MENY hamburgermeny Close-menu button

Styret

Silje Låveg

Leder

Bjarne Oppegård

Nestleder

Odd Erik Vollaug

Hytteansvarlig

Robert Nordbakken

Kasserer

Øyvind Lajord Oppegård

Leder skyteutvalg

Marte Yvonne Hoff

Jegerprøven kontaktperson

Marte Yvonne Hoff

Studieansvarlig

Jarl Magne Grefstad

Leder jaktutvalg

Snorre Nordal Ormseth

Leder fiskeutvalg

Lars Erik Løvmyr

Sekretær

Stiftet 1922
Vedtatt endring 22.2.2001 ‐ med virkning fra samme dato.
Vedtatt endring 23.2.2006 ‐ med virkning fra samme dato.
Vedtatt endring 21.2.2013 ‐ med virkning fra samme dato.
Vedtatt endring 25.2.2016 ‐ med virkning fra samme dato.

§ 1. Navn og tilslutning
Foreningens navn er Bjerke Jeger‐ og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger‐ og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

§ 2. Formål
Foreningens formål er:

Å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.
Å knytte jegere, fiskere og andre sammen i felles arbeid for å øke vilt‐ og fiskebestandene i Bjørke og Steinsgård sokn ved tiltak på vilt‐ og fiskestellets område.
Å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.
Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske.
Å innarbeide respekt for jakt‐, fiske‐ og friluftslovgivningen hos allmennheten.
Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
Å arbeide for bedre jakthunder og ettersøkshunder.
Å drive aktivt ungdoms‐ og utdanningsarbeid.
Å arbeide for å etablere medlemsfordeler.
Å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

§ 3. Medlemskap
Enhver person som er interessert i jakt, fiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av foreningen. Foreningen består av tilsvarende medlemskategorier som NJFF til enhver tid har.
Utmelding skal meldes skriftlig til foreningen innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.

Styret kan nekte å ta opp medlemmer som tidligere har forbrutt seg mot jakt‐ og fiskelovgivningen, har vært suspendert, eller på annen måte ved sin adferd har skadet foreningen.

§ 4. Medlemmenes rettigheter og plikter
Medlemsrettigheter oppnås forutsatt at årskontingent er betalt.

Medlemmer skal ha fortrinn til og gunstigere vilkår for de godene som foreningen tilbyr.

Medlemmene forplikter seg til å ta imot valg til verv innenfor JFF‐organisasjonen, men kan nekte å ta imot verv for like lang tid som vedkommende har fungert. Videre plikter medlemmene å overholde foreningens lover og vedtak, samt offentlig lovgivning. Medlemmene plikter umiddelbart å rapportere til styret om alle tilfeller av ulovlig jakt, fangst eller fiske som de blir kjent med.

§ 5. Foreningens organer
Foreningens ledende organer er:
1. Ordinært årsmøte (generalforsamling)
2. Ekstraordinært årsmøte
3. Styret
4. Årsmøtevalgte utvalg

§ 6. Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. mars. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Styrets forslag til dagsorden skal vedlegges innkallingen. Innkallingen skal foregå skriftlig og personlig til medlemmene.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal sendes skriftlig til styret innen 15. januar. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan ikke avgjøres på møtet med mindre styret foreslår at saken fremmes, og slikt forslag vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:
1.  Konstituering av årsmøtet.
2.  Godkjenning av innkalling.
3.  Godkjenning av dagsorden.
4.  Valg av ordstyrer.
5.  Valg av årsmøtesekretær.
6.  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
7.  Årsberetning fra siste kalenderår.
8.  Regnskap fra siste kalenderår.
9.  Budsjettforslag for kommende år.
10. Fastsetting av medlemskontingent til foreningen.
11. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
12. Valg av medlemmer til utvalg og arrangementskomite.
13. Valg av to revisorer.
14. Valg av valgkomite.
15. Andre saker som er oppført på dagsorden.
         Eventuelle saker utenom foreslått dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling.
16. Utnevning av æresmedlemmer og bærere av hederstegn i sølv etter forslag fra styret.

Alle valg gjelder for to år av gangen. Saker på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall utenom der disse vedtektene bestemmer noe annet. Personvalg der det er forslag til flere kandidater, skal skje skriftlig. Øvrige avstemminger skal skje skriftlig når noen av de frammøtte krever det. Ved avstemminger har hvert frammøtt medlem bare en stemme. Ingen kan la seg representere ved fullmakt. Stemmelikhet ved valg skal avgjøres ved loddtrekning. Ellers gjør ordstyrers stemme utslaget.

