MENY hamburgermeny Close-menu button

Styret

​​​Rælingen Jeger- og Fiskerforening er kommunens største frivillige organisasjon med over 900 aktive medlemmer. Vi er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningen er åpen for alle som deler disse interessene. RJFF er aktive på mange områder. Blant annet driver vi skytebane, hundedressur, vilt- og fiskestell, samt barne- og ungdomsaktiviteter

Kjell E. Langhus

Leder

Tor Arne Nergård

Nestleder

Paul Middelhuis

Jegerprøven kontaktperson

Kåre Ohrvik

Styremedlem

Lars Erik Mathisen

Leder jaktutvalg

Thor-Arne Vestli

Leder fiskeutvalg

Eivind Lindahl Svendsen

Ungdomsansvarlig

Jon-Henning Frost

Kasserer

Kjell Tore Myre

Leder hundeutvalg

Håvard Halvorsen

Leder rifleutvalg

Torbjørn Rud

Styremedlem

Knut Hauglund

Leder lerdueutvalg

Lena Nedrebø

Kvinnekontakt

Bjørn Kristoffer Kjelsrud

Styremedlem

Last ned vedtektene her

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN JEGER- OG FISKERFORENING Vedtatt på årsmøtet 16. februar 1995.

​Oppdatert: 16. februar 2009.
Oppdatert: 11. februar 2013​

§ 1 Navn:

Foreningens navn er Rælingen Jeger- og Fiskerforening (RJFF). Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.

§ 2 Formål:

Foreningens formål er:

 • Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid innen en forsvarlig forvaltning av vilt- og fiskebestanden i aktuelle områder
 • Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske
 • Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark
 • Å innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivning hos allmennheten
 • Å arbeide for vern av naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk
 • Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid
 • Å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå dette mål
 • Å arbeide for å etablere medlemsfordeler.

§ 3 Medlemskap

Alle kan være medlem av RJFF.

Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av foreningen, NJFFs styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta i mot verv for så lang tid som de har fungert.

Medlem som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, kan suspenderes av styret. Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. Blir medlemmer ekskludert fra RJFF, skal dette rapporteres inn til forbundet.

All saksgang vedrørende suspensjon og eksklusjon skal føres i egen B-protokoll.

I svært alvorlige saker kan medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem skal ved slike avgjørelser underrettes skriftlig. Medlemmer har rett til å fremlegge sin sak skriftlig for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall.

Forslag til æresmedlem kan fremmes av alle foreningens medlemmer. Frist for fremming av forslag til æresmedlemskap følger frist for øvrige forslag som skal legges frem for foreningens årsmøte.

Forslag til æresmedlemskap kan refuseres av styret.

Æresmedlemmer beholder samme rettigheter som øvrige medlemmer.

Statutter for vurdering av æresmedlemskap:

Kandidater til æresmedlemskap skal i kraft av tillitsverv i foreningen, eller på annen måte, ha bidratt i sterk og vesentlig grad til å fremme foreningens formål.

§ 4 Kontingent

Foreningen følger NJFFs ordning med direkte innkreving av medlemskontingenten.

Kontingenten til foreningen blir fastsatt av årsmøtet, og skal meddeles NJFF skriftlig innen fristen. De som ikke har betalt kontingenten, eller sendt utmelding til NJFF, vil bli slettet fra medlemsregisteret ihht. NJFFs vedtekter.

§ 5 Foreningens ledende organ

Foreningens ledende organ er:

Ordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Styret.

§ 6 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, samt leder fra hvert utvalg. Disse velges av årsmøtet for en periode på 2 år.

 

Styret er:

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Utvalgsledere

Web/Publiseringsansvarlig

1. vararepresentant

2. vararepresentant

 

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall, ved stemmelikhet teller lederens stemme som to. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Styret innkaller til medlemsmøte.

§ 7 Styrets plikter

Styret skal:

Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.

Kontrollere listen over medlemmene i foreningen. Endringer i medlemslisten skal snarest meldes til NJFF.

Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen i den siste årsmøteperioden, revidert regnskap for årsmøteperioden, samt budsjettforslag for kommende år.
 

 • Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.
 • Sende årsmelding til NJFF.
 • Anmelde innrapportert ulovlig jakt og fiske.
 • Drive aktivt ungdoms- og skoleringsarbeid.
 • Oppnevne midlertidig andre utvalg etter behov.
 • Ivareta foreningens arkiv.
 • Sende ut informasjon minst en gang i året, som inneholder terminlister, generelle opplysninger samt planer for inneværende år.

§ 8 Regnskap

Foreningens regnskapsår er fra 1.januar til 31. desember. Regnskapet skal revideres av to revisorer som er valgt av årsmøtet eller autorisert revisor/revisjons selskap oppnevnt av styret. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker utgiftene for sine representanter til landsmøtet etter reisefordeling, samt reiseutgifter som styremedlemmer og andre medlemmer har i foreningens tjeneste.

§ 9 Ordinært årsmøte

Årsmøtet skal avholdes innen 01.03. Årsmøtet skal innkalles av styret med minst 14 dagers varsel før møtet. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 7 dager før møtet avholdes. Forslag til vedtektsendring krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare behandles av årsmøtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:

 • Valg av ordstyrer og referent
 • Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Styrets budsjettforslag og resultatmål
 • Valg

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. Årsmøtet skal utnevne æresmedlemmer, samt gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra styret.
 

Stemmelikhet ved valg skal avgjøres ved at lederens stemme teller dobbelt. Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig flertall. Avstemmingen skal foregå skriftlig hvis et medlem forlanger det.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det nødvendig, eller dersom det blir krevd skriftlig av minst 1/3 medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som ordinært årsmøte.

Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

§ 11 Ungdomsgruppe

Det bør opprettes en egen ungdomsgruppe i lokalforeningen. Ungdomsgruppa avholder eget årsmøte. Medlemmer inntil 25 år har stemmerett.
 

På årsmøtet velges et ungdomsstyre bestående av leder, sekretær, kasserer og et styremedlem. I tillegg skal det i styret sitte 1 representant valgt av foreningen. Denne skal ha full tale-, forslags- og stemmerett. I foreningens styre skal en fra ungdomsgruppa være representert med de samme rettigheter. Alle medlemmer i ungdomsgruppa må stå tilsluttet i foreningen.

Arbeidsområder:

Ungdomsgruppa forbereder saker og innkaller til ungdomsgruppas årsmøte. Ungdomsstyret behandler saker som er av betydning for ungdomsgruppa. Ungdomsstyret planlegger og samordner virksomheten i ungdomsgruppa etter de retningslinjer som til enhver tid er gitt av foreningen.

§ 12 Utvalgene

Utvalgene er sammensatt av minst tre medlemmer. Lederen er styremedlem i foreningen. Medlemmene blir valgt av årsmøtet for 2 år av gangen. Utvalgene opprettes/nedlegges av årsmøtet.

Utvalgene skal:

 • Planlegge å sette i verk ønskelige tiltak i samarbeid med styret.
 • Ordne med oppsyn.
 • Ordne med konkurranser og premiering
 • Sende melding til styret om arbeidet i utvalget siste år.

§ 13 Utmelding av NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to på hverandre påfølgende årsmøter.

§ 14 Oppløsing av foreningen

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for lovendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres til fremme av friluftsliv for kommunens innbyggere.

§ 15 Generelt

Foreningen skal følge direktoratets jakt og fisketider, såfremt det ikke er tungtveiende grunner for å forandre dette.