (nye eller utgående) besluttes på årsmøtet.

§ 9 Styrets plikter

 1. Verne om foreningens/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og foreningens/lagets retningslinjer.
 2. Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen/laget.
 3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år.
 4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til NJFFs forbundsstyre.
 5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
 6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.
 7. Ivareta foreningens/lagets arkiv
 8. Drive aktivt ungdoms- og skolerings arbeid.
 9. Oppnevne midlertidig andre utvalg etter behov
 10. Anmelde/ rapportere ulovlig jakt og fiske til kommunal- og eller offentlig myndighet etter styrebeslutning.
 11. Formidle informasjon, minst en gang i året, som inneholder terminlister, generelle opplysninger samt planer for inneværende år.

§ 10 Regnskap

Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.

Foreningen/laget dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for foreningen/laget blir påført i tjeneste.

§ 11 Vedtektsendringer

Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtekts norm. Ved endringer i vedtekts normen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine vedtekter på først­kommende ordinære årsmøte.

Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.

§ 12 Domsutvalg

Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale vedtekter og normer.

§ 13 Utmelding av NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldings vedtak må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.

Dersom foreningen/laget trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse ved­tektene, kan NJFFs forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens/lagets eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området.

§ 14 Oppløsning av foreningen/laget

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan NJFFs forbundsstyre vedta at midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets formål i kommunen eller distriktet.

Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets styre å beslutte oppløsning.

Kjell E. Langhus

Leder

Tor Arne Nergård

Nestleder

Paul Middelhuis

Jegerprøven kontaktperson

Kåre Ohrvik

Styremedlem

Lars Erik Mathisen

Leder jaktutvalg

Thor-Arne Vestli

Leder fiskeutvalg

Kai Roar Halvorsen

Styremedlem

Lars Erik Mathisen

Styremedlem

Lars Erik Mathisen

Styremedlem

Kai Roar Halvorsen

Styremedlem

Jon-Henning Frost

Kasserer

Kjell Tore Myre

Leder hundeutvalg

Torbjørn Rud

Kontaktperson

Håvard Halvorsen

Leder rifleutvalg

Knut Hauglund

Leder lerdueutvalg

Bjørn Kristoffer Kjelsrud

Styremedlem

Solfrid Bråten

Kvinnekontakt

Niclas Osrønningen Eriksen

Ungdomsansvarlig