Hekta_TransTopp.png

 

Hekta er NJFF Rogalands flerårige satsing rettet mot befolkningen i Rogaland. Hekta har ulike fokusområder, og hvert av disse representeres gjennom egne prosjekter. Felles for disse er at kunnskap om høsting av naturen og bevaring av miljø og mangfold økes. Samtidig skal satsningen gi økt gevinst i et folkehelseperspektiv.

NJFF Rogaland har to fulltidsansatte friluftsveiledere; Anita Træet og Fredrik G. Fugelli.

Friluftsveilederne er formelt ansatt av styret i regionlaget, og i det daglige er det regionssekretær Tore Gilje som utøver lederfunksjon overfor disse på vegne av styret. Anita og Fredrik jobber ut fra føringer som styret godkjenner, og strategier og prosjekter drøftes med regionsekretær og styret før de vedtas og iverksettes.

20220922_111319.jpg

Aktiviteter og prosjekter

Vi mottar støtte for å drifte følgende prosjekter under «Hekta»-fanen:
 

 • Mangfolds- og inkluderingstiltak og fysisk aktivitet: undervisnings- og aktivitetsopplegg i skoleregi, tilpasset personer med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn i Rogaland

Støtte: Lotteritilsynet

 • Friluftsliv og frivillighet i Norge er et undervisnings- og aktivitetsopplegg spesielt rettet mot flyktninger og innvandrere i Stavanger kommune.
  Støtte: Stavanger kommune, Miljødirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Fiske for alle: har som mål å sikre lettvint tilgang på fiskeplasser og fiskeutstyr for innbyggerne i Stavangers bydeler.
  Støtte: Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune
 • Fiske og friluftsliv i skolen: undervisningsopplegg i skoleregi for elever i Rogaland
  Støtte: Rogaland Fylkeskommune, Miljødirektoratet
 • Helt naturlig: folkehelsearbeid og aktivitetsopplegg for Stavangers
  Støtte: Stavanger kommune


Hekta mottar i tillegg støtte for ulike enkelttiltak av FNF og bydelsutvalg i Stavanger og enkelte andre kommuner som tilbyr slik støtte.
 

Drift og finansiering av stillingene

Friluftsveiledernes aktiviteter og tilbud utad finansieres av offentlige og private tilskuddsmidler. En viktig del av jobben er derfor å planlegge prosjekter som møter kriteriene i de ulike tilskuddsordningene. Vi søker om midler fra mange ulike aktører, men får ikke tilslag hos alle. Vårt arbeidsfokus rettes nødvendigvis dermed inn mot de områdene der vi får finansiering til aktivitet som tilrettelegges med lønnet arbeidskraft/ledelse.

Tilskuddene legger klare føringer på våre daglige oppgaver, og bestemmer blant annet hvilke målgrupper vi jobber opp mot, hva slags aktiviteter som tilbys, og i flere tilfeller også hvor i fylket vi jobber. I tillegg er det som oftest avgjørende at midlene tildeles tilbud som er åpne for ikke-medlemmer. En rekke eksterne faktorer bestemmer altså hvordan friluftsveilederne jobber, ettersom alle våre aktiviteter må vurderes opp mot de ulike prosjektenes måloppnåelser.

For å nå de ulike gruppene, og dermed motta tilskudd, samarbeider vi med skoleverket, barnehager, og andre tilbud i regi av det offentlige eller private (NGO`er).
 

Anita og Fredrik er ansatt av NJFF Rogaland og rapporterer regelmessig til regionlagets administrasjon og styre for å sikre at alle kriterier møtes i henhold til prosjektbeskrivelser. I tillegg utarbeides detaljerte prosjekt- og årsrapporter med regnskap og resultater ved årets slutt. Her redegjøres det for bruk av tilskuddsmidler, antall aktivitetsdager, hvor mange deltakere som har vært med, med mere.
 

thumbnail_Skjermbilde 2022-12-05 kl. 10.47.01.png

Lokalforeninger og frivillighet:

Friluftsveilederne forsøker å involvere frivillige i lokalforeningene i de tilfellene det er mulig. I tillegg til å bidra med administrativ hjelp, utstyr og kunnskap, ønsker NJFF Rogaland at friluftsveilederne skal stimulere foreningene til samarbeid. Lokalforeningene får dermed mulighet til å vise seg frem på nye arenaer i lokalmiljøene, og kan dermed få fortelle om deres tilbud til potensielle nye medlemmer de ellers ikke hadde møtt.
Det er aldri et krav at en lokalforening skal stille opp på aktiviteter sammen med friluftsveileder som er rettet mot ikke-medlemmer i skoleregi eller andre sammenhenger. Derfor tar vi kontakt i forkant av en aktivitetsdag for å høre om noen i foreningen har lyst og tid til å bli med.

Vi strekker oss så langt som mulig for å sørge for at de frivillige og/eller foreningen ikke har økonomiske utgifter når de stiller opp. Vi dekker derfor kostnader knyttet til mat, reise, og forbruksutstyr. Tilskuddsmidlene vi mottar åpner dessverre sjelden eller aldri for eksterne lønns- eller driftsutgifter, derfor dekkes slike kostnader kun unntaksvis.

Friluftsveilederne kan på ulike måter bistå lokalforeninger i tilknytning til aktiviteter og arrangementer som i utgangspunktet er åpne for alle, i form av planlegging og/ eller som tilstedeværende ressurs. I tillegg kan friluftsveileder klargjøre og låne ut utstyr til både åpne og lukkede medlemsarrangementer. Etter avtale / avhengig av kapasitet, kan vi også bistå barne- og ungdomskontakter i fylket med hjelp og råd om søknader og midler til aktivitet.

310269385_3147780188776048_4614200461517334761_n.jpg

Kontakt:

Jobber du med barn og ungdom? Ønsker du at en skoleklasse i nærheten skal få besøk av NJFF Rogaland?  
Sitter du i en lokalforening og trenger hjelp til et arrangement eller en aktivitet som kan treffe målgruppene vi jobber med, og som er åpent for alle?


Ta kontakt, kanskje vi kan hjelpe!
 

Nordfylket: Anita Træet, e-post: [email protected], mob: 908 24 709

Sørfylket: Fredrik G. Fugelli, e-post: [email protected], mob: 930 16 524