Fiske

Sandefjord JFF har et godt og variert tilbud til medlemmer som ønsker å fiske! Vi har blant annet gjennom flere år vært delaktig i å kultivere og forvalte flere vann sammen med Andebu JFF. Vi tilbyr fiskerelaterte aktiviteter hele året, inne og ute.

Kontaktperson: Leif Eriksen, tlf: 917 93 638

Priser ​2023
Prisene for sesongkort, camping og døgnkort i 2023 er som vist under.
Vi har venteliste for sesongkort, men det kan likevel være mulig å få kort i 2023.
Vi har hel- og halvdøgnkort, med differensierte priser for juni og juli/august.
Heldøgnkort kun fra mandag til fredag.
Halvdøgnkort kun fra mandag til fredag, og kun ettermiddag kl.16-24.

Sesongkort (senior, familie og junior) forutsetter medlemskap i Sandefjord JFF. ​​

  • For camping sesong kreves sesongkort fiske.
  • For døgnkort kreves ikke medlemskap i SJFF.

Har du ei campingvogn eller telt som du vil ha med for et par dager ved døgnkortfiske så finner vi en plass til det, det koster ikke noe.

Ønsker du døgnkort, så send en SMS til undertegnede, Leif Eriksen, 917 93 638.
Du kan også sende en e-post, men da kan det ta lenger tid før du får svar. (Ikke mld på Facebook)


Hvis jeg er i leiren så ordner vi kortet der mot kontant betaling, ellers skriver jeg ut et kort og sender det som bilde til din mobiltelefon, påført vårt kontonummer.


Vi selger i utgangspunktet inntil 3 døgnkort på ukedagene og ingen kort i helgene, dette fordi vi nå er fulltegnet med sesongkort. Det kan imidlertid gjøres unntak her hvis det ikke er så mange fiskere tilstede, men dette må tas på sparket der og da. Send en sms (eller ring) så kanskje det ordner seg.

​Sesongkort senior kr. ​3.900
Familiekort sesong kr. 1.100
(kone/samboer, samt​ barn t.o.m. det året det fyller 13 år). 
1 pers. kan fiske samtidig med sesongkortinnehaveren, 2 pers. når han ikke fisker.
Sesongkort, junior kr. 1.100 (14 - 19 år)
Camping sesong, kr. 1.200​

Døgnkort (begrenset antall)

  • Juni, halvdøgn kl. 16 til 24, man - fre, kr. 200 (kun ettermiddag, ikke formiddagskort)
  • Juni, heldøgn, kr. 250
  • Juli og august halvdøgn kl. 16 til 24, man - fre, kr. 250 (kun ettermiddag, ikke formiddagskort)​
  • Juli og ​august, heldøgn kr. 300​ NB! Døgnkort gjelder ikke fiske på Stranda, dette er forbeholdt de som har sesongkort.

SJFF kan tilby laksefiske på fire vald i Numedalslågen, "Utklev Mellom" på elvas østside, og Stranda, Steinsholtlågen og "Steinsholt Syd" på vestsiden.

2016-06-21 Kåre Gustavsen 8,5 kg web.jpeg
Kåre Gustavsen med fangst

 

379670694_1406986383213943_969213372904774941_n (1).jpg

Kontaktperson: Dan C. Eckholm

Våre vann.

Vannet vi forvalter består av flere sammensatte vann på Vindfjell. Herunder Breivann, Svartvann, Misuringsvann og Langevann og det er fritt fiske i alle når man løser fiskekort. Med båt kan du nå alle kriker og kroker i dette store, flotte vannet. Det er bompenger opp til Vindfjell, som du betaler på nett. Dettte er beskrevet under 'hytte'.

 

380227759_1002502617739477_3726454388841642516_n (1).jpg

Båt.

Sandefjord JFF har i dag 3 båter liggende nedenfor Svartvannsetra til fri benyttelse for medlemmer av foreningen. Årer og åregafler hentes i vedskjulet på setervollen, båtnøkler henger inne på Svartvannsetra. Årer og nøkler legges/henges tilbake etter bruk.

Det ligger ikke redningsvester på hytta, så dette må en ta med selv. Det er alltid anbefalt med redningsvest på/ved vann og sjø!

Arter.

