MENY hamburgermeny Close-menu button

Ber om rettslig avklaring av Karasjoksaken

NJFF - Finnmark reiser søksmål i saken om eiendomsretten til land og vann i Karasjok.

Publisert 14. januar 2022 kl. 13.50

NJFF-Finnmark melder seg på som part i saken på vegne av allmennhetens interesser. 

Pressemelding

NJFF-Finnmark er ikke enig i Finnmarkskommisjonens konklusjon om at eiendomsretten til land og vann i Karasjok tilligger lokalbefolkningen. Vi reiser derfor søksmål i saken og melder oss samtidig som partshjelper til fordel for FeFo. 

Finnmarkskommisjonen konkluderte i 2019 med knapt flertall at arealene i Karasjok i realiteten er kollektivt eiet av den fastboende befolkningen i Karasjok. Det berører allmennhetens adgang til jakt og fiske i Finnmark på FeFos grunn. Kommisjonens konklusjon reiser spørsmål av stor prinsipiell betydning for de interesser NJFF-Finnmark har som vedtektsfestet formål å fremme, nemlig å sikre våre felles rettigheter til jakt og fiske.

Etter NJFF-Finnmarks oppfatning reiser kommisjonens rapport noen svært viktige og helt grunnleggende spørsmål om hvem som skal ha rett til å høste av utmarksressursene i Finnmark og hvordan disse skal forvaltes. Finnmarksbefolkningen og allmennheten har over svært lang tid – både faktisk og rettslig – kunnet utnytte fiske- og viltressursene på den tidligere statsgrunnen i gamle Finnmark fylke. Ressursene har vært underlagt én enkelt forvaltningsinstans, noe som har bidratt til å sikre en bærekraftig utnyttelse til beste for alle.

Vi er altså midt i en svært viktig prosess som kan medføre dramatiske konsekvenser for allmennhetens tilgang til jakt- og fiske i store områder i Karasjok. Her ønsker vi å engasjere oss for å ivareta allmennhetens rettigheter til jakt og fiske i Finnmark slik vi i dag har det nedfelt i finnmarksloven.

Dersom flertallsvedtaket i Finnmarkskommisjonen blir stående, vil ikke personer bosatt utenfor Karasjok ha noen rettigheter til de fornybare ressursene i Karasjok. Det betyr i realiteten at de fleste jegere og fiskere i Finnmark mister store deler av de rettigheter de i dag har, og at vi går mot en oppsplitting av Finnmarkseiendommens felles forvaltning som ikke er ønskelig.

NJFF Finnmark representerer 29 lokallag med ca. 3 200 medlemmer. Fylkeslaget koordinerer arbeidet til lokallagene, og er bindeledd mot NJFF sentralt, offentlige myndigheter og andre instanser. Fylkeslaget representerer rettighetshavere etter finnmarksloven §23 i hele Finnmark.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er Norges eneste riksdekkende interesseorganisasjon for både jegere og sportsfiskere, og har rundt 116 000 medlemmer. Forbundet arbeider for å sikre allmennheten tilgang til jakt- og fiskemuligheter over hele landet i framtiden. Forbundet representerer dermed allmennhetens interesser i spørsmål og jakt og fiske.


Norges Jeger- og Fiskerforbund – Finnmark
Leder Anton Dahl og nestleder Linda Heitmann