MENY hamburgermeny Close-menu button

Om oss

Nord-Aurdal JFF er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

HISTORIEN TIL 
NORD-AURDAL JEGER- OG FISKERFORENING

Nord Aurdal Jæger og Fiskerforening ble stiftet på kommunehuset ved Leira 29. mai 1927. Det var da 30 fremmøtte. 
Det første styret bestod av Carl Einar Isachsen, Torleiv Bø, Sigurd Rudi, Gunnar Skutvold og O. Aabjørsbråten. Varamedlemmer til styret var B. Østensvik, Sig. Klyve og Einar Berg.

Protokoller fra årsmøtet og styremøter forteller at det var rovdyrbekjempelse og fiskestell som ble foreningens hovedoppgave, kanskje med størst vekt på fiskestell. På 60 tallet ble det også mer hundearbeid og ikke minst leirdueskyting.

60 og 70 tallet

Det året foreningen fylte 40 år, i 1967, står det å lese i årsberetningen at foreningen har kommet i gang med elektrisk dressurhalsbånd. De avhold også kurs i bruk av kart og kompass ledet av Arne Fosse. Norges Jeger og Fiskerforbund utarbeidet og innførte jegermessig utgangstilling i jegertrap.

I 1968 var det for første gang jakthundutstilling i Valdres. Foreningens Jakt- og Hundeutvalg med Jarle Roald som formann stod bak. Det var ca. 80 hunder som ble stilt. Utvalgets beretning sier seg også fornøyd med måten utstillingen ble arrangert på: <<Utstillingen ble arrangert som "drive in", og det forenklet avviklingen veldig. En slipper den enerverende oppstillingen av hundene, hvor disse står og gauler hele dagen>>.

På 60 og 70 tallet var jaktsti en populær aktivitet for foreningens medlemmer og jegerstanden forøvrig. Dette førte til at Nord-Aurdal fikk Norges Jeger- og Fiskerforbund til å legge Norgesmesterskapet i jaktsti 1967, til egnen. En stor innsats fra foreningens medlemmer med Jakt og Hundeutvalget i spissen, samt "uvurderlig hjelp fra Per Søylen" gjorde at mesterskapet ble meget vellykket. Området hvor det foregikk, forefinner vi i dag der hvor nåværende Ungdomskole og Blåbærmyra ligger.

Det ble i 1968 også opprettet et Utvalg for Strandefjorden. For første gang ble fiskekort for sikfiske solgt, og utvalget kontrollerte at fiskere hadde fiskekort, fisketrygda og lovlig redskap. Utvalgets årsrapport er signert av Alfred Sletten og Olav Westerbø.

50 års jubileet 19. november 1977

Ble avholdt på Vaset Seter. Lage Kvissel og Godtfred Berntsen med styret var festkomité. 8 av foreningens medlemmer fikk tildelt gullmerke under tilstelningen. 

Jarle Roald Arnold Svensson Svein Johansen Alfred Sletten
Per Berger Arne Maanum Tomas Høsøien Ingar Nilsen

I 1988, fikk disse gullmerket:

Nils Neste Per Isachsen Knut Lage Kvissel Kjell Erik Frenning

 

Jakthundarbeidet

Fiskestell

Foreningens settefisk dam på Leira var i drift lenge, den ble drevet helt til 1977. Yngelen ble sluppet uti, og foreningen solgte dem senere som settefisk. I 1970 rapporteres det om en inntekt på kr. 4.200,- fra denne aktiviteten. Foreningen satte også i gang arbeidet med to nye settefisk dammer på Rebne Statskog, som stod klar til bruk i 1981. De fikk en kort levetid av ulike årsaker. Blant årsakene kan nevnes problemer med ender i dammene, vanskelighter med vanntilførsel, vansker med tømming og at det krevde uforholdsmessig stor dugnadsinnsats fra medlemmene.

Jegerprøven

På årsmøtet 10. mars 1984 ble utdannelsen for jegerprøveinstruktører drøftet. Nord-Trøndelag var først ute med avholde en "Jegerprøve". Vår forening hadde da 17 personer som deltok i studieringer som dekket første fase av instruktøropplæringen.

På et styremøte 7/11 1985 var sak nr.1 Jegeropplæringen. Foreningen annonserte og skrev en artikkel i "Valdres" der det ble opplyst om jegerprøven som ble obligatorisk for alle førstegangsjegere fra og med 1986. 
Direktoratet for naturforvaltning ga​​​​v da Norges Jeger- og Fiskerforbund ansvaret for jegeropplæringen. Foreningen har vi i dag 5 godkjente jegerprøveinstruktører.

Fylkeslaget

Jakt 

På årsmøtet i 1985 ble det bestemt å søke om å få leie småviltjakten i Liaskogen. Dette terrenget leier vi forsatt, og selger jaktkort til medlemmer og innenbygsboende. 
I tillegg leier vi småviltjakten i Sørum Sameige. Jaktutvalget, skilt ut fra det tidligere " Jakt- og hundeutvalget", administrerer kortsalg og oppsyn.