Det er både Ørret og Abbor i vanna på Vindfjell. Det er tatt stor ørret, og det er nok av fisk å ta av! Ørret på 500-1000 gram tilhører ikke sjeldenhetene. 

Fiskekort.

Det henger Vipps QR koder på info tavlen på venstre side av plassen når du kommer kjørende ned til Breivann. Det henger også Vipps QR kode ved båtplassen vår. 

Fiskekart.

Lenke til kart:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1EdgE_X56tgIt0xe_vnZrqHwFGxmeRdw&usp=sharing

 

Skitt fiske!

 

 

Kontaktperson Annik Wågnes, tlf 917 44 219

Årsberetning 2021

I 2021 ble det i sjøørretgruppa ikke foretatt noen former for feltarbeid grunnet sykdom og covid-restriksjoner. Vi håper nå på et produktivt år i 2022. Vi mangler stadig arbeidskrefter i gruppa, derfor ble vi positivt overrasket da vi ble kontaktet av Naturvernforbundet med forespørsel om et eventuelt samarbeid og bistand i sjøørret-prosjektet. Dette er noe vi ser fram mot i det nye året. Sjøørretgruppa består av 2 faste medlemmer. Vårt arbeid baseres på samarbeid med ungdomsutvalget og andre ildsjeler i SJFF, samt eksterne krefter, bla. fra skoleverket når dette er mulig og ønskelig. Dette har også vært en praksis som har fungert bra over en tid. Sjøørretgruppas overordnede mål og arbeidsfelt er restaurering og vedlikehold av gytebekker i Sandefjord og omegn. Dette krever innsats og tilrettelegging, og er et vedvarende arbeid i tett bevokste områder. Vårt hovedfokus har derfor i de senere år vært Unnebergbekken som trenger jevnlig oppfølging, som fjerning av trær og annet virke som er til hindrer for sjøørretens oppgang, utbedring av gyteplasser, samt utlegging av ny gytegrus hvor dette er nødvendig etter mange års sedimentering og forfall. Vi er engasjert i Sjøørretprosjektet i Vestfold, hvor vi har med to representanter. Vi satser fortsatt på god kommunikasjon med offentlige etater som er involvert i vannrelaterte spørsmål og problemstillinger. Som forening og spesialisert gruppe søker vi også i fremtiden å være aktivt representert ved konferanser, samlinger og møter gjeldende vannrelaterte spørsmål, og delta i store og små prosjekter til sjøørretens og vannmiljøets fremme. Sjøørretgruppa i Sandefjord Jeger & Fiskerforening vil fortsatt være en av pådriverne for kultiveringstiltak innenfor Sandefjord og omegns vannområder, og bidra til bevaring av sjøørretens oppvekstområder i bekk og sjø, slik at denne viktige og populære sportsfisken også bevares som art i fremtiden. Det er fra tidligere fremmet et forslag fra gruppa til Statsforvalterens kontor om en økning av minstemål og utvidelse av fredningssoner ved elv og bekkeløp. Dette er et godt tiltak som vi nok får se resultat av etter gjennomgang av regelverket hos Statsforvalteren. GOD POLICY! Slipp alltid ut sjøørret som er under minstemålet. Likeledes tynn fisk som ikke har spist seg opp etter høstens gyting. Utgytt fisk er ikke god mat! Vi søker stadig etter nye medlemmer. Er du fiskegal og miljøbevisst så er du velkommen til et hyggelig og sosialt miljø i sjøørretgruppa hvor fiskegalskapen råder. Det er et engasjerende og givende arbeid vi driver i foreningen. I felten er det alltid tid til litt samvær ved bålet med grilling og samtaler.

Ellers har vi i fremtiden planer om å være enda mer aktive i det praktiske sjøørretfisket på forenings-nivå.

Sjøørretgruppa har i 2021 bestått av: Vidar Numme (leder) og Knut Arvid Numme (vara).

For sjøørretgruppa

Vidar Numme

 

Årsberetning 2020

Sjøørretgruppas aktiviteter i første halvdel av 2020 ble begrenset av lite frost, nedbør, flom og vannsyke jorder, noe som hindret framkjøring av 20 tonn gytegrus fra forrige år. Gårdbruker Gunnar Reppesgård stilte seg velvillig og disponibel, i år som i fjor, og ved hjelp av hans traktor ble grusen omsider transportert og satt ut langs bekken. På tilgjengelige steder ble den lagt på plass direkte, men ikke raket ut. Senere ble grusen, uten Sandefjord Jeger- og Fiskeforenings kunnskap, lagt ut med gravemaskin, på initiativ fra SFAL, Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk.

