Om oss

Her kan du lese:
KROKEN 2024

 • Svært god rabatt på Hill`s hundefor og Hill`s logoen (bruk gjerne samme som under hundeutvalget)
 • Svært god rabatt på leie av klubbhuset til private sammenkomster
NavnVervTelefonE-postadresse
Bjørn VikenStyreleder923 52 491bjornviken31@protonmail.com
Jan BredeveienNestleder970 94 240jan@bredeveien.no
Oddbjørn RessemKasserer908 86 609oddbjorn@ressems.com
May Kristin Flå VognildStyremedlem957 91 309maykristin82@hotmail.com
Ivar KvamStyremedlem970 79 779ivarkvam@oppdal.com
Stig Kåre DørumStyremedlem415 45 131stigkaaredorum@gmail.com
Are Endal RognesStyremedlem are.er@hotmail.com
Trond Kristian KarlsenStyremedlem901 24 639Trond.Kr.Karlsen@gmail.com
Håkon Os BjerkåsStyremedlem415 60 085Haakonob86@gmail.com
Vidar RiseStyremedlem418 53 308Vidar.rise@gmail.com
Tommy Sønsterud MyrenStyremedlem915 30 016Tommy.sonsterud@hotmail.no
    
Anja UlvågAnsvarlig Klubbhus959 14 371anjabreen@outlook.com

 

                  
                 
           
       
               
                         
 

Instruks for styret i Opdal Jæger- & Fiskarlag

 

 1. Styret består av leder, nestleder/sekretær, kasserer samt ledere for følgende utvalg:
  • Hagleutvalget
  • Rifleutvalget
  • Jaktutvalget
  • Fiskeutvalget
  • Dameutvalget
  • Rekrutterings/jegerprøveutvalget
  • Hundeutvalget
  • Hytteutvalget
 2. Styret skal arbeide med følgende formål:
  • Utføre aktiviteter i henhold til NJFF’s strategidokument
  • Arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark og bidra til å opprettholde positiv holdning for jakt og fiske hos allmenheten
  • Bidra til at våre medlemmer og allmenheten får muligheter til å utøve jakt og fiske gjennom å leie jakt- og fiskerettigheter og tilby jakt- og fiskekort til våre medlemmer
  • Gjennom drift av foreningens skyteanlegg tilby jegere og skyttere trening og konkurranser. 
  • Drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid, samt tilrettelegge for økt kvinneandel i foreningens aktiviteter.
  • Øke medlemstallet ved aktiv promotering av foreningens aktiviteter og rabatterte priser for medlemmer.
 3. Styret har følgende plikter:
 • Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og foreningens retningslinjer
 • Gjennomføre årsplan og saker vedtatt på årsmøte. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen
 • Innkalling til årsmøte minst fire uker før avholdelse. Møte er årlig og skal avholdes innen 31.mars
 • Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste året, revidert regnskap, budsjettforslag og utkast til aktivitetsplan i samsvar med NJFF’s strategidokument
 • Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFF’s diplomer eller gullmerke for videre behandling av NJFF’s forbundsstyre
 • Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF innen 1. mai.
 • Oppdatere tillitsvalgt liste i NJFF’s medlemsregister og i Brønnøysund registeret.
 • Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, samt muligheter for økonomisk støtte til aktiviteter.
 • Ivareta foreningens arkiv.
 • Påse at foreningens aktiviteter er i henhold til utvalgenes instrukser gjennom muntlig rapportering i styremøtene og skriftlig årsrapport.
 • Etterse at utvalgenes inntekter og utgifter er i henhold til avtalt budsjett. Utvalgsleder skal rapportere avvik på styremøter.
 • Overse at foreningens anlegg vedlikeholdes og er i forskriftsmessig stand.  
 1. Styrets leder skal kalle inn til styremøter og fordele oppgaver mellom styremedlemmene. Utvalgene har møteplikt. Hvis utvalgsleder ikke har anledning, skal stedfortreder utnevnes.
 2. Kommunikasjon utenfor foreningen

Styreleder skal i utgangspunktet uttale seg på foreningens vegne, mens utvalgslederne uttaler seg innen sitt ansvarsområde.

Medlemmer i valgkomiteen:

  Arve Kulvik 970 14 708

  Guri Skorem Forbregd tlf 478 39 120

  Ståle Guldberg tlf 918 27 569

Instruks for valgkomiteen i Opdal Jæger- & Fiskarlag

1. Valgkomiteen består av leder og to medlemmer

2. Valgkomiteens arbeidsoppgaver er å forberede og sikre gjennomføring av valgene på årsmøte iht lagets vedtekter. Det innebærer:

• skaffe oversikt over hvilke styre- og utvalgsmedlemmer som er på valg og for hvor lang tid de skal velges

• skaffe oversikt over om noen med tillitsverv har frasagt seg vervet

• diskutere med styreleder og utvalgslederne om det er behov for ny kompetanse/gåpå-humør inn i styret eller det enkelte utvalg

• utarbeide forslag til valg av tillitsvalgte til lagets årsmøte Dette gjøres best ved å:

• snakke med utvalgslederne om hvem som ønsker å fortsette, om noen bør byttes ut, og om utvalgslederne har forslag til nye kandidater

• sikre at alle kandidater er forespurt, at de er kjent med oppgavene vervet medfører og lengden på valgperioden, samt at de har sagt seg villige til å stille til valg

• sikre at alle styre- og utvalgsmedlemmer som ikke fraskriver seg gjenvalg, blir forespurt og er villige til å fortsette før de settes opp til gjenvalg eller foreslås til annet verv

• møte i styremøte minimum tre måneder før årsmøtet og diskutere arbeidet i laget og behov for endringer med styret

3. Valgkomiteens leder skal innkalle til møter i komiteen og sørge for fordeling av oppgaver mellom komitemedlemmene

4. Styret innstiller til ny valgkomite overfor årsmøtet

5. Styreleder i laget skal minimum tre måneder før årsmøtet gi leder i valgkomiteen en oversikt over hvem som ble valgt til de ulike tillitsverv på foregående årsmøte og eventuelt personer som er oppnevnt av styret i perioden

6. Utvalgslederne har ansvaret for selv å foreslå medlemmer i sine utvalg overfor valgkomiteen senest to måneder før årsmøtet

7. Valgkomiteens leder skal på årsmøtet redegjøre for komiteens arbeid og innstilling

8. Valgkomiteens innstilling skal foreligge skriftlig før åpning av årsmøtet. Om mulig skal innstillingen sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet.

9. Alle kandidater som valgkomiteen foreslår, skal føres opp til valg. Motkandidater kan fremmes under årsmøtet, men forslagsstillerne må dokumentere at den foreslåtte er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg

Adresser/Formalia //Orkelsjøveien 36// //Orgnr 98461240// //Bankkonto 4266.38.31687//