Styredokument og årsmøtereferat

Styremøte per tlf 19.12.2022

I dag har desse delteke i telefonisk styremøte om bruk av midlar bevilga fra NJFF til fiskeaktivitetar for flyktningar; kr. 6000,-

Arle Nyborg-Christense

Marit Haram Vannes

Møyfrid Johanne Dale

Vi kjøpte inn 6 sett: Fisekveske, slukar og teleskopfiskestang.

Vi gir desse 6 setta til ukrainske flykningar som ønskjer ¨delta på fiskeakivitetar arrangert av laget i 2023. Vi håpar på mildare ver. 

Marit undersøkjer kven som er interessert  i å delta.

 

Styremøte per tlf. 07.11.2022

Desse deltok:

Arle Nyborg-Christensen

Marit Haram Vannes

Møyfrid Johanne Dale

Sak: Pris for deltaking på einskildsamlingar på jegerprøvekurset 2022-2023: Forslag kr. 200,- pe samling. Einstemming vedtak: Kr. 200,- pwe samling på jegerpøvekurset 2022-2023

Ref.: Møyfrid Johanne Dale

 

Styremøte på tlf 27.10 2022

Styremøte per telefon 27.10.2022:  Marit og Arle

Aktivitetsplan for 2023 ble gjennomgått og godkjent.

Les hele referatet her

Våpensøknad om to hagler er sendt i posten til POLITIET denne veka.

Jegerprøvekurs startar 10. november 2022 på Balestrand «rådhus».

Vidar har malt andre strøket på standplasshuset utvendig.

Marit og Thor Christian har beisa kontorets utside.

Arle plukka leirduer.

Thor Christian søkjer i lag med Kurt Kleive forbedre kasteren.

Thor Christian slo plenen.

Vi har fått båtplass i Esefjorden via Hermund med en engelskmann på nordsida.

Fått vedtak om tilskot kr 3 000 til jegerprøvekurset frå Natur og Miljø.

Gjenstår:

Vidar sjekker mikrofonene.

Sette på luka på kastehuset. Marit spør Thor Christian og leverer tilbake nøkler.

Trappa og gjerde om standplass må følgjast opp.

Arle setter inn lås på kontordøra.

Prisliste på leirduebane for leirdueskyting og kontingent.

Undersøkjer i bilag:  Er vaffeljernet fortsatt bestilt og ikkje levert.

Marit søkjer om tilskudd til jegerprøvebøker fra viltfondet. Søke om dekkjing av oppdatering for jegerprøveinstruktør fra viltfondet.

Politiattestar for instruktørar for barn og unge følgjast opp.

Vidar redusert æresmedlemskontingent til kr 300.

Marit oppdaterer utstyrsliste.

Logoane frå tilskotytarane må på veggen på standplasshuset.

Vurdere lyskastarar.

Referent Marit

 

Styremøte i skyttarhuset torsdag 28. april 2022.

Frammøtte: Marit Perny Vannes, Arle Nyborg-Christensen, Vidar Andrè Heier og

Møyfrid Johanne Dale

 

Dugnad:

* Stamplasshuset treng eit strøk til med maling. Beise kontoret brunt utvendig.

* Sette opp gjerde.

* Fylle opp siste trappa med grus, og etterfylle der det har synket saman frå sist fylling.

* Plukke leirduer.

* Service på leirduekastaren.

 

Båtplass i Ese ved XL-Bygg. Netland har ein båtplass som vi kan leige. Litt bekymra i forhold til parkering. Må diktere eit skriv ang dette som blir lagt ut på heimesida, slik at denne info kjem fram ved bestilling av leige av båt.

Pris på leige er kr. 3000,- eks. mva i året.

 

Feil på heimesida:

Innskyting med rifle for kvinner. Første dato skal vere 14.juni.

100,- kr per person for ikkje medlemmer.

Familieaktivitet 28. august.

Møyfrid retter dette til.

 

Våpenløyve:

Fått tilbod på hagle frå Røysum på kr. 15.000,- Desse er med choker men utan regulering.

For oppbevaring av desse må våpenskåpet settast fast i vegg og det må installerast alarm.

 

Låg sats på medlemskontingent. Vi får tilbake kr. 45,- per person.

Vidar sjekkar mikrofonar til skyteanlegget.

 

 

Ref:. Møyfrid Johanne Dale

 

Styremøte per telefon 31. mai 2022.

 Marit Perny Vannes hadde telefonmøte med styremedlemmene.

 

Forslag til vedtak:

Prisar på leirduer i Esebotn skytebane. Kr. 100,- for en serie leirduer for medlemmar, og kr. 125,- for ikkje medlemmar.

 

Vedtak:

Samrøystes vedteke.

