MENY hamburgermeny Close-menu button
Figurjakt 2019

Dårlig nytt for figurjakta

Miljødirektoratet har avslått NJFFs søknad om å få bruke blyhagl til skytegrenen figurjakt. Begrunnelsen er en innstramming i direktoratets praksis, hvor muligheten til å få dispensasjon begrenses til internasjonale skytegrener.

Publisert 26. mai 2021 kl. 09.46

Figurjakt er en skytegren med lange tradisjoner i Norge, og kanskje den mest jaktrelaterte grenen for hagleskytterne. Da figurene det skytes mot er laget av stål, er en avhengig av å bruke haglmaterialer som ikke gir rikosjetter. I dag er patroner med blyhagl eneste tilgjengelige konkurranseammunisjon som av sikkerhetsmessige årsaker kan benyttes.

NJFF har lenge vært innforstått med at et unntak fra blyhaglforbudet i produktforskriften ikke er en evigvarende løsning, men unntak fra forbudet kan etter forskriften gis så lenge det ikke er andre alternativer som er egnet. Forbundet er i dialog med flere produsenter som jobber med utvikling av nye blyfri-patroner, men foreløpig er ingen fullgode alternativer til konkurranser i figurjakt på plass. Nasjonale skytegrener er de viktigste for norske jegere og skyttere, og det fremstår etter forbundets syn som urimelig at Miljødirektoratet skal etablere en ny praksis med bakgrunn i et restriksjonsforslag det europeiske kjemikaliebyrået nylig har sendt på høring (og som tidligst vil bli vedtatt i EU i 2023). Vedtaket fra Miljødirektoratet vil bli påklaget.

Miljødirektoratets vurderinger

Det er forbudt å bruke blyhagl på skytebaner, jf. produktforskriften § 2-2. Miljødirektoratet kan gi unntak fra forbudet etter produktforskriften § 7-1.

Det er et økende fokus på regulering av bly og blyhagl i EU, EU-kommisjonen vedtok 25. januar i år forbud mot bruk av blyhagl i og ved våtmark (forordning (EU) 2021/57). Kommisjonen har på lengre sikt planer om å forby all blyammunisjon, og dette er nå på internasjonal høring i regi av Echa. Her er det foreslått at det kan gis unntak for konkurranseskyting på høyt internasjonalt nivå som VM og OL for grener der det fortsatt er krav om å bruke blyhagl, og kanskje også historiske våpen. Slik vi forstår forslaget er ikke figurjakt omfattet.

Bly har mange uheldige helse- og miljøskadelige egenskaper og er derfor strengt regulert. I følge Miljøstatus er ammunisjon nå den viktigste kilden til bly i miljøet. For å følge opp arbeidet med å begrense utslipp av blyammunisjon, vurderer Miljødirektoratet alle de nye søknadene om unntak fra produktforskriften § 2-2 i lys av formålet om å begrense utslipp av blyammunisjon og det pågående arbeidet i EU. Dette medfører en innstramming av hva som har vært gjeldende praksis og innebærer at Miljødirektoratet bare vil gi unntak for bruk av blyhagl på skytebaner utenfor våtmark samt til svært begrensede formål som ledd i utfasingen av blyhagl. Miljødirektoratet gir nå kun unntak for bruk av blyhagl på skytebane til trening og deltakelse i internasjonale konkurranser på høyt nivå eksempelvis deltakelse i verdensmesterskap eller olympiske grenser eller lignende konkurranser.

Vi er ikke kjent med at bruk av blyhagl til figurjakt er som et ledd i trening til eller deltakelse i internasjonale konkurranser på høyt nivå. På denne bakgrunn blir NJFFs søknad om å få bruke blyhagl til figurjakt avslått.​​​