Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem. Sjøørretprosjektet i Rogaland styres av regionlagets Fiskeutvalg, og rydder og restaurerer anadrome gytebekker i hele fylket ved hjelp av enorm dugnadsinnsats og tildelte midler i samarbeid med vannregionene, fylkeskommunen, statsforvalter og kommunene.

 

Fagutvalg Fisk i Rogaland:

​​​​​ 

​Utvalgsleder​Knut Ståle Eriksen​Stavanger​90 15 31 96[email protected]
​Medlem​ Anders GrøndahlHauge i Dalane91 35 03 55[email protected]
​MedlemAnbjørn KallekodtTysvær40 60 75 29[email protected]
​Varavalgt​Kjetil Østbø​Stavanger​90 11 96 18[email protected]

FISKESESONGEN 2021:

Fra utvalgsleder: Knut Ståle Eriksen

2021 var et år med høyt aktivitetsnivå og utvalget har jobbet med mange viktige saker i tillegg til kraftig innsats for sjøørreten i Rogaland. Det er gjennomført veldig mange prosjekter og tiltak.

Det ble i Rogaland fanget og avlivet totalt 8215 laks med en totalvekt på 28 tonn.  Det ble gjenutsatt 839 laks med en totalvekt på 3,5 tonn. Totalt ble det rapportert 9044 laks på stang med en totalvekt på 31,5 tonn. Dette er en av de svakeste fangstene på mange år og samme trenden er observert nasjonalt. Sesongen startet bra i Ryfylke, men lav vannføring og laber oppgang ga svake fangster i mange av Ryfylkeelvene. Suldalslågen, Vorma og Hålandselva var hederlige unntak. Bekymringsfullt svake fangster ble registrert i flere vassdrag blant annet i Årdalselva, men stamfisktellingen viste det var god gytebestand. Laks har derfor vandret opp enten tidlig i april/mai eller vi har hatt sen oppvandring etter fiskesesongen. I Espedalselva og Vikedal var det spesielt svakt laksefiske i 2021.  På Jærkysten ble det størst fangst i Bjerkreimselva med 6 tonn, Figgjoelva hadde 2 tonn, Håelva 1,7 tonn, Sokndalselva ca 0,8 tonn og Ogna 1,9 tonn. Alle svært lave fangsttall.

Dette er en utvikling som må følges opp. Sesongen har generelt hatt lav vannføring, dette kan være en medvirkende årsak. Viktig nasjonalt ansvar å forske på årsaker for om mulig å avdekke vedvarende negativ utvikling av laksebestandene. Under sjølaksefisket ble det fanget ca 4 tonn i Rogaland i 2021.  Suldalslågen ble lakseelva med størst fangst, totalt 1335 laks ble tatt på stang (herav 403 laks gjenutsatt) med en totalvekt på pene 7,5 tonn.

Det ble fanget totalt 849 sjøørret i vassdragene i Rogaland hvorav 733 ble gjenutsatt.

Pukkellaks:

Det ble tatt opp cirka 185 stk pukkelaks i fylket med en totalvekt på 246 kg. Flest pukkellaks er avlivet i Bjerkreimselva totalt 80 stk. Det ble og fisket tatt opp 20 pukkellaks i Sokndalselva, Storelva i Sauda, Vikedalselva og i Figgjoelva. Fiskeutvalget i NJFF Rogaland skjøt ut pukkellaks med harpun i Bjerkreim ved Tengs, Figgjoelva ved Grude og i Hålandselva. Utviklingen for neste innsig som vi vet kommer i 2023 må evalueres. Pukkellaksen er ikke en stor trussel i Rogaland vassdragene foreløpig, men utviklingen må overvåkes. Hvordan vi skal møte denne utfordringen, blir viktig å fokusere på framover.

 

​​SJØØRRETPROSJEKTET I ROGALAND:

Sjøørretprosjektet Rogaland ble tildelt Rogaland Fylkeskommunes miljøvernpris i 2021. Prosjektet ble også tildelt Sola kommunes miljøvernpris i 2022.

