Avslag på videre utsett av fasan og rapphøns

Klima- og miljødepartementet har gitt avslag på NJFFs forslag om en sertifiseringsordning for oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns.

Publisert: 06. mai 2024 kl. 11.52

Sist oppdatert: 06. mai 2024 kl. 11.51

Og dermed er det i realiteten slutt på en lang praksis med utsett av disse fuglene. Fasaner og rapphøns har vært satt ut i norsk natur siden slutten av 1800-tallet. Fuglene brukes til jakttrening av stående fuglehunder. 

Dyrevelferd og biologisk mangfold

Det har blitt stilt spørsmål om i hvilken grad utsettingsvirksomheten har effekt på naturmangfold i området der utsettingen foregår. Videre har det blitt satt søkelys på dyrevelferdsmessige forhold knyttet til aktiviteten.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) avga i 2022 en risikovurdering, som be gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet. Konklusjonen der var at utsetting av fasaner og rapphøns i norsk natur fører med seg risiko for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd. 

Norges Jeger- og Fiskerforbund er opptatt av goder rammer for jakthundtrening uten at det skal påvirke naturen negativt. All virksomhet knyttet til tilretteleggingstiltak for trening av jakthunder må skje på en måte som både ivaretar dyrevelferd og hensynet til naturmiljøet.

NJFF fremmet derfor et forslag om å legge til rette for en ny ordning med sertifisering av personell knyttet til utsetting av fasan og rapphøns for lavlandstrening. Vi mener at en slik ordning vil ivareta dyrevelferden, og at hensynet til stedegen flora og fauna kan bli ivaretatt.

Avslag fra departementet

Nå har NJFF fått svar på sin søknad om en sertifiseringsordning, og det er gitt et klart avslag.

"Klima- og miljødepartementet har vurdert forslaget til en sertifiseringsordning for oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns. Departementet vil innledningsvis bemerke at vi mener det er positivt at NJFF har tatt initiativ til tiltak for å avbøte utfordringene med dyrevelferd og for naturmangfold knyttet til aktiviteten med utsetting av fasan og rapphøns for fuglehundtrening. Samtidig er det departementets syn at det ikke vil være hensiktsmessig å gå videre med, og at vi ikke kan gi vår tilslutning til, dette forslaget." 

Olav Greivstad viltkonsulent.jpg

- Vi er så klart skuffet over avslaget fra Klima- og miljødepartementet, sier Olav Greivstad, jakthund- og viltkonsulent i NJFF. 

- Vi mener at vi har utarbeidet et forslag til ordning som ville kunne ivareta utfordringene som framkommer i rapporten fra VKM, og som utnytter mulighetsrommet for å skape en aktivitet som både ivaretar hensynet til fuglene på alle stadier, og til naturmiljøet.