MENY hamburgermeny Close-menu button
Bråtan, vårt klubbhus

Om oss

​​​Eidsberg JFF er en forening som ble dannet i 1969. Foreningen er bygd opp med et hovedstyre og undergrupper. Vi har følgende undergrupper i foreningen; Skyttergruppe, Fiskergruppe, Hundegruppe, Ungdomsgruppe. I tillegg har vi kontaktansvarlige innen Jenter, Opplæringsgruppe og Jegerprøven.

Vi er en aktiv forening med litt over 300 medlemmer. Foreningen har vokst jevnt og trutt i flere år.

Vi eier en landbrukseiendom som heter Bråtan og som ligger i Torperdalen.: Torperåsveien 26, Mysen.

Her har vi klubbhus og nytt av året; stor flott grillhytte. Vi har og er i ferd med å utvide treningsområder​​​​ for hund. I klubbhuset har vi undervisningslokaler for instruksjon innen våre interessefelter.

Skyttebane for hagle har vi ikke lenger på Bråtan, men vi skyter på Søbybanen i Marker, vår nabokommune.  

Og vi er i gang med bygging av nytt, flott skyteanlegg i Marker. Vi satser på åpning i 2022!

Under ser dere en oversikt over våre ulike kontaktpersoner i foreningen.

 

​​

Disse vedtekter er vedtatt 2018

VEDTEKTER

Vedtatt årsmøte i Eidsberg JFF 6.03.2018

Eidsberg Jeger- og Fiskerforening (Eidsberg JFF eller EJFF)

Stiftet 01.01.1969

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Eidsberg Jeger- og Fiskerforening og er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningen er også medlem i Norges Idrettsforbund med noen av våre medlemmer.

Disse utgjør en undergruppe/ utvalg i foreningen som heter Eidsberg Sportsskyttergruppe.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er:

å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag, og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.

- å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.

- å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.

- å sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.

- å arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.

- å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

- å drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.

- å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

- å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram og det årlige arbeidsprogrammet.

§ 3 MEDLEMSKAP

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av forening, NJFF's styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.

Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivingen, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeninger, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.

§ 4 KONTINGENT

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.

Foreningen følger NJFF's ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøtet, og skal meddeles NJFF skriftlig innen 1. september.

§ 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER

Foreningens ledende organer er:

a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret

§ 6 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15.mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst

tre uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkalling

- Godkjenning av dagsorden

- Godkjenning av forretningsorden

- Valg av ordstyrer

- Valg av sekretær

- Valg av tellekorps

- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding fra siste kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår

4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

7. Foreningens kontingentandel

8. Valg av styre i henhold til § 8

9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov

10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer

11. Valg av to revisorer med en vararepresentant

12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer

13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.

§ 8 STYRET

Eidsberg JFF ledes av et styre på 8 medlemmer som skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Leder og to utvalgsledere står på valg samtidig, sekretær og kasserer samt øvrige styremedlemmer er på valg de øvrige år.

Styret er:

Leder

Sekretær

Kasserer

5 utvalgsledere (haglegruppe, fisk-, hund-, kvinne-, ungdom-)

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 4 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Et styremedlem kan ha opptil 2 styreverv, men har kun én stemme.

Stemmeavgivning; enstemmig vedtak for styrets innstilling.

§ 9 STYRETS PLIKTER

Styret skal:

1. Verne om foreningens interesser, forvalte

 

midlene og håndheve vedtektene.

2. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.

3. Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste

kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til arbeidsprogram for kommende år.

4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.

5. Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets fylkesorganisasjon innen 31. mars hvert år.

6. Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.

7. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.

8. Ivareta foreningens arkiv. (Overlevere om mulig til lokalhistorisk arkiv i kommunen.)

9. For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.

§ 10 REGNSKAP

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som velges av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i foreningens tjeneste.

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF.

§ 12 UTMELDING AV NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.

Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1. september i året før utmelding.

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldige vedtak i henhold til disse vedtektene, overtar NJFFs fylkesorganisasjon foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

§ 13 OPPLØSING AV FORENINGEN

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFFs fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

§ 14 ANDRE UTVALG/ UNDERGRUPPER I FORENINGEN

Årsmøte velger representanter til de undergrupper som foreningen ved årsmøte eller av styre er opprettet. Styre kan ved behov opprette ad – hoc grupper og midlertidige undergrupper ved behov. Disse skal velges på 1 ordinære årsmøte etter opprettelse. Årsmøte bestemmer hvilke undergrupper som skal ha faste medlemmer i hovedstyret og hvilke rettigheter disse har i styret. Hvis ingen spesifisering er gitt på årsmøte har alle årsmøtegodkjente utvalg ved utvalgsleder tale og stemmerett i den til enhver tid sittende styre.

Pr. dato har foreningen følgende undergrupper med status;

Skyttergruppe - leder fast plass i hovedstyret.

Hundegruppe – leder fast plass i hovedstyret.

Fiskegruppe – leder fast plass i hovedstyret.

Ungdomsgruppe - leder fast plass i hovedstyret.

Jenteutvalg - leder fast plass i hovedstyret.

Jegerprøvegruppe – ikke plass i hovedstyret.

Sportsskyttergruppe – ikke fast plass i hovedstyret.

Hus/ eiendomsgruppe – ansvarlig, ikke fast plass i hovedstyret.

 
 
 
 

Jan-Erik Jensegg

Leder

Harald Kvithyll

Leder fiskeutvalg

Kjetil Sørby

Leder hundeutvalg

Marita Larsen Klund

Sekretær

Torunn Riise-Larsen

Kasserer

Carl Christian Svensson

Styremedlem

Carl Christian Svensson

Ungdomsansvarlig

Cathrine Myhre

Kvinnekontakt

Espen Carlsen

Leder lerdueutvalg

Kjell Håkon Vikeby

Leder rifleutvalg