Arbeidsprogram

Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre planer, programmer og kommunikasjon.

Landsmøtet i NJFF har vedtatt et handlingsprogram for 2022–2027. Handlingsprogrammet gjelder for hele organisasjonen, og er å se som den ytre ramme for organisasjonens virksomhet. 

Arbeidsprogrammet vedtas årlig av representantskapet, og er verktøy for planlegging i NJFF, sentralt, regionalt og lokalt. 

Arbeidsprogram for 2024 - strategiske målområder og hovedmål

Utøvelse av jakt, fiske og annet friluftsliv

 • Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse.

 • Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske og annet friluftsliv.

 • Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk.

 • NJFF skal ta et tydelig miljøansvar.

Organisasjonen

 • NJFF skal være en sterk og synlig organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser.

 • Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk.

 • NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte.

Arbeid i 2024

 • Utvikle og implementere kampanjer for å rekruttere nye medlemmer og sikre medlemsvekst.
   
 • Utvikle eksisterende og nye medlemsfordeler som øker verdien av medlemskapet.
   
 • Utvikle en mer enhetlig struktur på aktiviteter og tilbud.
   
 • Videreutvikle medlemsadministrasjon og -kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen.
   
 • Økt synlighet, kjennskap til NJFF og tilbud i urbane områder.
   
 • Gi praktisk jaktopplæring (introjakter m.m.) til nye jegere, slik at flere blir aktive jegere etter bestått jegerprøve.
   
 • Gi gode tilbud til personer med innvandrerbakgrunn. Gjennomføre tiltak og aktiviteter som fører til økt deltagelse i et høstingsbasert friluftsliv.
Utvikle og styrke NJFF som en attraktiv medlemsorganisasjon gjennom å:
 • Bruke njff.no som organisasjonens primære kommunikasjonskanal.
   
 • Styrke det kommunikasjonsfaglige kunnskapsnivået i organisasjonen.
   
 • Utgi og videreutvikle Jakt & Fiske på papir og digitalt.
   
 • Utvikle og ta i bruk målrettet medlemskommunikasjon.
   
 • Posisjonere NJFF som en ledende aktør for å fremme vill mat.
   
 • Utvikle og tilby materiell for økt synlighet.
   
 • Videreutvikle samarbeidet med Naturkanal1 for spredning av organisasjonens budskap.
   
 • Følge opp den politiske kommunikasjonen mot fylkesting og kommunestyrer.
 • Styrke kvinnenettverket i organisasjonen og skape møteplasser for kvinnekontaktene.
   
 • Synliggjøre gode kvinnelige rollemodeller.
   
 • Bygge opp kvinnelige talspersoner for promotering av NJFFs arbeid.
   
 • Rekruttere flere kvinnelige instruktører og tillitsvalgte.
   
 • Tilby et bredt spekter av aktiviteter rettet mot kvinner.
 • Styrke nettverket for ungdomsledere i organisasjonen.
   
 • Utvikle og tilby opplæring til tillitsvalgte som jobber med barn og unge.
   
 • Rekruttere og utdanne flere unge tillitsvalgte.
   
 • Synliggjøre bredden i barne- og ungdomsarbeidet.
   
 • Øke antall jakt- og fiskeskoler, jaktskytterskoler og leirtilbud.
   
 • Synliggjøre gode rollemodeller.
   
 • Ferdigstille og følge opp utredningen av barne- og ungdomsvirksomheten.
   
 • Følge opp tilskuddsordningene for å styrke aktivitetene.
 • Arbeide aktivt for god organisasjonskultur og skape miljøer som er åpne og inkluderende for alle på alle nivåer.
   
 • Styrke organisasjonskunnskapen i NJFF gjennom opplæring.
   
 • Gjøre «Min side» og foreningsadministrasjon mer brukervennlig og fleksibelt.
   
 • Forberede og gjennomføre landsmøtet.
   
 • Sluttføre prosessen med vedtektsendringer i foreningene.
   
 • Øke bruken av organisasjonens standardiserte administrative verktøy.
 • Styrke kursaktiviteten gjennom en forbedret instruktørordning.
   
 • Ta i bruk digitalt opplæringsmateriell.
   
 • Videreføre opplæringstilbudene i samarbeid med Studieforbundet natur og miljø.
   
 • Videreutvikle opplæringsaktivitetene sammen med Jakt- og Fiskesenteret.
   
 • Ivareta organisasjonens posisjon som ledende tilbyder av jegerprøveopplæring.
   
 • Videreføre opplæring i politisk kommunikasjon.
 • Sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske ved å:
  • videreføre lokalt og sentralt samarbeid med offentlige og private grunneiere/rettighetshavere.
  • følge opp utviklingen med framtidig forvaltning av statsgrunn i Nordland og Troms.
  • følge opp saken om retten til land og vann i Karasjok og Finnmark for øvrig.
  • arbeide for at Statskog skal forvalte jakt og fiske på eiendommene til Opplysningsvesenets Fond (OVF).
    
 • Arbeide for en organisering av Statskog som styrker muligheten for å følge opp målsettingen om aktiv tilrettelegging for jakt, fiske og annet friluftsliv.
   
 • Arbeide for en utvikling av Statskog til en ledende kunnskapsleverandør innenfor forvaltning av jakt, fiske og naturgrunnlaget.
   
 • Arbeide for å sikre og grunnlovsfeste allemannsretten.
 • Bidra til en kunnskapsbasert viltforvaltning, herunder etablere ressurssider om vilttiltak.
   
 • Videreføre arbeidet for sikker og human jaktutøvelse.
   
 • Forsterke innsatsen for å oppnå bedre ivaretakelse av villreinen.
   