JAKSKYTING; HAGLE OG RIFLE

Tidlig på 50 tallet drev noen av foreningens medlemmer med håndkaster og leirdueskyting på Breisetjordet der Eggums Bakeri ligger nå. Senere ble lerduebanen Leira, Lagemarkene, tatt i bruk. Da ble duene kastet av en kastemaskin med manuell ladning og innstilling av retningen.

Banen på Rebne stod klar og ble tatt i bruk sommeren 1971. Det var bygd en jegertrappbane med moderne kastemaskin. Den andre banen kom til i 1989 -1990. primus motorer var Åge Kjonerud og Rolf Larsen.

Når det nærmer seg jakttid er det ekstra godt fremmøte både på leirdue- og elgbanen. Skytterlaget eier elgbanen, men foreningen får bruke den på arrangementer. Foreningen har også vært med å investert i husene på riflebanen, slik at det er bruksrett på alle husene.

Formenn / Ledere i Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening

1927 - 1928 Carl Einar Isachsen
1929 - 1930 Gunnar Skrautvold
1931 - 1933 Ingv. Larsen
1934 - 1936 Sigurd Rudie
1937 - 1954 Carl Einar Isachsen
1955 - 1958 Einar Ottestad
1959 - 1962 Ernst Voght-Eriksen
1963 - 1964 Einar Ottestad
1965 - 1966 Alfred Sletten
1967 - 1980 Einar Ottestad
1981 - 1984 Kjell Erik Frenning
1985 - 1986 Steinar Braaten
1987 - 1988 Kai Svensson
1989 - 1990 Jørn Ove Sæthern
1991 - 1999 Arne Sørumshaugen

2000 - 2002

Herdis Unneland

         2003 - 2008         

Bjørn Kjellman
2009 Arne Bang Jensen 
2010 - 2011 -
2012 - 2016 Caroline Aaberg
2016 - ​​ Stian Midtsveen

 Nord-Aurdal Sportsfiskeforening 
(sammensluttet med NAJFF 1960)

1952 - 1953 Håkon Hansen
1954 - 1959 Th. Høsøien
1958 - 1959 K. Holøymoen

Medlemsutviklingen i foreningen:

2000 204
2001 214
2002 227
​2003 237​
​2004 222​
​2005 ​255
​2006 ​259
​2007 ​247
​2008 ​248
​2009
2010​
​2011 260​
​2012 ​250
​2013 ​272
​2014 ​262
​2015 ​242
​​2016 231​
2017​ ​238​
​2018​​ 221​​​
​​2019
 
Her kan du laste ned vedtektene
VEDTEKTER for Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2005

​​​

§​​1 Navn

Foreningens navn er: NORD-AURDAL JEGER- OG FISKERFORENING 

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

 

§2 Formål

 • å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt og fiske.
   
 • å ivareta jakt og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens
  produksjonsgrunnlag.
   
 • å arbeide for at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.
   
 • å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.
   
 • å sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.
   
 • å arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.
   
 • å arbeide for korrekt bruk av våpen, sportsfiskeredskap og jakthunder.
   
 • å drive aktivt ungdoms og utdanningsarbeid.
   
 • å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
   
 • å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.
   
 • arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldene handlingsprogram og det årlige arbeidsprogram.

 

§3 Medlemskap

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske og friluftsliv kan bli medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av forening, NJFF`s styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.

Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldene medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivingen, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for årsmøte, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeningen, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.

 

§4 Kontingent

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.

Foreningen følger NJFF`s ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten.

Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøte, og skal meddeles NJFF skriftlig innen 1. september.

 

§5 Foreningens ledende organer

Foreningens ledende organer er:

a) ordinert årsmøte

b) ekstraordinært årsmøte

c) styret

 

§6 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til sakliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Konstituering av møtet.

2. Årsmelding fra siste kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår

4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

7. Foreningens kontingentandel

 1. - Godkjenning av innkalling

  - Godkjenning av dagsorden

  - Godkjenning av forretningsorden

  - Valg av ordstyrer

  - Valg av sekretær

  - Valg av tellekorps

  - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

8. Valg av styre i henhold til § 8

9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov

10. Valg av valgkomité på 3 medlemmer

11. Valg av to revisorer med en vararepresentant

12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer

13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. En valgperiode er normalt 2 år.
Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.

Ingen tilstedeværende, som også har betalt kontingent, har mer en 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

Inntil to representanter fra NJFF`s sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.

 

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra NJFF`s sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på det ekstraordinære årsmøtet med talerett.

 

§8 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 styremedlemmer og lederne for utvalgene. Det skal også velges 1varamedlem til styret.

Leder, sekretær og styremedlem står på valg samtidig, mens nestleder, kasserer og varamedlem er på valg de øvrige år.

Utvalgene konstituerer seg selv og velger egen leder og vara.

Styret er :

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Leder av Fiskeutvalg

Leder av Hundeutvalg

Leder av Jakt- og Viltutvalg

Leder av Jaktskyteutvalg

Leder av Ungdomsutvalg

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møter.

Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall skal forslaget forkastes.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

 

§9 Styrets plikter

Styret skal:

 • Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
   
 • Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.
   
 • Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste kalenderår, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til arbeidsprogram for kommende år.
   
 • Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFF`s diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.
   
 • Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets fylkesorganisasjon innen 31. mars hvert år.
   
 • Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.
   
 • Arbeide for forenings og medlemsfordeler, herunder muligheter for 
  økonomisk støtte.
   
 • Ivareta foreningens arkiv (overlevere om mulig til lokalhistorisk arkiv i kommunen).
   
 • For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.

 

§10 Regnskap

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som velges på årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøte.

Foreningen dekker reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i foreningens tjeneste.

 

§11 Vedtektsendinger

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.

Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF.

 

§12 Utmelding av NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter.

Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldene fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1. september i året før utmelding.

Dersom foreningen trekker seg fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene, overtar NJFF`s fylkesorganisasjon foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

 

§13 Oppløsning av foreningen

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFF`s fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

 

 

Utstyr som er i foreningen eie og til bruk i foreningen pr. 1.1.2009:

​​Foreningens materialforvalter og kontaktperson er:

Styret disponerer:

-         Lavvo 6-8 manns med vedbrenner

-         Disponerer hytte på Bakomberg   (leies av Nord-Aurdal kommune)

 Diverse videofilmer:

  Dianas Stigar:

-         Jakt på hare og hjort

-         Rypejakt – Høst/Vinter

-         Jakt over stående fuglehund

-         Rådyrjakt med Drever og Dachs

-         Jakt med treskjellere

   Hunters Video:

-         Høylandsfeber

-         Bøffeljakt

-         Bukkejakt

-         Storviltjakt i Canada

 Diverse info. / reklame - materiell NJFF og Fiskeklubben

Fiskeutvalgets disponerer:

Båt type Theri 14 fot 2002 mod.

Påhengsmotor Suzuki 5 HK 4 takts utenbordsmotor 2003 mod.

Båt type Pionèr  10 fot 1998 mod.

Båthenger type Brendrup 1998 mod.

5. stk redningsvester

7. stk fiskegarn div. størrelser.

5. stk Ørekyteruser

1. stk oter

3. st. kasteslukstenger

3. st. fluebindersett

Hundeutvalget disponerer:

2 st. telt for bruk ved utstillinger

3 st. El. dressurhalsbånd

Jakt- og Viltutvalget disponerer:

Utstyr for bruk på jegerprøvekurs

 Video filmer:

1.       I harmoni i Norsk natur

2.       Hvorfor jakt og hvordan jegerprøve?

3.       Vådeskuddet

4.       Bedre hagleskudd

5.       Skudd mot hjortevilt

6.       Ettersøk​ av skadd hjortevilt

7.       Feller og fellefangst

8.       Elgjakt

9.       Slakting av hjortevilt

10.     Byttet etter jakten

1 stk. Panasonic Videospiller

4 stk. kassetter lysbilder - Aktuelle fugler

4 stk. kassetter lysbilder - Jaktbare vilt arter

Jaktskyteutvalget disponerer:

-         2 stk. kastemaskinhus med innlagt strøm

-         2 stk. dommer/skriverbu

-         1 stk. Beomat kastemaskin (ny i 2011)

-         1 stk. Beomat kastemaskin (ny i 1998)

-         2 stk nye MEC transportable 12v sportingmaskiner, med tralle.

-         1 stk håndkontroll til kastemaskiner. 

-         5 stk trådløse mottakere til kastemaskiner.

-         1 stk. kastemaskin eldre modell (defekt)

-         1 stk. Beomat kastemaskin press double (eldre modell)

-         1 stk. kastemaskin 12. volt eldre modell (defekt)

-         1 stk. kastemaskin i deler (gammel)

-         1 stk. gammel håndkaster

-         1 stk. safe/ 2 stk. ammunisjonskasser/ div. verktøy/deler til maskiner

-         1 stk 20' lagercontainer for leirduer og kastemaskiner.          

-         1 stk container (felleseie med skytterlaget 50/50)

-         2 stk. akustikkanlegg for kastemaskiner m/ timer

-         1 stk. flomlysanlegg (bane 1)

-         1 stk. Moelven brakke med div. inventar.

-         Div. jaktstifigurer m/wire

-         2 stk. skjøteledning

-         2 stk. telt

Ungdomsutvalget disponerer:

-        3 st. komplette fiskestenger

-        1 kano + 1 kajakk komplett med årer og flytevester


 

Stian Midtsveen

Leder

Kim M. Bølviken Hagebråten

Nestleder

Stian Midtsveen

Kontaktperson

Guro Fossen Schlytter

Kvinnekontakt

Vidar Skrindsrud

Styremedlem

Jens Chr. Gulbrandsen

Kasserer

Ronny Opheim

Styremedlem

Bente Hagene

Ungdomsansvarlig

Ståle Bråten

Leder skyteutvalg