Klubbhuset

Kontaktperson

Anja Ulvåg / anjabreen@outlook.com / 959 14 371

• Ta med søppelet
• Tørk av bord og stoler før de settes på plass
• Rydd opp
• Alle dører skal være låst når man forlater huset
• Alle vinduer skal være lukket
• Uteområder skal være ryddet
• Stoler og bord settes på plass på rommet de blir hentet fra
• Oppvaskmaskin skal være tømt og slått av
• Tomfmgods og ubrukte varer taes med av leietaker
• Det skal se like fint ut når dere drar som når dere kom
• Leietaker blir erstatningspliktige om noe går I stykker
• Kaffetrakter rengjøres etter bruk og støpselet taes ut Ha en fin dag :)

1. Husets viktigste funksjon er å være senter for medlemsaktiviteter i OJFL
2. Aktiviteter som gjennomføres av og for medlemmer skal ha prioritet i klubbhuset
3. Alle aktiviteter skal føres i kalenderen. En aktivitet som er ført inn i kalenderen, kan ikke fjernes til fordel for en annen aktivitet. Kun styrevedtak kan foreta en slik endring, og styret skal ha svært gode grunner for å foreta endringen
4. Klubbhuset kan leies ut til ulike sosiale sammenkomster på følgende vilkår: a. før slik utleie foretas, skal det sikres at sammenkomsten ikke kolliderer med planlagte foreningsaktiviteter som stevner, mesterskap el.l. b. medlemmer i OJFL skal prioriteres ved utleie og oppnå leie til medlemspris c. styret skal hvert år fremme forslag til utleiepriser for årsmøtet
5. Det skal være en hovedansvarlig for huset. Denne personen skal ha ansvar for a. å godkjenne all aktivitet i huset på grunnlag av retningslinjene og eventuelt prioritere ved kollisjon mellom ulike aktiviteter. Ved tvil skal styret rådspørres. b. å sikre at alle aktiviteter innføres i kalenderen og føre ukentlig kontroll med kalenderen for å unngå kollisjoner etc. c. at huset er til en hver tid er ryddig. Nødvendige vedlikeholdsoppgaver skal varsles styret
6. Utvalgsledere har rett til å føre aktiviteter som de er ansvarlige for i kalenderen. Ingen kan påberope seg rett til å gjennomføre møter eller aktiviteter i huset dersom disse ikke er innført i kalenderen
7. Hvis det er noe som blir ødelagt under leien så er leietaker erstatningspliktige.

Oppdal Mars 2023.

Styret i Opdal Jæger- & Fiskarlag

Mellom Opdal Jæger- & Fiskarlag, OJFL og (navn:) ......................................................................................
(i det videre kalt leietaker) er inngått følgende avtale: Leietaker leier OJFLs klubbhus .................................... (dato) Kryss av: ................. Leietaker er medlem i OJFL og betaler kr 3 000,- for en dag ................. Leietaker er ikke medlem og betaler kr 5 000,- for en dag Dersom leietaker har behov for en lengre leieperiode og øvrig aktivitet i huset ikke blir skadelidende, kan perioden forlenges. Det betales da kr 750,- pr dag for medlem i OJFL og kr 1 000,- for ikke-medlem i tillegg til ordinær leie. Vask utføres av OJFL, det er ikke mulig å få redusert pris ved å vaske selv. Leietaker har ansvar for å rydde huset i løpet av påfølgende dag innen kl 12.00. Leietaker skal vaske bord og stoler før de settes på plass. Bord og stoler må ikke dras bortover gulvet, men bæres. Alle medbrakte matvarer og alt søppel skal fjernes. Søppel kastes i containere, ved avkjøring fra Industriveien. Husk Søppel på toaletter og på uteområdet! Om søppelet ikke fjernes kommer det gebyr på 500,- Leieforholdet omfatter kun første etasje og uteområdet i nærheten av klubbhuset. Leietaker og gjester har ikke adgang til baneanleggene. Alt utenom normal slitasje; skade på hus, inventar, utstyr og uteanlegg skal erstattes fullt ut av leietaker. Hvis utleier får ekstrakostnader/merarbeid pga mangelfull opprydding fra leietakers side, skal leietaker erstatte dette fullt ut. For mangelfull rydding vil leietaker måtte betale kr 1 000,- ekstra. Ved oppkast eller mye søl kommer ekstra gebyr.
Max antall gjester i lokalet er på 50 stk! Brannslokkingsapparat befinner seg på vaskerom.
Betaling: Vipps 691417 - Screenshot av betalt leie sendes til mobilnr 95914371 Faktura, (skriv ned mailadresse) ………………………………………………………….
Denne avtalen utstedes i 2 eksemplarer, 1 til hver part. ......................................................................... .........................................................................
Opdal Jæger- & Fiskarlag Leietaker

Leie for en dag

kr 3000,- medlem

kr 5000,- ikke medlem

Forlenge leien

kr 750,- medlem

kr 1000,- ikke medlem

ekstra gebyrer

kr 500,- dersom søppel ikke er tatt ut

kr 1000,- dersom lokalet ikke er ryddet

NB! Det er ikke mulig å få redusert pris ved å vaske selv.