MENY hamburgermeny Close-menu button
Foto: Birgitte Agathe Bjerkeli

Fiske

Målselv jeger og fiskeforenings forvaltningsområde Laksefiske.

Statskog har overlatt forvaltningen av laksefiske på sine eiendommer langs Målselv-vassdraget til Målselv JFF og Øverbygd JFF. På strekningen fra Målselvfossen til Trongen er denne oppgaven gitt til Målselv JFF.
Det er fiskeutvalget som har ansvaret for organisering og tilrettelegging av fiskekortsoner i Målselv-vassdraget.

Du kan kjøpe Fiskekort her!

Se mere info om de ulike tilbudene under her:

Målselv jff disponerer flere soner i målselva på vegne av statskog.

​Sonene vi disponerer er:

 

Sone 1 Ovenfor fossen

Info om døgndeling sone 1

Mot fiske med elvas dypeste punkt som delelinje.

MJFF sone på sørsiden av elva.

Fiskeskilt markerer sonens øvre/nedre grenser.

I nedkant grenser sonen til fredet strekning over fossen/laksetrappa

MJFF fiskesone 1

Kjøp Fiskekort her

Sone 3 Båtstøa/Åra

Info om døgndeling sone 3

Hele sonen tilgjengelig for fiske, men kun fra land på sørsiden av elva,eller fra båt.

MJFF har båt liggende på sonen til disp for fiskerne.

Fiskeskilt markerer sonens øvre/nedre grenser.

Fiskerne bes respektere at man ikke skal ferdes,raste eller fiske på nordsiden av elva.

 

MJFF fiskesone 3

 

Kjøp fiskekort her

 

Sone 4 Nedre Trongen

 

Info om døgndeling sone 4

Hele sonen tilgjengelig for fiske, men kun fra land på sørsiden av elva eller fra båt.
MJFF har båt liggende på sonen til disp for fiskerne.
MJFF sone på sørsiden av elva er merket med fiskeskilt markerer
sonens øvre/nedre grenser.
Fiskerne bes respektere at man ikke skal ferdes, raste eller fiske på nordsiden av elva.

 

MJFF fiskesone 4

Kjøp fiskekort her

 

 

Målselv jeger- og fiskerforening selger fiskekort på inatur.no


Avtale
Kjøp av fiskekort er bindene og kort kan ikke overdras til andre.

Bestilling
Fiskekort kjøpes på internett via Inatur. Ved slik bestilling bekreftes kjøpet med en kjøpsoversikt. Kortet er da reservert inntil det er betalt.
Gyldig fiskekort skal kunne forevises.

Betaling
Betaling skjer med nettbank eller over skranke i bank. Ved bruk av nettbank/bank må kortet være betalt innen 3 dager etter bestilling har funnet sted. Gebyrer ved innbetaling bæres i sin helhet av kjøper. Det er ikke mulig å bruke kredittkort.


Fristilling av kort
Fiskere som ikke kan benytte sitt fiskekort, kan fristille kortet. Dvs at MJFF kan legge kortet ut for salg på nytt. Kjøpssum refunderes IKKE, men dette er en ordning som gir en ny fisker tilgang til elven.
Fristilling av kort skjer ved at kortnummer (MJxxxxxx) sendes på email til følgende adresse:
[email protected]

Forbehold
Det tas forbehold om at fisket kan bli vanskelig å utøve på grunn av naturgitte fenomener, slik som uventet flom og lignende.
Dersom det kommer reguleringer fra myndighetene om stopp av fiske vil du få refundert pengene for ubenyttet kort.

Tidsrom og priser

Tidsrom
Det selges kort for perioden 15. juni til og med 26. august.
Det selges heldøgnskort. Start av fiskedøgnet er varierende på de ulike sonene. Dette står på fiskekortet.

Priser

Kortprisene er fra kr. 450 per døgn for ikke medlemmer. Medlemmer av Målselv Jeger og Fiskerforening (hoved-, familie- eller barne/ungdomsmedlem) betaler en rabattert pris på kr 200,-. og 100,- Sidemedlemskap gir ikke rett til rabattert prisVed booking skal medlemsnummer oppgis.  Vi vil ta stikkprøver mot medlemsregisteret og sjekke at dette tilbudet ikke blir misbrukt av ikke-medlemmer.

