Vedtekter

Norges Jeger- og Fiskerforbunds vedtekter revidert etter landsmøtet i 2021.

Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund, heretter forkortet NJFF.

NJFF er en partipolitisk nøytral, landsomfattende medlemsorganisasjon som skal arbeide faglig og politisk for interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv.

NJFF skal arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, bærekraftig høsting, god naturforvaltning og vern av miljøet.

NJFF skal være den viktigste kunnskapsformidleren og tradisjonsbæreren innen jakt og fiske i samfunnet og arbeide for god rekruttering.

NJFFs arbeid skal bidra til god livskvalitet og helse i befolkningen.

Forbundet består av:

 1. Lokalforeninger og lag
 2. Regionlag
 3. NJFFs sentrale valgte organer
 4. Uavhengig domsutvalg

Forbundets besluttende organer er:

 1. Landsmøtet
 2. Ekstraordinært landsmøte
 3. Representantskapet
 4. Forbundsstyret

Enhver person med interesser for jakt, fiske og annet friluftsliv kan bli medlem i NJFF gjennom  en lokalforening/et lokallag eller som direktemedlem i forbundet uten foreningstilknytning.

4.1 Medlemskategorier

 • Hovedmedlemsskap med tidsskrift
 • Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift
 • Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift
 • Pensjonist-/uføremedlemskap med tidsskrift
 • Sidemedlemskap uten tidsskrift
 • Æresmedlemskap med tidsskrift
 • Familiemedlemskap med tidsskrift
 • Direktemedlemskap med tidsskrift

Barne- og ungdomsmedlemskap gjelder for barn og ungdom til man fyller 26 år.

Pensjonist-/uføremedlemskap gjelder for alderspensjonister fra fylte 67 år, og for uføretrygdede.

Sidemedlemskap kan opprettes av personer som har medlemskap i annen forening.

Familiemedlemskap gjelder for inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.

Ethvert foreningsmedlem som er fylt 14 år har fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.

4.2 Suspensjon og eksklusjon

Medlemmer som bryter jakt- og/eller fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd alvorlig skader organisasjonen, kan suspenderes eller ekskluderes fra NJFF etter innstilling fra berørte organisasjonsledd eller NJFFs administrasjon.

Vedtak om suspensjon og eksklusjon kan fattes av styret i lokalforening/lag, styret i regionlag, eller Forbundsstyret.

5.1 Opptak av nye foreninger

Foreninger som ønsker opptak i NJFF sender søknad om dette til NJFFs administrasjon som oversender søknaden til regionlaget for uttalelse. Eksisterende foreninger i samme kommune skal gis uttalelsesrett under behandling av søknaden. Søknaden fremmes deretter for Forbundsstyret som fatter beslutning.

Det stilles krav til at foreningen registreres i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. Videre er det en forutsetning at den nye foreningen ved innmeldelse skal bestå av minimum 15 medlemmer og være  åpen for alle som ønsker det etter § 4. Man kan søke Forbundsstyret om unntak fra bestemmelsen om størrelse ved spesielle forhold som omhandler geografi og befolkning.

5.2 Tilhørighet

En forening må stå tilsluttet forbundet med samtlige av sine medlemmer. Foreninger arbeider innen sine geografiske områder for forbundets formål og er forpliktet til å støtte forbundets virksomhet. Foreningen er forpliktet til å følge alle vedtekter vedtatt av landsmøtet.

5.3 Opphør av medlemskap

Dersom en forening ikke er i stand til å opprettholde driften i samsvar med punkt 5.1 eller ikke oppfyller kravene i punkt 5.2, bør regionlagets styre innkalle til ordinært eller ekstraordinært årsmøte eventuelt fremme for Forbundsstyret forslag om oppløsning eller eksklusjon av foreningen.

Foreninger som vesentlig misligholder sentrale bestemmelser i vedtektene eller ikke er tilsluttet og holder enhetsregisteret og frivillighetsregisteret oppdatert årlig, vil bli foreslått ekskludert av Forbundsstyret.

