Ledes av Thomas Cortsen.

Fiske i Vestby

Vestby har en lang kystlinje som strekker seg fra kommunegrensen til Moss og til Frogn.
I tillegg har Vestby mange flere vassdrag bestående av mindre bekker, noen få tjern / vann, og ett stort vassdrag, Hølen / Sånavasssdraget.
Fiske er en populær aktivitet, både i innlandet og sjøen, og de fleste er ikke klar over at fiske er regulert i strenge lovverk, på lik linje med jakt.
Imidlertid er dette lovverket komplisert og vanskelig å finne frem i, så vel som å forstå. Uansett, som sports- / fritidsfisker, er du pliktig til å kjenne dette regelverket. Ulovlig fiske er en straffbar handling, og i ytterste konsekvens, få store konsekvenser.

Innlandsfiske

Fisket er regulert i både lover og lokale forskrifter. For fiske i innlandet, bekker og elver, samt sjøfiske etter laks / sjøørret er Innlandsfiskeloven lagt til grunn ( Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskeloven) )
Den beskriver hva du har lov til, ikke hva du ikke har lov til.
I tillegg til denne loven, er det en forskrift som forteller hvilket laks og sjøørretførende vann / vassdrag du har lov å fiske i. Den gjelder om vassdraget /  vannet har bestand av laks eller sjøørret. Er ikke bekken vassdraget  / vannet på listen, og det er laks / sjøørret i vasdraget / vannet, er det fiskeforbud.
Om det står på listen, er fisketiden oppgitt, og du må følge denne. Er det ikke oppgitt fisketid, er det forbud.
Oversikt over fisketider i anadrome vassdrag finner du her: Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Om ikke dette er nok, så er det også forskrift på Grense elv / sjø for vassdrag med laks eller sjøørret,
(Når det gjelder forhold i sjøen, er det viktig at man er klar over at det her gjelder to forskjellige myndighetsinstanser. Det er Fylkesmannen som forvalter anadrom fisk (laks og sjøørret), og det er Fiskeridirektoratet som forvalter saltvannsarter).

Forskrift for Grense elv / sjø finner du her: Forskrift om Grene elv / sjø Indre Oslofjord, Oslo og Akershus
Utenfor Grense Elv / sjø, er det også egen forskrift for en egen fredningssone utenfor vassdraget. Dette gjelder bl. a. fredningssone i Sonskilen. Den finner du her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2002-05-27-589

(NB! alle ovennevnte forskrifter er myndighetspart  Fylkesmannen i Oslo og Viken).

Flg. vassdrag i Vestby er laks og sjøørretførende og derved med fiskeforbud:

 • Kambobekken (utlløp i Kambo). Den deler seg ved Gate og det er videre fiskeforbud opp til fossen opp mot Ødemørk.,
 • Hølenelva (Såna). Fra utløp til og med Fabrikkfossen
  I h.h.t. lovverket, er fiske etter anadrome arter i vassdrag, kun tillatt i de vassdrag spesifisert i forskriften.
 • Muggestabekken. Strekningen Hølenselva opp til Muggestadfossen
 • Stamnesbekken / Erikstadbekken med sidebekk Klokkerudbekken opp til E6
 • Emmerstadbekken fra utløpet og opp til Kvernfossen.
 • Hvidstenbekken fra utløpet og opp til fossen i parken
 • Solbergelva fra utløpet og opp til demningen. Det er registrert sjøørret også overfor demningen.

For lovlig fiske etter anadrom fisk i vassdrag (laks, sjøørret etc.) kreves alltid i tillegg til fiskekort / grunneiers tillatelse også betalt fiskeravgift.

Flg. vann og tjern i Vestby hvor ungdom t.o.m. 15 år fisker fritt. Fra 16 år og oppover kreves grunneiers tillatelse og / eller eventuelt fiskekort.

