Av Andreas Haldorsen – Eget verk, CC BY-SA 4.0

Vedtekter

Publisert: 18. juli 2021 kl. 12.10

Sist oppdatert: 19. mars 2023 kl. 10.51

Vedtekter for Oppegård Jeger- og Fiskerforening

Foreningen er stiftet på Fjelltun, Myrvoll - torsdag 11.06.1952

Disse vedtektene ble vedtatt 15.03.2023

Gjeldende vedtekter er i henhold til vedtektsnormen som ble vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte 14. november 2021.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Oppegård Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet OJFF.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende strategidokument. Foreningen skal:

 • Ivareta jakt og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag, og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.
 • Være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.
 • Sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.
 • Sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.
 • Arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.
 • Arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
 • Drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
 • Samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
 • Arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

§ 3 MEDLEMSKAP

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem. Foreningen er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.

Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten er betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.

Styret i OJFF kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold til NJFFs sentrale vedtekter.

§ 4 KONTINGENT

Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og representantskap. Betalt kontingent gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører besluttet andel til OJFF.

§ 5 FORENINGENS STYRENDE ORGANER

 1. Ordinært årsmøte
 2. Ekstraordinært årsmøte
 3. Styret

§ 6 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig saksliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:

 1. Konstituering av møtet
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av dagsorden
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av sekretær
 • Valg av tellekorps
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsmelding fra siste kalenderår
 2. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 3. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 4. Retningslinjer for foreningsdriften
 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
 6. Styrets forslag til årsplan og budsjett
 7. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap
 8. Valg av styre i henhold til § 8
 9. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
 10. Valg av valgkomite på tre medlemmer
 11. Valg av revisor(er)
 12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer
 13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte.

Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til stede med talerett.

§ 8 STYRET

Foreningen ledes av et styre på ulikt antall medlemmer, minimum tre, samt tre vara­medlemmer og skal velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. Styret består av årsmøtevalgt leder, nestleder, kasserer og eventuelt styremedlemmer valgt etter funksjon.

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen og for de vedtak som gjøres.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.

§ 9 STYRETS PLIKTER

 1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og foreningens retningslinjer.
 2. Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.
 3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år.
 4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til NJFFs forbundsstyre.
 5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
 6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.
 7. Ivareta foreningens arkiv.

§ 10 REGNSKAP

Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.

Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for foreningen blir påført i tjeneste.

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER

Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved endringer i vedtektsnormen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine vedtekter på først­kommende ordinære årsmøte.

Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.

§ 12 DOMSUTVALG

Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale vedtekter og normer.

§ 13 UTMELDING AV NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse ved­tektene, kan NJFFs forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området.

§ 14 OPPLØSNING AV FORENING

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, kan NJFFs forbundsstyre vedta at midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets formål i kommunen eller distriktet.

Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets styre å beslutte oppløsning.