Fiske

Karmøy JFNF har flere tilbud innen fiske.

​Vi har tilbud om fiske flere steder både i ferskvann, sjø og elver, både på Karmøy og andre steder i distriktet. Vi arrangerer kurs og vi holder fiskesommer for barn og familier.  Følg med på hjemmesiden for nyhetssaker om fiske og tilbud om fiske. På Facebook har vi og en gruppe som heter Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening, Fiskestellutvalget du kan søke opp og bli med i. Om du blir medlem i Karmøy JFNF vil du få tilbud om forskjellige fisketilbud. Vi har og dyktige fiskeinstruktører om du behøver instruksjoner. 

Ønsker du å vite mer om noe av dette er det bare å kontakte oss. Se menyvalget "Om oss" for kontaktinformasjon. Alle er velkomne!​

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR FISKESTELLUTVALGET

​Fiskestellutvalget er sammensatt av inntil 9 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 1 år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Fiskestellutvalget blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Fiskestellutvalget finansieres gjennom hovedstyrets budsjett. Eget budsjett skal framlegges til styret før årsmøte.

Økonomisk styres gruppa etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Fiskeutvalgets arbeidsfelt er primært alt som har med fisk og fiske å gjøre. Det vil være naturlig at utvalget forbereder og innstiller i alle saker som har med fisk å gjøre.

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet. Det sendes også inn skriv/melding om aktivitetene som har pågått siden forrige rundskriv, og til hjemmesiden fortløpende.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Planlegge og sette i verk ønskelige fiskestelltiltak i samarbeid med styret, og arbeide for å skaffe fiskemuligheter for medlemmene. Fiskeutvalget skal sørge for at avtaler holdes vedlike. Fiskeutvalget skal arbeide for å opprette fiskemuligheter.

Flytting av fisk ved hjelp av strømfiske.

Fiskekultivering i samarbeid med rettighetshavere. Fiskeutvalget skal drive fiskekultivering og eventuelt tilrettelegge driftsplan for kultivering i samarbeid med grunneiere.

Vurdere eventuelt planlegge arrangementer innen fiske. Fiskekonkurranser, fiskeskoler, Fiskesommer, varianter av kastekurs, fluebinderkurs og andre redskaps kurs, osv.

Innkjøp

Utvalget gjør sine innkjøp til nødvendig drift og vedlikehold iht. budsjett. ​

Møtevirksomhet

Møter i utvalget holdes etter behov. Sakliste sendes ut i rimelig god tid, og det skal føres referat over de vedtak som blir gjort.

Møter for trekning/tildeling av fiskekort bør annonseres på best mulig måte, og det bør lages klare retningslinjer for trekning/tildeling.

Søknader

Gruppa bør planlegge for søknader til sine ønsker for utstyr, aktiviteter og vedlikehold. Det er gruppas ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også søknadsportal.

Vedlikehold/ansvar for utstyr

Utvalget har tilgang til felles lager for utstyr ved klubbhuset. Det må til enhver tid være rutiner for vedlikehold, hvem som skal ha tilgang og hvordan utstyr skal behandles i forbindelse med bruk.

Valg

Utvalgsmedlemmene velges for 1 år om gangen. Det er ønskelig at sittende utvalg i god tid, lager en liste til valg-nemda hvert år på hvem de ønsker skal velges til styret i gruppa for neste år.​

Foss_3.jpg
Foss_2.jpg
Foss_1.jpg