 

 

 

Ref:. Møyfrid Johanne Dale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat frå styremøte hos Vidar Heier dato…….

Sak 1

Andel/gave til Hans Tore Stokkebø.  Styret går inn for å spandere kr 3 000,- og «kjøper en andel» i hagle som Hans Tore kjøper/har kjøpt.  (1 stemme i mot) 3 stemmer for.

Sak 2

Oppmåling av arealet på leirduebana.  Tatt kontakt med Åsmund Myklebust, Sogndal kommune.

Sak 3

Bestille mer måling hos Vik Fargehandel

 • male resten av veggene
 • fylle trappa med singer

Sak 4

Vi prøver å gjennomføre planlagte aktiviteter

 • Hjortejakt
 • Djupvannsfiske
 • Gapahukbygging

Sak 5

Ingen utleige til filminnspilling, men:

Forespørsel frå Åsmund Myklebust om vi kan ta imot ein gjeng som vil kome og skyte 24.09.21 kl. 18.

Baneansvarlege:  Marit Vannes, Vidar Heier, Thor Christian Andersen.

Sak 6

Nytt jegerprøvekurs 15. oktober 2021.  Pris for kurset:

 • Unge under 26 år kr 2 250,
 • Ikkje medlem under 26 år kr 2 750,
 • Medlem over 26 år kr 2 250,
 • Ikkje medlem over 26 år kr 3 000,

Sak 7

Fakturaer som kommer inn til laget må sendes til Arle enten per e-post eller sannes og sendes.  Ingen kamerabilder.

Sak 8

Oversikt over standplassleiarar.  Marit sender liste til Vidar Heier. (Sendt til VH 2.7.2021 frå MHV)

Sak 9

Marit foreslår forskjellige utval/ansvarsgrupper:

 • Leirduebane
 • Jakt
 • Fiske
 • Jegerprøvekurs

Sak 10

Marit lager plakat for jegerprøvekurset og sender til Vidar Heier og Marit.

Sak 11

Kven tar ansvaret for båtane til laget?

Sjekke om det er plass i småbåthamna.  Vidar undersøker.

Sak 12

Skal laget kjøpe hagle?  Vi må søke i år, og kanskje handle neste år.  Vidar sjekker med Lars Johnny Røysum.

 

Referat frå styremøte hos styreleiar Heier 12. mai 2021 kl 18-19.30

Frammøtt:

Vidar Heier, Arle Nyborg-Christensen, Steinar Bolstad, Møyfrid Dale og Marit Haram Vannes

Referat frå styremøte hos styreleiar Heier 7. april 2021 kl 18-19.15

Frammøtt:

Vidar Heier, Arle Nyborg-Christensen, Steinar Bolstad og Marit Haram Vannes

Sak 5/2021 Avtale mellom Esebotn Skytebane og Esebotn leirduebane

Vidar la fram eit avtaleutkast.

Vedtak:  Einstemming vedteke.

Sak 6/2021 Krav om sikringsvoll mellom leirduebane og skytebane - krav frå Esebotn skytebane

Vidar kontakter Steinar Nilsen i NJFF sentralt om mulig løysing.

Sak 7/2021  Aktivitetar i 2021

Familieaktivitet i Kvamsøy 30. mai Vidar tek ansvaret

Familieaktivitet bær- og sopptur 29. august Vidar spør om Trond Kråvik vil ta ansvaret

Fiskesommer 13. juni Vidar og Steinar tek ansvar

Jaktskytterskolen - 30 timar - starta 11. mai Hermund er ansvarleg

Jakt- og fiskeskolen djupvassfiske  Lønning er ansvarleg

Jakt- og fiskeskolen hjortejakt startar i slutten av mai ved Vidar

​Jegerprøvekurs ved Marit fullført med eksamen 3. mai

Vidar lager plakat for aktivitetane og distribuerer til styremedlemmane

Informasjon om aktivitetane på heimesida ved Marit

Informasjon til medlemmane med sms om e-post og e-post ved Marit

Informasjon på facebook ved Møyfrid Dale - ho får administratortilgang av Marit.

Dugnad:

Arle gir to små stoler til kontoret på standplass.

Lås må monterast på kontordøra.

Vaske ytterveggene på standplasshuset - Steinar tek ansvaret på tirsdag 18.5.2021

Trappa til kastehuset vert fullført av Vidar.

Marit sender medlemsliste til Stinar.

To strøk med maling på standplasshuset sine yttervegger. Vidar tar ansvaret.

Eirik Thue lagar reportasje i Sogn Avis kanskje komande lørdag eller neste lørdag.