Ellers ble det utført flere opprenskinger i bekken. En del av dette ble utført av gruppas egne medlemmer, og en del ved innsats fra naturfagelever ved Moe skole. Store røtter, tømmerstokker og trær ble kuttet med motorsag og fjernet med traktorvinsj og for hånd. Noen klasseturer til åstedet, med natur og miljøgruppa ved Moe skole, resulterte også nærmest i et parkmiljø langs deler av bekken.

Sjøørretgruppa har i 2020 bestått av:

Vidar Numme (leder) og Knut Arvid Numme (vara).

For sjøørretgruppa

Vidar Numme

 

Årsberetning 2019 

Sjøørretgruppa bestilte og mottok 30 tonn gytegrus til prosjektene i Unnebergbekken i 2019. Grunnet mye nedbør, med påfølgende flom og vannsyke jorder har fremkommeligheten med traktor vært begrenset. En utvidet bruk av tungt maskineri har vært begrenset, noe som ellers på kort tid ville skape store ødeleggelser på jorder og dyrkbar mark. Vi er så heldige i gruppa som har en enestående behjelpelig grunneier Gunnar Reppesgård, som undertegnede holder jevnlig kontakt med. Han har selv et ønske om å gjøre noe i bekken. Han stiller opp rett som det er når det trengs, stiller traktor til rådighet, og er ellers positiv og til stor hjelp i arbeidet i og rundt bekken. Vi rakk å legge ut 10 tonn grus kort etter mottak, men 20 tonn står ennå på vent. Skilt er plassert ut og markerer hvor grusen skal settes ut, men frosten har pr. nyttår uteblitt. Derfor får vi håpe på noen virkelig kalde frostnetter fremover.

Sjøørretgruppa har i 2019 bestått av:

Vidar Numme (leder) og Knut Arvid Numme (vara).

For sjøørretgruppa

Vidar Numme

 

Årsberetning 2018

Året som gikk førte med seg ekstrem tørke. Med lite og nesten stillestående vann i Unnebergbekken gikk dette trolig hardt ut over yngel bestanden. Utviklingen ble daglig fulgt opp av vårt seniormedlem Inge Nyhaug som bor like ved bekken. Han kunne derfor holde undertegnede orientert om tilstanden minst to ganger i uken.

Undertegnede brukte da også mye tid og energi i sommerferien i den verste ferieavviklingen med telefonering frem og tilbake mellom brannvesen og kommunale etater for om mulig å få tilført vann til bekken. Noe som har vært en grei sak ved tidligere episoder, men tidene forandrer seg. Vi fikk omsider avslag med den begrunnelse av at grunnvannet allerede var på et faretruende lavt nivå. Utslipp av vann i øvre deler av bekken ville forsvinne i grunnen før det hadde noen effekt.

Vannivået stabiliserte seg ikke før i skiftet august og september. Dette er en av grunnene til at vi i et samlet styre i foreningen og sjøørretgruppa valgte å ikke belaste yngelbestanden ytterligere med utlegging av grus i 2018.

Ellers ble det foretatt noen tiltak for fremkommeligheten til sjøørreten. Vannspeilet ble hevet i Mølledammen ved forsterkning og tetting av naturlig eksisterende hinder. Dette har forenklet oppgangen.

Sommerens tørke gjorde det enkelt for en aktiv bever å bygge en solid demning oppe ved Hjertås. Vannivået ovenfor var så høyt at vannet var i ferd med å flyte inn over jordet i overkant. Beveren holdt på med forsterkninger med jord og leire da vi fikk fjernet den. Med hjelp av 16 skoleelever iført vadebukser og med tau ble ikke demningen liggende.

Ellers har vi gjennom året også fjernet en del vegetasjon og trær i og langs elven, se bilder under.

Undertegnede har også deltatt i informasjonsmøte ved fylkeskommunens kontor i Vestfold, i regi av fylkesmannen i Vestfold, vedrørende retningslinjer for kultiverings aktivitet for ferskvannsfisk i Buskerud/Vestfold.

Sjøørretgruppa har i 2018 bestått av:

Vidar Numme (leder) og Knut Arvid Numme (vara).

Regnskap

For sjøørretgruppas regnskap vises det til foreningens regnskap.

For sjøørretgruppa

​Vidar Numme​

Regler
Viktige regler
Det er kun tillatt å ta sjøørret som er minimum 35 cm. Fisken slippes varsomt ut igjen.
Det er forbudt å fiske innenfor 100 m fra elvemunningen i sjøørret/lakseførende vassdrag.

Viktige anbefalinger
Tynne fisker har lite mat, smaker ikke godt og bør slippes varsomt ut for å bevare stammen.

Sesong
Disse stedene vil stort sett fungere gjennom hele året, men best om vår (6-12 grader i vannet) og høst. Om sommeren jakter de på dypere vann, men i nærheten av nevnte steder.
 

Sjøørret (2).jpg

Steder

Asnes/Korsvika
På innsiden av campingen om våren og lenger ut om sommeren

Brunstad
Vanskelig tilgjengelig til tider, men øst for badestranda er det fler flotte steder. Leopardbunn.

Melsomvik
Øst for badestranda med flott leopardbunn, fisk året gjennom.

Granholmen
Sydsiden og sydøst siden. Det står også fisk mellom øya og land men det er stor sett kun småfisk.  Gode muligheter om tidlig morgen og kveld.

Grubesand
Langt stykke med godt fiske langs land. Står fisk på kanten av møllabakken.

Skjellvika
200 meter syd for badeplassen er det flere flotte spotter.

Slottsvika
Innerst mot campingen, flott leopardbunn med gode  muligheter.

Storøya (Saltholmen)
Storøya er en kjent, og god fiskeplass, men der er det nå utvidet fredningssone. På østsiden av Saltholmen, Søndre Uleholmen, og Uleholmen er det muligheter. (Se fig.)

Storøya.png
Fig

Stub
Rett ut for parkeringen ved innkjøringen til Leif Weldingsvei. Fungerer best om våren.

Yxenøy/Trubersund
Veldig flott sted, men ikke mye plass å fiske på. Sjøen kan være tøff her.

Sjøørretkart_SJFF.jpg
Stedene nevnt ovenfor


 

'Fiskesommer 2021' i regi Sandefjord Jeger- og fiskerforening ble avviklet på Svinessaga, Sandefjord Turistforening sitt sted ved Goksjø.

En drøss med barn og foreldre fikk boltre seg med meitestenger, kanoer og vannlek. Alle fikk premie!

Nok et velsmurt arrangement, mye takket være organisator Raimon Igelkjøn, og ivrige ildsjeler som står på år etter år. Foreningen fikk mange nye medlemmer, både store og små.

Årsberetning 2022

Med pandemien litt mer på avstand, og større forutsigbarhet i framtidig planlegging, åpnet det seg noen flere muligheter for et høyere aktivitetsnivå i fiskeutvalget. Undertegnede har, i samarbeid med allestedsnærværende sekretær/nestleder i gruppa, Annik Wågnes, gjort det mulig å prøve ut en god del aktiviteter innad i foreningen og på kryss av noen grupper, med flott resultat. Dette uten så stor tilgang av menneskelige ressurser, hvilket vi håper å kunne forandre på i 2023, med den kraftige økningen i medlemsmassen.

Av hendelser og aktuelle saker som har vært på dagsorden i 2022 kan nevnes:

I mars og april holdt undertegnede 4 godt besøkte kvelder med fluebinding i ungdomsgruppa.

28.4 - 12.5 holdt undertegnede 3 bra besøkte kurskvelder i fluekasting, med servering av kaffe, mineralvann og pølser fra grillen på Pukkestad.