Inntil 2 representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjonen har rett til å være til stede på årsmøtet med talerett.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret bestemmer det eller når dette kreves av minst 30 medlemmer.

Det innkalles med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Møtet skal gjennomføres etter samme bestemmelser som for ordinært årsmøte.

§ 8. Styret
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ledere i utvalgene, barne‐ og ungdomskontakt, kommunikasjons‐ og studieleder og tre varamedlemmer i nummerrekkefølge. Daglig drift av foreningen ivaretas av et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder sekretær og kasserer. 1. varamedlem innkalles fast til styremøtene. Medlemmer av AU kan kun ha ett styreverv.

Styremøter blir holdt når lederen fastsetter det eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall avgjør lederens stemme utfallet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

§ 9. Styrets oppgaver
Styret skal:
- Verne om foreningens interesser, følge opp årsmøtevedtak og overordnede bestemmelser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
- Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen i siste kalenderår, revidert regnskap for siste kalenderår og budsjettforslag for kommende år.
- Arbeide for at foreningen til enhver tid har tilgang til jaktterreng og fiskemuligheter i nærområdet.
- Oppnevne nødvendig antall jakt/fiskeoppsyn.
- Utnevne nødvendige arbeidsgrupper/komiteer som kommer i tillegg til de årsmøtevalgte organene. Leder for disse arbeidsgruppene/komiteene kan innkalles til styremøter etter
behov.
- Avgjøre om innrapportert ulovlig jakt og fiske skal anmeldes.
- Organisere salg av jakt‐ og fiskekort.
- Utarbeide instruks for utvalg, arbeidsgrupper/komiteer, oppsyn, mv.
- Ha oversikt over medlemsregister og holde orden på foreningens arkiv.
- Framlegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer og bærere av hederstegn i sølv.

Leder har overordnet lederansvar i styret. Nestleder er lederens stedfortreder og skal forøvrig ha ansvar for jakt‐/ fiskeoppsynsvirksomheten. Sekretæren skal være kontaktperson for arrangementskomiteen. Øvrige styremedlemmer har ansvarsområder som følger av vedkommendes funksjon i henhold til valg.

§ 10. Årsmøtevalgte utvalg, spesialverv og komiteer
Lederne av utvalg nevnt under punktene 1 ‐ 5 inngår som faste styremedlemmer.

1. Fiskeutvalget
Fiskeutvalget består av leder og minimum 6 utvalgsmedlemmer.

Oppgavene til fiskeutvalget er å:
Planlegge og sette i verk fornuftige fiskestelltiltak.
Følge opp fiskeoppsynsvirksomheten.
Legge de praktiske forholdene til rette for best mulig utøvelse av sportsfiske.
Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvar for.
Sende beretning om arbeidet i det foregående år til styret.
Sende budsjettforslag for kommende år til styret.

2. Jaktutvalget
Jaktutvalget består av leder og minimum 5 utvalgsmedlemmer.

Oppgavene til jaktutvalget er å:
Planlegge og sette i verk fornuftige viltstelltiltak.
Følge opp jaktoppsynsvirksomheten.
Legge de praktiske forholdene til rette for best mulig jaktutøvelse.
Planlegge og gjennomføre tiltak for jakthundarbeide, herunder dressur, arbeid med ettersøkshunder m.m.
Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvar for.
Sende beretning om arbeidet i det foregående år til styret.
Sende budsjettforslag for kommende år til styret.

3. Jaktskyteutvalget
Jaktskyteutvalget består av leder og minimum 5 utvalgsmedlemmer.

Oppgavene til jaktskyteutvalget er å:
Planlegge og gjennomføre tiltak som gir medlemmene muligheter til treningsskyting med jaktvåpen.
Legge forholdene til rette for og gjennomføre skytekonkurranser o.l.
Drive opplæring og instruksjon i bruk av våpen.
Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvar for.
Sende beretning om arbeidet i det foregående år til styret.
Sende budsjettforslag for kommende år til styret.

4. Kommunikasjon‐ og Studieleder
Oppgavene til studieleder er å:
Utarbeide informasjon rettet mot foreningens eksterne og interne interessenter.
Oppdatere foreningens kommunikasjonskanaler.
Planlegge og gjennomføre tiltak til fremme for foreningens kursvirksomhet, herunder tilrettelegge for instruktører med nødvendig bistand for å få gjennomført ulike kurs m.m.
Ha løpende kontakt med studieforbund i forbindelse med søknader, rapporteringer osv.

