Det blir ulvejakt innenfor sonen

Staten har fått medhold av lagmannsretten i at ulvefelling kan gjennomføres. Dermed er det klart for uttak av fire ulverevir.

Publisert: 11. februar 2022 kl. 18.55

Sist oppdatert: 11. februar 2022 kl. 21.25

Borgarting lagmannsrett har i dag kommet med en kjennelse som overprøver Oslo Tingretts stans i ulvejakta innenfor ulvesonen, som etter planen skulle startet 1. januar. 

Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Knut Arne Gjems, er svært fornøyd med kjennelsen.
– Det er et viktig prinsipp som nå er slått fast. Nå skal ulvebestanden forvaltes etter Stortingets bestandsmål, sier han til NRK. Han mener dette er i tråd med gjeldende jus.

Lagmannsretten korrigerer tingrettens vurderinger

Tingretten la til grunn at den sentrale begrunnelsen for felling av de 25 ulvene i all hovedsak handler om «konfliktdemping blant befolkningen og tillitsbygging til ulveforvaltningen». Tingretten mente at departementet ikke har oppfylt Stortingets krav om at det skal gjøres en konkret vurdering av hvilken effekt skytingen vil ha på de aktuelle hensynene.

Dette er lagmannsretten ikke enig i. Borgarting skriver:
«Lagmannsretten kan ikke slutte seg til dette. For det første er konfliktdemping og tillitsskapt rovviltforvaltning bare to av flere momenter som har begrunnet departementets vedtak. For det andre mener lagmannsretten at det heller ikke kan stilles større krav til vurderingen av disse momentene enn det som er gjort i vedtaket. Dette er relevante hensyn av nokså generell karakter som i henhold til Høyesteretts praksis ikke kan kreves konkretisert i særlig grad.»

– Jeg har hele tiden ment at Statens beslutning i denne saken var riktig. Jeg er derfor svært fornøyd med kjennelsen, sier statsråd Barth-Eide. Han sier at lagmannsretten på flere punkter kritiserer tingretten for å ha tolket lovverket feil.

Forventer utvidet jakttid

NJFF har sendt en henvendelse til Klima- og miljøminister Barth-Eide om å utvide jakttiden for ulv, begrunnet i den forsinkelsen som tingrettens kjennelse medførte. Ordinær jakttid innenfor sonen er fra 1. januar til 15. februar. NJFF har bedt om at jakttiden utvides til 31. mars, slik at jegerne kan rekke å utføre det oppdraget som er gitt dem. Les mer om det her.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier at de nå skal vurdere søknaden om utvidet jakttid.