Ved årsmøtet 2022 ble det vedtatt et gjenopplivingsforsøk av sjøfiskegruppa. Undertegnede og nestleder Annik Wågnes i fiskeutvalget ble enig om å bruke kvinneutvalget som forsøkskanin, hvis interessen var til stede, i et forsøk på en revitalisering av denne gruppa. I påsken, den 18.4, arrangerte vi sjøfisketur etter flyndre på Grubesand. Rundt 18 kvinner og et par menn stilte opp. Det var nok en uke for tidlig, men noen flyndrer ble det, og særlig hyggelig var det for et nytt kvinnelig medlem som ikke hadde fått fisk tidligere. Ellers ble det servert nydelig oppvarmet mat på bål, laks m/tilbehør, fra Anniks nennsomme hånd. Fiskeutvalget ønsker å gjøre et bredere framstøt i sjøfiskegruppa, men trenger villige krefter til utførelsen, kanskje på tvers av fiskegruppene, hvis sjøfiskegruppa fortsatt skal bestå under disse magre fisketider. Undertegnede har brukt 2022 som et prøveår og derved gjort seg noen tanker og planer om fisketurer etter ikke-truede arter som lyr, sei, makrell, berggylte, horngjel og flyndre. Alle disse artene tar også mer enn villig på flue, ofte som bifangst til sjøørret.

Neste større hendelse foregikk også på Grubesand. Barnas og ungdommens dag ble en suksess. Vi viste et så stort spekter av fiske som det vel var mulig med utålmodige barn, og med altfor kort tid til rådighet. Det ble arrangert knutekurs og kastekurs. det ble forklart om forskjellige agn, naturlig som kunstig, opphengere, fluer osv. Når sjøfisket ikke lenger er som det var, er det godt å kunne ty til rikelig med pølser, brus og snacks, men det ble da noen flyndrer og småfisk. Det var ellers rikelige muligheter for å lære fluekasting, eller forbedring av kasteteknikk med både fluestang og slukstang. Mange foreldre stilte opp, i tillegg til foreningens mange frivillige. Denne dagen hadde vi også fint besøk av journalist Torgeir Wittersø Skancke fra Norges Jeger- og Fiskerforbund. Flere barn ble intervjuet og avbildet, og samtidig fikk foreningen flott omtale i Jakt og Fiske.

Undertegnede ble i mai kontaktet vedrørende reduserte fiskebestander, eller total uteblivelse av disse. Henvendelsen kom fra forskningsinstituttet Salt Lofoten AS, presentert ved en ung og lovende marinbiolog ved navn Malin Jacob. Det ble en lang og fruktbar samtale, hun fikk innsikt i en 40+ år lang historie om årlige algeoppblomstringer kombinert med historier om overfiske. En historie som hun ikke hadde noen ide om, og som hun selv sa ga henne noe å tenke på. Vi får håpe hun bringer det videre til rette instans.

Vi fikk noe senere en forespørsel innad i foreningen om kartlegging og markering av nye sonegrenser for sjøørret. Saken har tatt litt tid, men forventes å være løst hos kartkontoret/kommunen i Sandefjord i løpet av våren 2023. Klarsignal er gitt/bekreftet av et av våre medlemmer. De nye sonekartene vil senere monteres langs alle aktuelle sjøørretplasser i Sandefjord-distriktet.

I juni ble undertegnede, sammen med leder i Sandefjord JFF, forespurt om å holde 2 halvdags kurs ved Breidablikk ungdomsskole, som innledning til skolens nystartede friluftsfag. Leder informerte om SJFFs aktiviteter.

Undertegnede m/ekstern assistent underviste i bruk av flere typer fiskeutstyr og bruksområder, samt tilhørende fisketeknikker. Skolen benyttet eget utstyr, og fikk låne foreningens utstyr, som var mer adekvat i forholdet til bruk og kontrollert kasting. Det ble arrangert konkurranse i lengde- og presisjonskast på skolens idrettsbane. Det ble senere delt ut premier i form av capser med foreningens logo. Skolen ytret sterkt ønske om mer fysisk bistand i fremtiden, da interessen er stor og deres tilgjengelige ressurser er små. Dette er noe vi kan være villige til å bistå med i fremtiden.

I juni deltok undertegnede, på vegne av fiskeutvalget og sjøørretgruppa i SJFF, ved et sjøørretseminar på Ilene fuglereservat. Arrangør var NJFF Vestfold og Roar Kjølås (rosa reke) var en av foredragsholderne. Øystein Cock Rønning var også til stede, sammen med ledere og andre aktive i sjøørretprosjektene i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Horten. Treffet ga mange nye innspill og nyttige kontakter med lang erfaring innen kultivering. Seminaret dreiet seg i hovedsak om rett kalibrering, mengde og plassering av grus ved restaurering eller etablering av ny gyteplass, inkludert oppvekstkamre for å hindre overbefolkning med påfølgende fiskedød grunnet manglende tilgang av føde.