ALLE MEDLEMMER ELLER ANDRE FRIVILLIGE SOM ØNSKER Å TA DEL I DUGNADSARBEID I FORBINDELSE MED SJØØRRETPROSJEKTET TAR DIREKTE KONTAKT MED KNUT STÅLE ERIKSEN. Se kontaktinfo over.

Pressekontakt Sjøørretprosjektet: Knut Ståle Eriksen, se kontaktinfo over.

Aktivitet:

Vi har hatt stor aktivitet og i 2020 og 2021 er det totalt gjort tiltak i 50 bekker i fylket. Det spenner fra store prosjekt i Møllebekken, Storåna i Sandnes, Kvernbekken i Figgjo og Suldalslågen til mange mellomstore og små prosjekter over hele fylket. Totalt er det lagt ut 1050 tonn gytegrus, 600 tonn med habitatstein til skjul og terskler, plantet 1300 trær, åpnet opp 5 nye sideløp, og åpning av flere bekkelukninger er planlagt/påbegynt. Det er fjernet/utbedret mange vandringshindre for anadrom fisk, noe som gir sjøørreten tilgang til mange nye gytestrekk. Det blir veldig spennende å se effekten av tiltakene fremover, mange gyteobservasjoner gir stor tro på vellykket resultat.

Det er lagt ned et stort antall dugnadstimer, 2500 timer bare i tiltakene. I tillegg kommer alt arbeidet med planlegging, søknader, rapporteringer, innkjøp, transport og lagring av utstyr.

Kartleggingen av bekkene skrider frem og det er nå kartlagt ca 450 bekker (av potensielt 800 totalt!) 190 av disse er kartlagt med biolog/konsulent og 250 er grovkartlagt av ulike grupper/lag i NJFF.

Dalane

 • Spesielt gledelig er jobben som er gjort i Dalane i 2021. Sjøørretprosjektet Dalane er etablert og i full gang. Det er kartlagt 13 bekker med konsulent og grovkartleggingen er startet i Sokndal, Egersund og sidebekker av Bjerkreimselva. Det er søkt om midler til tiltak allerede nå i 2022, her trengs det frivillige mannskaper, så vi oppfordrer folk til å bli med. Arbeidet med Hellelandselva skrider frem og vi håper vi får midler til konsulentkartlegging av flere bekker i Bjerkreimselva i 2022.

Anders Grøndahl, Roar Eik og flere fra lokalforeningene våre sørpå, har i samarbeid med Trine Salvesen Røyneberg, vannområdekoordinator Dalane, jobbet svært godt i 2021. Her har det vært kartlegginger, befaringer, rapportering av ulovligheter og man er kommet med gode innspill til videre prosess i Dalane. Lokalmedia har også våknet!

Jæren.