Prisene for 2017 sesongen
Sone 1:
Medlemmer MJFF: kr 100,- pluss kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 150,-
Ikke-medlemmer: kr. 200,-. pluss kr. 50,- i miljøavgift. Totalt kr 250,-
Sone 3 og 4 :
Medlemmer MJFF: kr 200,- pluss kr 50,- i miljøavgift. Totalt kr 250,-
Ikke-medlemmer: kr. 400,-. pluss kr. 50,- i miljøavgift. Totalt kr 450,-

Spesielt ved kortsalg Sone 3, Båtstøa
I denne sonen har vi et svært begrenset antall kort. For å gi flere fiskere mulighet til å fiske i denne sonen, begrenser vi internettsalget som følger (gjelder hele sesongen):
- Kun 2 fiskekort pr fisker.
- Bestillinger som ikke tar hensyn til dette, avvises. Dvs hele bestillingen kanselleres.

Fiskekort
Fiskekort kan ikke overdras til andre. Det er kun den kortet lyder på som har rett til å fiske.


Som ledd i opplæring av nye fiskere åpner MJFF for at fiskekortinnehaver kan ta med barn/ungdom under fylte 16 år som medfisker. Det kan kun fiskes med en fiskestang av gangen pr fiskekort.Booking av fiskekort
Tidspunkt for start av fiskekortsalg blir kunngjort på Målselv jff .noog Målselv Jeger og Fiskerforening

Før booking av kort  kunden være registrert i kunderegisteret til inatur, og ha brukernavn og passord.

Kunden får en Kjøps-ID for kjøpet og et kortnummer for hvert kort som er booket. Når bookingen er ferdig kan kunden skrive ut sin egen kjøpsoversikt, som er grunnlag for innbetaling.

På kjøpsoversikten finnes en unik kode, Kjøps-ID eks. MJxxxxxx. Denne koden  føres opp i merknadsfeltet på nettbank eller giro, ellers kan en risikere at betaling ikke blir registrert i tide og reservasjonen forfaller.

 

Fiskeregler for Målselv jeger og fiskerforening

Informasjon

Generelt om fiske på våre soner
Det er KUN tillatt å fiske fra land på sørsiden av elva. I tillegg er fiske tillatt fra båt.
Det er således FORBUDT å fiske fra private grunneieres land på nordsiden av elva. Dette gjelder ALLE kortkjøpere hos MJFF, uavhengig av relasjon eller avtaler med private grunneiere.
Brudd på disse bestemmelsene medfører bortvising fra elva og utelukkelse fra neste års fiske.

Nytt av året 2016
Som ledd i opplæring av nye fiskere åpner MJFF for at fiskekortinnehaver kan ta med barn/ungdom under fylte 16 år som medfisker. Det kan kun fiskes med en fiskestang av gangen pr fiskekort.

Parkering og ferdsel
Parkering må avtales med grunneier.
Ved stor vannføring kan det være problematisk å ferdes langs elvebredden av Målselva.
Ferdsel langs elva skal skje uten ulempe for andre.
Det må utvises forsiktighet enkelte steder når elva er i storflom.


Båtutsett
De som ønsker å lagre båt ved elva må avtales dette med MJFF fiskeutvalg.
Båter skal være desinfisert!

Innformasjon, oppslag m.m
Øvre og nedre grense for området er merket med skilt. I tillegg er dette avmerket i informasjon på selve fiske kortet. (se kart)

Det er trykket utdrag av fiskeregler og kortsalg på selve fiskekortet.


Annet
Det tilligger den enkelte fisker å opptre sømmelig og hensynsfullt.
Tilsyn skal derfor uten videre bortvise berusede personer fra elva for resten av fiskedøgnet, om nødvendig med politiets bistand
Brudd på bestemmelsene gitt i disse regler vil medføre bortvisning fra elva for kortere eller lengre periode, samt eventuell politianmeldelse.

Ta vare på søppel og ta det med hjem. HOLD NATUREN REN!

Fiskeperioder og fredning
Start av fiskedøgnet er varierende på de ulike sonene. Dette står på fiskekortet.

