Årsmøte 2023 Sula JFF

Innkalling til Årsmøte ved Sula JFF

Publisert: 24. februar 2023 kl. 19.09

Sist oppdatert: 24. februar 2023 kl. 19.14

Sula Jeger og Fiskerforening
Innkalling til Årsmøte 2023

Mandag 27.02.2023, klokken 18:00, Klekkeriet

 

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av sekretær
 • Valg av tellekorps
 • Valg av 2 medlemmer til signatur av protokoll
 • Regnskap for siste driftsår
 • Revisors erklæring
 • Budsjett 2023
 • Betalingssatser (Utleie av hus, Utleie av bane, Pris medlem/ikkemedlem leirduebane
 • Medlemskontigent
 • Behandling av saker og innspill til saksliste som har kommet inn med styrets tilråding
 • Arbeidsprogram for driftsåret 2023
 • Øvrige saker som tilført i innkalling

 

Dagsorden:

Sak 1:
Valg av styre og utvalgsrepresentanter
- om noen ønsker et verv i foreningen, må de ta kontakt med Styreleder eller
Leder valgnemnd Jan Egil Arnestad

Følgende verv er på valg ved årsmøtet 2022

Styrets nestleder Robin Jøsok – På valg

Sekretær Adrian Ringstad – På valg

Leder Barn- og ung.utvalg – På valg

 

Sak 2:
Forslag om nytt verv: Materialforvalter
Forslag til ordlyd for oppdatering av foreningens vedtekter ved positivt vedtak vedrørende Materialforvalter:
Materialforvalteren er en enkeltperson som har hovedansvar for føring og redeliggjørelse av foreningens eiendeler og materialbeholdning. Materialforvalter har fullmakt på vegne av foreningen å innhente priser og tilbud på våpen, utstyr, ammunisjon, duer, fiskefor, og annet løs materieller, men endelige innkjøp skal avgjøres i styret. Materialforvalteren blir valgt av årsmøte, og vil ha en plass i foreningens styre.
 

Sak 3:
Prosjekt Leirduebane
  - Styreleder oppdaterer om status i prosjektet

 

Sak 4: Kølneset
Den gamle motorbåtforeningen i Langevåg har innad i laget, vurdert å gi bort tomten som de eier på Kølneset. Når dette ble gjort kjent for representanter for styret til Sula JFF, ble det tatt kontakt med motorbåtforeningen og varslet om at Sula JFF ønsker å bli vurdert som verdige overtagere. Denne henvendelsen ble positivt mottatt, og motorbåtforeningen venter et endelig svar fra Sula JFF om det er av ønske å gjennomføre et eierskap-bytte. Dette må årsmøtet ta stilling til. Det er ikke konkretisert hvilke tiltak- og aktiviteter Sula JFF ønsker å benytte tomten til, men det skal være noe som kommer både foreningen og lokalsamfunnet til gode. Området har et stort potensial.

Det er i denne sammenheng viktig at Sula JFF forstår ansvaret- og forventninger som blir stilt til foreningen ved å overta denne tomten, og samtidig viser ønske og motivasjon for arbeidet som på sikt må gjøres på området. Representanter fra motorbåt-foreningen vil komme og informere saken.

Vedlegg til sakspunktet følger under.

 


Sak 4: Hundeutvalg

Forslag til ordlyd for oppdatering av foreningens vedtekter ved positivt vedtak vedrørende Hundeutvalg
Lederen i hundeutvalget har plass i foreningens styre.
Utvalgets sammensetning er: Leder i hundeutvalget valgt av årsmøtet. Utvalgsmedlemmer oppnevnes av utvalgsleder i det antall utvalgsleder ser det som hensiktsmessig, og presenteres disse for årsmøtet. Utvalgets leder er valgt for 2 år, og utvalgets medlemmer velges for 1 år.
Hundeutvalget skal:
1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige trenings og kvalifiseringsaktiviteter for jakt og ettersøkshunder i samråd med foreningens styre, samt arbeide for å utdanne instruktører.
2. Ordne med prøver i samarbeid med NKK.
3. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år.

 

Sak 5: Medlemstall

Foreningen har i dag et totalt medlemstall på 355 medlemmer. Av disse er det bare 149 som har betalt medlemskap i Sula JFF for året 2022-2023. Dette er mye tapt inntekt til foreningen, som begrenser
Årsmøtet bør drøfte hva som skal gjøres for å bedre dette.

 • Hva ønsker og forventninger har medlemmene til lokallaget
 • Hvilke aktiviteter kan bedre rekrutteringen?

 

Dersom ikke annet er bestemt avgjøres sakene på årsmøtet med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet, unntatt ved personlig valg hvor det avgjøres ved loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever en skriftlig avstemming. Ingen deltakere har mer enn èn stemme.
Inntil 2 representanter fra fylkesorganisasjonen har rett til å være til stede på årsmøtet med talerett.
 

Mvh Fritz Wahl, Styreleder Sula JFF
Vel Møtt

 

 

Info om Kølneset

Kølneset (kartnavn «Kålneset») er neset som strekker seg vestover fra Salen i Langevåg. Området har blitt opparbeidet med betongdekke, hvor det tidligere sto et bygg som var i eie- og drift av motorbåtforeningen. Dette bygget har nå rast sammen, og området krever en god ryddejobb før noe ytterligere aktivitet kan finne sted her. Tilkomst til Kølneset er via sti fra Salen eller sjøveien. Det er ikke noe gode fortøyningsmuligheter ved neset i dag, men det er djupt på sørsida og er derfor egnet for en godt forankret brygge i fremtiden. Området ligger sentralt til i skjærgården i Langevåg, og har potensiale til å bli et kjærkommet sted for ytterligere aktivitet i tråd med jakt, fiske og friluftsliv.