Referent Marit

Sluttstrek vart sett kl 19.30

Sak 1/2021 Oppstart av Esebotn leirduebane

- vert torsdag 15. april 2021 kl 18.30 med Tor Christian Andersen som standplassleiar.

Sak 2/2021 Nye medlemmer til styret

Leiar Heier spør aktuelle personer til å stille som styremedlem eller varastyremedlem i laget; Åshild Alte Sagevik, Einar Målsnes, Anne-Brit Balevik, Tor Tjugum, Malene Sværen Tjugum eller Honny Nokken.

Sak 3/2021 Esebotn leirduebane - restarbeid for ferdigstilling

Få på plass safen. Lage trapp frå standplass til kastehus, og til parkeringsplass.

Dugnad på onsdag 14. april 2021 kl 17.30 og følgjande stiller: Arle og Vidar.  Impregnert tremateriale kjøpes inn ved Vidar.  To bålpanner og eit vaffeljern er bestilt hos Røyrvik Bygg og Betong AS.  Laget venter på levering.

Marit vil gi eit stort skrivebord til kontoret på standplass.

Sak 4/2021 Ymse

Kanskje lavvotur

Orreleiktur med Vidar alder 16-26 år.

Styremøtet vart avslutta kl 19.15​

Referat fra styremøte hos Vidar A. Heier, 30. november 2020

Deltagere:

Arle N. Christensen

Marit P. Vannes

Vidar A. Heier

Resten av styret kontaktbare på telefon.

Vidar søker viltfondet i Sogndal Kommune om tilskudd for innkjøpte  Jegerprøveboka. Henvendelsen rettes mot Jørgen Hundseth som har dette som sitt område. BJFL har kjøpt inn 20 bøker.
BJFL skal ha møte med Esebotn Skytebane om strømavtale, deltagelse på dugnad, vei, leieforhold osv. Marit vil gjerne delta i tillegg til leder og nestleder.
Vidar sjekker ut pristilbud på 2 bålpanner med utstyr hos XL Bygg, Ese. Dette er tenkt benyttet bl.a. Til utebursdag 13. januar 2021.
Vidar tar mål av hvor mye plass vi har på kontoret på standplass, til ei ammunisjonskasse for BJFL`s ammunisjon. Spørre KMI v/ Kurt Kleive hvor mye de skal ha for å lage ei. Sjekker også om det finnes noen billig, stor safe / våpenskap på Finn.no
Personer vi skal ha med som ledere på forskjellige arrangement for barn og unge må framlegge Politi-attest. Marit skaffer mal for dette.
Styret vurderte hvem som skulle ha signeringsrett. Vi kom fram til at det er leder og nestleder for laget som skal ha dette. Marit sender ut dokument for signering til styrets medlemmer.
Laget har fått inkassokrav fra et telefirma som bistår oss med masseutsendelse av meldinger til lagets medlemmer. Dette har ved flere anledninger blitt forsøkt ryddet opp i uten hell, og stadig flere purringer har kommet. Styret vurderer om vi skal si opp avtalen for dette blir for dyrt. Marit gjør et forsøk inn mot sentralstyret med å få hjelp til å rydde opp i dette.

For styret
Vidar A. Heier​

Styremøte hos Vidar Heier mandag 19. oktober 2020 kl 18-20

Til stades:  

Arle Nyborg-Christensen, Vidar Heier, Hans Tore Stokkabø og Marit Haram Vannes​.  Jakob Witt var tilgjengeleg på tlelfon dersom vi trengte hans meining.

Saker:

1.  Økonomi per 19.10.2020

Saldo på bankkontoen er omlag kr 6 000,-.

Stipulerte drisftskostnadar utanom skyteaktivitetane på leirduebana:

To leigeavtalar for tomta som leirduebana ligg på  kr 9 000,-

Straum  kr  500,-

Forsikring  kr 2 500,-   Vidar tek kontakt med Sigrun i if om avtala

Gebyr   kr 1 000

Sogn Villaksråd kr 0,- Marit melder laget ut

Æresmedlem kr 800,-  - årsmøtesak sor å redusere kontingenten til under kr 300,- per år  Vidar tek saka

Link Mobility   kr 900,-

Rekneskapsarbeid er avhengig av bilagsmengde ca kr 2 000,- - kr 3 000,-

Samla stipulerte kostnadar er forhøga til omlag kr 16 000,-  I tillegg kjem eventuelle utstyrskjøp og materialer til ferdigstilling av leirduebane inklusive to trapper og bålplass.

Stipulerte inntekter per år:

Momsrefusjon drift  er avhengig av mengden av aktivitar på leirduebana.

Netto overskot jegerprøvekurs kr 10 000,- gitt minimum 10 deltakarar

Vi mottek kr 3 000 frå Studieforbundet Natur og Miljø ved kursarrangering.  Summen går inn i netto overskot jegerprøvekurs.

