Pukkellaksen skal bekjempes

Klima- og miljødepartementet presiserer i et brev til NJFF sitt ansvar for bekjempelse av pukkellaks. Det er vi godt fornøyd med.

Publisert: 11. januar 2023 kl. 13.30

Sist oppdatert: 17. januar 2023 kl. 08.28

Før jul tok Fiskeriministeren til orde for å øke utnyttelsen av pukkellaks ved å utvikle et kommersielt fiske i sjøen. NJFF var sterkt skeptiske av hensyn til den sårbare villaksen i samme området. Vi ønsket også en avklaring av hvor forvaltningsansvaret ligger, og om bekjempelsesstrategien fremdeles står fast. 
NJFF er skeptiske.

Brev til statsrådene

I et brev til Klima- og miljøministeren og Fiskeriministeren ba derfor NJFF om at de to statsrådene enes om et tydelig felles mål om å utrydde pukkellaksen i norske farvann.

- Det må være det overordnede perspektivet i saken, ikke hvorvidt noen skal kunne tjene penger på pukkellaksen, kommenterte Øyvind Fjeldseth, rådgiver i NJFF, den gang.

Enige med NJFF

Nå har vi fått svar fra Klima- og miljødepartementet (KLD), med støtte til NJFFs syn på pukkellaks. Blant annet kan vi lese:
"KLD vil derfor presisere at pukkellaksen er en fremmed art som skal bekjempes, og ikke en ressurs som skal forvaltes".

De støtter i tillegg opp under NJFFs bekymring for sjøfiske av pukkellaks: "Med hensyn til bekjempelssesstrategien i sjø er KLD enige i at det må utvises varsomhet mtp. bifangst av anadrom laksefisk og andre marine arter."

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er i gang med å lage en rapport slik at departementet kan få "et grunnlag for å vurdere konsekvenser for bestandene av laksefisk ved økt fangst av pukkellaks i sjø."

Ansvaret ligger hos Barth-Eide

NJFF ba også om en avklaring og tydeliggjøring av hvilket departement som har ansvaret for håndteringen av pukkellaks, hvor vi mener det er selvsagt at ansvaret må ligge til Klima- og miljødepartementet. De svarer:

"Som dere skriver er pukkellaksen både en fremmed art og en anadrom laksefisk. Pukkellaksen faller da innenfor Klima- og miljøministerens ansvarsområde, både i elv og sjø."

Svarbrev fra Klima- og miljødepartementet, pukkellaks