 • Breviktjern v/ Brevik skole. (Fiskekort ikke tilgjengelig). Fiske tillatt.
 • Kolåstjern. Grunneeier har avtale med Vestby JFF for fiske.
  På 90-tallet ble det hvert år satt ut 2-somrig ørret. Grunnet innstramming av regelverk, ble det ikke gitt  dispensasjoner på slutten av 90-tallet. Det er derfor ikke satt ut fisk de siste 20 årene.
  Vestby JFF selger derfor ikke fiskekort og håndhever fritt fiske for alle.
  Bestand: Abbor, mort, sørv m. fl..
 • Stavenestjernet
 • Hauertjern. Fritt fiske for ungdom t.o.m. 15 år. For øvrig grunneiers tillatelse.
 • Kjennstjernet. Fritt fiske for ungdom t.o.m. 15 år. For øvrig grunneiers tillatelse.
  Bestand: Abbor (god), mort, sørv.gjedde.
 • Dammen i Hølen og Sånavassdraget videre oppover inklusive sidebekker. (Selv om det er registrert anadrom fisk videre oppover i vassdraget, er Sånavassdraget ovenfor Fabrikkfossen ikke definert som anadromt vassdrag i h.h.t. lovverket.
 • Vastadtjern

Det er forbudt å sette ut fisk i alle vann og vassdrag! Dette ansees som miljøkriminalitet og vil bli anmeldt!

Ål er en katadrom fisk (lever i ferskvann, men gyter i sjøen). Det er en del ål i Vestby, og det er forbud mot å fange ål  både i sjøen og i ferskvann / innlandet.

Sjøfiske med håndredskap.

Langs Vestbys kystlinje i utmark og offentlige arealer, samt fra båt kan du fiske fritt hele året. Imidlertid er også her en del lover og forskrifter som gjelder.

Torsk er fredet hele året i egen forskrift fra Fiskeridirektoratet. I gyteperioden(1.1. – 30.04) er det forbud mot all fiske unntatt laks og sjøørret i torsken gyteområder. I Vestby er dette: Fra grense mot Frogn kommune og nordover, og fra Nordre Sauholmen – Sonstranda og sydover inn i Moss koomune. (Se kart).

I Sonskilen er fiske forbudt i en sone på 100 meter utenfor Grense Elve / Sjø (Skiltet er merket på moloen og på bryggen) Dette gjelder f.t. hele året, da det ikke er vedtatt fiskeperiode i Hølenselva. Derfor fiskeforbud.
Gjelder både fiske fra land og fra båt.

I Sonskilen kan du for øvrig fiske fra land i utmark og friområder.

Fra båt kan du IKKE fiske laks eller sjøørret i fredningssonen som er innenfor Sonstangen (Blåstua) og rett linje over til søndre grense Son badestrand.

Du kan fiske sjøørret og laks i sjøen hele året.
For lovlig fiske etter anadrom fisk i vassdrag (laks, sjøørret etc.) kreves alltid i tillegg til fiskekort / grunneiers tillatelse også betalt fiskeravgift.  Dette kreves IKKE om du fisker med håndredskap i sjøen.

Ål er en katadrom fisk (lever i ferskvann, men gyter i sjøen). Det er en del ål i Vestby, og det er forbud mot å fange ål  både i sjøen og i ferskvann / innlandet.

Fritidsfiske med garn, teiner og ruser.

Det er store begrensninger i lovverket ved bruk av faststående redskaper. Dette gjelder også innenfor Vestby kommune. For deg som fisker med faststående  redskap, er det viktig at du setter deg inn i de oppdaterte lover og forskrfter. De viktigste har vi lagt link til i oversikten vi har satt opp.

 

Forbud mot garn

 • Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinja fra og med Telemark til grensa mot Sverige. Forbudet gjelder hele året.
 • Det er forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.
 • Grunnet fredningssone I Sonskilen gjeldende  både for hummer og anadrom fisk, er det totalforbud med faststående redskap hele året i fredningssonen.
 • Det er forbudt å fiske laks og sjøørret med garn.
 • I fredningsområde for hummer, er det totalt forbud mot stående bunnredskap hele året.
  Du har lov til å fiske med stang og håndsnøre fra land og båt.
 • Utenom vernede og fredet område, kan du fiske med ruser og teiner etter gjeldende lover og forskrifter.
 • Faststående redskap må tydelig merkes med eiers navn og adresse.

Nedsenkingspåbud
I perioden 1. mars og til og med 30. september, er det nedsenkingspåbud for garn med maskevidde større enn 32 mm. til at fangstdelen skal stå minimum 3 meter under vann

Grunnet fredningssone I Sonskilen gjeldende  både for hummer og anadrom fisk, er det totalforbud med garn hele året.
Grunnet fredningssone for hummer, er bunngarn forbudt hele året i strekningen fra en rett linje østover fra Søndre Sauholmen mot Tønnesdden, og til og med Kjøvangen brygge. (Se kart).

