MENY hamburgermeny Close-menu button

Helikopterspredning av gytegrus

Helikopterspredning av gytegrus for Mjøsørreten i øvre deler av Flagstadelva i Vang Allmenning mandag 12. juli, Fjellbolsdalsvegen stengt.

Vang JFF var tidlig ute med kalking av Flagstadelva. Størst oppmerksomhet fikk etableringen av et automatisk doseringsanlegg opp mot OL på Lillehammer i 1994. Kalkingsanlegget ble anlagt ved Nybu seter og hadde til hensikt å av-sure vannet, og forbedre Mjøsørretens gyteforhold i øvre deler av vassdraget. Med mindre sur nedbør og en bedret vannkvalitet ble anlegget stoppet og satt i midlertidig hvile eller beredskap i 2014. Vi kan konstatere at øvre deler av Flagstadelva i dag benyttes for gyting av Mjøsørreten.

Utsetting av fisk i Mjøsa og tilstøtende vassdrag fra regulanter og frivillige har vært betydelig de siste år. Myndighetene mener dette kan være uheldig utfra dagens lovverk (Lov om biologisk mangfold) og at utsatt fisk av andre stammer rent genetisk kan påvirke den naturlige ørretstammen negativt. Det er derfor ønskelig at en i større grad tilrettelegger for en optimalisering av de naturlige gyteplassene i elva. Historisk sett har Mjøsørreten benyttet den nedre del av elva for gyting, men senere års «kanalisering» og for-bygginger langs elva har endret gytesubstrat og forringet de naturlige gytemulighetene her.

For å kompensere for dette legges det nå opp til en bred offensiv for å forbedre gyte-forholdene for Mjøsørreten i de øvre deler av vassdraget. På oppdrag fra Statsforvalteren i Innlandet har Norsk institutt for vannforskning utarbeidet en tiltaksplan for å bedre vannkvaliteten og gyteforholdene for Mjøsørreten i denne del av vassdraget. Planen omfatter en re-start av kalkingsanlegget og utlegg av gytegrus på gamle kjente gyteplasser. Vang JFF som forvalter denne del av elva, etter avtale med Vang Allmenning, ser positivt på de foreslåtte tiltakene, og stilte seg bak søknaden om å få finansiert og realisert prosjektet. Søknaden fikk en rask og positiv behandling hos Statsforvalteren i Innlandet og Direktoratet. Det ble bevilget kr 450.000 til innkjøp og utlegg av gytegrus. Samtidig ble det også gitt midler til oppstart av kalkingsanlegget igjen for å optimalisere vannkvaliteten i elva under vår- og høstflommer. Med dette er et av distriktets største kalkingsprosjekter en realitet. Vang JFF er stolte over å kunne bidra i realiseringen av dette.

Nå er dagen kommet for å få kalken ut i elva. Da elvestrekningene er lite tilgjengelig med bil vil det bli benyttet helikopter for å transportere 1000 kg`s sekker med gytegrus til elva. Her vil mannskap fra fiskeforeningen ta imot sekkene, snitte de, og fordele grusen. Elva vil samlet bli tilført 66 tonn gytegrus fordelt på fire gytestrekninger.

Pressen og inviterte bes møte på tilrettelagt fiskeplass ved Puttsjøen. Veien til Puttsjøen: Følg Fjellvegen fra Gåsbu rett nordover ca. 4 km. Her tar du Fjellbolsdalsvegen til venstre ca. 1 km ned mot sjøen. Her finner du nedkjøringen til en tilrettelagt fiskeplass på høyre side.

Mannskaper og helikoptertrafikk vil være i jobb fra 08.00 og godt utover dagen, område vil da være regulert for trafikk.

Vang JFF er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

Foreninga ble etablert i 1922 og vi startet med 32 medlemmer. Medlemstallet har økt til ca 900 med­lemmer totalt. Grovt kalkulert regner vi med en 400-500 familier og rundt 2000 personer knyttet til våre aktiviteter innen fiske, jakt og ikke minst friluftsaktiviteter. Vi har 10 aktive utvalg som dekker alle våre aktiviteter både sommer og vinter. ​

Vang JFF har en omfattende samarbeidsavtale med Vang Almenning, og vi står sammen for en betydelig verdiskapning innenfor Vang Almenning sine områder.

For nærmere info. Hallgeir Henriksen tlf. 91125532 eller Ole Nashoug tlf. 97721571

kalk.jpg
Kalkbeholder tar 55 tonn
flagstadelva.png

Gyteelv for storaure fra Mjøsa på en strekning på ca 17 km opp til Tørbustillen.