Laksefiske

Fiskereglene for Verdalselva i 2023 er svært lik fjorårets. Hver fisker kan ta tre laks i løpet av sesongen. To av disse er av valgfri størrelse. Den tredje må være under 65 centimeter.

Men pass på å ikke ta to store først. Da må du avslutte fiske for sesongen. Detaljerte regler finner du her.

Ellers har VJFF mista valdet Vest Grunnan. Men vi har fått Balgård som er nytt vald i år. Balgård ligger på sørsida nedenfor Østnesfossen. 

Vi har også et annet nytt vald i år. Presgårdsvaldet ved hølen der Helgåa møter Inna er igjen VJFF-vald. Her er det tatt mye storlaks opp gjennom årene, så dette er et vald vi er glad for å tilby alle som kjøper kort hos oss.

Sesongstart er også i år 1. juni med fiske til og med 31​. august i Verdalselva og Helgåa.

Nytt i fjor var at du for å få fiske laks i elva må kjøpe Verdalskortet. Dette må du fortsatt gjøre, men navnet er endra til Desinfiseringskort for Verdalsvassdraget.

Det koster 150 kroner og inntektene går til forvaltning og drift av elva.
Kortet får du kjøpt her.

Alle vald er merket med skilt fra VJFF. Vald som ligger på sørsiden av elva er merket adkomst fra RV 72 mens vald på nordsiden av elva er merket langs fylkesvei 757. Det er lett adkomst til de fleste vald med bilvei frem til elva.

Elveutvalget i Verdal jeger og Fiskerforening består av en gruppe ildsjeler i alle aldre. Vi tilbyr mange gode vald i Verdalselva og har i en årrekke hatt ett meget godt samarbeide med våre grunneiere.​

PRISER OG KJØP AV FISKEKORT

Fiskekort kjøper du enklest ved å gå inn på nettsiden Inatur. Her får du kjøpt både døgn- og sesongkort.​

laksebørsenkan du se både hvem som har tatt fisk og hvor de har tatt laksen.​

PRISER 2023

Sesongkort alle soner ikke medlem VJFF: Kr. 4.000,-

Sesongkort alle soner for medlemmer VJFF: kr. 3.000,-

Sesongkort alle soner uførepensjonister og alderspensjonister fra og med 67 år: kr. 2.000,- (må være medlem i VJFF)

Sesongkort alle soner medlemmer VJFF ungdom fom 16 år tom 23 år: kr. 500,-

Ukekort alle soner ikke medlem VJFF: kr 1.800,-

Ukekort alle soner medlem VJFF: Kr 1.400,-

Døgnkort alle soner ikke medlem VJFF: kr. 450,-

Døgnkort alle soner for medlemmer VJFF: kr. 350,-

Firmakort alle soner: kr 6.000,- (sesongkort - en fisker pr gang)

Det selges også fiskekort ved Vuku Bilsenter og Nava sportsforretning.

Fiskeregler Verdalsvassdraget 2023

Endring fra 2022:

«Verdalselvkortet» blir endret til «Desinfiseringskort for Verdalsvassdraget»

Ligger på Elveguiden.no

Sesong: 1. juni – 31. august (hele vassdraget)

Midtsesongevaluering 1. juli

Verdalselva Fellesforvaltning har levert godkjent forhåndsavtale til Statsforvalter og MD før sesongstart.

Endring i fiskeregler og sesonglengde kan inntreffe hvis MD vurderer innsiget til Verdalsvassdraget for dårlig. Dette blir opplyst om på hjemmeside og i media etter midtveisevalueringen.

Fredning (ikke åpnet for uttak)

  • All sjøørret er fredet hele sesongen
  • All hunnlaks fredet fra 15. juli
  • All gytefarget laks skal settes skånsomt tilbake.

Kvoter:

  • Døgnkvote 1 laks
  • Sesongkvote 3 laks, hvorav maks 2 kan være over 65 cm
  • Hvis vi får utvidet totalkvoten etter midtveisevalueringen, øker sesongkvoten pr fisker med 1/en smålaks under 65 cm. Hvis en fisker allerede har tatt kvoten sin, kan ikke fiske gjenopptas denne sesongen.
  • Fisk som ikke kan settes ut pga. skade SKAL innleveres til Verdalselva Fellesforvaltning.
  • All fisk sjøørret/laks/pukkellaks og oppdrettslaks skal rapporteres på laksebørsen innen 12 timer etter fangst.

Straffebestemmelser

Nytt med tanke på innskjerping og sanksjonsmetoder fra og med sesongen 2023.

Etter samtaler med politiet og jurister har Verdalselva Fellesforvaltning måtte endre ordlyden i straffebestemmelsene slik at det holder i en eventuell rettsak/tvistesak.


