Hummerfredningsområder - høringsinnspill

Kristiansand kommune ønsker innspill til nye hummerfredningsområder For å gi et bedre vern av havet i Kristiansand har bystyret bestemt at det skal vurderes nye områder for hummerfredning. Etter kjentgjøring blant medlemmene i foreninger har fiskeutvalget sendt ut følgende innspill til kommunen:

Publisert: 27. oktober 2023 kl. 07.51

Sist oppdatert: 11. november 2023 kl. 19.19

Kristiansand jeger- og fiskerforening KJFF representerer ca 850 aktive medlemmer med særinteresser innen regionens jakt- og fiskeområder. NJFF Vest-Agder Jeger- og Fiskerforbunds er fylkeslag der Kristiansand kommune inngår som del av denne regionen. Hummerfiske har tidligere ikke vært innenfor NJFF/KJFF fokusområder, da dette tradisjonelt og først og fremst vært et fangstfiske. Dette har endret seg i senere år, og hummerfiske inngår nå i stor grad som sports- og fritidsfiske.

Når nå Kristiansand kommune har bestemt at det vurderes nye områder for hummerfredning, ser stiller vi oss positive til dette, da forskning viser at hummerreservater kan ha en gunstig effekt på ivaretakelse og økning av bestand.

NJFF/KJFF har begrenset kompetanse til å konkretisere hvilke områder og hvilke faktorer som bør vektlegges særskilt, når nytt/nye områder nå vurderes. Vi overlater derfor til de fagmiljøer som har tilstrekkelig kompetanse til å mene noe sikkert og gi kommunen råd om dette. Like fullt har vi enkelte innspill som vi tenker kan ha verdi, og som bør tas med i betraktning: 

  • Vi har innad foreningen mottatt innspill på områdene i og rundt Randøyene øst i kommunen. Disse består av varierte bunnforhold med mye røys. Det foregår i dag et aktivt hummerfiske i dette området. Området ligger også på motsatt side av kommunen fra det allerede eksisterende fredningsområdet.
  • Pr i dag eksisterer kun ett fredningsområde for hummer innenfor kommunens grenser. Fordi fredningsområdet beslaglegger og setter en del begrensninger de som utfører annet sports- og fritidsfiske i dette samme område, ber vi om at dette hensyntas i utvelgelse av nytt/nye fredningsområder og at nye områder legges til andre deler av kysten, slik at «belastningen» kan fordeles best mulig.
  • NJFF/KJFF stiller seg ikke bak totalfredning mot alt annet fiske etter andre arter innenfor fredningsområder
  • Vi er kjent med at det i sesongen fiskes spesielt aktivt i randsonene av det eksisterende fredningsområdet, med et relativt høyt antall redskaper på et avgrenset område. Dette kan ha negative konsekvenser som også bør hensyntas i valg av nytt/nye områder.
  • Bestemmelser for fiske etter andre arter og god forklaring av hvilke redskaper som er tillatt må være entydige og forståelige. Informasjon om fredningsområdene, herunder hvilke begrensninger som gjelder og som fritids- og sportsfiskere må rette seg etter, må sikres godt kjentgjort. Informasjon må være tilgjengelig og på de steder folk forventer å finne slik informasjon.
  • Valg av område bør sees i sammenheng med allerede og planlagte fuglereservater.

Hele innspillet kan leses her: Innspill hummerreservat Kristiansand kommune

Mer om saken kan du lese på kommunens nettside: Fredningsområder for hummer

PDF kart over fredningsområdet