Velkommen til årsmøte for Eidanger Jeger- og Fiskerlag

Publisert: 22. januar 2024 kl. 22.57

Dato: Tirsdag 5. mars 2024 kl. 18:00

Sted: Lillegårdseter Skyteanlegg

Dagsorden:

 • Åpning og framlegging av dagsorden
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av dirigent
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
 • Valg av tellekorps
 • Årsberetninger
 • Regnskap 2023
 • Innkomne forslag
 • Handlingsplan 2024
 • Budsjett 2024
 • Valg

For å være stemmeberettiget må medlemsavgift til EJFL være betalt for 2024.

Saker til årsmøte skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøte.
styret@ejfl.no

Med vennlig hilsen styret i Eidanger Jeger- og Fiskerlag.