§11. Fisker plikter til enhver tid under fisket å ha tilgjengelig all dokumentasjon som er
pålagt for å kunne utføre fiske (se paragraf 2 og 3), og uoppfordret kunne vise dette til
Fiskeoppsyn ved kontroll.


§12. Brudd på regelverket/sanksjoner:
Brudd på (paragrafene i) fiskereglene samt medvirkning til brudd vil medføre sanksjoner.
Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse.


a. Gebyr for manglende registrering (ikke betalt Desinfiseringskort for Verdalsvassdraget, tidligere Verdalselvkort) jf. §2, er kr 2000,-. Fiske uten
fiskekort/valdkort eller dokumentasjon for lovlig fiske, rapporteres til valdansvarlige i det
respektive vald.


b. Gebyr for ikke å ville framvise pålagt dokumentasjon jf § 11 er kr 3000,-.


c. Gebyr for manglende rapportering av fangst jf. §4, og brudd på reglene i forbindelse med
redskapsbruk, §10, er kr 3000,-.


d. Gebyr for brudd på døgn og totalkvote og/eller medvirkning til kvotebrudd jf. §6, er kr
6000,-.


e. Brudd på andre paragrafer kan medføre advarsel eller gebyr opp til kr 2000,-.


f. Brudd på mer enn en paragraf i fiskereglene, gjentagende regelbrudd, og/eller uakseptabel
adferd, kan medføre gebyr opp til kr 10 000,- og/eller utestengelse opptil to år.
Fisket kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Fiskere som har blitt utestengt fra Verdalsvassdraget er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom dette ikke blir overholdt, utvides utestengelsen ytterligere.
Verneting for tvistesaker er Verdal forliksråd og/ eller Trøndelag Tingrett.


NB: Rapportering om regelbrudd vil bli behandlet med total anonymitet.

Øvrig:

Ved vannføring under 10 m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline
som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).
Verdalselva Fellesforvaltning kan ved liten og varm elv stenge elva for fiske, og åpne den igjen når vannstand og
temperatur tillater det. Dette varsles på hjemmesiden. Ingen refusjon for fiske.
Vannføring finner man på NVE sine hjemmesider til enhver tid. Man finner også lenke til vannføring/Grunnfoss her.

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person.
Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig
mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes
agn med mer enn maks en trippelkrok, wobbler skal også kun ha 1 trippelkrok. Avstanden mellom
krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt
ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte
at fisken sannsynligvis vil krøkes. Ved markfiske anbefales sirkelkrok.
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark.
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

6. MINSTEMÅL, DØGNKVOTER OG SESONGKVOTER:
All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og
vinterstøinger. Hunnlaksen skal settes ut fra 15. juli.
Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn
(fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. For ukekort og sesongkort følges datodøgnet.
Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er 1 laks. Når en laks er fanget
skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sjøørret er fredet. Det betyr at det er forbudt å fiske etter
sjøørret. Ved bifangst skal uskadet sjøørret settes tilbake til vassdraget. Skadet fisk skal avlives og leveres inn til
Fellesforvaltninga. Det samme gjelder for hunnlaks når fredningen starter 15 Juli.

Her er kart med oversikt over alle valdene VJFF disponerer sesongen 2023. 

Digitalt kart finner du her.

OVERSIKT ALLE.png
Oversikt over vald nedenfor Østnesfossen


 

OVERSIKT ØVRE.png
Oversikt over vald ovenfor Østnesfossen

 

Her finner du kart og en kort oversikt og beskrivelse av valdene Vjff disponerer i nedre del av Verdalselva. Det vil si nedenfor Østnesfossen i Vuku. Valdkartene finner du nederst i artikkelen.

Du finner også kart digitalt her.

Sone 4 Lyng – Nordre side: 
Kjørbart ned til elva øverst på valdet. Ca. 400 meter. Gode parkeringsmuligheter. Steinur øverst. Litt bratt og utilgjengelig nedover, før det ender opp med steinur nederst.Vading er vanskelig/ikke å anbefale.

Sone 5 – Nilsen/Ness Sydlig side:
arkering må skje på sone 6 – valdet ovenfor. Parkering sone 9 ved stor elv. Lengde ca. 100 m. Steinmur hele veien. Alle redskap, best med sluk og mark. Nordlig side:Grusør hele veien. Kjørbart helt ned til elva. Gode parkeringsmuligheter. (Reduseres ved veldig stor elv). Best egnet for fluefiske da det er en del feste i bunnen.

Sone 9 – Fergemann – Søndre side:
Parkering: Kjørbart helt ned til elva. Gode parkeringsmuligheter. Lengde ca. 150 meter. Elveforhold: Grusør ved lita elv, steinfylling ved stor elv. Stri øverst som ender i en stor høl. Alle redskaper.

