MENY hamburgermeny Close-menu button

Vedtekter

Norges Jeger- og Fiskerforbunds vedtekter revidert etter landsmøtet i 2018.

Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som samler jakt-, fiske og andre frilufts interesserte i foreninger og fylkeslag for å fremme organisasjonens formål.

NJFFs formål er å arbeide for jakt, fiske og annet friluftsliv slik at utøvelsen bidrar til god livskvalitet og helse i befolkningen. Dette forutsetter at naturen ivaretas for å sikre levedyktige og høstbare bestander av vilt og fisk, og at allmennheten sikres gode jakt- og fiskemuligheter.

Hovedmålene er å:

 • ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning
 • sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene
 • være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt og fiske i samfunnet
 • tilrettelegge for og sikre god rekruttering av jegere og fiskere
 • sikre naturgrunnlaget og samfunnets ramme-betingelser for jakt og fiske gjennom faglig og politisk virksomhet.

Forbundets organisasjoner

Forbundet består av:

 1. Tilsluttede foreninger, hvis vedtekter er i overensstemmelse med forbundets formål og vedtekter, og er godkjent av Forbundsstyret.
 2. Fylkeslag hvis vedtekter er godkjente av Representantskapet.
 3. Direktemedlemmer. Kontingenten skal fastsettes av Landsmøtet.
 4. Æresmedlemmer i NJFF. Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for fremme av forbundets formål. Æresmedlemmer utnevnes av Landsmøtet etter forslag fra Representantskapet. For utnevnelser kreves ¾ flertall av de avgitte stemmer.
 1. En forening må stå tilsluttet forbundet med samtlige av sine medlemmer. Foreninger og fylkeslag arbeider innen sine områder for forbundets formål og er forpliktet til å støtte forbundets virksomhet.

  De har plikt til å arbeide for forbundets interesser i sitt geografiske område samt bistå med råd og uttalelser i saker av betydning for organisasjonen.
 2. Samtlige av de tilsluttede foreninger i et fylke skal utgjøre NJFFs fylkesorganisasjon. Fylkesorganisasjonen skal hete: Norges Jeger- og Fiskerforbund - (fylkesnavnet). Fylkeslagene skal arbeide for å koordinere foreningenes virksomhet og bistå forbundet i alle spørsmål som vedrører fylket. De skal følge fylkesgrensene. Representantskapet kan dispensere fra denne regel.
 3. De tilsluttede foreninger skal innen 31. mars sende til forbundet beretning om virksomheten, regnskap fra foregående år, samt referat fra årsmøtet med ajourført liste over tillitsvalgte. Kontroll med at foreningene avholder årsmøte tilligger fylkeslagene.
 4. Dersom et fylkeslag ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med pkt.1, kan Forbundsstyret innkalle til ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget. Dersom en forening ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med pkt.1 eller ikke oppfyller kravene i pkt. 3, kan fylkeslagets styre innkalle til ordinært eller ekstraordinært årsmøte evt. fremme for Forbundsstyret forslag om oppløsning eller eksklusjon av foreningen.
 5. I forhold til forbundet deler en foreningens medlemskap i følgende grupper:

  Hovedmedlemskap med tidsskrift
  Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift
  Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift Pensjonist-/uføremedlemskap med tidsskrift
  Ektefelle/samboermedlemskap uten tidsskrift
  Sidemedlemskap uten tidsskrift Æresmedlemskap med tidsskrift Familiemedlemskap med tidsskrift

  Barne- og ungdomsmedlemskap gjelder for barn og ungdom ut det året medlemmet fyller 25 år.

  Pensjonist-/uføremedlemskap gjelder for alderspensjonister fra og med det året de fyller 67 år, og for uføretrygdede.

  Sidemedlemskap kan opprettes av personer som har medlemskap i annen forening.

  Ektefelle/samboermedlemskap har tilknytning til en annen medlemskapstype.

  Familiemedlemskap gjelder for inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.
 6. Tilsluttede foreningers vedtekter skal inneholde bestemmelser om at medlemmer som er dømt for brudd på jakt- og/eller fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd skader organisasjonen, kan suspenderes eller ekskluderes. I tilfeller der slike bestemmelser mangler gjelder mønstervedtektene for lokalforeninger. Suspensjons- og eksklusjonsavgjørelser vedtatt av foreningene kan ankes til fylkeslagets styre som fatter endelig avgjørelse.

  Forbundsstyret kan suspendere/ekskludere direktemedlemmer som ikke etterlever organisasjonens vedtekter og formål. Eksklusjon kan ankes til Representantskapet. En suspensjon eller eksklusjonsavgjørelse fattet av en forening gjelder medlemskapet i foreningen. Foreningsvedtaket skal oversendes fylkeslaget for vurdering og beslutning hvorvidt avgjørelsen skal gjelde for hele organisasjonen. Alle suspensjons- eller eksklusjonsvedtak skal oversendes forbundet for registrering i medlemsregisteret.

