MENY hamburgermeny Close-menu button

Om oss

Levanger JFL er kjent for et svært imøtekommende og hyggelig miljø omkring klubbhus/skytebaner - og det er lett å bli en del av miljøet.

 

                        VEDTEKTER FOR LEVANGER JEGER OG FISKERLAG

                        STIFTET 10.12.1949

Dette var skrifttype/pitch 1,10 - Av.Dette var skrifttype/pitch 3,10 - På.

  1. Navn.

Foreningens navn er LEVANGER JEGER OG FISKERLAG.

Laget er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund.

 

2.    Formål.

Lagets formål er:
- å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt,- og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt og fiskestellets område.

- å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske.

- å arbeide for human jakt og ansvarsbevist ferdsel i skog og mark.

- å innarbeide respekt for jakt-,fiske-, og friluftlovgivningen hos allmenheten.

- å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

- å arbeide for bedre jakthunder og ettersøkshunder.

- å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.

- å drive aktivt ungdoms-, og utdanningsarbeid.

- å samarbeide med offentlige myndigheter og andre organi­sasjoner for å nå dette mål.

- å arbeide for å oppnå medlemsfordeler.

 

3.    Medlemskap.

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av laget. Med­lemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av laget, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert. Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin adferd skader laget kan suspenderes av styret. Styret kan   også nekte å ta opp i laget personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. Blir medlemmer ekskludert fra lokallaget, skal dette rapporteres inn til forbundet.

I svært alvorlige saker skal medlemmer av laget ekskluderes av styret. Vedkommende medlem har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall.

 

4.    Kontingent.

Laget følger NJFF's ordning med direkte innkreving av medlemskontingenten.

Kontingenten til laget blir fastsatt av årsmøtet og skal meddeles NJFF skriftlig innen 15.9.

Lagets medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

 

 

5.    Lagets ledende organ.

Lagets ledende organ er:

1. Ordinært årsmøte.

2. Ekstraordinært årsmøte.

3. Styret.

 

6.    Styret.

Laget ledes av et styre bestående av Leder, 3 styremedlemmer, samt Utvalgslederne som sammen med 3 varamedl. skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Ved første årsmøte står nestleder, sekretær og styremedlem på valg. De resterende i styret står på valg ved påfølgende årsmøte.

 

Styret er:

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Utvalgsledere

 

Styremøte blir holdt når Lederen fastsetter det, eller når det blir krevet av minst 3

styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer møter. Vedtak blir gjort med alminne­lig flertall. Ved like stemmetall teller Lederens stemme dobbelt. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

 

7.    Styrets plikter.     Styret skal:

1. Verne om lagets interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.

2. Kontrollere listen over medlemmer. Endringer i medlemsli­sten skal snarest meldes NJFF.

3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i laget i siste kalenderåret, revidert regnskap for kalenderå­ret, samt budsjettforslag for kommende år.

4. Fremlegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning til æresmedlemmer og tildeling av annen heder, samt frem legge eventuelle forslag om tildeling av NJFF's diplomer eller gullme­rke for videre ekspedering til forbund­sstyret, NJFF.

5. Sende årsmelding til NJFF innen 31 mars hvert år.

6. Vurdere anmeldelse av innrapportert ulovlig jakt og fiske.

7. Drive aktivt ungdoms-, og skoleringsarbeid.

8. Oppnevne andre utvalg etter behov. Styret har fullmakt til å nedlegge utvalg som ikke fungerer etter intensjonene i oppnevnelsen eller lagets formåls­paragraf.

9. Nedsette arbeidsgrupper etter behov.

10. Ivareta lagets arkiv.

11. Styret kan trekke inn nødvendig pengebeløp fra utvalgene til lagets hovedkasse.

8.    Regnskap.

Lagets regnskapsår er kalenderåret.

Hvert utvalg fører eget regnskap. Ved opphør av utvalg tilfaller utvalgets midler/aktiva hovedkassen.

 

Regnskapet skal revideres av to revisorer som er valgt av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Laget dekker utgiftene for sine representanter til landsmøtet etter reisefordeling, samt reise­ utgifter som styremed­lemmer og andre medlemmer har i lagets tjeneste etter avtale med styret.

 

9.    Ordinært årsmøte.

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1.3.

Årsmøtet skal innkalles av styret med 3 ukers varsel før møtet. Forslag til sakliste for møtet skal følge innkalling­ en. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 14 dager før møtet skal avholdes. Forslag til vedtektsendring krever 2/3 flertall på årsmøtet, og må godkjennes av NJFF. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

 

  På årsmøtet skal følgende behandles:

 

  1.  Valg av ordstyrer og sekretær.

  2.  Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

  3.  Årsmelding fra hovedstyre og utvalg.

  4.  Regnskap fra hovedstyre og utvalg.

  5.  Styrets og utvalgenes budsjettforslag og arbeidsprogram.

  6.  Medlemskontingent til laget

  7.  Valg av leder og 3 styremedlemmer til styret.

  8.  Valg av medlemmer til utvalgene.

  10. Valg av 2 revisorer med en varamedl.

  11. Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

  12. Andre saker som er oppført på dagsorden.

13. Ta avgjørelser i andre saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til       behandling.

 

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Årsmøtet skal utnevne æresmedlemmer, samt gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra styret.

Valg skal skje skriftlig om ikke årsmøtet enstemmig vedtar noe annet. Stemmelikhet ved valg skal avgjøres ved loddtrekning om ikke årsmøtet fastsetter noe annet. Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig flertall. Styret og utvalgene konstituerer seg selv.

 

10. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det ønskelig, eller dersom det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det bli innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

 

11. Utmelding av NJFF

Forslag om utmelding av NJFF skal meddeles medlemmene i innkalling til årsmøtet. Utmelding av NJFF krever 2/3 flertallsvedtak på årsmøtet

 

12   Oppløsning av laget.

Dersom det foreligger grunngitt forslag om oppløsning av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtekts­endringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 fler­- tallsvedtak i 2 påfølgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse laget, skal lagets midler disponeres av det aktuelle fylkeslag til fremme av forbundets formål i lagets distrikt.

 

Dette var skrifttype/pitch 3,10 - Av.Dette var skrifttype/pitch 1,10 - På.

Vedtatt i styremøte den 01.12.1992.

Forelagt og godkjent av NJFF den 09.12.1992

Vedtatt av årsmøtet den 25.02.1993.

 

Våre vedtekter kan lastes ned her:​​

NYVEDTEK.93.docx

​​​​

Tore Solheim

Leder

Morten Lund

Nestleder

Henrik Alstad

Jegerprøven kontaktperson

Geir Tørum

Kasserer

Nina Bentzen

Kvinnekontakt

Arne Gunnar Herje

Ungdomsansvarlig

Tine Skog Kvam

Sekretær

Per O. Gilstad

Leder Elgbaneutvalg

Harald Holthe

Leder fiskeutvalg