Ungdomsutvalget

Utvalget/utvalgsleder har spesielt ansvar for følgende oppgaver:

 

• Planlegge, og sette i gang ønskelige aktiviteter rettet mot barn, ungdom og familie. 

 

• Sikre et godt samarbeid med andre utvalg i foreningen om ulike barne- og ungdomsaktiviteter.

 

• Følge opp forbundets ungdomssatsning og holde seg oppdatert på forbundets satsningsområder. 

 

• Utvalget har myndighet til å ta initiativ til å fremme og arbeide med saker som utvalget/lokallag/medlemmer er særskilt opptatt av.

 

• Uttalelse til høringer som er av betydning for ungdom i Nordland. Utvalget bør gå inn i alle spørsmål som vedrører utvalgets område og gi råd til styret angående forskjellige saker. Utvalgsleder/utvalg bør ha god skriftlig evne.

 

• Resultat av utvalgets arbeid som eventuelle uttalelser, svar på høringer, innspill ovenfor samarbeidspartnere, grunneiere, forvaltere og lignende skal alltid godkjennes av styret eller AU før utsendelse. 

 

• Utarbeide årsrapport innen 15. januar.

 

• Utarbeide handlingsplan med budsjett for virksomheten.​

 

 

Utvalget består av: 

 

Leder: Ivan Kleven, Sulitjelma JFF

Mobil: 917 75 586

E-post: [email protected]

Medlem: Mathias Eilertsen, Laukvik JFF

Mobil: 909 61 465

E-post:  [email protected]

Medlem: Vanja Fjerdingøy, Sømna JFF

Mobil: 959 92 509

E-post[email protected]

Jaktskytterskolen er en av hovedsatsingene mot ungdom i Norges Jeger- og Fiskerforbund og har to målsettinger: Rekruttere til jaktskyttergrenene og gi skyteglad ungdom et godt faglig tilbud.

​​

Jaktskytterskolen skal følge skoleåret med minst 10 kurskvelder. Det er ikke nødvendig å ha både rifle- og haglebaner. Foreningen tar utgangspunkt i de mulighetene foreningen har tilgjengelig.

Målgruppe
Foreningen står fritt til å definere aldersgruppe som er aktuell for deltagelse på Jaktskytterskolen. Når det er sagt, anbefaler NJFF aldersgruppen 13 år og oppover. Jaktskytterskolen er for mange foreninger en naturlig etterfølger etter Jakt- og fiskeskolene som gjerne starter i 10 års alderen. Å starte på jaktskytterskolen i ved ungdomsskolealder sammenfaller også med mulighetene til å ta jegerprøven. Da er det også mulig å rekruttere nye jegerprøvekandidater og tilby god skytetrening.

Pris og økonomisk støtte
Erfaringsmessig viser det seg at ved å ta en deltakeravgift er påmeldingen mer forpliktene og sjansen er større for at flere møter opp på alle kurskveldene.  Vi vil også oppfordre til å ha en differensiert pris, slik at det er billigere å delta om man er medlem i NJFF.

Ved oppstart kan foreningen søke oppstartstøtte til Jaktskytterskolen. Dette er midler som skal gå til innkjøp av nødvendig materiell, evt våpen etc. Foreningen kan også søke aktivitetsmidler og driftsmidler til Jaktskytterskolen gjennom Frifond.

Flere Jaktskytterskoler er aktive i konkurranser og stevner. Det er viktig at det er en plan for hvordan slik deltagelse skal finansieres. Foreldrebetaling eller subsidiering fra foreningen?

Les mer og søk via njffsøknad.no her

Les om politiattest her

Les mer om jaktskyting her

 

Hva er lokale Jakt- og Fiskeskoler?

​​​

Hensikten med lokale Jakt- og Fiskeskoler er å etablere kontinuerlige tilbud til barn- og ungdom på fritiden. Et tilbud som går over lengre tid og som bidrar til å skape levende lokale miljøer for barn og ungdom i NJFF. De fleste Jakt- og Fiskeskolene som er etablert har hatt ukentlige tilbud til fastlagte tider på kveldstid og/eller helger.  Med utgangspunkt i at et skoleår defineres til 38 uker, er det i prosjektet stilt krav til minimum 10 opplæringsøkter, på minimum 1 klokketime.