Regionlaget skal uttale seg før saken fremmes for Forbundsstyret for beslutning.

Samtlige av de tilsluttede foreninger i en region skal utgjøre NJFFs regionorganisasjon. Foreninger som dekker mer enn én kommune, kan kun tilhøre ett regionlag. 

Regionlaget skal hete Norges Jeger- og Fiskerforbund (regionnavnet).

Regionlagene skal følge fylkesgrensene slik de var pr 31.12.2017. Unntak fra dette kan gjøres i fylker der alle regionlagene ønsker det.

Regionlagene skal arbeide for å koordinere foreningenes virksomhet og bistå Forbundet i alle spørsmål som vedrører fylket.

Dersom et regionlag ikke er i stand til å opprettholde driften, skal Forbundsstyret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

 1. Landsmøtet er Forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes hvert tredje år  på sted og tid som fastsettes av Forbundsstyret.

 2. Ekstraordinært landsmøte holdes når Forbundsstyret bestemmer det, eller når minst 1/3 av regionlagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst tre måneders varsel. Antall landsmøtedelegater og valg av disse skjer som ved ordinært landsmøte. Bare  de saker som er oppført på dagsorden kan behandles.

 3. Landsmøtet består av 150 landsmøtedelegater som velges på regionlagenes årsmøter. I tillegg møter Representantskapet og Forbundsstyrets medlemmer. Forbundets æresmedlemmer inviteres til å delta på landsmøtet med tale- og forslagsrett.

 4. Representasjon til landsmøtet gis på grunnlag av antall innbetalte medlemskontingenter året før landsmøtet holdes. Forbundet gir på forhånd melding til regionlagene om det antall landsmøtedelegater vedkommende region har rett til å velge.

 5. Delegatoversikt til landsmøtet må være innsendt til forbundet senest fem måneder før landsmøtet trer sammen.

 6. Ordinært landsmøte skal innkalles senest ett år før landsmøtet trer sammen. Innkallingen sendes regionlag og foreninger. Den skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet, må være vedtatt innsendt av foreningen, regionlaget eller Forbundsstyret. De må være Forbundsstyret i hende senest fem måneder før landsmøtet. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av landsmøtet. Landsmøtets dokumenter, innstillingene til vedtak og Forbundsstyrets forslag til endelig dagsorden sendes regionlagene og landsmøtedelegatene senest to måneder før landsmøtet trer sammen.

 7. Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.

 8. Ved avstemning på landsmøtet har hver landsmøtedelegat én stemme. Saker blir avgjort med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet. For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall. Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med på. I slike saker har de bare tale- og forslagsrett.

 9. Regionlagene dekker reise- og oppholdsutgiftene for delegatene dersom ikke annet er avtalt med lokallagene.

Landsmøtet skal:

 • Godkjenne landsmøtedelegatene.

 • Vedta og rullere strategiske langtidsplaner.

 • Behandle og fatte vedtak om innkomne forslag.

 • Velge Forbundsstyre bestående av leder, 1. og 2. nestleder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styrets medlemmer velges for tre år av gangen. Medlemmer med ansettelsesforhold i organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NJFF sentralt.

 • Fastsette godtgjørelse for Forbundsstyret.

 • Velge valgkomité bestående av leder og seks medlemmer. Disse skal komme fra forskjellige regioner og det bør bestrebes en kjønns- og aldersbalanse.

 • Foreta eventuelle endringer i vedtektene for NJFFs sentralledd og vedtektsnormene for regionlag og lokalforeninger.

 • Fastsette rammene for medlemskontingenten.

Representantskapet består av de til enhver tid sittende ledere i forbundets regionslag. Regionlagets nestleder fungerer som personlig varamedlem for lederen. Forbundsstyrets medlemmer og generalsekretær deltar i Representantskapets møter med forslags- og talerett, men uten stemmerett.

Representantskapsmøte holdes ordinært to ganger i året. Møtet, med dagsorden, innkalles med fem ukers varsel.

