MENY hamburgermeny Close-menu button

EU varsler innstramming i bruk av blyhagl

EU-systemet fortsetter sitt arbeide for å fase ut all bruk av blyhagl. Det vil også få konsekvenser for den norske jegeren.

Norske jegere er ansvarlige og tar miljøansvar, og både aksepterer og etterlever forbud mot bruk av blyhagl ved jakt i våtmarker og på skytebaner. ​​​Samtidig er vi som jegere opptatt av at ammunisjonen vi benytter er den best egnede til en human avlivning av viltet. Vi har i dag et unntak fra blyhaglforbudet ved jakt på arter som i hovedsak lever på fastmark, noe som gjør at blant annet rypejakt på fjellet og småviltjakt i skogen har kunnet foregå med blyhagl i hagla. Nå ser det imidlertid ut til at det kan bli endringer i denne praksisen.

Vil fase ut blyhagl til jakt

Et nytt vedtak i EUs REACH-komite innstiller på forbud i alle våtmarkområder slik disse er definert under Ramsardefinisjonen, pluss 100 meter buffersone. De foreslår også at dette forbudet skal gjelde besittelse av blyhagl i disse områdene. Ramsardefinisjonen av våtmark er svært omfattende, og et forbud mot bruk av blyhagl her vil medføre endringer i forhold til dagens etablerte jaktpraksis.  EU går for å vedta dette som en forordning. EØS-avtalen gjør at norske myndigheter må implementere forordningen i norsk lovverk, uten mulighet for nasjonale tilpasninger eller unntak. I praksis vil det etter alle solemerker bety at jakt med blyhagl i Norge vil bli forbudt. ​

Den europeiske jegerorganisasjonen arbeider med saken

NJFF er medlem i FACE, som er den europeiske jegerorganisasjonen, og i Nordisk Jegersamvirke som er det nordiske samarbeidsforumet for jegerne. Knut Arne Gjems, leder i NJFF, sitter i styret i FACE og leder arbeidet i Nordisk Jegersamvirke, og har fulgt dette arbeidet tett den siste tiden.
Begge organisasjonene arbeider nå inn mot EU-systemet for å finne en mer nyansert tilnærming til jegernes framtidige blyhaglbruk. Dette lobbyarbeidet har pågått over lang tid, men nå strammer det seg altså til. FACE sendte nylig ut en pressemelding på de punkter der de ønsker en endring i forhold til det forslaget som nå er til behandling.

Les FACE sin pressemelding om saken her. (Engelsk tekst). 

 

 

Tunge blyprosesser i EU

Bly i ammunisjon generelt (all sivil bruk i alle typer våpen og til alle formål), samt bruk av bly i fiskeutstyr, blir vurdert i en prosess separat fra det som omhandler bruk av blyhagl i våtmark. Dette arbeidet ble startet av det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA), i 2019, med en innspillsprosess hvor alle aktører (bransje, interesseorganisasjoner, myndighter m.fl.) har fått komme med sine innspill på temaet. Dette arbeidet skal etter planen ende i en rapport (forventet høsten 2020) hvor ECHA vil komme med forslag til evt. restriksjoner på bruk av blyammunisjon på områder hvor de finner grunnlag for det. Fra et forslag om restriksjoner foreligger, til det realitetsbehandles i EU, tar det gjerne et par år. Deretter følger en iverksettingstid som avhenger av hvilke restriksjoner som vedtas. Det er ikke forventet at det i restriksjonsrapporten fra ECHA vil bli anbefalt et totalforbud mot bruk av bly i all ammunisjon på kort sikt, men at det vil bli foreslått en trinnvis utfasing av blyammunisjon til ulike formål over tid, er sannsynlig. Det vil være i tråd med EU sin policy som innebærer et ønske om å utfase bly i produkter generelt.
 

 

NJFF følger saken

NJFF følger opp de aktuelle prosessene i EU, med egne innspill der det er mulig, og ellers gjennom Nordisk jegersamvirke og den europeiske jegerorganisasjonen FACE. Nedenfor finner du NJFFs innspill til ECHA sin høring på bly i ammunisjon, fra 2019. ​

NJFFs innspill til ECHA - lead in ammunition 2019.docx