Foreninger som allerede har et bredt tilbud til barn og ungdom kan benytte disse aktivitetene som en del av tilbudet i lokal jakt- og fiskeskole. Dette forutsetter at foreningen tydeliggjør en klar sammenheng mellom opplæring og aktivitetene, samt en oppfølging av deltakerne slik at man sikrer deltakelse over tid. Det er en målsetning at barna/ ungdommen skal delta på mer enn ett enkeltstående arrangement.

Om søknaden

​Les mer om dette på njffsøknad.no​​

Tips til aktiviteter:

av Bjarne Huseklepp

 

Bruk av naturen

 • Kjennskap til fjellvettreglene
 • Årstidsvariasjonene lokalt
 • Ski, skøyter og aking
 • Klær/utstyr for utebruk
 • Pakking av tursekken
 • Bruke lokale turløyper/gamle ferdselsveier
 • Hente formingsmateriell ute
 • Bruk av utmarka før og no
 • Natursti av ulike slag
 • Overnatting ute under open himmel, i telt, snøhole eller gapahuk
 • Lære å lage bål - ulike typer/regelverk
 • Lage mat ute på bål, med kokeapparat eller grill
 • ”Vake rundt og sjå soloppgongen”
 • Bruk av kart og kompass
 • Fotografering
 • Førstehjelp

Aktivitetar knytta til vilt

 • Drive ulike viltstellstiltak (Viltstellspermen/NJFF)
 • Dei mest vanlege viltartene der du bur
 • Vere med ein jeger på jakt
 • Møte ein ettersøksjeger
 • Partering av vilt
 • Mat av vilt
 • Lære om lokale fangsttradisjonar ?
 • Korleis vart fangsten driven før ?
 • Registrere gamle fangstplassar i bygda
 • Viltet si betydning før og no
 • Jegerprøva
 • Møte med ein lokal jeger
 • Besøke slaktehus
 • Kva lager vi av kjøt?
 • Kva bruker vi skinn til?
 • Fellefangst.
 • Sjå gamle og nye feller.
 • Lære om lovverket og respekten for viltet
 • Flåing av pelsvilt
 • Regelverk for lovleg jakt og fangst
 • Nødvendig utstyr/påkledning ute
 • Stell av våpen
 • Lære å bruke feller til mink, mår, røyskatt og rev saman med jeger
 • Bygge revebås
 • Møte med ettersøkshunden - trening - nytte
 • Hunden si rolle under jakta
 • Skyting med luft- og salonggevær
 • Skyting med rifle og hagle
 • Stell av våpen
 • Sikkerheitsreglar under trening og annen bruk av våpen

Elva - vatn – fiske - Skape fiskeglede

 • Nødvendig fiskeutstyr - Bruk og funksjon
 • Lokal fisk i ferskvatn
 • Lover og regler i sportsfiske
 • Lære å lage sikre fiskeknutar
 • Fiskebiologi/ samanhengar i naturen /fisken sine krav til godt livsmiljø
 • Sløying/partering av fisk
 • Mat av fisk.
 • Grilling, koking, røyking og steiking
 • Ulike typer agn i sportsfiske
 • Bruk av garn, ruse og line
 • Nødvendig påkleding under sportsfiske
 • Oppleve naturen/fiske på ulike tider av døgnet
 • Bål og bruk av eld
 • Kunne bruke ein robåt
 • Etikk/ korleis ta livet av fisk
 • Korleis oppbevarer vi fisken før bruk ?
 • Sikkerheit/ førstehjelp
 • Kvar finn fisken mat?
 • Gode fiskeplassar i elv og vatn
 • Registrere livet i elva
 • Registrere vassføring 
 • Bekken sin funksjon 
 • Kvar kjem bekken frå?
 • Fisketur i bekk/elv
 • Isfiske - Utstyr og bruk av det
 • Vedlikehald av utstyret
 • Korleis oppfører vi oss som sportsfiskarar under fisket og i naturen
 • Kvar lever fisken i elv,vatn og bekk -Døgn- og årstidsvariasjon
 • Skogen langs elva sin funksjon
 • Lære å sløye/lage mat av fisk
 • Delta i tynningsfiske i overbefolka vatn
 • Analysere vekt, lengde og K-faktor på fisken.
 • Delta på stamfiske med not, garn eller straum
 • Klekkeribesøk
 • Utsetjing av yngel
 • Dyreliv i vatn
 • Lære å binde fluger
 • Lære å ro/padle
 • Registrere fysiske- og kjemiske forhold i vatn