Representantskapet konstituerer seg selv for hvert møte. Vårmøtet skal behandle saker i henhold til § 11 pkt. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, og høstmøtet i henhold til § 11 pkt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ekstraordinært møte i Representantskapet skal innkalles når forbundsstyret eller minst 1/3 av Representantskapets medlemmer forlanger det. Beslutningene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ansees forslaget forkastet. Det skal føres vedtaksprotokoll som sendes samtlige foreninger og fylkeslag. Protokollfører velges av Representantskapet.

Representantskapet skal:

 1. Behandle og fatte vedtak om forbundets regnskap og beretning for det foregående kalenderår.
 2. Vedta budsjett og arbeidsprogram i henhold til Handlingsprogrammet for kommende år.
 3. Ha tilsyn med at fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med forutsetningene.
 4. Kontrollere at Forbundets midler anvendes i overensstemmelse med gitte bestemmelser og vedtak.
 5. Velge styre for NJFFs fond.
 6. Innstille til utnevnelse av æresmedlemmer, samt fatte beslutninger om andre påskjønnelser etter innstilling fra Forbundsstyret.
 7. Etter innstilling fra Forbundsstyret tildele personer som har gjort særlig innsats for forbundet, forbundets merke i gull.
 8. Fatte beslutninger om andre på dagsorden oppførte saker.
 9. Behandle Forbundsstyrets forslag om strykning eller eksklusjon av tilsluttede foreninger. Beslutninger etter denne bestemmelse kan påankes til Landsmøtet. Anken har ikke oppsettende virkning. En representant fra vedkommende forening kan møte på landsmøtet under sakens behandling.
 10. Fastsette årlig kontingent innenfor Landsmøtets vedtatte ramme.
 11. Velge revisor.
 12. Vedta normer gjeldende for domsutvalget og retningslinjer for saksbehandlingen.

Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg kommer ansattes valgte representant som møter i styret med fulle rettigheter. Sistnevnte har personlig varamedlem. Generalsekretæren tiltrer med tale- og forslagsrett. Forbundsstyrets medlemmer kan ikke samtidig være leder eller nestleder i regionlag.

Dagsorden, sakspapirer og administrasjonens forslag til innstillinger sendes ut til representanter og vararepresentanter senest fem virkedager før møtet.

Over Forbundsstyrets forhandlinger føres protokoll som også gjøres tilgjengelig for NJFFs øvrige organer.

Forbundsstyrets plikter er:

 1. Representere Forbundet, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene og ivareta Forbundets anliggender utad overfor de tilsluttede foreninger og regionlag. Disse skal holdes underrettet om viktige avgjørelser i Forbundsstyret.

 2. Medvirke til opprettelse av nye foreninger og bistå disse med råd og opplysninger.

 3. Behandle og fatte vedtak i saker av interesse for Forbundet, eventuelt etter høring i organisasjonen. Saker av vesentlig prinsipiell betydning skal forelegges Landsmøtet hvis mulig.

 4. Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære landsmøter.

 5. Avgi årlige reviderte regnskap med revisors beretning og styrets forslag til virksomhetsberetning til Representantskapet. 

 6. Legge frem forslag til budsjett og arbeidsprogram for Representantskapet.

 7. Innstille på tildeling   av forbundets gullmerke overfor Representantskapet og beslutte tildeling av  NJFFs innsatsmedalje.

 8. Ansette forbundets generalsekretær.

 9. Behandle og framlegge for Landsmøtet forslag til strategiske langtidsplaner.

 10. Oppnevne utvalg etter behov.

 11. Oppnevne medlemmer til Forbundsstyrets utvalg. Så langt det er mulig oppnevnes styremedlemmer som utvalgsledere. Forbundets utvalg er underlagt Forbundsstyret og skal fungere som faglige og rådgivende organer for dette. Forbundsstyret utarbeider retningslinjer for utvalgene.

