Styret

Silje Låveg

Leder

Bjarne Oppegård

Nestleder

Odd Erik Vollaug

Hytteansvarlig

Robert Nordbakken

Kasserer

Øyvind Lajord Oppegård

Leder skyteutvalg

Henrik Williams

Studieansvarlig

Tom-Arne Ovrum

Leder fiskeutvalg

Jarl Magne Grefstad

Leder jaktutvalg

Nils Erik Solbakken

Sekretær

Vedtatt endring 22.2.2001 ‐ med virkning fra samme dato.
Vedtatt endring 23.2.2006 ‐ med virkning fra samme dato.
Vedtatt endring 21.2.2013 ‐ med virkning fra samme dato.
Vedtatt endring 25.2.2016 ‐ med virkning fra samme dato.

Vedtatt av foreningens årsmøte 16.02.2022.

Vedtektene er i henhold til vedtektnormen som ble vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte 14.11.2021.


§ 1. Navn
Foreningens  navn er Bjerke Jeger- og fiskerforening, heretter forkortet BJFF.


§ 2. Formål
Foreningen formål er det samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen  skal bygge på NJFFs gjeldende strategidokument.

Foreningens formål er:

Å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.
Å knytte jegere, fiskere og andre sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestandene i Bjørke og Steinsgård sokn ved tiltak på vilt- og fiskestellets område.
Å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.
Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske.
Å innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivningen hos allmennheten.
Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
Å arbeide for bedre jakthunder og ettersøkshunder.
Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
Å arbeide for å etablere medlemsfordeler.
Å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

§ 3. Medlemskap
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem. Foreningen/laget er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.
Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet. Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten er
betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.

Styret i foreningen/laget kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til NJFFs sentrale vedtekter.


§ 4. Medlemskontingent
Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og Representantskap. Betalt kontingent gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører besluttet andel til foreningen.


§ 5. Foreningens/lagets styrende organer

a)    Ordinært årsmøte
b)    Ekstraordinært årsmøte
c)    Styret

§ 6. Årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig sakliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest en uke før møtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:
1.    Konstituering av møtet
    Godkjenning av innkallingen    
    Godkjenning av dagsorden
    Godkjenning av forretningsorden Valg av ordstyrer    
    Valg av sekretær Valg av tellekorps
    Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen    
2.    Årsmelding fra siste kalenderår    
3.    Revidert regnskap fra siste kalenderår    
4.    Innkomne saker med styrets forslag til vedtak    
S.    Retningslinjer for foreningsdriften    
6.    Andre saker som styret har ført opp på dagsorden    
7.    Styrets forslag til årsplan og budsjett    
8.    Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.    
9.    Valg av styre i henhold til § 8    
10.    Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov    
11.    Valg av valgkomite på tre medlemmer    
12.    Valg av revisor(er}    
13.    Eventuell utnevning av æresmedlemmer
14.    Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm 
(Foreningen kan selv utvide temalisten ved behov.)

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende mer enn en stemme. Det er ikke rom for fullmakter.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.


§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte.
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.
Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

§ 8. Styret
Foreningen ledes av et styre på 9 medlemmer, samt 3 varamedlemmer og skal  velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. Styret består av årsmøtevalgt leder, nestleder, kasserer, sekretær, kommunikasjons- og studieleder, leder i jaktutvalget, leder i fiskeutvalget, leder i skyteutvalget og barne- og ungdomsansvarlig.

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen/laget og for de vedtak som gjøres.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.

§ 9. Styrets plikter
1.    Verne om foreningens/lagets interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og foreningens/lagets retningslinjer.
2.    Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen/laget.
3.    Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år.
4.    Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til NJFFs Forbundsstyre.
S.        Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
6.    Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.
7.    Ivareta foreningen/lagets arkiv.

Styret skal:
-    Verne om foreningens interesser, følge opp årsmøtevedtak og overordnede bestemmelser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
-    Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen i siste kalenderår, revidert regnskap for siste kalenderår og budsjettforslag for kommende år.
-    Arbeide for at foreningen til enhver tid har tilgang til jaktterreng og fiskemuligheter i nærområdet.
-    Oppnevne nødvendig antall jakt/fiskeoppsyn.
-    Utnevne nødvendige arbeidsgrupper/komiteer som kommer i tillegg til de årsmøtevalgte organene. Leder for disse arbeidsgruppene/komiteene kan innkalles til styremøter etter behov.
-    Avgjøre om innrapportert ulovlig jakt og fiske skal anmeldes.
-    Organisere salg av jakt- og fiskekort.
-    Utarbeide instruks for utvalg, arbeidsgrupper/komiteer, oppsyn, mv.
-    Ha oversikt over medlemsregister og holde orden på foreningens arkiv.
-    Framlegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer og bærere av hederstegn i sølv.

§ 10. Regnskap
Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.
Foreningen/laget dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for foreningen/laget blir påført i tjeneste.


§ 11. Vedtektsendringer
Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved endringer i vedtektnormen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine vedtekter på førstkommende ordinære årsmøte.
Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.

§ 12. Domsutvalg
Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale vedtekter og normer.

§ 13. Utmelding av NJFF
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.

Dersom foreningen/laget trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens/lagets eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området.

§ 14. Oppløsning av foreningen/laget
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at midlene skaI disponeres av NJFFs regionlag ti I fremme for forbundets formåI i kommunen eller distriktet.

Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets styre å
beslutte oppløsning.

Våre viktigste målsettinger fram mot 2027! 

​​​​

1. Tilby attraktive jaktmuligheter​​

-Påvirke til god jaktutøvelse, rovviltfangst og jaktforvaltning. 

-Sikre at nye medlemmer og nyutdannede jegere får et godt tilbud gjennom opplæringsjakt og annen inkluderende jakt.

-Til enhver tid sikre at våre medlemmer har muligheter til å disponere best og størst mulig jak​tterreng.

 

2. Tilby attraktive fiskemuligheter

-Til enhver tid gjøre vårt beste for å bevare ørretstammen vi har, i tillegg til å sikre best mulige fiskelokaliteter. 

-Drive god fiskeforvaltning med aktivt fiskestellarbeid.

-Kartlegge behov for og evt. jobbe for å etablere et eget fluefiskevann.

 


3. Gi barn og unge attraktive tilbud innen jakt og fiske

-Jobbe for at ethvert utvalg består av minimum 1 person under 20 år.

-Etablere og drifte en egen barne- og ungdomsgruppe bestående av 2 voksne personer og minimum 2 ungdommer.

-Etablere jakt- og fiskeskole for barn og unge.

 

4. Være en attraktiv lokalforening for jakt-, fiske- og friluftslivsinteresserte

-Utdanne flere egne instruktører så det til enhver tid er mange nok innen de ulike fagområdene.

-Øke aktiviteten på skytebanen med mulighet for utleie med instruktør. 

-Vi skal etablere en gruppe for våre senior-medlemmer (seniorgruppe) hvor de kan treffes til sosialt lag, dugnader og turer. 

-Gi attraktive tilbud til kvinner, eksempelvis egne jegerprøvekurs, kvinnekvelder på skytebanen, og damehelger. 

-Opprettholde tilbudet med sosiale og faglige arrangementer. 

 

5. God foreningsdrift

-Foreningen og tilbudene skal være godt kjent blant medlemmene og i lokalbefolkningen.

-Lage instrukser og oversikter over hvert enkelt utvalg og deres ansvarsoppgaver.

-Ha et velfungerende styre og utvalg.

-Sørge for en sunn og bærekraftig økonomi.

-Utrede muligheter for eget klubblokale/klubbhus.