Forbundets ledelse

Landsmøtet

Representantskapet

Forbundsstyret

 1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert tredje år på sted og tid som fastsettes av Forbundsstyret.
 2. Ekstraordinært landsmøte holdes når Forbundsstyret bestemmer det, eller når minst 1/3 av fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 måneders varsel. Antall landsmøtedelegater og valg av disse skjer som ved ordinært landsmøte. Bare de saker som er oppført på dagsorden kan behandles.
 3. Landsmøtet består av 150 landsmøtedelegater som velges på fylkeslagenes årsmøte. I tillegg møter Representantskapet og Forbundsstyrets medlemmer. Forbundets æresmedlemmer inviteres til å delta på landsmøtet. De gis tale- og forslagsrett.
 4. Representasjon til landsmøtet gis på grunnlag av antall innbetalte medlemskontingenter året før landsmøtet holdes. Forbundet gir på forhånd melding til fylkeslagene om det antall landsmøtedelegater vedkommende fylke har rett til å velge.
 5. Fullmakter til landsmøtet må være innsendt til forbundet senest 5 måneder før landsmøtet holdes.
 6. Ordinært landsmøte skal innkalles senest 12 måneder før det trer sammen. Innkallingen sendes fylkeslag og foreninger. Den skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet, må være vedtatt innsendt av foreningen, fylkeslaget eller Forbundsstyret. De må være Forbundsstyret i hende senest 5 måneder før landsmøtet. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av landsmøtet. Landsmøtets dokumenter og Forbundsstyrets forslag til endelig dagsorden sendes fylkeslagene og landsmøtedelegatene senest to måneder før landsmøtet trer sammen.
 7. Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.
 8. Ved avstemning på landsmøtet har hver landsmøtedelegat én stemme. Saker blir avgjort med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet. Representantskapet og Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med på som medlemmer av Representantskapet og Forbundsstyret. I slike saker har de bare tale- og forslagsrett.

Landsmøtet skal:

 1. Godkjenne landsmøtedelegatenes fullmakter.
 2. Vedta Handlingsprogram med de overordnede prioriteringer for organisasjonen de kommende 6 årene.
 3. Behandle og fatte vedtak i innkomne forslag, herunder politiske resolusjoner til myndighetene, og som føringer for forbundsstyrets politiske virksomhet i landsmøteperioden.
 4. Velge Forbundsstyret bestående av leder, 1. og 2. nestleder, samt 6 styremedlemmer. Velge 4 varamedlemmer til styret. Alle velges for 3 år. Medlemmer med ansettelsesforhold i organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NJFF sentralt.
 5. Velge valgkomite bestående av leder og 6 medlemmer, geografisk fordelt.
 6. Foreta eventuelle endringer i vedtektene for forbundet. Ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall.
 7. Fastsette rammene for kontingenten.
 8. Fylkeslagene dekker reise- og oppholdsutgiftene for delegatene dersom ikke annet er avtalt med lokallagene.

Representantskapet består av de til enhver tid sittende ledere i forbundets tilsluttede fylkeslag. Fylkeslagets nestleder fungerer som personlig varamann for lederen, også når denne er valgt inn i Forbundsstyret. Forbundsstyrets medlemmer deltar i Representantskapets møter med forslags- og talerett, men uten stemmerett.

Representantskapsmøte holdes ordinært 2 ganger i året. Møtet innkalles med 5 ukers varsel. Innkallelsen skal være ledsaget av møtets dagsorden. Representantskapet konstituerer seg selv for hvert møte. Vårmøtet skal behandle saker i henhold til § 11 pkt. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, og høstmøtet i henhold til 10§ 11 pkt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ekstraordinært møte i Representantskapet skal innkalles når forbundsstyret eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer forlanger det. Beslutningene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ansees forslaget forkastet. Over Representantskapets forhandlinger føres vedtaksprotokoll som sendes samtlige foreninger og fylkeslag. Protokollfører velges av Representantskapet.

Representantskapet skal:

 1. Behandle og fatte vedtak om forbundets regnskap og beretning for det foregående kalenderår.
 2. Vedta budsjett og arbeidsprogram i henhold til Handlingsprogrammet for kommende år.
 3. Ha tilsyn med at fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med forutsetningene.
 4. Kontrollere at forbundets midler anvendes i overensstemmelse med gitte bestemmelser og vedtak.
 5. Velge styre for NJFFs fond.
 6. Innstille til utnevnelse av æresmedlemmer, samt fatte beslutninger om andre påskjønnelser etter innstilling fra Forbundsstyret.
 7. Etter innstilling fra styret tildele personer som har gjort særlig innsats for forbundet, forbundets merke i gull.
 8. Fatte beslutninger om andre på dagsorden oppførte saker.
 9. Behandle Forbundsstyrets forslag om strykning eller eksklusjon av tilsluttede foreninger. Beslutninger etter denne bestemmelse kan påankes til landsmøtet. Anken har ikke oppsettende virkning. En representant fra vedkommende forening kan møte på landsmøtet under sakens behandling.
 10. Fastsette årlig kontingent innenfor Landsmøtets vedtatte ramme.
 11. Velge revisor.

Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og 6 landsmøtevalgte styremedlemmer. I tillegg kommer ansattes representant som møter i styret med fulle rettigheter. Sistnevnte har personlig varamedlem. Forbundsstyret avgjør hvem fra administrasjonen som skal tiltre styremøtet. Forbundsstyrets leder og nestledere, generalsekretær og dennes stedfortreder kan ikke være medlem i tilsluttede forenings- eller fylkeslagsstyrer. Forbundsstyret ledes av lederen eller i dennes fravær 1. evt. 2. nestleder. Har både leder og nestledere forfall, velger møtet selv en leder blant styremedlemmene.

Forbundsstyret holder møte så ofte den foreliggende saksmengde krever det, eller når lederen eller minst 4 styremedlemmer forlanger det. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer (varamedlemmer) er til stede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ansees forslaget forkastet. Forbundet forpliktes av leder eller i dennes fravær nestledere sammen med generalsekretær eller dennes stedfortreder. Over Forbundsstyrets forhandlinger føres protokoll som også sendes Representantskapets medlemmer.

Forbundsstyret skal:

 1. Representere forbundet, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene og ivareta forbundets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og fylkeslag. Disse skal holdes underrettet om viktige avgjørelser i styret og Representantskapet.
 2. Medvirke til opprettelse av nye foreninger og bistå disse med råd og opplysninger, herunder utarbeide mønstervedtekter for foreninger og fylkeslag.
 3. Behandle og fatte vedtak i saker av interesse for forbundet, eventuelt etter høring i organisasjonen.
 4. Saker av vesentlig prinsipiell betydning bør forelegges Representantskapet eller Landsmøtet hvis mulig.
 5. Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære representantskaps-/landsmøter
 6. Avgi til Representantskapet årlige reviderte regnskap med revisors beretning, samt beretning om forbundets virksomhet i kalenderåret.
 7. Legge frem for Representantskapet forslag til budsjett og arbeidsprogram for kommende år.
 8. Sette fram overfor Representantskapet forslag om utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av forbundets gullmerke, samt beslutte tildeling av NJFFs innsatsmedalje.
 9. Ansette forbundets generalsekretær og redaktør i forbundets tidsskrift.
 10. Behandle og framlegge for Landsmøtet forslag til handlingsprogram for neste 6 års periode.
 11. Oppnevne medlemmer av forbundsstyrets utvalg. Så langt det er mulig oppnevnes styremedlemmer som utvalgenes ledere.
 12. Oppnevne underutvalg etter behov.
 13. Oppnevne fullmaktskomité på tre medlemmer til landsmøtet blant de valgte landsmøtedelegater
 14. Forelegge for Representantskapet forslag til strykning eller eksklusjon av tilsluttede foreninger
 15. Påse at tidsskriftet redigeres i overensstemmelse med forbundets formål.

Forbundets utvalg er underlagt Forbundsstyret og fungerer som faglige og rådgivende organer for dette. Forbundsstyret utarbeider retningslinjer for utvalgene.

Forbundets regnskapsår følger kalenderåret.

Representantskapet kan etter begrunnet forslag fra Forbundsstyret vedta frikjøp av leder. Andre tillitsvalgte i Forbundsstyret kan frikjøpes for spesielle engasjement. Representantskapet fastsetter lønnsplassering etter forslag fra Forbundsstyret.

Medlemmene betaler til forbundet den årlige kontingent på grunnlag av regelen i § 5. Fylkeslagets årsmøte kan i tillegg fastsette en egen kontingent til fylkeslaget som innkreves sammen med forbundskontingenten. De av forbundet utnevnte æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten innbetales forskuddsvis. Av den innbetalte medlemskontingent refunderes til fylkeslagene en av landsmøtet nærmere fastsatt andel.

I tilfelle Representantskapet fremlegger nærmere motivert forslag om forbundets oppløsning, skal saken behandles som bestemt for vedtektsendringer. For vedtagelse krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende landsmøter. I tilfelle av oppløsning tilfaller forbundets midler og eiendeler Det Kongelige Selskap for Norges Vel til forvaltning til fremme av Norges Jeger- og Fiskerforbunds formål, slik som uttrykt i nåværende vedtekters § 1.

Last ned vedtekter (PDF)