MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt og Viltstell

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

Viltstellutvalget

​​Viltstellutvalget består av 4 medlemmer og varamedlem. 
Leder har plass i foreningens styre.
Medlemmene velges av årsmøte for 2 år av gangen. 

Har du spørsmål, søknader eller rapporter:
Stian Uthne Hansen 945 03 707 eller på mail [email protected]

 Viltstellutvalget skal:
 
1. Planlegge å sette ut i livet ønskelige viltstelltiltak i samråd med foreningens styre, samt arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene.  2. Ordne med jaktstier, jegerstevner m.m.  3. Innsende til styret beretningen og felt vilt rapport for det forløpne år.  4. Utvalgets leder bør være medlem av jaktoppsynet. 

Søknadsfrister for søknad på Småvilt og Rådyr er 1.Mai.
Når kortene fordeles sees det på deltagelse på dugnader, betalt medlemskap i foreningen og tidligere innlevert i tide.

Historikk 

Det er ikke å legge skjul på at jakta har spilt en meget stor rolle i foreningen opp gjennom årene.
Her kan nevnes at foreningen hadde egen harefarm i årene 1933 – 1940.
I alt 85 harer ble produsert og satt ut i dette tidsrommet.
Fra ca. 1981 og frem til i dag er det også satt ut merkede harer, noen av disse er senere bekreftet felt under jakt. Det er tidligere også satt ut storfugl i terrenget.
Når det gjelder jakttiden for småvilt, så har denne endret seg mye, og i positiv retning de siste 25 årene.


Jakt
 
Vi har en jakttid på småvilt som varer f.o.m. 10. september, og t.o.m. 23. desember, kun avbrutt under elgjakta.
I 2004 ble det innført vinterjakt på hare, en ordning som ble stoppet  i 2008. Bestanden av hare er sunket betraktelig etter glansperioden på slutten av 80 tallet.
I tilegg til dette kommer bukkejakt på rådyr, uten hund, som varer fra 10. august til 24 september. Fra 25 september er generell rådyrjakt med hund tillatt, den avsluttes 23 desember.
Fuglejakt med hund er tillatt, og bestanden har alltid variert, med er pr. i dag bra.
Bekjempelse av predatorer er en viktig oppgave i foreningen, det er derfor innkjøpt en mobil revebu, som medlemmene benytter, det blir hvert år skutt bra med rev i terrenget.
Utvalget fører statistikk som viser viltets utvikling fra år til år, disse blir ført på grunnlag av et ”felt vilt skjema”, som hver jeger er pliktig til å returnere i utfylt stand når jaktsesongen er over.
Kart over området utleveres når jaktkort avhentes.
Rådyrjakta blir utlyst juni.​​​​​

 1. INSTRUKS FOR VILTSTELLUTVALGET

 Viltstellutvalget skal: 

 • Planlegge og sette i verk tiltak for best mulig forvaltning av viltet i foreningens jaktterreng i samarbeid med styret. 

 • Gjennomføre tellinger av småviltbestandene, for å ha best mulig grunnlag for å regulere uttakene under jakta.  

  • Telling av fugl på leik 

  • Linjetaksering av fugl i august 

  • Sporing av rådyr, hare og smårovvilt på sporsnø (høst og vår) 

 • Initiere og organisere jakt på småpredatorer som rev, mink, mår og kråkefugler i den hensikt og bedre levevilkårene for det jaktbare småviltet. 
  Herunder videreføre konseptet predatorkonkurranse, for å stimulere til innsats på dette området. 

 • Organisere salg av jaktkort og sikre medlemmenes adgang til jakt. Herunder sikre at alle som jakter hjortevilt er kjent med foreningens ettersøksavtale, og krav til iverksetting av ettersøk. 

 • Følge opp og delta i kommuneplanarbeid i den hensikt å bevare viltets leveområder. 

 • Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.

 •  Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.

 •  Planlegge og stå ansvarlig for foreningens arrangementer og aktiviteter relatert til jakt og viltstell i foreningens regi, herunder planlegge og holde minst ett medlemsmøte i året. 

 • Utarbeide årsberetning som skal forelegges årsmøtet 

 • Rapportere om sin virksomhet kontinuerlig til foreningens styre

 •  Leder av utvalget bør være medlem i jakt- og fiskeoppsynet.

 • Utvalget gir anbefalinger til styret om regler og begrensninger for jakt utøvelsen.

 • Utvalget har ansvar for skriftlig informere om regler og begrensninger som gjelder for jakten i forbindelse med utdeling av jaktkort, herunder krav til fangsrapportering. ​

 

Jaktrapport.xlsx

småvilt kart.pdf

Rådyrkart ,

Hjortekart

Info rådyrjakt

Info småviltjakt