Anmelder Statkraft etter slamutslipp i Surna

Under et rehabiliteringsarbeid i Surna ble bunnlukene i en dam åpnet, og enorme mengder slam ble ført ut i det nasjonale laksevassdraget. Nå anmeldes Statkraft av NJFF og fire andre organisasjoner.

Publisert: 05. mars 2024 kl. 12.14

Det var under rehabilitering av Foldsjø dam, et av reguleringsmagasinene til Trollheim kraftverk, at bunnlukene i dammen ble åpnet og enorme mengder slam ble ført ut i det nasjonale laksevassdraget Surna via elva Folda. Utslippet foregikk over flere dager og førte til at slam fordelte seg utover en strekning på nesten 30 kilometer av den lakseførende delen av elva og videre ut i den nasjonale laksefjorden, Halsafjorden. Både villaksen og elvemusling er oppført på rødlista over truede arter, og utslippet påvirker fremdeles leveområdene til disse artene negativt.

Fem organisasjoner anmelder Statkraft

Logoer.jpg

Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund både sentralt, regionalt og lokalt, Sabima og Redd Villaksen anmelder Statkraft for brudd på vannressursloven og straffeloven i forbindelse med slamutslippet til det nasjonale laksevasdraget Surna. 

Fra før har Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Surnadal kommune og Surna elveeierlag anmeldt Statkraft for den samme saken.

Les anmeldelsen her

Bekymret for konsekvensene for laksen

I anmeldelsen utdypes organisasjonenes bekymring for de negative effektene slamutslippet kan få for livet i elva. Blant annet står det:

"Sett i lys av at Surna er et nasjonalt laksevassdrag med Surnadalsfjorden som tilhørende nasjonal laksefjord, er denne hendelsen spesielt alvorlig. Formålet med opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og de nærliggende fjordområdene."

Avslutningsvis oppsummeres alvoret i hendelsen slik:

"Slamutslippet som skjedde i 2022 var en svært alvorlig hendelse med store, negative miljøkonsekvenser for vassdragsnaturen. Saken er av vesentlig prinsipiell betydning, og vi ber derfor påtalemyndigheten om å iverksette etterforskning av Statkraft for forholdene som er omtalt i denne anmeldelsen."