Arbeidsprogram

Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre planer, programmer og kommunikasjon.

1. INNLEDNING

Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre planer, programmer og kommunikasjon.

NJFFs høyeste myndighet, Landsmøtet, vedtok i 2021 et Handlingsprogram for 2022-2027. Dette handlingsprogrammet viderefører NJFFs strategiske målområder og hovedmål fra forrige handlingsprogram.

Handlingsprogrammet gjelder for hele organisasjonen, og ligger til grunn for utarbeidelse av årlige arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet er verktøy for planlegging i NJFF sentralt, regionlag og foreninger.

 

Dette arbeidsprogrammet er todelt:

Del 1 – Prioriterte innsatsområder i 2023

Del 2 - Grunnleggende aktivitet i NJFFs virksomhet.

Last ned hele arbeidsprogrammet her.

Arbeidsprogram for 2023 - Del 1

Vi skal i 2023 spesielt rette oppmerksomheten vår mot viktige rammefaktorer for det høstingsbaserte friluftslivet, oppfølging av organisatoriske vedtak fra Landsmøtet 2021, og NJFFs posisjon blant grupper og i områder vi i dag står svakt.

Gjennom vårt arbeid vil vi sikre gode tilbud til medlemmene, øke interessen for jakt, fiske og annet friluftsliv i befolkningen, og forsterke vår relevans og påvirkningskraft i samfunnet.

3.1 FELLES ARBEID OG HVOR VI SKAL

For å rette fokuset og skape effekt må hele organisasjonen trekke i samme retning innen både satsningsområdene og løpende aktiviteter.

Derfor er informasjonsarbeidet og kommunikasjonen i organisasjonen viktig, og betydningen av enhetlige budskap er essensielt.

3.2 PRIORITETER

NJFF skal alltid ha fokus på våre kjerneaktiviteter som er jakt og fiske, med mål om å sikre gode rammebetingelser og aksept i samfunnet.

NJFF vil ha et engasjement på en rekke områder også i 2023.  Selv om noen områder vil få særskilt oppmerksomhet, og er listet i arbeidsprogrammets del 1,  vil mesteparten av innsatsen være kontinuerlige, grunnleggende oppgaver som er nevnt i del 2.  Temaer som berører enkelte deler av landet er typiske i så måte, eksempelvis rovvilt- og villaksforvaltning, i tillegg til sportsfiske, jaktskyting, og vill mat.

NJFF skal i 2023 ha særlig fokus på:

 • Tap av natur - sikre leveområder for vilt og fisk
 • Skytebaner
 • Strategi for miljø/bærekraft
 • Opplæringsvirksomheten
 • Organisatorisk oppfølging av landsmøtevedtak
 • Urban satsing
 • Bekjempelse av pukkellaks
 • Barn og unge

3.3 OPPGAVER

Tap av natur - sikre leveområder for vilt og fisk

 • Sette sikring av viltets og fiskens leveområder på agendaen for kommune-  og fylkestingsvalget.

Skytebaner

 • Øke samfunnsforståelsen for behovet og nytten av skytebaner.
 • Arbeide for å etablere statlig fond for opprydding/sanering av  skytebaner.
 • Følge opp de kartlagte skytebanene med opplæring av  ressurspersoner.

Miljøstrategi/bærekraftstrategi

 • Utarbeide strategi som oppfølging av landsmøtetes vedtak om tydeligere miljøengasjement.

NJFFs opplæringsvirksomhet

 • Oppfølging av revidert opplæringsstrategi.

Organisasjonsarbeid

 • Innføre enhetlige vedtektsnormer i henhold til landsmøtetes vedtak.
 • Etablere domsutvalget.
 • Styrke tillitsvalgtopplæringen

Urban satsing

 • Videreføre satsingen på NJFF som en åpen og inkluderende organisasjon for alle friluftsinteresserte.
 • Stimulere til utvikling og synliggjøring av organisasjonens samlede tilbud i områder der disse tilbudene ikke er allment kjent.

Bekjempelse av pukkellaks

 • Sikre at staten ivaretar ansvaret med bekjempelse av pukkellaks
 • Arbeide for at det avsettes tilstrekkelige ressurs til å gjennomføre påkrevde tiltak, herunder midler til å lønne personell for å røkte fiskefeller.