Det selges kort for perioden 15. juni til og med 26. august.
Det er fritt fiske på MJFF sine soner 1. - 14. juni etter innlandsfisk.
Fra og med 15. juni er det også tillatt fiske etter anadrom fisk. (laks)

Kvoteregulering av fisket
Samarbeidsutvalget for Målselva (SUM) har følgende reguleringer om kvoter og gjenutsetting av fisk:

«Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 3 laks. Dersom man tar en laks over 7 kg er fiskedøgnet slutt.
Det anbefales at holaks tilbakesettes gjennom hele sesongen, og utsatt holaks teller ikke på døgnkvoten. All annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt».

MJFF har med bakgrunn i antall kort vi selger på våre soner, begrenset uttaket til 2 laks pr fisker. Ellers gjelder de samme kvotereguleringene som for resten av vassdraget.

 

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes.


Rullering av fiskeplass
Det skal være rullering av fiskeplasser av hensyn til alle fiskere. Dvs at fiskerne beveger seg fra toppen av sonen, nedover.

Redskaper tillatt brukt:
Flue - enkel, dobbelkrok og trebelkrok, Sluk - kun EN trebelkrok maks str 2-0.
Søkke (bly tilsv) maks 24 gram, er tillatt i kombinasjon med sluk.

Redskaper som er forbudt:
Levende agn, herunder mark m/søkke, samt reke-/rekeimitasjoner. Søkke tillates ikke brukt i kombinasjon med flue/tubeflue.
Det er ikke tillatt å bruke huk/klepp ved landing av fisk

Desinfeksjon
Smittefaren vedrørerende parasitten Gyrodactylus Salaris er overhengende i Målselvvassdraget. Alle plikter derfor å desinfisere utstyr slik som vadere, vadebukser, redskaper og ikke minst båter. Gyldig desinfeksjonsbevis eller dokumentasjon fra bruk av selvbetjeningsstasjonene langs elven, vil bli avkrevd ved tilfeldige kontroller i vassdraget. Desinfeksjon skjer ved en rekke steder i kommunen. Se for øvrig: www.maalselva.no

Kontroll av fisket
Alle som oppholder seg ved elvebredden med fiskeutstyr plikter å forevise gyldig fiskekort, betalt fiskeravgift, desinfeksjonsattest/dokumentasjon fra selvbetjening, krokutløsertang og legitimasjon på forlangende av tilsynsmann/rettighetshaver. Videre kan fiskere med gyldig fiskekort foreta kontroll. Fiskere skal uten videre rette seg etter påbud og anvisninger fra tilsyn. Fiskeutvalget/MJFF vil utføre tilsyn med foreningens soner.

MJFF tar forbehold om at det kan komme endringer på fiskereglene. Eventuelle endringer vil bli publisert på våre nettsider. Kortkjøpere plikter å sjekke nettsidene før fisket starter.

 
 

Det tar normalt 3 virkedager fra innbetaling foretas i nettbank til kortet kan frigis. Dette betyr at ønsker man fiskekort på kortere frist enn 3 virkedager, må kortet kjøpes kontant hos vår samarbeidspartner.

Når innbetaling er foretatt og registrert hos oss, vil kortet frigis og kunden kan skrive ut kortet.

Fangstregistrering
Fangstregistrering er lovpålagt og skal gjennomføres.
Fangstregistrering er også opplysning til fiskekolleger om status på fisket i elva.
Rapporteringen fra våre soner for 2014 sesongen var mangelfull, dette gjør vi nå noe med.

MJFF pålegger sine fiskere fortløpende å registrere sin fangst på internett (kortsalgsløsningen), og dette SKAL gjøres innen 48 timer etter fiskekortets utløp.
Skulle noen fiskere ha problemer med dette, må dere ta kontakt med oss for å finne en løsning. 
Det registreres kjønn, totalt antall (0, 1 el 2), vekt, redskap.
Manglende fangstregistrering vil kunne medføre innskrenkinger av fiske/fiskestans inntil registrering er utført.  

Kunde
Kunde har følgende tilgangsrettigheter på systemet:
-Egne personalia, booking, betaling,
-Faktura utskrift og fangststatistikker
-Kunden tildeles passord, brukernavn er e-postadresse

 

 

Kortsalg

 

Målselv jeger- og fiskerforening selger fiskekort på løsningen til www.Inatur.no

Fiskeregler er lagets regler for utøvelsen av fisket i vårt forvaltningsområde.
Vi ønsker deg velkommen til oss!