Hagleskyting

Karmøy JFNF sin leirduebane finner du på området til klubbhuset ved Stiglene på Burmavegen.

​​​​​Anlegget består av flotte baner for Jegertrap, Compak Sporting i tillegg til leirduesti. Karmøy JFNF arrangerer flere kurs, terminlisteført skyting og konkurranser. ​​Følg med på aktivitetskalenderen for terminlisteført skyting og konkurranser på leirduebanen. På Facebook har vi og en gruppe for Karmøy JFNF leirduegruppe​ du kan søke opp og bli med i. Om du blir medlem i Karmøy JFNF vil du få tilbud om billigere ammunisjon og leirduer for leirdueskyting. Vi har og dyktige hagleinstruktører om du behøver instruksjoner og hagler kan lånes. Ønsker du å vite mer om noe av dette er det bare å kontakte oss. Se menyvalget "Om oss" for kontaktinformasjon.​ Alle er velkomne!

 

Veibeskrivelse

Terminliste
Terminliste

 

​​Resultater kan du finne ved å gå inn her 

​​Leirdue.net​

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR LEIRDUEGRUPPA

 

Leirduegruppa er sammensatt av inntil 9 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 1 år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Leirduegruppa blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Gruppa er selvfinansierende og fører eget delregnskap som revideres og legges fram for årsmøtet sammen med foreningens hovedregnskap.

Økonomisk styres gruppa etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Leirduegruppa har ansvaret for å drifte og vedlikeholde haglskytebaneanlegget. 

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet.

Større investeringer som for eksempel utbygging, modernisering av anlegg går ikke under ordinær drift, og skal behandles av hovedstyret.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Planlegge og sette i verk tiltak for jaktskyting med hagle

Sette opp terminliste for treningskvelder og konkurranser.

Arrangere approberte stevner som er terminfestet og innrapportere resultatene for klasseføring snarest etter avholdt stevne, og senest etter fristens utløp.

Arrangere klubbmesterskap.

Arrangere kurs med/for hagleskyting.

I samarbeid med studieleder/jegerprøveinstruktører arrangere skyte delen av jegerprøven.

Gi tilbud om trening og instruksjon for de som måtte ønske det.

Innkjøp

Gruppa har ansvar for innkjøp av alt utstyr til drift og vedlikehold av anlegget. Herunder også innkjøp av skudd og duer for videre salg.

Møtevirksomhet

Møter i gruppa holdes etter behov. Sakliste sendes ut i rimelig god tid, og det skal føres protokoll over de vedtak som blir gjort.

Det bør legges opp til en samling av orienterende art for brukerne av anlegget minst en gang i året.

Søknader

Gruppa bør planlegge for søknader til sine ønsker for utstyr, aktiviteter og vedlikehold. Det er gruppas ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også søknadsportal.

Hvert år sende søknad til fylkeslaget om tildeling av terminfestede stevner innen fastsatt frist.

Skytebaneanlegget

Sørge for at skytingen foregår på en sikker og god måte. Det utarbeides et banereglement som oppdateres etter behov. Det er utvalgets ansvar å se til at dette overholdes.

Vaktmannskaper/lag til å drifte banen opprettes etter behov.

Anlegget kan leies ut til bedrifter, utdrikningslag etc. Dette foregår til faste oppsatte priser. En del av overskuddet her brukes til å subsidiere de som er med å drifte anlegget, og også deltakelse på stevner i Rogaland, Hordaland og mesterskap innen NJFF. Det er oppsatt egne regler for dette.

Vedlikehold

Sørge for at skytebaner og bygninger blir godt vedlikeholdt. Gruppa er den primære brukeren av 1. etg. i klubbhuset og har ansvar for, og tilsyn med lokalene her. En fordelingsnøkkel ligger til grunn for fordeling av utgifter med hovedforeningen.

Valg

Alle utvalgsmedlemmene er på valg hvert år. Det er ønskelig at sittende utvalg i god tid, lager en liste til valgnemda hvert år på hvem de ønsker skal velges til styret i gruppa for neste år.​