Barn og unge

 •  Utvikle tydelige konsepter for barn og ungdom.
 • Utvikle medlemsfordeler for ungdomsmedlemmer.
 • Øke antall jakt- og fiskeskoler, jaktskytterskoler og leirtilbud.
 • Rekruttere og utdanne flere unge instruktører og tillitsvalgte.
 • Utvikle tilbud til de yngste målgruppene.
 • Legge til rette for deltagelse i vilt- og fisketiltak for barn og ungdom

 

Vi skal sikre vår synlighet i samfunnet og påvirkningsevne i saker som er viktige for NJFF. Derfor må vi aktivt søke samarbeid med politikere, offentlige instanser og interesseorganisasjoner og påvirke nasjonale og internasjonale beslutninger som får konsekvenser for jakt- og fiskeinteressene. Et godt samarbeid fra NJFFs side krever aktiv deltakelse og initiativ på alle nivåer. Vi må balansere pragmatisme med integritet og prinsippfasthet i våre diskusjoner med andre aktører.

Arbeidsprogram for 2023 - Del 2

1.1 Utøvelse av fiske og annet friluftsliv

 1. Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse.
 2. Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske og annet friluftsliv.
 3. Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk.
 4. NJFF skal ta et tydelig miljøansvar.

1.2 Organisasjonen

 1. NJFF skal være en sterk organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser.
 2. Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk.
 3. NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte.

 

2.1 MEDLEMSFORDELER OG -TJENESTER

Gjennomgå og modernisere vervevirksomheten.

 • Utvikle nye medlemsfordeler.
 • Utvikle en mer enhetlig prisstruktur på aktiviteter og tilbud.
 • Videreutvikle digitale verktøy for bedre medlemsadministrasjon og -kommunikasjon.
 • Styrke Jakt & Fiske som (digital) medlemsfordel. 

2.2 KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING

 • Bruke NJFF.no som organisasjonens primære kommunikasjonskanal.
 • Konsolidere digitale tjenester utenfor njff.no inn under hovedsiden der det er hensiktsmessig.
 • Styrke det kommunikasjonsfaglige kunnskapsnivået i organisasjonen.
 • Utgi og videreutvikle Jakt & Fiske på papir og digitalt.
 • Utvikle og ta i bruk målrettet medlemskommunikasjon.
 • Posisjonere NJFF som en ledende aktør for å fremme vill mat.
 • Utvikle og tilby materiell for økt synlighet ute i organisasjonen.

2.3 KVINNER

 • Markedsføring av kvinneaktiviteter med større vekt på bredden av aktiviteter kvinner driver med.
 • Styrke kommunikasjonen mellom tillitsvalgte på kvinnesiden.
 • Rekruttere og utdanne flere kvinnelige instruktører og tillitsvalgte.
 • Videreføre kvinnekontaktordningen.
 • Gjennomføre aktiviteter spesielt rettet mot kvinner , herunder høstingsbaserte friluftsaktiviteter i urbane strøk.
 • Synliggjøre gode rollemodeller.

2.4 ORGANISASJON

 • Videreføre arbeidet med oppfølgingen av landsmøtevedtakene fra 2021.
 • Videreføre konseptet «Min forening/Mitt lag».
 • Ha organisasjonsinstruktører tilgjengelig for alle regioner.
 • Øke bruken av organisasjonens standardiserte administrative verktøy.
 • Ivareta god tilskuddsforvaltning til beste for hele organisasjonen.
 • Gjøre «Min side» mer brukervennlig.
 • Arbeide aktivt for god organisasjonskultur.

2.5 OPPLÆRINGSVIRKSOMHET

 • Stimulere til økt aktivitet gjennom instruktørordningene.
 • Videreføre kurs- og studievirksomheten blant annet gjennom Studieforbundet natur og miljø.
 • Videreutvikle opplæringsaktivitetene sammen med Jakt- og Fiskesenteret.
 • Styrke kommunikasjon med tillitsvalgte og instruktører.
 • Ivareta vår posisjon som ledende tilbyder av jegerprøveopplæring.

2.6 ALLMENNHETENS ADGANG TIL JAKT OG FISKE

 • Sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske ved å:
  • videreføre lokalt og sentralt samarbeid med offentlige og private grunneiere/rettighetshavere
  • Følge opp utviklingen med framtidig forvaltning av statsgrunn i Nordland og Troms
  • Følge opp saken om retten til land og vann i Karasjok.
  • Arbeide for at Statskog skal forvalte jakt og fiske på eiendommene til Opplysningsvesentes Fond (OVF).
 • Arbeide for en organisering av Statskog som styrker muligheten for å følge opp målsettingen om aktiv tilrettelegging for jakt, fiske og annet friluftsliv.
 • Arbeide for en utvikling av Statskog til en ledende kunnskapsleverandør innenfor forvaltning av jakt, fiske og naturgrunnlaget.
 • Arbeide for å sikre oggrunnlovsfeste allemannsretten.

