Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

Jaktkort for småviltjakt i Stavedalen, Bøensameige og Liagrenda  blir lagt ut på Inatur.no Kontaktperson er Svein Arild Hagen, Reinlivegen 527, 2933 Reinli. E-postadresse: sveinarild.hagen@epost.no. Tlf.nummer: 906 06 927.

 

Vedtekter for utleie og utøvelse av jakta i terrenget Stavedalen, Bøensameige og Liagrenda

 

§1. Formål.

Sikre rett tildeling i henhold til avtale med grunneierne, samt regulere utøvelsen av jakta.     

 

§2. Tildeling av storviltjakt.

Jaktlag bestående av grunneiere/jaktrettshavere som er medlemmer i Bagn og Reinli jeger- og fiskerforening (BRJFF), og som ikke er blitt tildelt annen jakt, har fortrinnsrett til jakta i nevnte terreng.
Med grunneiere/jaktrettshavere (G/J) menes de som er berettiget til å få utbetalt utbytte av jaktutleia, eller har skriftlig avtale om bruk av dennes jaktrett
Ved tildelingen går det jaktlag bestående av flest G/J som er medlemmer i BRJFF foran.
Hvis det fortsatt er likestilt og all dokumentasjon foreligger og er lik, vil det bli foretatt loddtrekning.
Bruk med flere eiere har kun en G/J rett.

§3 Jaktlaget.

Jaktlaget skal bestå av 1 jaktleder og maksimum 7 andre jegere. Her inngår eventuelt to reserver. Jaktlaget skal bestå av minst 50 % G/J.
Navn på alle jegere skal følge søknaden. Ingen av jegerne kan være medlemmer av andre jaktlag som har fått tildelt jakt i andre områder.
Jaktleder er ansvarlig for at alle på jaktlaget oppfyller alle krav til utøvelse av storviltjakt som myndighetene bestemmer. Dokumentasjon på dette skal følge søknaden.
Dokumentasjon av at jaktlaget har, eller har avtale om, godkjent ettersøkshund skal legges ved søknaden.

§4 Småviltjakta.

Småviltjakta kan deles inn i perioder med forskjellig antall kort og prisnivå. Medlemmer i BRJFF samt grunneierne i området har fortrinnsrett. (Ellers foretas tildeling fortløpende.) Tidligere jegere som har fått tildelt kort kommer ikke i betraktning dersom jaktrapport ikke er levert innen tidsfristen.

§5 Opplæringsjakt.

Det kan etter nærmere avtale med jaktlaget på storviltjakt bli aktuelt å drive en begrenset form for opplæringsjakt i jaktperioden. Dette kan skje i form av et elgjaktkurs for våre førstegangs jegere som er medlemmer og som ikke har anledning til å være med andre jaktlag. Jaktlaget oppfordres også til å ta med førstegangsjegere under den ordinære jakta
Det tas også høyde for at det kan bli arrangert jaktkurs for småviltjegere parallelt med annen jakt i terrenget.

 

 

 
§6 Rapporteringsplikt.

Alle jegere som leier jakt via BRJFF har rapporteringsplikt over felt vilt.
Storvilt jegere retter seg etter gjeldende regelverk fastsatt av myndighetene.
Det skal også rapporteres over eventuelt fallvilt til viltmyndighetene.

§7 Tidsfrister.
 

  1. Søknadsfrist småviltjakt: 20/8

  2. Søknadsfrist storviltjakt: 20/8

  3. Rapporteringsfrist småviltjakt: Senest en måned etter jaktslutt

  4. Rapporteringsfrist storviltjakt: Fortløpende

  5. Regnskapsfrist utbytte av jaktutleia: 15/2

 

§8 Hunder.

 
Alle hunder som benyttes i de tidlige periodene av småviltjakta skal ha godkjent sauerenhetsbevis.
Storviltjegere skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund.

§9 Jegere.

 
Alle jegere skal oppfylle myndighetenes regelverk for utøvelse av jakt. Alle avgifter skal være betalt og treningsskudd / skyteprøve være avlagt.
Alle hagleskyttere bør også ha et minimum av treningsskudd før sesongen starter. (for eksempel dokumentert minst 100 skudd på leirduebane.)

§10 Ansvar.

 
Styret i BRJFF v/leder i jaktutvalget er ansvarlig for tildeling av jakt. Styret ved jaktutvalget forbeholder seg også retten til å forkaste de søknader som ikke inneholder den etterspurte dokumentasjon.

§11 Vedtektsendringer.

 
Disse vedtektene er unntatt fra regelen om vedtektsendringer i hovedforeningen og kan derfor endres på årsmøtet med simpelt flertall. Skriftlig forslag med redegjørelse på forandringene må være styret i hende minst to måneder før årsmøtet. Vedtektsendringer kan kun behandles på ordinert årsmøte i BRJFF.​