Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

Karmøy JFNF har forskjellige tilbud til nye og erfarne jegere. Dette kan varierer fra år til år og for konkrete tilbud anbefales det å følge med på vår aktivitetskalender, på vår hjemmeside i nyhetssaker og på vår Facebook-gruppe.

Jakttilbud som vi tilbyr varierer fra småviltjakt på fugler og annet småvilt til storviltjakt på rådyr og hjort. Dette kan være tilbud som vi har og formidler, eller det kan være tilbud som Karmøy JFNF har via andre NJFF lokalforeninger. Dette kan variere fra år til år.

Vi har og fra tid til annen tilbud om introjakt, som er tilbud til nye jegere, eller mer erfarne jegere som ønsker å prøve nye jaktformer. Vi har så langt hatt introjakttilbud for andejakt og rådyrjakt. Disse tilbudene er svært populære og tilbudene kan variere fra år til år - så følg med i aktivitetskallenderen og hjemmesiden også for dette.

Jegerprøve med jegerprøvekurs er et krav for alle som ønsker å jakte, enten det er på småvilt eller på storvilt. Karmøy JFNF arrangerer årlig jegerprøvekurs som og er svært populære og lærerike. Disse kursene blir normalt aviklet tidlig på året hvert år. Også for jegerprøvekurs er det viktig for de som ønsker å delta å følge med på annonsering i aktivitetskallenderen på hjemmesiden, på nyhetssaker på hjemmesiden og på Facebook.

Ønsker du å vite mer om noe av dette er det bare å kontakte oss. Se menyvalget "Om oss" for kontaktinformasjon.​ Alle er velkomne!

3.jpeg

 

Jakt for alle er et inkluderingsprosjekt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Prosjektet er etablert for å gi rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser tilgang til naturopplevelser, kursing, leirdueskying og rifleskyting inkludert jakt og fiske.

​​Jakt for alle er et initiativ som skal kunne gi alle rullestolbrukere og personer med funksjonsnedsettelser fine naturopplevelser med interessante arrangementer innen jakt og fiske i tillegg til muligheter for å trene og konkurrere innen leirdueskyting og rifleskyting på bane.


Bakgrunn

Prosjektet kom i stand i 2016. Prosjektet skal gi muligheter til funksjonshemmede til ikke bare å komme seg ut i naturen for fine naturopplevelser, men også gi muligheter for jakt og fiske. I tillegg vil prosjektet legge til rette for skytetrening innen leirdueskyting og rifleskyting inkludert kursing og jegerprøver. 

Hvem kan bli med?

Alle som ønsker, inkludert rullestolbrukere, amputerte og andre med funksjonsnedsettelser. Så her er døren høy og porten vid. Terskelen for å bli med er lav og skytesport og fiske er noe alle kan bli med på og ha glede av.

Karmøy JFNF

Karmøy JFNF er en av NJFF lokalforeningene som har vært involvert i Jakt for alle helt fra starten. Om du ønsker mer informasjon om Jakt for alle, se menyvalget "Om oss" for kontakt. Se og Facebook-gruppen Jakt for alle​. Alle er velkomne!

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR VILTSTELLUTVALGET

​Viltstellutvalget er sammensatt av inntil 9 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 1år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Viltstellutvalget blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Viltstellutvalget finansieres gjennom hovedstyrets budsjett. Eget budsjett skal framlegges til styret før årsmøte.

Økonomisk styres gruppa etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Viltstellutvalgets arbeidsfelt er primært alt som har med vilt og jakt å gjøre. Det vil være naturlig at utvalget forbereder og innstiller i alle saker som har med vilt å gjøre.

Årsrapport utarbeides og legges fram for styret og årsmøtet senest 1. oktober.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Planlegge og sette i verk ønskelig viltstell, kultivering og biotopforbedrende tiltak

Viltstellutvalget kan være med og sette i verk viltstelltiltak for å bedre levekår for fugler og dyr.​

Arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene

Arbeide for å skaffe småviltterreng.

Arbeide for å skaffe storviltløyver.

Arrangere jaktturer

Viltstellutvalget skal lede introjakt for Karmøy JFNF.​

Viltstellutvalget kan være med å arrangere jaktturer i Karmøy kommune for bekjempelse av rev, mink og eventuelt kråker, for eksempel med ungdomsgruppa.

Hundearbeid

Hundeansvarlig har gjennom viltstellutvalget ansvar for å drive dressur med elektrisk halsbånd, for å få saue-reine hunder. Hundeansvarlig skal utstede sertifikater på de hunder som består prøven.

Hundeansvarlig disponerer to (2) stykker dressurhalsbånd. Hundeansvarlig må hele tiden sørge for at batteriene på disse er oppladet og klar til bruk.

Hundeansvarlig må på et tidlig stadium kontakte saueeierne for å kartlegge om sauene er klar til innhengning.

Hundeansvarlig sørger for at saueeierne får sine gaver før jul.

Hundeansvarlig må i samarbeid med medlemmer i viltstellutvalget sørge for at gjerder som eventuelt har blitt ødelagt under dressur, blir reparert.

Innkjøp

Utvalget gjør sine innkjøp til nødvendig drift og vedlikehold iht. budsjett. ​

Møtevirksomhet

Møter i utvalget holdes etter behov. Sakliste sendes ut i rimelig god tid, og det skal føres referat over de vedtak som blir gjort.

Møter for trekning/tildeling av jaktkort/løyver bør annonseres på best mulig måte, og det bør lages klare retningslinjer for trekning/tildeling.

Søknader om midler og jaktrettigheter og økonomi

Alle søknader skal innom leder/styret før utsendelse, når ikke annet er bestemt.

Gruppa skal planlegge for søknader til sine ønsker for utstyr, aktiviteter og vedlikehold. Det er gruppas ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også søknadsportal.

Økonomiske midler

Inntekter går inn på hoved foreningens regnskap.

Vedlikehold/ansvar for utstyr

Utvalget har tilgang til felles lager for utstyr ved klubbhuset. Det må til enhver tid være rutiner for vedlikehold, hvem som skal ha tilgang og hvordan utstyr skal behandles i forbindelse med bruk.

Valg

Utvalgsmedlemmene velges for 1 år om gangen. Det er ønskelig at sittende utvalg i god tid, lager en liste til valg-nemd hvert år på hvem de ønsker skal velges til styret i gruppa for neste år.