 • Følge opp videre arbeid med å bekjempe skrantesyken (CWD), samt prosess med reetablering av villrein i Nordfjella sone 1.
   
 • Arbeide for en rovviltforvaltning i tråd med organisasjonens vedtak.
   
 • Arbeide med modernisering av viltloven med forskrifter.
   
 • Arbeide for et bedre samarbeid med aktuelle myndigheter knyttet til forvaltningen av kystsel.
 • Stimulere til økt sportsfiskeinteresse i samfunnet gjennom:
  • gode sportsfisketilbud til barn og ungdom
  • synlighet og opplæring på fiskesiden gjennom sosiale medier, med mål om å nå unge og fiskeinteresserte
  • å øke oppmerksomheten rundt innlandsfiske
  • å videreføre engasjementet innenfor marint fiske
  • å følge opp konkurransevirksomheten med særlig fokus på rekruttering
    
 • Utvikle nytt materiell for utdanning av fluekasteinstruktører i NJFF med støttemateriell for instruktørene
   
 • Styrke samarbeidet på fiskesiden mellom organisasjonsleddene.
   
 • Påvirke myndighetene for å sikre en videreføring av et allsidig sportsfiske, herunder sikre allmennhetens tilgang.
   
 • Følge opp EU-prosessene med hensyn til restriksjoner på bly i fiskeutstyr.
   
 • Videreføre arbeidet for å sikre bærekraftig forvaltning av våre ville laksefisker, bl.a. ved å:
  • bidra til en miljømessig bærekraftig oppdrettsvirksomhet
  • arbeide for et nasjonalt minstemål for sjøørret på 40 cm
    
 • Arbeide for et forbud mot oppdrett av torsk. Sekundært arbeide for at eventuell videre oppdrett av torsk foregår i anlegg uten utslipp av sykdommer/parasitter, fôrrester/avføring og fisk/kjønnsprodukter.
   
 • Bidra til oppfølging og prioritering, herunder framskaffelse av nødvendig kunnskapsgrunnlag om konsekvenser og tiltak, ved påvisning av alvorlige fiskesykdommer.
   
 • Påvirke til miljøforbedringer i forbindelse med vilkårsrevisjoner.
   
 • Bidra aktivt i arbeidet med vannforvaltning og gjennomføre praktiske fisketiltak.
   
 • Bidra til moderne kunnskapsbasert forvalting, kultivering og restaurering av vann, vassdrag og sjøområder, med sikte på et attraktivt fiske.
  • Videreføre sjøørretsatsing.
  • Følge opp tiltaksplanen for Oslofjorden.
  • Videreføre arbeidet innenfor marin forvaltning.
  • Utvikle ressursmateriell for restaurering og tiltak i småvassdrag, herunder samle eksisterende og nytt materiell i ressurssider for forvaltning av anadrom laksefisk og innlandsfisk.
 • Gi et godt og bredt tilbud på skytebaner.
   
 • Sikre gode rammer for jakt og konkurranseskyting.
   
 • Sikre god gjennomføring av konkurransevirksomheten (inkludert NM-arrangementer og andre terminfestede stevner) og annen skyteaktivitet.
   
 • Stimulere til variert og realistisk jegertrening i lokalforeningene, herunder aktiv bruk av villsvinbaner /bevegelig mål og skytesimulator.
   
 • Sikre samarbeid mellom sentralledd, regionlag og lokalforeninger i forbindelse med skytebanesaker, herunder tilgang til baner.
   
 • Følge opp skytebanesektoren som ledd i revidert opplæringsvirksomhet.
   
 • Følge opp EU-prosessene med hensyn til restriksjoner på bly i ammunisjon og krav til skytebaner.
   
 • Følge opp arbeidet for etablering av statlig fond for tiltak på skytebaner.
 • Arbeide for gode muligheter for trening, prøving og bruk av jakthunder.
   
 • Fortsette engasjementet innenfor ettersøksvirksomheten. Styrke instruktør-, aversjons-, ettersøks- og dressurkurs.
   
 • Digitalisering av påmeldingssystem og resultatregistrering for aversjonsdressur
 • Synliggjøre og styrke NJFFs miljøengasjement, blant annet ved å ferdigstille og implementere en miljøstrategi for hele organisasjonen.
   
 • Videreføre engasjementet for å ivareta leveområder for vilt og fisk, herunder sikre rammeverk for en framtidsrettet arealforvaltning.
   
 • Følge opp naturavtalen, herunder arbeidet med stortingsmeldingen om Norges oppfølging.
   
 • Følge opp NJFFs energipolitiske engasjement.
  • Arbeide for rammer for utbygging av ny fornybar kraft som ivaretar natur og friluftsliv.
  • Medvirke til at eldre vannkraftutbygginger oppgraderes.
  • Følge opp vilkårsrevisjoner i eldre vannkraftutbygginger for å oppnå gode miljøforbedringer.
  • Medvirke til økt fokus på energiøkonomisering/energisparing.
    
 • Synliggjøre negative effekter ved spredning av fremmede arter i norsk natur, med særlig fokus på innsats for å begrense skadeeffektene av pukkellaks.
 • Utvikle og sikre god bruk av administrative, digitale verktøy.
   
 • Arbeide for forenkling av administrative prosesser på alle nivåer i organisasjonen.
   
 • Sikre god personalpolitikk i hele organisasjonen.
   
 • Legge til rette for en transparent, sunn og balansert økonomi med gode rutiner.
   
 • Forvalte organisasjonens eiendommer og anlegg med god drift.

Ønsker du å få tilsendt arbeidsprogrammet ta kontakt her