Klubbhuset

Historien om foreningens klubbhus og møtelokaler

I 1961 stod foreningens første hytte ferdig. Størrelse 6 x 4 meter. Denne var bygd på en halvøy i søre enden av Stiklevatnet. Allerede 2-3 år etter ble det bestemt at Stiklevatnet skulle demmes opp og bli drikkevann. Da ville hytta bli stående midt ute i vatnet. Karmøy kommune løste inn hytta og ga foreningen tomt på høyden øst for vatnet der hytta Stiklebu ligger i dag. Stiklebu ble bygget av Karmøy Yrkesskole og fraktet til området i seksjoner. Hytta ble brukt som møtelokale i mange år fremover. Den ble etter hvert for liten til å samle større deler av våre medlemmer. Vi var da i mange år ute i leiemarkedet og leide lokaler til det meste av våre behov.

Lysten på å få vårt eget klubbhus ble etter hvert meget stor. I 1992 ble det nedsatt et utvalg som skulle ut å finne en egnet tomt. Valget falt fort på et område  som ligger ned mot karmsundet, sør for Blikshavn. Det ble jobbet i flere år med å få kjøpe dette. Ventetiden ble for lang, og da det dykket opp et alternativ med å kjøpe et restaureringsprosjekt i Kopervik ble dette valget for klubbhus. Da eiendommen på Blikshavn ikke lenger var aktuell for oss, ble det Karmøy kommune som ble eier av den.

Det ble lagt ned et stort dugnadsarbeid i vårt klubbhus i Kopervik. Dette foregikk i 2001 og 2002. Første etasje ble innredet som utleielokaler, og andre etasje med to kontorer og et møtelokale for mindre samlinger. Det største kontoret ble utleid til NJFF Rogaland, og har huset fylkessekretæren siden huset ble ferdig. Et lager ble senere bygget i tilknytning til huset.

Det skulle etter hvert vise seg interessen for huset blant medlemmene ikke var helt som forventet. Resultatet har blitt at vi har slitt med vedlikehold og tilsyn. Det ble derfor på årsmøtet i 2013 besluttet å selge huset og bygge nytt i området ved Stiklene, og her har vi gjennom  hele foreningens historie hatt stor aktivitet. 

Huset i Kopervik var bygget med støtte fra kommunen og spillemidler. Når huset avhendes før det er gått 20 år, er det krav om tilbakebetaling av disse midlene. Det ble søkt om omdisponering, og midlene ble overført til nybygg ved stiklene. Søknader om bygge- og andre tillatelser ble igangsatt, og den 20. september 2014, startet grunnarbeidene. Huset ble reist og ferdigstilt utvendig av profesjonell aktør. Grunnmur, innredning, rørarbeid- og elektriker-arbeid ble gjort på dugnad. Huset var i store trekk ferdig til å tas i bruk etter tre måneder. Vi har nå et klubbhus på ca. 260 m2 fordelt på 2 etasjer. 

Vi har store deler av vår aktivitet samlet i stikleområdet som foreningen etablerte seg i etter oppstart. Første etasje i klubbhuset er i bruk nesten daglig. Det er ønskelig å få til mer aktivitet i 2. etasje. I klubbhuset i Kopervik drev vi med utleie til mange slags formål. 

I det nye klubbhuset skal det ikke drives utleievirksomhet.

De som ønsker å benytte klubbhuset til foreningsaktiviteter, legger bestilling inn i tilhørende kalender, eller tar kontakt med klubbhuskomite.

Leirduegruppa disponerer 1. etasje.​

Klubbhusutvalget er sammensatt av 4 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 1 år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Utvalget blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Utvalget finansieres gjennom hovedstyrets budsjett. Eget budsjett skal framlegges til styret før årsmøte.

Utvalget skal være styrets "øyne" i det som skjer i klubbhusområdet. Hovedarbeidsfelt vil primært være klubbhus og foreningshytte. Det vil være naturlig at utvalget forbereder og innstiller i alle saker som har med området og gjøre.

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Etter oppdrag fra styret og leirduegruppe, inndra/utlevere nøkler til hele området. Etter hvert årsmøte ajourføre nøkkelliste.

Utarbeide ordensliste for klubbhus og Stiglebu.

Samordne bruken av klubbhus og Stiglebu.

Innkjøp

Gruppa har ansvar for innkjøp av alt utstyr til drift og vedlikehold.

Søknader

Utvalget bør planlegge for søknader til utstyr, aktiviteter og vedlikehold. Det er utvalget sitt ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også søknadsportal.

Vedlikehold

Planlegge og sette i gang vedlikehold.

Planlegge og sette i gang nye tiltak.

Valg

Utvalgsmedlemmene velges for 1 år om gangen. Det er ønskelig at sittende utvalg i god tid, lager en liste til valgnemda hvert år på hvem de ønsker skal velges til styret i gruppa for neste år.​

​​​