Aurlandsvassdraget må få det bedre

Kraftutbyggingene i Aurlandsvassdraget har vært omfattende. De berører store områder og en rekke vann og elvestrekninger.

Publisert: 22. mars 2024 kl. 14.56

Utbyggingene har hatt negative konsekvenser for anadrome laksefisk og for villreinen, og friluftslivet har også blitt berørt. Aurlandselva har historisk sett vært et av Norges viktigste sportsfiskevassdrag etter sjøørret. I dag er imidlertid elva en skygge av det den en gang var. Også Vassbygdelva og Midjeelva har sine utfordringer.

NJFF har levert innspill til vilkårsrevisjonen av Aurlandsvassdraget.
(Nederst i saken kan du lese hva en vilkårsrevisjon er)

Flere krav til forbedringer

Av hensyn til anadrome fisker vil vi blant annet ha økt minstevannføring, gi fisken bedre muligheter for å vandre ved å legge ned en klappluke, og ha bedre undersøkelser av sperre til Vangen kraftverk for å hindre at fisk havner i turbinene og dør.

Av hensyn til villrein må det gjøres tiltak for å gjenopprette trekkveier, avsettes midler i et villreinfond, og regulering av motorisert ferdsel på anleggsveiene må gjennomføres i tråd med den kommende tiltaksplanen for Nordfjella villreinområde.

Av hensyn til innlandsfiske må de fiskeribiologiske undersøkelsene videreføres, og klekkeriet i Aurland opprettholdes.

Det må dessuten gjennomføres nye botaniske undersøkelser i tilknytning til vassdraget og innføres et mer naturlig flomregime som restaureringstiltak.

Hensynet til de berørte områdenes verdi for friluftsliv og rekreasjon må ivaretas.

Les hele høringsinnspillet her med alle kravene vi stiller, og bakgrunn for disse.

Reelle forbedringer på miljøet

Vilkårsrevisjonen må gi reelle miljøforbedringer. Frivillige avtaler som er inngått mellom regulant og berørte parter må gjennomgås og formaliseres som en del av konsesjonsvilkårene.

Innen 2030 skal det iverksettes effektiv restaurering av minimum 30 % av arealer med forringede økosystemer, noe Norge har forpliktet seg til gjennom Kunming-Montrealavtalen (Naturavtalen). Vilkårsrevisjoner vil være et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Gjennom reelle miljøforbedringer vil man kunne oppnå gode miljøgevinster samtidig som arbeidet bidrar til å oppfylle naturavtalen.

I tillegg har vi forpliktelser i henhold til EUs vanndirektiv. Vanndirektivet stiller krav om å bedre miljøforholdene i våre vassdrag, og vilkårsrevisjonene er sentrale for å nå disse målene. Selv om det er en rekke tiltak som kan gi miljøforbedringer, så vil minstevannføring ofte være en forutsetning for å nå målene. Det er ønskelig å benytte miljødesign der tiltakene, inkludert minstevannføring, tilpasses det enkelte vassdrag.

Hva er en vilkårsrevisjon?

For å kunne bygge et vannkraftverk i et vassdrag, som det er gjort i Aurlandsvassdraget, må man ha fått en konsesjon (tillatelse) fra myndighetene. Da følger det med en del vilkår for hvordan kraftanlegget skal drives. Innimellom gjennomgås disse vilkårene av myndighetene, og det kalles en vilkårsrevisjon.

Hovedformålet med en revisjon vil være å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Kjernen i en revisjon vil være å avveie dette formålet opp mot formålet med selve konsesjonen, som er kraftproduksjon. Revisjonsadgangen er ment å innebære en modernisering eller ajourføring av konsesjonsvilkårene, blant annet når det gjelder miljø. Revisjonen skal også gi anledning til å oppheve vilkår som har vist seg urimelige, unødvendige eller uhensiktsmessige.

Du kan lese mer om konsesjoner og vilkårsrevisjoner på NVEs sider.