MENY hamburgermeny Close-menu button

Resolusjon fra Årsmøtet NJFF Nordland

Årsmøtet i NJFF Nordland 28.mars 2022 ønsker å sende en resolusjon mot tap av natur i Nordland!

Publisert 29. mars 2022 kl. 14.28

 

Nordland må ta tap av natur på alvor!

Årsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland mener at tap av natur er en utfordring som må løses parallelt med klimautfordringene. Naturmangfoldet har aldri før vært så truet som det er i dag.

Høstingsbasert friluftsliv – jakt, fiske, sopp- og bærplukking – står sterkt i Nordland. For at fremtidige generasjoner skal få ta del i denne tradisjonen så må naturen forvaltes godt. Nordland trenger utvikling og arbeidsplasser, men det må gjøres på naturens premisser.

Utbygging av vannkraft, veier, kraftlinjer, industri og hytteområder er eksempler på en ønsket samfunnsutvikling, men som samtidig har vært til stor skade for leveområdene til en rekke arter.

Derfor sier NJFF Nordland nei til landbasert vindkraft i norsk natur. Vi er mot nedbygging i kystsonen. Vi jobber for restaurering med og beskyttelse av bekker for sjøørreten. Vi vil ha statlige retningslinjer for å regulere hyttebygging slik at vi kan stanse naturtapet og ta nødvendig hensyn til vilt, fisk og friluftsliv.

Vi er inne i FNs restaureringstiår hvor målet er å bevare intakt natur og restaurere ødelagt natur. Likevel ser vi en fragmentert tilnærming til naturområdene, hvor enkeltkommuner og enkeltfylker forsyner seg med en bit her og en bit der uten at de tar ansvar for helheten i inngrepene.

Nå står det et slag om flere av Norges vernede vassdrag, som noen politiske partier ønsker å bygge ned til fordel for kraftutbygging. En del av disse elvene er i tillegg nasjonale laksevassdrag, hvor hensynet til villaks skal settes først. Det ser ut til å være glemt.

For fremtiden må vi tørre å ta tøffe avgjørelser for å beskytte naturen, fisken og viltet. Kanskje må vi bremse noe av vår menneskelige aktivitet? Med stort press for utvikling og utbygging så må vi ha god rygg for å ta de kloke og framtidsrettede valgene på naturens vegne.

NJFF Nordland

28.03.2022