MENY hamburgermeny Close-menu button

Arbeidsprogram

Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre planer, programmer og kommunikasjon.

Arbeidsprogram for 2022 - Del 1

Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre planer, programmer og kommunikasjon.  


NJFFs høyeste myndighet, Landsmøtet, vedtok i 2018 et Handlingsprogram for 2019-2024.  Dette handlingsprogrammet viderefører NJFFs strategiske målområder og hovedmål fra forrige handlingsprogram, men hvor det ble lagt til ett hovedmål: «NJFF skal ha en tydelig miljøvernprofil». 


Handlingsprogrammet gjelder for oss alle, for hele organisasjonen, og ligger til grunn for utarbeidelse av årlige arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet er verktøy for planlegging i NJFF sentralt, fylkeslag og foreninger.  


Dette arbeidsprogrammet er todelt: 
Del 1 – Prioriterte innsatsområder i 2022 
Del 2 - Grunnleggende aktivitet i NJFFs virksomhet. 

Vi skal i 2022 gjenoppta og øke aktivitetene i organisasjonen etter lang tid med smittevernbegrensninger. Vi skal også fortsette vår innsats for å promotere NJFFs organisasjon, rolle, aktiviteter og tilbud.  
Dette skal sikre gode tilbud til medlemmene, øke interessen for jakt, fiske og annet friluftsliv i befolkningen, og forsterke vår relevans og påvirkningskraft i samfunnet. 

3.1 FELLES ARBEID OG HVOR VI SKAL 

For å rette fokuset og skape effekt må hele organisasjonen trekke i samme retning innen både satsningsområdene og løpende aktiviteter.  
Derfor er informasjonsarbeidet og kommunikasjonen i organisasjonen viktig, og betydningen av enhetlige budskap vil være essensielt.  
Alle organisasjonsledd skal ivareta NJFFs fokus i 2022 inn i sine planer og virksomhet. Ved årets slutt, og overgangen til 2023, har vi forhåpentligvis fått aktivitetene over hele landet opp på minst et like høyt nivå som før korona-pandemien, og vi har sett en økning av medlemsmassen, spesielt blant yngre og i tettbebygde områder. Videre har vi styrket aktiviteter for familiemedlemmer og profilert NJFF som en ansvarlig miljøaktør som ivaretar naturen og vilt- og fiskeressursene.  

3.2 PRIORITETER 

NJFF skal alltid ha fokus på våre kjerneaktiviteter som er jakt og fiske. Vi skal sikre gode rammebetingelser og en anerkjennelse i samfunnet for våre aktiviteter og vårt syn. For å nå de overordnede målene vil vi i dette arbeidsprogrammet ha særlig fokus på: 

 • Familierekruttering og -aktiviteter
 •  Opplæringsvirksomheten
 • Tilbud og markedsføring, særlig i urbane områder
 • Enhetlig kommunikasjon
 • Oppfølging av vedtak fra landsmøtet 2021

En rekke andre områder vil også ha oppmerksomhet i 2022, selv om ovennevnte vil ha spesielt fokus. Temaer som berører enkelte deler av landet er typisk i så måte, eksempelvis rovvilt- og villaksforvaltning, i tillegg til sportsfiske, jaktskyting, skytebaner og vill mat. Mesteparten av det faktiske arbeidet i 2022 knyttes til grunnleggende aktiviteter, noe som kommer frem i del 2. 

3.3 OPPGAVER 

3.3.1 Familierekruttering og -aktiviteter

 • Markedsføre tilbudet om familiemedlemskap internt og eksternt.
 • Videreutvikle organisasjonens tilbud med økt aktivitet og innhold.
 • Utvikle enhetlige medlemsfordeler

3.3.2 Utarbeide ny strategi for NJFFs opplæringsvirksomhet 

3.3.3 Tilbud og markedsføring, særlig i urbane områder

 • Styrke NJFF som en åpen og inkluderende organisasjon for alle friluftsinteresserte.
 • Utvikle og synliggjøre organisasjonens samlede tilbud til medlemmene i områder der disse tilbudene ikke er allment kjent.

 3.3.4 Enhetlig kommunikasjon

 • Styrke den enhetlige kommunikasjonen og markedsføringen av organisasjonen.

 • Styrke synlighet og kjennskap, eksternt og internt, om NJFFs formål, verdier og virksomhet.
 • Styrke medlemskommunikasjonen.
 • Bruke våre ambassadører, som et moderne ansikt utad for organisasjonen.