Sone 9C Kvakland – Søndre side:
Parkering: Kjørbart helt ned til elva. Gode parkeringsmuligheter. Lengde: Cirka 250 meter. Elveforhold. Sakteflytende elv med et fint brekk nederst på valdet. Egner seg godt for alle typer redskap. (Nytt vald i 2009)

Sone 10 Lunden – Søndre side:
Parkering på baksiden av gården ca. 500m fra elva. Lengde ca. 1 km. Elvebredd varierer fra steinur, grusør, store steinblokker,med stryk og høler. Tilgjengelighet reduseres ved stor elv. Meget variert vald.

Sone 11 – Andersen – Nordre side:
Parkering: Parkering ved elvebredd. Bratt gange på sti ned til elva. Steinmur hele veien. Stryk øverst på sonen, stilleflytende lenger ned. Fluevald øverst, sluk og mark nedover.


Sone 12 – Gudding – Søndre side:
Kjørbart helt ned til elva. Gode parkeringsmuligheter.Ca. 800 meter langt. Berglendt og litt vanskelig tilgjengelig øverst, men grusør nedover.

Sone 12B – Ørdal – Søndre side:
Ligger nedenfor Gudding, ca. 70 meter. Stor høl, godt vald på meget stor elv. Alle redskaper.

Sone 12C – Bjørken – Søndre side:
Fortsetter fra sone 12B, Ørdal. Bred elv øverst, fin høl.Ca. 400 meter. Smal nederst med fiske fra ”øy” – stri elv. Fisker mot Landfald. (Camping).Godt fluevald.  Alle redskaper.

Sone 13 – Landfald – Nordre side:
Parkering og adkomst øverst og nederst på valdet. Øverst –Landfald/Selægg camping. Lengde ca. 1000 meter. Bred og rolig elv øverst som går over i stryk og smal elv. Alle redskaper.
VJFF sin hytte ligger øverst på dette valdet. Her er det kaffeautomat, grill og mulighet til å komme seg under tak ved dårlig vær. Det er også her mulig å desinfisere fiskeutstyret.

Sone 13B - Sellæg - Nordre side: 
Parkering på fiskecampingen ved Landfald/Sellæg. Stryk øverst som munner ut i en stor og stille høl ved campingen nederst. ​Bra fluevald, men noe vading må påregnes.

Sone 14A og 14B - Nordre side: 
Parkering ved gård og sti ned til 14B. Ved 14A kan du kjøre ned til elva og parkere der. Alle redskaper.

Balgård (nytt 2023)
Ligger på sørsiden av elva og du kan kjøre ned til valdet. Bra vald for alle typer redskaper.

 

4 LYNG.png
Lyng
5 NILSEN NESS.png
Nilsen/Ness
9 9C FERGEMANN OG KVAKLAND.png
Fergemann/Kvakland
10 11 LUNDEN ANDERSEN.png
Lunden/Andersen
GUDDING ØRDAL BJØRKEN LANDFALD.png
Gudding/Ørdal/Landfald og Bjørken
HJELDE BALGÅRD.png
Balgård/Hjelde


 

 

Her er en oversikt over valdene som Vjff disponerer ovenfor Østnesfossen i Vuku. Her finner du også kart over de fleste valdene. Valdkartene finner du nederst i artikkelen.
Digitalt kart over valdene finner du her.

​​​Sone 15 A Ekren - Valdet ligger helt ved Vuku sentrum/Vukuhallen. Valdet er ca. 200 m langt, og egner seg for alle redskaper. Nytt vald sesongen 2019


Sone 15 B – Eklo – Nordre side.  Ca. 150 meter. Gangveg anlagt langs elva fra Vuku sentrum eller Vuku kirke. Stilleflytende høl, rett over ett brekk. 


Sone 16 – Prestgården nedre 2 soner – Nordre side)Parkering: Kjørbart helt ned til elva. Gode parkeringsmuligheter. Lengde: Ca. 400 meter. Elveforhold: Elvebredden er krattskog. Elva er bred med rolig strøm.Redskap: Vading kan være nødvendig. Valdet egner seg for mark,flue, sluk. Ved stor elv reduseres fisketilgjengeligheten.


Sone 17 – Kulstad og Dillan, Nordre side: Parkering: Parkering ved hovedvei. Lengde: Ca. 1.000 m. Elveforhold: Elvebredden består av steinmur og tett krattskog ned til elva.Redskap: Vading kan være nødvendig på lita elv. Valdet egner seg for mark, sluk og flue.