 • Arnt Even Tjensvoll har gjort en massiv jobb og grovkartlagt alle bekkene i Hå kommune på ytre Jærkyst og alle bekkene på Finnøy. Knut Ståle og Trond Askildsen m.fl. har grovkartlagt ferdig i Sandnes kommune. Knut Ståle og Kjetil Østbø har kartlagt Rennesøy. Vi er nå ferdig med kartleggingen i Sola, Stavanger, Randaberg og Sandnes kommune.
 • I Møllebekken i Stavanger har vi elfisket bekken for NIVA i det store pågående kartleggingsprosjektet og restaurert Missisippibekken med fantastisk resultat i 2021. Mye gytende sjøaure og noe laks (!) Det er identifisert nye gytebekker i store Stokkavann som ikke var kjent. Arbeidet fortsetter i 2022-2023
 • I Sandes har vi gjort 5 tiltak i Storåna: Restaurert sideløpet i Bruelandsparken. Dette var et massivt tiltak og det ble flott. Harvet og renset 2 partier på Skei og reetablert flere viktige gytehøler. Utbedret vandringshinder og lagt ut gytegrus i Melsheibekken. Ble gjennomført en dag med frivillige fra Subsea 7 (teambuilding). Tips til flere firma som ønsker å bli med tas imot med glede framover! Ferdigstilt tiltak og gyteområder i Kleivane. Det er og tatt ut store mengder søppel og plast i Storåna.
 • I Kvernbekken i Figgjo har vi gjennomført det største prosjektet i 2021. Dette er i samarbeid med Klepp kommune og det er restaurert totalt ca 600 m av bekken over en lenge på 1 km. Med utlegg av gytegrus, fjerning av store mengder sand/finstoff. Vi har bygd terskler og lagt ut steingrupper. Det er planlagt treplanting langs bredden her i 2022. Stor dugnadsinnsats av SRJFF og grunneiere. Tage, Jacob, Pål, Geir Egil Grude, Knut Ståle og Trond m.fl. Vi ryddet over 1 tonn med søppel og plast fra denne bekken. Det er allerede fantastisk med gyting av laks og sjøaure her i 2021! Arbeidet fortsetter i 2022. Den nye gytebekken i Figgjo er 4 km lang.
 • I bekkjadalen på Ersvik/Bergsagel i Sandnes har vi restaurert bekken og kraftig oppgradert gytebekk som er hele 1,9 km lang. Massivt tiltak og masse gytegroper observert allerede høsten 2021. Stor dugnadsinnsats her.
 • I bekk ved Lauvik fjernet vi vandringshinderet ved RV13 og etablerte gyteområder i øvre del samt ryddet veldig mye søppel og plast.

Det er videre planlagt mange nye tiltak i 2022, bl.a i Sørbøbekken og ved Eltervåg på Rennesøy, og fleire bekker på Mosterøy.

Ryfylke

 • Stort helikopterutlegg av gytegrus i Røssdalen. Utlagt ca 128 tonn i lag med Helitrans i samarbeid med elveeigarlaget. Dette var et spesielt flott tiltak og der blir det veldig spennende å se effekten framover. 
  • Foren. Vakker og viktig grunnvannsbekk som renner ut i Årdalselva. Vi restaurerte nedre 100 meter, åpnet øvre del og forlenget bekken med hele 400 meter. Den er nå 1100 m lang med mange nye kulper og flotte gyteområder. Det ble plantet hele 1300 trær som også ble inngjerdet! Mye arbeid. Mye stor sjøaure observert under gyting høsten 2021. Dette er prosjektet med flest dugnadstimer i 2021!
  • Oddvar Vermedal stod i spissen for en dyktig dugnadsgjeng som restaurerte Valheimsbekken med sand/sedimentfang øverst. Resultat: En nydelig over 200 meter lang ny gytebekk for sjøaure i Årdalselva ved Valheim. Ble utrolig bra.
  • Suldalslågen – Det er etablert ny gruppe lokalt som har startet med å restaurere gytebekkene i Suldalslågen. God fremdrift! Det er gjort tiltak i 4 bekker. Her deltok skoleklasser som ryddet plast og la ut grus. Super jobb av Jarle Lunde, vannområdekoordinator i Ryfylke på disse prosjektene.
  • Det er grovkartlagt nesten samtlige bekker i Strand og Sandnes kommune (noen få gjenstår) og grovkartlagt over 50 % av bekkene i Hjelmeland. Parallelt med kartleggingen rydder vi plast/søppel i bekkene.
  • Det er gjort utlegg av gytegrus i Hjelmelandsåna, elven som kommer fra Steinslandsvannet. Vellykket jobb med kranbil og grusutlegger.
  • Tiltakene i Risvollselva ble også ferdigstilt i 2021.
  • Grusutlegg er gjort i Hålandselva med kranbil med Andor Hjellbakk og Jarle Lunde.
  • Store oppslag i Stavanger Aftenblad: Anmeldelser! Bekken ved Tau Kyrkje frå Nordvatnet ble helt tørrlagt etter feilslått tiltak og flomsikring kommunalt. Fiskeutvalget i NJFF Rogaland hjalp Strand kommune faglig, og fikk restaurert og reetablert vannspeil i samarbeid med entreprenør og i dialog med fylkeskommunen.