3.3.5 Oppfølging av vedtak fra Landsmøtet 2021

 • Vedtak gjort i NJFFs høyeste organ kan kreve prioritert innsats på områder i 2022

Vi skal sikre vår synlighet i samfunnet og påvirkningsevne i saker som er viktige for NJFF. Derfor må vi aktivt søke samarbeid med politikere, offentlige instanser og interesseorganisasjoner og påvirke nasjonale og internasjonale beslutninger som får konsekvenser for jakt- og fiskeinteressene. Et godt samarbeid fra NJFFs side krever aktiv deltakelse og initiativ på alle nivåer. Vi må balansere pragmatisme med integritet og prinsippfasthet i våre møter og diskusjoner med andre organisasjoner og myndigheter. 

Last ned arbeidsprogram del 1

Arbeidsprogram for 2022 - Del 2

1.1 Utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv

1. Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse.

2. Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske og annet friluftsliv.

3. Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk.

4.NJFF skal være en ansvarlig miljøaktør.

1.2 Organisasjonen

​​5. NJFF skal være en sterk organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser.

6. Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk.

7. NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte.

2.1 Medlemsfordeler og -tjenester

 • Yte god service overfor medlemmene.
 • Styrke verveaktiviteten med fokus på familiemedlemskap, og utvikle en bedre «medlemsreise»
 • Videreføre og utvikle nye medlemsfordeler.
 • Utvikle en mer enhetlig prisstruktur på medlemskap, aktiviteter og tilbud.
 • Tilby enhetlige medlemsfordeler uavhengig av lokallagstilknytning.
 • Tilby opplæringsmateriell og profilartikler gjennom NJFF-butikken.
 • Videreutvikle digitale verktøy for bedre medlemskommunikasjon

2.2 Kommunikasjon og markedsføring

 • Bruke NJFF.no som organisasjonens primære kommunikasjonskanal.
 • Publisere, overvåke og følge opp Facebook, Instagram og andre sosiale medier.
 • Bruke media aktivt for å fremme organisasjonens aktiviteter og synspunkter.
 • Styrke det kommunikasjonsfaglige kunnskapsnivået i organisasjonen.
 • Utgi og videreutvikle Jakt & Fiske på papir og digitalt.
 • Utvikle og ta i bruk målrettet medlemskommunikasjon.
 • Posisjonere NJFF som en ledende aktør for å fremme vill mat.

 2.3 Barn og ungdom

 • Utvikle tydelige konsepter for barn og ungdom.
 • Sentrale medlemsfordeler for ungdomsmedlemmer.
 • Øke antall jakt- og fiskeskoler, jaktskytterskoler og leirtilbud.
 • Rekruttere og utdanne flere unge instruktører og tillitsvalgte.
 • Utvikle tilbud til de yngste målgruppene som en del av familiesatsingen.
 •  Legge til rette for deltagelse i vilt- og fiskestelltiltak for barn og ungdom

2.4 Kvinner

 • Bedre markedsføring av kvinneaktiviteter.
 • Styrke kommunikasjonen mellom tillitsvalgte på kvinnesiden.
 • Rekruttere og utdanne flere kvinnelige instruktører og tillitsvalgte.
 • Videreføre kvinnekontaktordningen.
 • Gjennomføre aktiviteter spesielt rettet mot kvinner.
 • Synliggjøre gode rollemodeller.

2.5 Organisasjonen

 • Videreføre og utvide konseptet «Min forening/Mitt lag».
 • Ha fungerende organisasjonsinstruktører i alle fylker.
 • Øke bruken av organisasjonens standardiserte administrative verktøy.
 • Styrke kommunikasjon med tillitsvalgte og instruktører.
 • Ivareta god tilskuddsforvaltning til beste for hele organisasjonen.
 • Avklare forventninger til, og utvikle mandater for de sentrale utvalgene.

2.6 Opplæringsvirksomhet

 • Stimulere til økt aktivitet gjennom en styrking av instruktørordningene.
 • Videreføre kurs- og studievirksomheten blant annet gjennom Studieforbundet natur og miljø.
 • Videreutvikle opplæringsaktivitetene sammen med Jakt- og Fiskesenteret.

2.7 Allmennhetens adgang til jakt og fiske

 • Sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske ved å:
  • videreføre lokalt og sentralt samarbeid med offentlige og private grunneiere/rettighetshavere
  • Følge opp utviklingen med framtidig forvaltning av statsgrunn i Nordland og Troms
 • Arbeide for en organisering av Statskog som styrker muligheten for å følge opp målsettingen om aktiv tilrettelegging for jakt, fiske og annet friluftsliv.
 • Arbeide for en utvikling av Statskog til en ledende kunnskapsleverandør innenfor forvaltning av jakt, fiske og naturgrunnlaget.