2.7 JAKT OG VILTFORVALTNING

 • Stimulere til rekruttering blant annet gjennom introjakter.
 •  Bidra til en kunnskapsbasert viltforvaltning, herunder starte arbeidet med ressurssider om vilttiltak.
 • Videreføre arbeidet for sikker og human jaktutøvelse.
 • Forsterke innsatsen for å oppnå bedre ivaretakelse av villreinen, med særlig vekt på oppfølging av kvalitetsnormen og klassifiseringsrapporter
 • Følge opp videre arbeid med å bekjempe skrantesyken (CWD), samt prosess med reetablering av villrein i Nordfjella sone 1.
 • Arbeide for en rovviltforvaltning i tråd med organisasjonens vedtak.
 • Arbeide med modernisering av viltloven i tråd med organisasjonens vedtak.
 • Arbeide med ivaretakelse av habitater i landbruks- og skogsområder

2.8 FISKE OG VANNFORVALTNING

 • Stimulere til økt sportsfiskeinteresse i samfunnet gjennom:
  • gode sportsfisketilbud til barn og ungdom
  • synlighet og opplæring på fiskesiden gjennom sosiale medier, med mål om å nå unge og fiskeinteresserte.
  • å økeoppmerksomhetenrundt innlandsfiske
  • å videreføre engasjementet innenfor marint fiske
  • å utvikle konkurransevirksomheten med særlig fokus på rekruttering
 • Styrke samarbeidet på fiskesiden mellom organisasjonsleddene.
 • Påvirke myndighetene for å sikre en videreføring av et allsidig sportsfiske, herunder sikre allmenhetens tilgang.
 • Videreføre arbeidet for å sikre bærekraftig forvaltning av våre ville laksefisker, bl.a. ved å:
  • bidra til en miljømessig bærekraftig oppdrettsvirksomhet
 • Påvirke til miljøforbedringer i forbindelse med vilkårsrevisjoner.
 • Bidra aktivt i arbeidet med vannforvaltning, og gjennomføre praktiske fisketiltak.
 • Bidra til moderne kunnskapsbasert forvalting, kultivering og restaurering av vann, vassdrag og sjøområder, med sikte på et attraktivt fiske.
  • Gjennomføre «Sjøørretriket»
  • Følge opp tiltaksplanen for Oslofjorden
  • Videreføre arbeidet innenfor marin forvaltning.

2.9 JAKTSKYTING/VÅPEN

 • Arbeide for et godt og bredt tilbud på skytebaner
 • Sikre gode rammer for  jakt og konkurranseskyting.
 • Sikre god gjennomføring av konkurransevirksomheten (inkludert NM-arrangementer og andre terminfestede stevner) og annen skyteaktivitet.
 • Sikre samarbeid mellom sentralledd, regionlag og lokalforeninger i forbindelse med  skytebanesaker, herunder tilgang til baner.
 • Synliggjøre kommunenes rolle og ansvar for å opprettholde tilbud om skytebaner

2.10 JAKTHUND

 • Fortsette engasjementet innenfor ettersøksvirksomheten.
 • Tilby flere instruktør-, aversjons-, ettersøks- og dressurkurs.
 • Følge opp ny hundelov.
 • Arbeide for å bevare vår kulturtradisjon for løshundjakt.
 • Bidra til å sikre de særnorske jakthundraseneArbeide for å fortsatt ha gode muligheter for trening, prøving og bruk av jakthunder

2.11 MILJØ- OG ENERGIPOLITIKK

 • Synliggjøre og styrke NJFFs miljøengasjement, blant annet ved å utarbeide en miljøstrategi for hele organisasjonen.
 • Videreføre engasjementet for å ivareta leveområder for vilt og fisk, herunder motvirke bit for bit-nedbygging av natur.
 • Følge opp NJFFs energipolitiske plattform, herunder rammer for konsesjon for havvind.
  • Arbeide for rammer for utbygging av vindkraft som ivaretar natur og friluftsliv.
  • Medvirke til at eldre vannkraftutbygginger oppgraderes.
  • Følge opp vilkårsrevisjoner i eldre vannkraftutbygginger.
  • Medvirke til økt fokus på energiøkonomisering/energisparing.
 • Bidra til å begrense spredning av fremmede arter

2.12 ADMINISTRASJON

 • Utvikle og sikre god bruk av administrative, digitale verktøy.
 • Sikre gode kommunikasjonsløp i hele organisasjonen.
 • Heve kompetansen i bruk av moderne kommunikasjons- og IT-verktøy.
 • Arbeide for forenkling av administrative prosesser.
 • Sørge for god personalpolitikk i hele organisasjonen.
 • Legge til rette for en transparent, sunn og balansert økonomi med gode rutiner på alle nivåer  i organisasjonen.
 • Forvalte organisasjonens eiendommer og anlegg med god drift.