5. Barne‐ og ungdomskontakt
Oppgavene til barne‐ og ungdomskontakten er å:
Være kontaktperson for barnehager og skoler i kommunen. Planlegge og gjennomføre aktiviteter i regi av Bjerke JFF rettet mot barn og ungdom.

6. Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen består av leder og minimum 3 utvalgsmedlemmer.

Oppgavene til arrangementskomiteen er å:
Planlegge og stå for praktisk gjennomføring av diverse arrangementer.

7. Valgkomiteen
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og har som oppgave å forberede valgene på årsmøtene. Dersom et eller flere medlemmer av hovedstyret, som etter avsluttet periode uten gjenvalg går ut av styret går den med lengst ansiennitet fra styret automatisk inn som medlem i valgkomiteen for tre år.

§ 11. Revisorer
Foreningen skal ha 2 revisorer som har som oppgave å revidere styrets regnskap for det enkelte kalenderår.

§ 12. Disiplinære tiltak
Medlem som gjør seg skyldig i overtredelse av jakt‐ og fiskelovgivningen eller på annen måte ved sin opptreden skader foreningen og dens formål, kan suspenderes eller ekskluderes fra foreningen. Slike avgjørelser kan treffes av styret. Avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet, som med 2/3 flertall fatter endelig vedtak. Resultatet av vedtaket skal umiddelbart meddeles NJFF ‐ Akershus og NJFF. Ved mindre overtredelser av foreningens regelverk kan styret ilegge gebyrer i samsvar med årsmøtevedtak.

§ 13. Vedtektsendringer
Endringer av foreningens vedtekter kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene.

§ 14. Utmelding av NJFF
Forslag om utmelding av NJFF krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene på to påfølgende ordinære årsmøter for å bli vedtatt.

§ 15. Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene på to påfølgende ordinære årsmøter for å bli vedtatt. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFF – Akershus til fremme av jakt‐ og fiskeinteressene i Bjørke og Steinsgård sokn i Nannestad kommune.

Våre viktigste målsettinger fram mot 2027! 

​​​​

1. Tilby attraktive jaktmuligheter​​

-Påvirke til god jaktutøvelse, rovviltfangst og jaktforvaltning. 

-Sikre at nye medlemmer og nyutdannede jegere får et godt tilbud gjennom opplæringsjakt og annen inkluderende jakt.

-Til enhver tid sikre at våre medlemmer har muligheter til å disponere best og størst mulig  jak​tterreng.

 

2. Tilby attraktive fiskemuligheter

-Til enhver tid gjøre vårt beste for å bevare ørretstammen vi har, i tillegg til å sikre best mulige fiskelokaliteter. 

-Drive god fiskeforvaltning med aktivt fiskestellarbeid.

-Kartlegge behov for og evt. jobbe for å etablere et eget fluefiskevann.

 


3. Gi barn og unge attraktive tilbud innen jakt og fiske

-Jobbe for at ethvert utvalg består av minimum 1 person under 20 år.

-Etablere og drifte en egen barne- og ungdomsgruppe bestående av 2 voksne personer og minimum 2 ungdommer.

-Etablere jakt- og fiskeskole for barn og unge.

 

4. Være en attraktiv lokalforening for jakt-, fiske- og friluftslivsinteresserte

-Utdanne flere egne instruktører så det til enhver tid er mange nok innen de ulike fagområdene.

-Øke aktiviteten på skytebanen med mulighet for utleie med instruktør. 

-Vi skal etablere en gruppe for våre senior-medlemmer (seniorgruppe) hvor de kan treffes til sosialt lag, dugnader og turer. 

-Gi attraktive tilbud til kvinner, eksempelvis egne jegerprøvekurs, kvinnekvelder på skytebanen, og damehelger. 

-Opprettholde tilbudet med sosiale og faglige arrangementer. 

 

5. God foreningsdrift

-Foreningen og tilbudene skal være godt kjent blant medlemmene og i lokalbefolkningen.

-Lage instrukser og oversikter over hvert enkelt utvalg og deres ansvarsoppgaver.

-Ha et velfungerende styre og utvalg.

-Sørge for en sunn og bærekraftig økonomi.

-Utrede muligheter for eget klubblokale/klubbhus.