Fiske

Fiskeutvalget i Smøla JFF er en svært aktiv gjeng som har spesiell fokus på kultivering av sjøørretvassdrag og aktiviteter for barn og ungdom.

​​​​Smøla JFFs Fiskeutvalg har hatt en stabil og erfaren besetning gjennom mange år. Utvalgets medlemmer representerer en bredde innenfor ulike typer fiske, fra havfiske til slukfiske etter sjøørret og fluefiske. Vi har gjennom mange år hatt en aktiv satsing på barne- og undomsarbeid. Vi har blant annet aktiviteter som fluebindig, fluekasting i Smølahallen, fiskekonkurranser og deltagelse på Villmarkscamp. Vårt mål er å stimulere til økt og riktig bruk av naturen, og de flotte ressursene vi har rundt oss på Smøla.

Vi er også svært opptatt av kultivering av sjøørretvassdrag og har gjennom mange år bygd opp en stor kompetanse innenfor dette. Vi har hatt flere forskningsprosjekt sammen med NTNU, både vassdragskartlegging, radiomerkingsstudie og en studie i forhold til sjøørretens marine diett. Vi har hatt et aktivt og svært godt samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal  i mange år rundt en rekke prosjekter i vassdragene. Vi har også et konstruktivt samarbeid med Statens Vegvesen når det gjelder konflikter mellom vei og vassdrag. I tillegg har vi mange gode andre samarbeidspartnere og sponsorer som støtter opp om våre prosjekter. Samarbeidsvillige og interesserte grunneiere på Smøla har også vært en stor ressurs for oss.

Våre kultiveringsprosjekter er ofte komplekse og har et helhetlig perspektiv. Her nevnes noen eksempler. Vi har bygd sjøørret-trapper i Nelvika og på Dyrnes. Vi har hatt et stort gjengroingsprosjekt i Hinnåa. Vi har bygd terskler og lagt ut gytegrus i blant annet Sandbekken og Gammeldamsbekken.

Fiskeutvalget driver også med innenlandskultivering, med uttak av ørret i blant annet Storvatnet. Dette arbeidet har hatt god effekt.

Fiskeutvalget er opptatt av å styrke sjøørretbestanden på Smøla. Vi oppfordrer til et fornuftig uttak av sjøørret, blant annet gjennom økt kunnskap og kompetanse innenfor fang & slipp, overholdelse av minstemål, gjenutsetting av vinterstøing og bekjempelse av ulovlig garnfiske. 

Askill Sandvik

Leder Fiskeutvalget Smøla JFF

Fiskekort for Smøla kjøpes på Inatur.no. Hinnåavassdraget krever eget fiskekort, og dette kjøpes hos grunneierne.