Sone 19 - Kommunevaldet (søndre side, to soner) Parkering: Parkering ved elva, bro over Inna eller lengre opp på søndre side av Inna. Lengde: Ca. 1.100 m. Elveforhold: Elvebredden har øverst tett vegetasjon ned tilelva. Nedre del har sandør. Elva har to fine stryk som egner seg for flue. Storhøl i midten av elva. Redskap: Vading kan være nødvendig på lita elv. Valdet egner seg for flue.

SONE 22 – Grunnmo, Nordre side: Parkering: Parkering ved hovedvei. Sti ned til elva. Lengde: Ca. 400 meter. Elveforhold: Elvebredden består av sandør. Elva er forholdsvis bred, grunn og stri. Redskap: Valdet egner seg for flue.

SONE 28 – Øst- Grunnan Del 1, Nordre side: Parkering: Parkering ved veg. Lengde: Ca. 200 meter. Elveforhold: Elvebredden er steinur, men har en liten strekning sandør helt øverst. Elva har et brekk øverst som smalner av i et langtstryk. Valdet er best ved høyere vannstand. Redskap: Vading kan være nødvendig. Særdeles bra for flue øverst, ellers egner elva seg for alle redskaper. Ukedeling. VJFF disponerer valdet i ukene 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33 og 34.

SONE 29 – Øst –Grunnan del 2, Nordre side: Parkering: Parkering ved hovedvei. Ca. 50 m gange ned til elva Lengde: Ca. 150 m Elveforhold: Elvebredden er grusør helt øverst, men krattskog i nedre del. Elva er jevndyp og har et jevnt og rolig drag. Redskap: Valdet egner seg for alle redskaper Tilgjengelighet: Fisketilgjengeligheten forverres ved stor elv. Ukedeling. VJFF disponerer valdet i ukene 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33 og 34.

EKREN.png
Ekren
PRESTGÅRDEN KOMMUNEVALDET.png
Prestgården / Kommunevaldet
KOMMUNVALDET ØVRE DEL.png
Kommunevaldet øvre del i Inna
PRESTGÅRDEN NORDENGET.png
Prestgården Nordenget
ØSTGRUNNAN GRUNNMO.png
Grunnmo / Østgrunnan øvre og nedre

 

HELGÅA OVENFOR GRUNNFOSS:

Sone 23 A+B,Selneset/Bjørnmelen , HelgåaSøndre side: Parkering: Parkering ved hovedvei. Sti ned til elva. Lengde: 200 meter Elveforhold: Elvebredden består av steinmur på Bjørnmelen. Elva er forholdsvis smal og stri øverst. Strømmen avtar mot nedre grense. PåSelneset er det en brekkant der elva deler seg, og det er kun på brekkanten og i det søndreløpet det kan fiskes. Redskap: Valdet egner seg for flue/mark. Speykast er påkrevd pga vegetasjon. Best fra midten av juli og utover sesongen.

Sone 24 Julnes, Helgåa Nordre side: Parkering: Avkjørsel fra hovedvei ned til fotballbane. Parkering ved skogsbilvei. Sti ned til elva. Lengde: 400 meter Elveforhold: Elvebredden består av berg, og det er stedvisbratt. Elva er forholdsvis bred og stilleflytende med en dyp kulp øverst på valdet. Nederste del er motsatt side av sone 25B, og elvebreddener steinmur. Redskap: Valdet egner seg for flue/mark. Best fra midten av juli og utover sesongen.

Sone 26, Overholmen Nordre, Søndre side: Parkering: På grusør nede ved elva. Lengde: Ca., 800 meter. Elveforhold: Steinmur øverst, grusør på midten, og steinmur nederst.Gapahuk. Redskap: Alle redskaper, men godt fluevald. Best fra midten av juli og utover sesongen.​

SELNESSET BJØNNMELEN M.png
Selnesset / Bjønnmelen
JULNES.png
Julnes
OVERHOLMEN.png
Overholmen

 

Vjff har ikke noe tilbud om overnatting til laksefiskere. Men det finnes både campingplass og hoteller i Verdal.

​​

 

Det nærmeste hotellet er Stiklestad hotell. Mer informasjon om det finner du her.​

​Stiklestad camping er også en mulighet. Mer informasjon finner du her.​​

Vannføringa i elva er viktig for alle laksefiskere. Det samme gjelder antallet laks som er vei inn Trondheimfjorden. Og dette kan du finne her.

​Både i Dillfossen i Inna og i Grunnfossen i Helgåa registreres vannføringa. 

Trykk deg inn her for vannføring i Inna.
Trykk deg inn her for vannføring i Helgåa.

Du kan også sjekke vannføringa på web-kamera ved Østnesfossen i Vuku.

Du kan også følge innsiget av laks i Trondheimsfjorden på NINA sine nettsider.

Trykk deg inn her for å følge innsiget av laks.​