Den årlige Fiskesommer for barn i august gikk som smurt med godt oppmøte. Mye abbor og annen fisk ble tatt fra brygge og båt ved Turistforeningens anlegg på Svinessaga. Denne årlige begivenheten inspirerer stadig flere barn og unge. Konkurranse med fine premier og gratis utstyr, pølser og brus, samt mingling med andre likesinnede ser fortsatt ut til å ha en meget positiv innvirkning på økningen av familiemedlemskap i foreningen.

Ellers ble det gjort avtale om leie av idrettshallen i Bugården mot et lite gebyr som foreningen betaler, for innendørs fluekasting og annet i forbindelse med dette. Nærmere datoer og tider framkommer når agendaen for 2023 er på plass.

I slutten av september ble undertegnede kontaktet av et av styremedlemmene i Breivannøya hytteforening som fortsatt ønsker å støtte SJFF i kultiveringsaktiviteter i området. De ytret også et særlig ønske om å få være aktivt med i kultiveringsprosjekter som tynningsfiske av ørret og abbor, dersom SJFF er villig til å stille med noen garn og ruser. Dette kan være et godt bidrag til vårt kultiveringsarbeid. Men før vi har en løsning på ledervervet i ørretgruppa legger vi saken i bero.

Ørretgruppa har i 2022 ikke hatt noen leder, etter at han valgte å trekke seg etter mange år som leder. Han har gjort en fremragende innsats for foreningens kultiveringsarbeid.

Det siste året har det ikke vært noe kultiveringsarbeid utover det at noen vannprøver er tatt, etter ønske fra Statsforvalteren. I forbindelse med dette har undertegnede ytret ønske om et nytt isfiske-NM på Breivann, men det har blitt liggende i bero. Forrige NM bidro med over 600 kilo abbor fanget på en dag. Med en snittvekt på 40 -50 gram blir det mange fisk.

Det vises for øvrig til årsrapporter fra undergruppene når det gjelder detaljer i deres aktiviteter i 2022.

Fiskeutvalget har i 2022 bestått av:

Vidar Numme (leder), Annik Wågnes (vara), Leif Eriksen (laksegruppa), Vidar Numme (sjøørretgruppa), Ole Petter Elvestad (ørretgruppa) og Hans Petter Evensen (svartåakomiteen).

For sjøfiskegruppa er det ennå ikke funnet noen leder, vi fortsetter arbeidet i 2023.

For fiskeutvalget

Vidar Numme/Annik Wågnes

 

Årsberetning 2020

Året 2020 ble et spesielt år. De fleste aktiviteter i fiskeutvalget ble avlyst når korona-pandemien ble et faktum i mars måned. Fra fiskeutvalgets ståsted innbefattet dette kun noen planlagte drop-in møter med blant annet Morten Harangen og et foredrag om sjøørretfiske.

Styremøtene ble i denne perioden valgt å ta over video, noe som fungerte utmerket og som vi etter hvert ble flinkere til. Etter hvert som vi nærmet oss sommeren gikk smittetallene ned og vi kunne etter hvert gjennomføre fysiske møter. Noen aktiviteter kunne også gjennomføres og nye kunne planlegges, men sommerferien stod for tur slik at dette ble lagt på is til etter sommeren.

Fiskesommer var planlagt til midten av august, rett før skolestart. Tross synkende smittetall valgte vi allikevel å avlyse. Det viste seg å være lurt og i tråd med forventninger rundt omkring. Styret tok valget basert på at en slik aktivitet ville samle mange mennesker og smittesporing ville vært vanskelig.

Det er som regel ikke mange aktiviteter fra fiskeutvalget utover høsten. Samtidig så kom pandemi-bølge nummer 2 som bidro til å sette en stopper på eventuelle aktiviteter. Fiskeutvalget håper på lysere tider i 2021 og dermed muligheten for å planlegge morsomme og spennende aktiviteter utover våren.

Det vises for øvrig til årsrapportene fra undergruppene når det gjelder detaljer i deres aktiviteter i 2020.