Haugalandet

  • Grovkartleggingen er startet opp i Vindafjord, og rapport for konsulentkartleggingen er levert. I tillegg er sidebekkene i Vikedalselva kartlagt. Tiltakene starter opp og det er søkt om flere tiltak i Åmselva og flere bekker i2022. Godt driv her.
  • I Haugesund er kartleggingsrapporten ferdig og tiltaket i Dubberselva er startet opp i 2021, og det fortsetter i 2022.
  • På Karmøy fortsetter tiltakene og det er lagt ut grus med Helikopter i Stolsåna og gjort grovkartlegging og konsulentkartlegging av flere bekker. Fiskeutvalget og Per Kristian Håland gjennomførte elfiske for Karmøy kommune i Hapaløksbekken og fant sjøauresmolt utvandring her.
  • Karmøy JFF startet å rydde plast i bekkene.

Utstyr:

I 2021 har vi investert mye i materiell som er viktig for gjennomføring av tiltak. Utstyret lagres i Vatneleiren i Sandnes.

 • ATV 6 hjuling med ATV henger
 • Generator, motorsag med verneutstyr, ryddesag og grensakser
 • Diverse verktøy, vinkelslipere, borhammer med meisler, sager, drill etc.
 • Bøtter, trillebårer, grafser, river, presenning og tau
 • 2 stk boggitilhengere 2 tonn med karm og presenning. (En plassert i Suldal og en i Sandnes)

Fiskeutvalget i NJFF Rogaland og Vindafjord JFF gjorde en stor jobb der vi elektrofisket et stort antall lakse og sjøauresmolt i Dirdalselva og Vikedalselva. Dette er elver som er benyttet til et akustikkmerkeforsøk i regi av Havforskingsinstituttet. Totalt er 440 smolt merket med akustikkmerke i buken (150 laks og 70 sjøauresmolt i hvert vassdrag).

Det er søkt om midler til mange prosjekt i 2022 i samarbeid med kommuner og fylkeskommune. Ambisjonen i Sjøørretprosjektet er like høyt aktivitetsnivå i 2022 som i 2021.

God nyhet: Det er tildelt midler til utfisking av gjedde i Sandnes og Karmøy kommune, så vi starter opp også med dette i løpet av året.

Rydding av plast og søppel:

Rydding av plast i bekker og elver fortsatte i 2021. Vi har ryddet plast i cirka 100 bekker, elver og sjøørretbukter i Stavanger, Sandnes, Sola, Strand, Karmøy, Suldal og Hjelmeland kommuner i 2021. Rydding av plast og søppel gjøres av våre frivillige, i veldig godt samarbeid med Ryfylke Friluftsråd.

VI HAR NYLIG INNGÅTT FORTSETTELSE AV RYDDEPROSJEKTET I LAG MED RYFYLKE FRILUFTSRÅD, OG BER ALLE LOKALFORENINGER Å TA KONTAKT FOR ØKONOMISK STØTTE TIL EGNE RYDDEPROSJEKT I LOKALFORENING.


 

 
 
 
 

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

NJFF Rogaland
Eigersund JFF
Haugesund og omegn Jeger- og fiskerforening
Suldal Jakt- og Fiskelag
Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening
Jæren Jakt- og Fiskerlag
Forsand Jeger- og Fiskerforening
Bjerkreim JFF
Vindafjord Jakt- og Fiskerlag
Tysvær Jeger- og Fiskerforening
Strand og Hjelmeland Jakt- og Fiskerforening
Sokndal Jeger- og Fiskerforening
Sauda jeger- og fiskerforening
Lund Jeger- og Fiskerforening
Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening