MENY hamburgermeny Close-menu button

Prosjekt

Et nytt prosjekt, finansiert i samarbeid med Handelens Miljøfond, skal jobbe med fjerning av marin forsøpling i bekker, elver og strandsone.

Langs kysten av nordlige Trøndelag

Som hovedmål skal prosjektet fjerne marin forsøpling i strandsonen, i nordlige deler av Trøndelag.

Marin forsøpling har blitt et globalt problem, og for Trøndelag med sin lange kystlinje og mange lakseførende vassdrag, er problemet dessverre også økende. Hold Norge Rent peker på at marin forsøpling, med plast som den største synderen, er et menneskeskapt problem. Da er det naturlig at vi, som ansvarsbevisste forvaltere av naturen, tar i et tak for å få bukt med problemet.

- Med prosjektet får vi mulighet til å forbedre betingelsene for våre sårbare marine økosystem, samt elver og bekker i tilknytning til dette, utdyper fylkessekretær Endre Alstad.

 

Han legger til at rydding av strandsoner ved utløp av større elver og bekker må sees i sammenheng. Mange steder er det betydelige mengder avfall i elver/bekker, som har sin «opprinnelse» fra bilveier, gammelt fiskeutstyr, landbruksplast på avveie etc.

- Disse områdene må kartlegges og forbedres. Slik kan vi forhindre at forsøplingen ender opp i strandsonen. Fjerning av søppel kan bedre bunnforholdene og øke kvaliteten på elva, for både insekter, fisk og fugl. 

Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond jobber i korte trekk for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Midlene de disponerer kommer fra butikker, kjeder, grossister (alle som omsetter plastposer), som betaler en kontingent på 50 øre per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge.

Handelens Miljøfond støtter blant annet «Tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling, primært nasjonalt, men også internasjonalt», redusert forbruk og økt gjenvinning.

Da de mottok søknad fra Norges Jeger – og Fiskerforbund, Nord-Trøndelag, var det ingen tvil om at dette var et prosjekt med stort potensiale.

- Jeg tror nok de var litt imponert over hvor bredt prosjektet favner, både i geografisk utbredelse, men også det at vi har valgt å inkludere bekker og elver, som har naturlig tilhørighet til de marine områdene, smiler er fornøyd fylkessekretær Endre Alstad.

Barn, unge og frivillige blir nøkkelpersoner

Gjennom prosjektperioden ønsker vi å engasjere ulike grupper frivillige, store og små, fra barnehager til Mental Helse, i ryddearbeidet.

Fylkesleder Inga Saur, tror og mener at denne måten å jobbe på bidrar positivt i det holdningsskapende arbeidet.

- Håpet er at ryddingen skal øke bevisstheten rundt problemet med marin forsøpling, og virke forebyggende. Prosjektet blir dessuten et viktig ledd i vår økte satsing på miljø, legger hun til.

Starter våren 2021

Prosjektet skal ledes av nytilsatt prosjektleder, Inga Frøseth Rossing (33), fra Steinkjer, i samarbeid med fylkessekretær og foreningen for øvrig.

Inga er utdannet utmarksforvalter ved Nord Universitet i Steinkjer, med spesiell interesse for fugl og insektliv. Fugleinteressen har gjort henne klar over utfordringer mange norske fuglearter står ovenfor, spesielt langs kysten. 

Hun er tillitsvalgt i Steinkjer- jeger og fiskerforening, med særlig ansvar for hjemmeside og sosiale medier, og har de siste to årene jobbet som kommunikasjonsrådgiver for Trøndelag Bondelag. Fra tidligere har hun fagfotoutdanning, som vi tror blir nyttig i dokumentasjonsprosessen i prosjektet og formidlingen av det.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven! Muligheten til å få bidra med kunnskapsformidling blant barn og unge og samtidig drive aktiv rydding av strandsonen, var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg.

Hun legger til at prosjektet er helt avhengig av gode medhjelpere og god dugnadsånd, og at hun skal gjøre sitt for at prosjektet skal oppleves som meningsfylt og nyttig.​