 12. Vedta prinsipper for saksbehandling.

 13. Fordele medlemskontingent.

 14. Oppnevne fullmaktskomité på tre medlemmer til Landsmøtet blant de valgte landsmøtedelegater.

 15. Foreslå normer gjeldende for domsutvalget, og retningslinjer for saksbehandlingen, til Representantskapet.

Domsutvalget er organisasjonens høyeste dømmende myndighet i saker som gjelder etterlevelse av vedtektene i hele organisasjonen, suspensjon eller eksklusjon av medlemmer.

Domsutvalget kan, etter forespørsel fra Forbundsstyret, bistå i forhandlinger for å forebygge konflikter innenfor organisasjonen og/eller avgjøre saker der andre organer/medlemmer er enige om å be om det og saken angår forbundet eller forbundets medlemmer eller organer.

Domsutvalget har en viktig rolle i å utvikle en likeartet praktisering av NJFFs regler i hele landet for å sikre en mest mulig lik, rettferdig og forutsigbar håndtering av regler og reaksjoner. Administrasjonen i NJFF skal bistå til dette gjennom å arkivere alle avgjørelser på en slik måte at det gir mulighet for å opparbeide en tydelig praktisering av reglene slik at det ivaretar både god arkivskikk og personvernet. Beslutninger skal i størst mulig grad være tilgjengelige for medlemmene, men saker som gjelder enkeltmedlemmer må ikke offentliggjøres på en slik måte at personen enkelt kan identifiseres.

Administrasjonen i NJFF fungerer som sekretariat for Domsutvalget. De har ansvar for å motta saker til behandling, varsle leder i Domsutvalget, arkivering av saker, overholdelse av datatilsynets regler om personvern og formidling av avgjørelser på en måte som gir grunnlag for læring og god formidling av NJFFs vedtekter og håndtering av tvister.

Domsutvalget består av fem medlemmer, og bør ha en representant fra hver landsdel. Domsutvalgsmedlem benevnes heretter som «Dommer».

Medlemmene utnevnes av Forbundsstyret for en periode på fem år og kan kun sies opp i funksjonstiden dersom leder i Domsutvalget ber Forbundsstyret om det. Medlemmer i domsutvalget bør ha god organisatorisk og juridisk kompetanse. For å sikre medlemmenes uavhengighet kan de ikke være ansatt i NJFF eller være regionledere eller medlemmer i representantskap eller forbundsstyre.

Dersom et medlem fratrer etter eget ønske i perioden, skal Forbundsstyret oppnevne et nytt medlem.

Domsutvalget skal ha en leder, utnevnt av Forbundsstyret, med juridisk embedseksamen. Lederen står for organiseringen av utvalgets arbeid, har kontakten med Forbundets administrasjon og øvrige organer og treffer beslutninger om utvalgets arbeidsform i de enkelte saker.

Forbundets regnskapsår følger kalenderåret.

Landsmøtet fastsetter øvre kontingentramme for de ulike medlemskategorier i §4, inklusive lav/middels/høy sats for hovedmedlemskap. Forbundets utnevnte æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten innbetales  forskuddsvis for påfølgende 12 måneder. Av den innbetalte medlemskontingenten refunderes til regionlag og lokalforeninger andelene i henhold til Representantskapets vedtatte kontingentsatser.

I tilfelle det fremlegges forslag om Forbundets oppløsning fra et av NJFFs organer, skal forslaget fremmes for Landsmøtet for behandling og vedtak. For vedtagelse kreves 2/3 flertall i to på hverandre følgende landsmøter. I tilfelle av oppløsning, tilfaller Forbundets midler og eiendeler Det Kongelige Selskap for Norges Vel til forvaltning til fremme av Norges Jeger- og  Fiskerforbunds formål, slik som uttrykt i vedtektenes § 2.

Last ned vedtekter (PDF)
Last ned Handlingsprogram 2022-2027

Vedtektsnormer

NJFFs landsmøte har vedtatt å gjøre endringer i organisasjonens vedtekter. Hensikten er å gjøre hele organisasjonen mer enhetlig. 

Les mer her.

Les mer om oppfølging etter landsmøtet External-link icon