Sjøen/fjæra (Sjå og tipslista over)

 • Fiskane i saltvatn
 • Vere med ein yrkesfiskar
 • Registrere livet i fjæra
 • Registrere søppel/forureining
 • Oppdrett, fra rogn til matfisk
 • Oppdertt og miljøutfordringar
 • Fiske med ulike reiskap
 • Sjødyr/fisk som råstoff
 • Lage mat i fjæra

Klima

 

 • Måle temperatur, lufttrykk og nedbør
 • Vindretning, styrke
 • Ulike typer skyer
 • Lokale værmerker
 • Snø, snøprofil, snøkrystallar
 • Skumringstur, mørketur (Sjå stjernebilete)
 • Lage snøskulpturar

 

Jord – hagebruk - matproduksjon

 • Plante blomster
 • Oppbevaring av mat
 • Lokale mattradisjonar
 • "Rein" mat av rein jord
 • Forureining av jord og vatn - konsekvensar
 • Kompost
 • Dyrke ulike planter
 • Konflikten mellom beitedyr og rovdyr
 • Kortreist mat

Småkryp

 

 • Riste eit tre med kvit duk under
 • Flaskefelle
 • Kven lever under steinar o.l.
 • Kven lever i botnskitet?
 • Registrere artsrikdommen på et avgrensa område i jorda

Dyre-/fugleliv

 

 • Lokal artskunnskap - årstidsvariasjon
 • Registrere spor/sporteikn
 • Lokale dyr/fuglar
 • Bygge fuglekassar
 • Foring av fuglar og dyr om vinteren
 • Besøke ein fugleleik 

Skogen

 

 • Treslag i skogen vår
 • Lokale jakt- og fangstradisjonar
 • Bruk av skogen før og no
 • Gamle stiar i nærmiljøet
 • Namn i skogen/nærmiljøet
 • Skogplanting/skjøtsel
 • Frå frø til tømmer
 • Følge eit område året rundt
 • Adoptere eit tre/følge utviklinga
 • Livet i eit tre
 • Mønster i blad og bark
 • Transpirasjon (Del av grein i plastpose).
 • Lage sopelimar
 • Lage seljefløyter
 • Bærtur
 • Sporteikn gjennom året
 • Lære om lokale,ville dyr gjennom året.
 • Ulike skogtyper
 • Lage tjøremile
 • Undersøkje ein gammel stubbe
 • Skogskader
 • Kjenne ulike treslag/registrere
 • Planter til mat
 • Produkt fra skogen
 • Trad. legeplanter
 • Skogbruk og økonomi 

 

Miljø

 • Luftforureining
 • Måle pH
 • Delta i lokalt kalkingsarbeid
 • "Jakttur" i nærområdet
 • Registrere: Dyreliv, planter, fuglar, fisk
 • Søppelet sin gong frå produsent til søppelplass
 • Drikkevatnet, følge vatnet frå kjelde til springen
 • Bruk av vatn i fortid og notid i nærmiljøet
 • Kloakkhandtering før og no
 • Forureining - avrenning til bekk/innsjø/hav
 • Kjeldesortering. Kva? Korleis? Kvifor?
 • Levere spesialavfall, kvar vert det av?
 • Meitemark/kompost
 • Nedbrytbart/ikke-nedbrytbart materiale
 • Tilgroing i naturen. Kvifor?
 • Mose held på vatn (Lag ei renne, tøm på vatn, mål kor mykje vatn ulike mosetyper kan halde på)

 

Aktuelle arbeidsmetodar

 • Lytte
 • Sjå
 • Smake
 • Kjenne
 • Beskrive
 • Leike
 • Drøyme
 • Fantasere
 • Snakke
 • Fortelje
 • Dikte 
 • Skrive
 • Dramatisere
 • Forme
 • Teikne
 • Måle - vege 
 • Eksperimentere
 • Rekne
 • Samle inn fra naturen
 • Oppleve naturglede