Fiskeutvalget har i 2020 bestått av:

Raimon Igelkjøn (leder), Tor Inge Baldersheim (vara),

Leif Eriksen (laksegruppa), Vidar Numme (sjøørretgruppa), Ole Petter Elvestad (ørretgruppa), Hans Petter Evensen (svartåakomitéen) og Lars Kristian Taraldsen (sjøfiskegruppa).

For fiskeutvalget

Raimon Igelkjøn

 

Årsberetning 2019

I forhold til året 2018, og tørken vi da har kunnet bevitne, har året 2019 vært et mer 'normalt' år. Spesielt av året kan det nevnes at det har vært stor satsning på villaksen med den internasjonale kampanjen 'Villaksens år 2019'.

Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) vedtok at 2019 skulle være det internasjonale året for villaksen, og at dette skulle feires både lokalt og sentralt i Norge. Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund takket ja til Miljødirektoratets tilbud om å arrangere og koordinere markeringen her i landet.

Dessverre gikk vi glipp av tilskudd vi kunne søke om til lokale aktiviteter for å markere «Villaksens år 2019». Allikevel arrangerte vi et «drop in» møte med Morten Harangen som foreleser. Han tok oss gjennom et to timers langt foredrag om gode laksehistorier og forvaltning av villaksen, fra Scotland til Numedalslågen. Morten Harangen kommer tilbake til oss litt ut på våren.

Fiskeskolen gikk sin gang første helgen i august, med stor suksess, og vi tar selvfølgelig opp denne tradisjonen også i 2020.

Fiskeutvalget har jobbet med planer omkring predatorfiske og luftet en mulighet for å danne en gruppe her. Dette er også satt i sammenheng med samarbeid med Emma Becker og forvaltning av Akersvannet. Vi fortsetter med arbeid og planlegging i 2020.

Fiskeutvalget har også vært engasjert i hummerfredningsdiskusjonen blant dykkerne i Sandefjord. Vi har deltatt som en nøytral part og følger debatten mellom yrkes-/næringsfiskere og Sandefjord dykkerklubben, Fjorden.

Det vises for øvrig til årsrapportene fra undergruppene når det gjelder detaljer i deres aktiviteter i 2019.

Fiskeutvalget har i 2019 bestått av:

Raimon Igelkjøn (leder), vara ikke valgt,

Leif Eriksen (laksegruppa), Vidar Numme (sjøørretgruppa), Ole Petter Elvestad (ørretgruppa), Hans Petter Evensen (svartåakomitéen) og Lars Kristian Taraldsen (sjøfiskegruppa).

For fiskeutvalget

Raimon Igelkjøn

 

Årsberetning 2018

Det vises til årsrapportene fra undergruppene når det gjelder detaljer i gruppenes aktiviteter i 2018.

Svartåakomiteen har som vanlig hatt høy aktivitet og dugnadsånd, med prøvefiske, rusefiske, og bygging av gapahuker til allmenn utnyttelse.

Ørretgruppa har i 2018 inngått ny avtale med Treschow Fritzøe om forvaltning av Breivannsområdet.

Den ekstreme varme og tørre sommeren førte til stagnering av laksefisket i Lågen. Tørken og varmen førte også til bekymring for overlevelsen til yngel og smolt i gytebekkene. Vi besluttet å ikke gjøre noen inngrep i bekkefarene, for å unngå sedimentering og ytterligere yngeldød. Befaringer i bekkene etter sommeren viser at overlevelsen har vært høyere enn forventet. Vi håper at sommeren 2019 blir mer normal, både for laks, sjøørret og ørret.

Det har vært snakk om fredning i saltvannsfiske, på grunn av situasjonen for kysttorsken. Det kan jo påvirke utøvelsen av sjøfisket og eventuelle sjøfiskekonkurranser. Det gjenstår å se hva som blir realitetene rundt dette.

 

Fiskeutvalget har i 2018 bestått av:

Knut Arvid Numme (leder), Per Øystein Østerud (vara),

Leif Eriksen (laksegruppa), Vidar Numme (sjøørretgruppa), Ole Petter Elvestad (ørretgruppa),

Hans Petter Evensen (Svartåakomiteen) og Carl Andreas Gulbrandsen (sjøfiskegruppa).

Regnskap

For fiskeutvalgets regnskap vises det til foreningens regnskap.

For fiskeutvalget

Knut Arvid Numme​