Fiske med Ruser
Det er tillatt å fiske med ruser i Vestby, men IKKE i fredningsområde for hummer, da den forskriften forbyr fiske med faststående bunnredskap.
Utenfor fredningsområde kan du sette ruser, men du har heller ikke lov til å fange torsk i disse. I så fall, skal den umiddelbart slippes ut.

Fiske med teiner etter krabbe
Utenfor fredningsområdet for hummer, kan du sette opptil 20 teiner. Du har dog ikke lov til å fange hummer om du da ikke er registrert som hummerfisker. Får du hummer  i teinen, skal den slippes ut.
Da har heller ikke lov til å fange torsk i teienen. Om så, skal den slippes ut.

Hummerfiske
Fiske etter hummer er blitt sterk regulert de senere år, da bestanden er lav. I den forbindelse er det  innført fredningsområder hvor fiske etter hummer er forbudt. I dette området er det forbudt med all faststående resdskap hele året.

Utenfor dette området, kan du, om du registrerer deg som hummerfisker (krav for hummerfiske), sette maks. 10 teiner.

Fiske etter hummer kan kun skje i perioden 1.10 – 30.11.
Du må registrere deg for å få rett til å sette teiner etter hummer.

Du finner også informasjon på her.
 

 

 

Oppsummering

Fiske i innlandet (ferskvann)
I Vestby kan du i utmark fiske i vann og tjern. Du har ikke lov til å fiske i elver eller bekker foruten Sånavassdraget ovenfor Fabrikkfossen. Følgende vann er tilgjengelig for fritidsfiske for barn / ungdom t.o.m. 15 år. Øvrige må ha grunneiers tillatelse.

 • Breviktjernet
 • Kolåstjernet
 • Stavenestjernet
 • Dammen i Hølen og Sånavassdraget videre oppover inklusive sidebekker. (Selv om det er registrert anadrom fisk videre oppover i vassdraget, er Sånavassdraget ovenfor Fabrikkfossen ikke definert som anadromt vassdrag i h.h.t. lovverket).
 • Kjennstjernet
 • Hauertjern
 • Vastadtjernet

Det er forbudt å sette ut fisk i alle vann og vassdrag! Dette ansees som miljøkriminalitet og vil bli anmeldt!

Fiske i sjøen (saltvann)
I utmark og offentlige badestrender, samt fra båt, kan du fritt fiske med håndredskap.
Laks og sjøørret kan du fiske etter med håndsredskap i sjøen uten krav om betalt fiskeravgift.
I Sonskilen (fredningssonen) kan du IKKE fiske sjøørret / laks med håndredskap fra båt.

Torsk er fredet og du kan derfor ikke fiske torsk. Får du torsk på kroken, skal den settes ut minst mulig skadet.
Du kan ikke fiske i gytesone for torsk i perioden 1.1 – 30.4 verken fra båt eller fra land. Du kan imidlertid fiske etter laks og sjøørret i sonen i denne perioden.

Fiske med bunnstående garn er forbudt i Oslofjorden. Øvrig garnfiske er tillatt, men sett deg godt inn i regler for nedsenking, og øvrige forskrifter FØR du sette garn.
Fiske med garn etter laks og sjøørret er forbudt.
Har du spørsmål, kontakt Vestby Kommune, Fiskeridirektoratet eller Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Bruk av øvrig fast redskap som teiner, ruser etc., er strengt regulert. Sett deg godt inn lovverket for dette før du setter redskapen.
Har du spørsmål, kontakt Vestby Kommune, Fiskeridirektoratet eller Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Ål er en katadrom fisk (lever i ferskvann, men gyter i sjøen). Det er en del ål i Vestby, og det er forbud mot å fange ål  både i sjøen og i ferskvann / innlandet.

06.03.2023
Vestby JFF, Fiskeutvalget.
v/Erik Røhne
 

 

Oversikt over Lover, Forskrifter og noen linker gjeldende for Friluftsliv i Vestby kommune.

 

 

 

Regler for krabbefiske
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske, Fiskeridirektoratet eller Statsforvalter Oslo og Viken.

 

 

Oversikt over linker:

 

Kartinformasjon

Vedlagte kart:

 • Frednings og gyteområder for torsk i Vestby kommune

 

 

 

 • Fredningssone(r) for hummer i Vestby kommune

 

Oppdatert 16.3.2023

Fiskeutvalget og info om fiske i Vestby kommune

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.