BåstadGJFF_Topp.png

Historien

Her finner du mer informasjon om BGJFF

Båstad Grunneier Jeger og Fiskerforening ble stiftet i april 1937.  Foranledningen var at det, - ifølge protokollen  «snart ikke er vilt igjen i skogene våre»  Initiativtakerne tilskrev 166 grunneiere hvorav 97 hadde svart på henvendelsen før stiftelsesmøtet. I brevet som ble sendt ut står det:  «Vi har fått i oppdrag av interesserte å søke å danne en forening for grunneiere, jegere og fiskere.  Vi vil med positive tiltak som innkjøp av levende harer, utsetting av fiskeyngel og premier for rovdyr forsøke å opphjelpe vilt- og fiskebestanden i skog og sjøer og samtidig få all jakt og fangst inn under lovlige former».  Ved at grunneierne stillet grunnen til disposisjon for foreningen når det gjaldt småviltjakt kunne foreningen operere med ett terreng og utstede jaktkort.

Allerede på årsmøtet i august 1938 ble det enstemmig besluttet å melde foreningen inn i Norges Jeger og Fiskerforbund.

Helt fra starten av var det tre hovedpilarer for foreningens virke. Aktiv vilt lovregulering av jakt og fiske.

BGJFF driver fortsatt etter disse tre hovedpilarene.

I tillegg drives det også en utstrakt opplæringsvirksomhet og konkurranseelementet er også kommet inn i foreningen. Av aktiviteter i foreningen kan nevnes jegerprøvekurs, dressurkurs for hund, utdanning av ettersøkshunder og godkjenning av ettersøksekvipasjer, fiskekonkurranser og skytetrening.  BGJFF fikk sin første lerduekaster allerede i 1958. Dagens trappbane ble bygget i 1979.  I 2017 fikk vi rovviltbane.  Båstadutstillingen har vært avholdt hvert år siden 1975 og er en av de større hundeutstillingene for jakthunder i Østlandsområdet. Vi har i en årrekke arrangert Fiskesommer for barn.  Vi sponser også ungdomsmedlemmer som ønsker å delta på jakt- og fiskecamp.

Det tas vannprøver av fiskevannene, og vannene blir kalket ved behov. Vi setter jevnlig ut fisk i vannene, og harer ble satt ut så lenge dette var lovlig.  Foreningen anskaffet også mårfeller som medlemmene får sette opp på egnede plasser.

Jaktkort selges til medlemmer av BGJFF som har bostedsadresse i Båstad.

Fiskekort blir solgt for de vannene som foreningen kultiverer.

BGJFF har vært flinke på veldig mye opp i gjennom årene, bortsett fra å holde kontakten med grunneierne.  Ut fra  protokoller vi har så var siste kontakt med grunneierne i 1959, men vi savner en protokoll, så det kan ha skjedd noe senere også. Mye vann har rent i havet siden sist vi hadde kontakt, og eiendommene har skiftet eiere både en og flere ganger.  Det var derfor på høy tid å innhente nye tillatelser. Dette arbeidet ble igangsatt våren 2019. Et 40-talls grunneiere stilte i 2020 sinn grunn til disposisjon, slik at det igjen selges jaktkort i nærområdet.


Vedtekter: ​Vedtekter for Båstad GJFF_endret24022020.pdf
Tillegg til vedtektene: Tillegg til vedtekter for Båstad GJFF 2020.docx