Vi kjøpte inn 20 kursbøker til jegerprøvekurs.  Vi søker Sogndal kommune ved Viltfondet om dekning av 10 bøker for bibiliotek, som deltakarar kan låne jegerprøvebok frå gratis.  Refusjon omlag kr 4 000,-  Vidar søker kommunen om refusjon

Kontingentinntekter kr 9 000,-

Forventa inntekter frå aktivitetar knytt til leirduebana er omlag kr 5 000,-
Stipulerte inntekter kr 15 000,- pluss refusjo kr 4 000,-

2.  Dugnadsarbeid på leirduebana

Hans Tore og Arle vil bruke ein dugnadsdag med arbeid på "kontoret" på standplasshuset i haust

​3.  Dugnadsarbeid på skytebana og klubbhuset

Vi føreslår overfor styret i Esebotn skytebane at vi tek på oss å male skytterhuset som dugnad til våren.  Vi har avtale om å nytte skytterhuset etter trong ved våre aktivitetar i Esebotn.

4.  Avtale/møte med Esebotn skytebane om straum, bruk av klubbhuset, flagg mm    Vidar og Hans Tore er representantar til møtet

5.  Misnøye med manglande tryggleiksvoll   Esebotn har årleg kontroll av riflebana.  I år ønskjer vi å delta ved kontrollen.  Vidar vil representere laget ved kontrollen

6.  Aktivitetar utover vinter/vår 2020-2021

Eit nytt møte trengs for å sende søknad om midlar til aktuelle aktivitetar som jaktskytterskulen, FRIFONDS-middelaktivitetar for barn og unge opp til 16 år mm Vidar kallar inn til møte i god tid før 1. november 2020

7.  Innkjøp av manglande ting til standplass, lys, bålpanne mm

Grunna lite pengar på kontoen vel vi å utsetje innkjøpa no.


8.  Ymse

Utstyrslista må oppdaterast i samsvar med vårt utstyr som er lagra dels på Sygna og dels hos Hermund Farnes.  Hans Tore er ansvarleg

Søke om tilskot frå Sture Husabø stiftinga  Vidar tek saken

Vidar spør Sigrun om if-forsikringsselskap har tilskotsorningar som laget kan søke tilskot frå

Vi treng dynamittkasse Vidar tek saka med KMI AS ved Kurt Kleive

Dei fem haldarane på standplass treng ei tung plate i botn på kvar av dei Vidar tek saka med KMI AS

Marit var representant for laget til eit idemydlringsmøte på Kviknes hotel om å etablere eit Nærmiljøråd for gamle Balestrand kommune

Notatar frå idemyldringa er oversendt til Vidar frå Marit.

Vidar representerer laget på neste møte 29.10.2020 kl 19-21 på Museumet

Mons Hoel vil drive med djupvassfiske og vi etablerer eit samarbeid med han om kursing i djupvassfiske  Hans Tore tek saka vidare

Møtet vart avslutt i 20-tida.

_____________________________________________________________________________


Styremøte per mobil 3. juni 2020

Til stades per mobil:  Vidar Heier, Marit Haram Vannes

Agenda:  Innkjøp av skot og leirduer

Etter noko diskusjon vart det bestemt at vi kjøper 8 000 skot og leirduer.

Styremøte på Esebotn leirduebane 18. mai 2020 kl 20-21.15

Til stades:

Vidar Heier, leiar, Hans Tore Stokkebø, nestleiar, Arle Nyborg-Christensen, kasserar, Marit Haram Vannes, styremedlem, kvinnekontakt, sekretær

Sak 1:  Økonomi kr 28 000 på bankkonto.  Laget sine faste utgifter er i 2020 omlag kr 12-15 000.

Sak 2:  Marknadsføring - snarleg ved Vidar Heier.  Saka vdareførst i neste styremøte.

Sak 3:  Standplassleiarkurs.  Invitere Magnar Leknes m. fl., Askvoll jfl.

Sak 4:  Aktiviteter - eige styremøte om temaet.

Sak 5:  Gjenståande arbeid.  Bud og benkar.  Trapp til kastehus og P-plass.  Gjerde foran elva. Grensevegg ved standplass.  Eiga flaggstang - spørje Lars Hallvard Ese.  Rødt lys over døra.  Bålplass utandørs med bålpanne.  Logoar til Vidar for utskrift og laminering, og opphening på standplasshuset.  Fire lyskastarar - Vidar undersøker pris.  Ein ny mikrofon - innhenter pris.  Utvendig maling pris omlag kr 4 000.   Arle og Hans Tore starter bygging av buda i starten av juni,  Det vert så kalla inn til dugnad.