Innkalling til årsmøte for Eidanger Jeger- og Fiskerlag

Velkommen til årsmøte for Eidanger Jeger- og Fiskerlag.

Publisert: 28. januar 2023 kl. 22.53

Dato: Onsdag 1. mars 2023 kl. 18:00

Sted: Lillegårdseter Skyteanlegg

Dagsorden:

 • Åpning og framlegging av dagsorden
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av dirigent
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
 • Valg av tellekorps
 • Årsberetninger
 • Regnskap 2022
 • Innkomne forslag
 • Handlingsplan 2023
 • Budsjett 2023
 • Valg 

For å være stemmeberettiget må medlemsavgift til EJFL være betalt for 2023.

Saker til årsmøte skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøte.

Med vennlig hilsen styret i Eidanger Jeger- og Fiskerlag.

E-post: styret@ejfl.no