2.8 Jakt og viltforvaltning

 • Stimulere til rekruttering gjennom introjakter mm.
 • Bidra til en kunnskapsbasert viltforvaltning.
 • Videreføre arbeidet for sikker og human jaktutøvelse.
 • Forsterke innsatsen for å oppnå bedre ivaretakelse av villreinen, med særlig vekt på arealbruk.
 • Følge opp videre arbeid med å bekjempe skrantesyken (CWD).
 • Arbeide for en rovviltforvaltning i tråd med organisasjonens vedtak.
 • Arbeide for en modernisering av viltloven i tråd med organisasjonens vedtak.
 • Arbeide med ivaretakelse av habitater i landbruks- og skogsområder.

2.9 Fiske og vannforvaltning

 • Stimulere til økt sportsfiskeinteresse i samfunnet gjennom:
  • gode sportsfisketilbud til barn og ungdom
  • tilrettelegging for, og synliggjøring av de gode mulighetene for sportsfiske
  • økt fokus på innlandsfiske
  • aktiv konkurransevirksomhet.
 • Styrke samarbeidet på fiskesiden mellom organisasjonsleddene.
 • Påvirke myndighetene for å sikre en videreføring av et allsidig sportsfiske, herunder sikre allmenhetens tilgang.
 • Videreføre arbeidet for å sikre bærekraftig forvaltning av våre ville laksefisker, bl.a. ved å:
  • bidra til en miljømessig bærekraftig oppdrettsvirksomhet
  • videreføre arbeidet innenfor marin forvaltning.
 • Påvirke til miljøforbedringer i forbindelse med vilkårsrevisjoner.
 • Bidra aktivt i arbeidet med vannforvaltning, og gjennomføre praktiske fisketiltak.
 • Bidra til moderne kunnskapsbasert forvalting, kultivering og restaurering av vann, vassdrag og sjøområder, med sikte på et attraktivt fiske.
  • Gjennomføre «Sjøørretriket»
  • Følge opp tiltaksplanen for Oslofjorden

2.10 Jaktskyting/våpen

 • Arbeide for et godt og bredt tilbud på skytebaner.
 • Arbeide for lover og regelverk som gjelder skytebaner og våpen som sikrer gode rammer for jakt og konkurranseskyting.
 • Sikre god gjennomføring av konkurransevirksomheten (inkludert NM-arrangementer og andre terminfestede stevner) og annen skyteaktivitet.
 • Følge opp de kartlagte skytebanene.
 • Sikre samarbeid mellom sentralledd, fylkeslag og lokalforeninger i forbindelse med skytebanesaker

2.11 Jakthund

 • Videreutvikle og styrke ettersøksvirksomheten.
 • Tilby flere instruktør-, aversjons-, ettersøks- og dressurkurs.
 • Sikre gode rammebetingelser for bruk av jakthunder, herunder følge opp revisjonen av hundeloven.
 • Arbeide for å bevare vår kulturtradisjon for løshundjakt.
 • Bidra til å sikre de særnorske jakthundrasene

2.12 Miljø- og energipolitikk

 • Synliggjøre og styrke NJFFs miljøengasjement.
 • Gjennomføre holdningsskapende kampanjer i hele organisasjonen.
 • Videreføre engasjementet for å ivareta leveområder for vilt og fisk, herunder motvirke bit for bit-nedbygging av natur.
 • Motivere til utarbeidelse av avfallshåndteringsplaner for aktuelle aktiviteter
 • Arbeide for politisk tilslutning til nei til ny vindkraftutbygging i norsk natur.
 • Følge opp NJFFs energipolitiske plattform, herunder rammer for konsesjon for havvind.
 • Bidra til å begrense spredning av fremmede arter
  • Sikre at staten tar ansvar for bekjempelse av pukkellaks

2.13 Administrasjon

 • Utvikle og sikre god bruk av administrative, digitale verktøy.
 • Videreutvikle NJFF.no som et brukervennlig nav i organisasjonen.
 • Sikre gode kommunikasjonsløp i hele organisasjonen ved hjelp av verktøy som er tilpasset moderne medievaner og -bruk.
 • Heve kompetansen i bruk av moderne kommunikasjons- og IT-verktøy.
 • Arbeide for forenkling av administrative prosesser.
 • Opprettholde NJFFs tradisjon for god organisasjonskultur.
 • Sørge for god personalpolitikk i hele organisasjonen, herunder ivareta HMS og HR.
 • Legge til rette for en transparent, sunn og balansert økonomi med gode rutiner på alle nivåer i organisasjonen.
 • Forvalte organisasjonens eiendommer og anlegg med god drift.
Last ned arbeidsprogram del 2